Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

27.5.2011/563

Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.4.2017/214, som gäller fr.o.m. 1.5.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om genomförandet av vissa bestämmelser i rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (2009/371/RIF), nedan Europolbeslutet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) Europol den genom Europolbeslutet inrättade Europeiska polisbyrån,

2) behöriga Europolmyndigheter polisen, gränsbevakningsväsendet och tullverket,

3) Europols informationsbehandlingssystem de informationssystem som avses i artiklarna 10 och 11 och de analysregister som avses i artikel 14 i Europolbeslutet.

3 §
Nationell enhet

I Finland är centralkriminalpolisen en sådan nationell enhet som avses i artikel 8 i Europolbeslutet.

Svar på de framställningar från Europol som avses i artikel 7 i Europolbeslutet om att inleda, genomföra eller samordna brottsutredningar ska lämnas genom Europols nationella enhet.

4 §
Nationell tillsynsmyndighet

I Finland är dataombudsmannen en sådan nationell tillsynsmyndighet som avses i artikel 33 i Europolbeslutet.

5 §
Kontakter mellan behöriga myndigheter och Europol

Direkta kontakter mellan behöriga Europolmyndigheter och Europol tillåts i enlighet med artikel 8.2 i Europolbeslutet. De behöriga Europolmyndigheterna har rätt enligt artikel 13.6 i Europolbeslutet att göra sökningar i Europols informationssystem. Villkoren för att upprätthålla direktkontakt bestäms i Finland av Polisstyrelsen på framställning av Europols nationella enhet.

6 §
Utlämnande av uppgifter till Europol

De behöriga Europolmyndigheterna får oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister till Europol och Europols nationella enheter samt för registrering i Europols informationsbehandlingssystem för förebyggande eller utredning av brottslighet som hör till Europols behörighet. De behöriga Europolmyndigheterna ska på eget initiativ förse Europol med de uppgifter som Europol behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Uppgifterna ska lämnas via Europols nationella enhet eller direkt med iakttagande av vad som har beslutats med stöd av 5 § i denna lag. Europols nationella enhet får förmedla uppgifter även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

Den registeransvarige beslutar på framställning av Europols nationella enhet om Europols tillgång till uppgifter i andra nationella informationssystem enligt artikel 21 i Europolbeslutet.

Bestämmelser om behandling och utlämnande av personuppgifter finns dessutom i personuppgiftslagen (523/1999), lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005), lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (22.5.2015/647)

7 §
Rätt att få uppgifter ur Europols informationsbehandlingssystem

Bestämmelser om behöriga Europolmyndigheters rätt att få uppgifter ur Europols informationsbehandlingssystem finns i artiklarna 13–15 i Europolbeslutet. Bestämmelser om användning av uppgifter finns i artikel 19 i Europolbeslutet. Uppgifter ur Europols informationsbehandlingssystem ska hämtas via Europols nationella enhet, med undantag för de referensuppgifter som avses i artikel 13.6. i Europolbeslutet.

8 §
Utplånande av uppgifter ur Europols informationsbehandlingssystem

Bestämmelser om utplånande av uppgifter ur Europols informationsbehandlingssystem finns i artiklarna 12, 13, 20 och 31 i Europolbeslutet.

Om personuppgifter som har lämnats ut till Europol utplånas ur de behöriga Europolmyndigheternas informationssystem, ska Europols nationella enhet utan dröjsmål underrättas om detta. Europols nationella enhet ska utan dröjsmål utplåna uppgifter ur det informationssystem som avses i artikel 11 i Europolbeslutet eller, om uppgifterna har registrerats i andra informationsbehandlingssystem inom Europol, utan dröjsmål underrätta Europol om att uppgifterna ska utplånas.

9 §
Registrering av uppgiftsöverföring

Europols nationella enhet ska registrera överföringar av personuppgifter till Europol och grunderna för överföringarna för att man ska kunna kontrollera om behandlingen av personuppgifterna är lagenlig, utföra egenkontroll samt garantera tillräcklig integritet och datasäkerhet för uppgifterna. Detsamma gäller de behöriga Europolmyndigheterna när de lämnar ut uppgifter direkt till Europol. Utlämnandet behöver inte registreras särskilt till den del uppgifter om utlämnandet kan fås från något annat system eller register.

10 §
Rätten till insyn i uppgifter som behandlas av Europol

Var och en har rätt att på de villkor som anges i artikel 30 i Europolbeslutet med rimliga tidsintervall få information om huruvida personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas vid Europol, samt få dessa uppgifter i en form som är begriplig eller få sådana uppgifter kontrollerade. Begäran om detta ska framställas till en polisinrättning, som utan dröjsmål ska föra ärendet till Europol för behandling via Europols nationella enhet. Polisinrättningen ska underrätta den som framställt begäran att Europols svar kommer att sändas till honom eller henne via Europols nationella enhet.

Var och en har dessutom rätt att begära att Europols gemensamma tillsynsmyndighet kontrollerar att Europol samlar in, registrerar, behandlar och använder hans eller hennes personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta ska framställas till en polisinrättning eller dataombudsmannen, som utan dröjsmål för ärendet till Europols gemensamma tillsynsmyndighet för behandling.

En begäran om insyn enligt 1 mom. och en begäran om kontroll till polisinrättningen enligt 2 mom. ska framställas personligen hos polisinrättningen, och den som framställer begäran ska samtidigt styrka sin identitet.

I artikel 31 i Europolbeslutet föreskrivs om den registrerades rätt till rättelse och utplånande av uppgifter i Europols informationssystem. I artikel 32 i Europolbeslutet föreskrivs om hur Europols svar på en begäran om kontroll, rättelse eller utplånande av uppgifter överklagas.

Var och en har rätt att begära att dataombudsmannen kontrollerar att Europols nationella enhets registreringar av uppgifter om honom eller henne i Europols informationssystem, annan överföring av uppgifterna till Europol samt användningen av uppgifterna sker på ett lagligt sätt och så att individens rättigheter inte kränks. I detta syfte har dataombudsmannen rätt att i Europols nationella enhets lokaler få tillgång till Europols informationssystem samt till de uppgifter om uppgiftsöverföring som registrerats av Europols nationella enhet.

11 §
Europolpersonalens deltagande i gemensamma utredningsgrupper

Bestämmelser om Europolpersonalens deltagande i gemensamma utredningsgrupper och om personalens skadeståndsansvar finns i artiklarna 6 och 54 i Europolbeslutet och i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002).

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Genom denna lag upphävs

1) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i det protokoll om Europeiska gemenskapernas domstols behörighet som ansluter sig till den (692/1998),

2) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän (835/2004),

3) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (1160/2004).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 81/2010, FvUB 33/2010, RSv 328/2010, Rådets beslut 2009/371/RIF (32009D0371); EUT nr L 121, 15.5.2009, s. 37

Ikraftträdelsestadganden:

22.5.2015/647:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.