Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.4.2011/372

Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 7.3.2019/284, som gäller fr.o.m. 16.6.2019.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av järnvägslagen av den 8 april 2011 (304/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med förordningen och tillämpningsområde

Förordningen tillämpas för att säkerställa och utveckla järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet på det sätt som föreskrivs i järnvägslagen (304/2011), om inte något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2 kap

Järnvägssystemets säkerhet

2 § (19.12.2013/1094)
Trafiksäkerhetsverkets årsberättelse och gemensamma säkerhetsindikatorer

I Trafiksäkerhetsverkets årsberättelse som avses i 41 § i järnvägslagen ska information om följande ingå:

1) utvecklingen av järnvägssäkerheten, inbegripet en sammanställning av de gemensamma säkerhetsindikatorerna,

2) viktiga ändringar av lagstiftningen om och övrig reglering av järnvägssäkerhet

3) utvecklingen i fråga om utfärdandet av säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd,

4) resultaten av och erfarenheterna från den tillsyn som utövas av bannätsförvaltare och järnvägsföretag,

5) undantag som Trafiksäkerhetsverket beviljar med stöd av 60 § i järnvägslagen.

För uppföljning av hur järnvägssystemets säkerhetsmål nås ska Trafiksäkerhetsverket i sin årsberättelse presentera de uppgifter som förutsätts i de gemensamma säkerhetsindikatorerna i bilaga I. Om verket efter offentliggörandet av årsberättelsen får ny information som påverkar de gemensamma säkerhetsindikatorerna, ska verket ändra uppgifterna för ett visst år senast vid framläggandet av följande årsberättelse.

3 §
Anmälan om närmare uppgifter om olyckor och tillbud

Järnvägsoperatörer och bannätsförvaltare ska göra en skriftlig anmälan till Trafiksäkerhetsverket med närmare uppgifter om de olyckor och tillbud som de fått kännedom om på bannät som de varit delaktiga i, utan dröjsmål, dock senast inom fem dagar från det de fått vetskap om det skedda. Anmälan kan även göras med hjälp av ett elektroniskt anmälningsförfarande.

Med olycka avses en oönskad eller ouppsåtlig plötslig händelse eller en följd av sådana händelser, som får skadliga följder. Med tillbud avses en händelse som inte utgör en olycka, men som har samband med tågtrafiken och äventyrar trafiksäkerheten. Även händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser anses vara tillbud.

Till de närmare uppgifter som anmälan ska innehålla hör en kort beskrivning av det som skett, uppgifter om tid och plats för händelsen, av vilket slag händelsen är och om de delaktiga i händelsen samt den omedelbara orsaken till händelsen och följderna av den. Till de närmare uppgifter som anmälan ska innehålla hör dessutom uppgifter om de skador som händelsen föranlett och om den person som kan kontaktas i fråga om händelsen.

Om den som anmäler i ett enskilt fall inte har tillgång till alla uppgifter om de följder eller skador som föranletts av den händelse som hänför sig till olyckan eller tillbudet, ska de uppgifter som saknas lämnas till Trafiksäkerhetsverket så snart som möjligt, dock senast den 30 juni påföljande år. De uppgifter som saknas kan även lämnas in elektroniskt.

3 a § (19.12.2013/1094)
Trafiksäkerhetsverkets rapporteringsskyldighet

Trafiksäkerhetsverket ska inom en månad från sitt beslut underrätta Europeiska järnvägsbyrån om beslut om utfärdande, förnyelse, ändring och återkallelse av säkerhetsintygets A-del som avses i 4 § i järnvägslagen eller av säkerhetstillstånd som avses i lagens 16 §. Informationen om säkerhetsintyget ska omfatta innehavarens namn och adress, samt datum för utfärdande av säkerhetsintyget, dess omfattning och giltighet samt vid återkallelse, en motivering av beslutet. På motsvarande sätt ska den information som myndigheten ger om säkerhetstillståndet omfatta innehavarens namn och adress, samt datum för utfärdande av säkerhetstillståndet, dess omfattning och giltighet samt vid återkallelse, en motivering av beslutet.

3 kap

Järnvägssystemets driftskompatibilitet

4 §
Järnvägssystemets delsystem

Det järnvägssystem som avses i 2 § 11 punkten i järnvägslagen delas in i delsystem på strukturella eller funktionella grunder.

De strukturella delsystemen är

– infrastruktur,

– energi,

– markbaserad trafikstyrning och signalering,

– fordonsbaserad trafikstyrning och signalering, och

– rullande materiel.

De funktionella delsystemen är:

– drift och trafikledning,

– underhåll, och

– telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik.

En närmare beskrivning av delsystemen finns i bilaga II.

5 §
Väsentliga krav

De allmänna krav som gäller de väsentliga kraven på järnvägssystemet enligt 42 § i järnvägslagen och de särskilda krav som gäller de olika delsystemen anges i bilaga III.

6 §
Förfarande vid bedömning av ett strukturellt delsystem genom en EG-kontroll

Det anmälda organet kontrollerar genom en EG-kontroll att det strukturella delsystemet överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och järnvägslagen samt med de krav som ställts på systemet i de tekniska specifikationerna för driftskompatibiliteten. Organet lämnar den sökande ett EG-kontrollintyg enligt 62 § i järnvägslagen, varefter den sökande kan avfatta en EG-kontrollförklaring för delsystemet.

Delsystemet kontrolleras i etapper så att kontrollen omfattar delsystemets allmänna utformning, produktion och provning av det färdiga delsystemet. Med produktion avses delsystemets uppbyggnad, inbegripet särskilt jord- och vattenbyggnadsarbeten, tillverkning och montering av komponenterna och slutjustering av hela delsystemet.

EG-kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till. Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten inte har bedömts, ska det i EG-kontrollintyget exakt anges för vilka tekniska specifikationer för kompatibiliteten eller delar av specifikationerna som det anmälda organet inte har bedömt om kravet på överensstämmelse uppfylls under EG-kontrollförfarandet.

Den som ansöker om tillstånd för ibruktagande av ett delsystem kan be det anmälda organet utföra en mellanliggande kontroll av utformningsskedet och produktionsskedet. Den sökande kan be det anmälda organet utföra en mellanliggande kontroll för varje del av delsystemet. Varje del ska då kontrolleras under varje etapp som anges i 2 mom.

På grundval av de mellanliggande kontrollerna ger det anmälda organet den sökande mellanliggande kontrollintyg, om delsystemet eller en del av det under etappen i fråga uppfyller de krav som ställts på systemet i de tekniska specifikationerna för kompatibilitet.

Om den sökande har avfattat en EG-kontrollförklaring för etappen, ska den sökande, utöver vad som föreskrivs om uppgifter i EG-kontrollförklaringar i bilaga IV, till förklaringen bifoga hänvisningar till de tekniska specifikationer för kompatibilitet som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

Om mellanliggande kontrollintyg har utfärdats för ett delsystem ska det anmälda organet för EG-kontrollintyget för det färdiga delsystemet som ges den sökande beakta de mellanliggande kontrollintygen och kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen korrekt uppfyller kraven i alla de tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten som tillämpas. Det anmälda organet ska också kontrollera alla faktorer som inte omfattas av mellanliggande kontrollintyg och kontrollera provningen av det färdiga delsystemet.

Det anmälda organet ska avfatta dokument och korrespondens om EG-kontrollförfaranden på ett av Europeiska unionens officiella språk i den medlemsstat där den sökande eller dennes ombud är etablerade, eller på ett av EU:s officiella språk som den sökande godkänner.

7 §
EG-kontrollförklaringar för delsystem

Den som ansöker om tillstånd för ibruktagande av ett delsystem ska datera och underteckna EG-kontrollförklaringen och åtföljande dokument. Den sökande ska till EG-kontrollförklaringen bifoga de uppgifter som avses i bilaga IV och det nödvändiga tekniska underlag som avses i bilaga IV.

Den sökande ska förvara det tekniska underlag som avses i 1 mom. som stöd för det mellanliggande kontrollintyg som utfärdats av det anmälda organet eller för EG-kontrollintyget för det färdiga delsystemet och bifoga underlaget till den EG-kontrollförklaring som ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket. Den sökande ska behålla en kopia av underlaget under delsystemets hela livslängd och underlaget ska lämnas till de myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen som begär detta.

8 §
Förfarande för bedömning av driftskompatibilitetskomponenter

I förfarandet för bedömningen av EG-överensstämmelse bedömer ett eller flera anmälda organ om en driftskompatibilitetskomponent i sig överensstämmer med de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som gäller för den.

I förfarandet för bedömning av lämplighet för användning inom EG bedömer ett eller flera organ om en driftskompatibilitetskomponent lämpar sig för användning i järnvägsmiljö, särskilt när det handlar om gränssnitt.

I de bedömningsförfaranden som det anmälda organet tillämpar på utformnings- och produktionsskedet ska det använda relevanta moduler på det sätt som föreskrivs i den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet.

9 §
EG-försäkringar om överensstämmelse och lämplighet för användning i fråga om driftskompatibilitetskomponenter

Tillverkaren eller dess inom Europeiska unionen etablerade ombud ska datera och underteckna EG-försäkran om överensstämmelse, EG-försäkran om lämplighet för användning och åtföljande dokument samt bifoga de uppgifter som avses i bilaga V.

Om en driftskompatibilitetskomponent omfattas av andra direktiv av Europaparlamentet och rådet eller kommissionen som behandlar andra aspekter ska det framgå av EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet för användning att komponenten också uppfyller de krav som uppställs i dessa andra direktiv.

10 §
Krav i fråga om anmälda organs personal

Det anmälda organet och dess personal ska utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens.

Det anmälda organet eller dess personal får inte på något sätt medverka i utformning, tillverkning, uppbyggnad, marknadsföring eller underhåll av driftskompatibilitetskomponenter eller delsystem. Utöver vad som föreskrivs i 61 § 1 mom. i järnvägslagen om det anmälda organets och dess personals oberoende, ska det anmälda organet och dess personal stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som kan påverka bedömningen eller inspektionsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som berörs av kontrollresultaten. Personalens ekonomiska och funktionella oberoende måste garanteras och de anställdas ersättning får inte vara knuten till antalet genomförda kontroller eller till kontrollresultaten.

Utöver vad som föreskrivs i 61 § i järnvägslagen om kraven i fråga om anmälda organs personal, ska personalen ha

– god teknisk yrkesutbildning,

– tillräckliga kunskaper om de krav som gäller kontroller som den utför och tillräcklig erfarenhet av sådana kontroller, och

– förmåga att utforma intyg och protokoll samt handlingar som utgör dokumentationen för kontrollresultaten.

11 §
Kontroller som utförs av anmälda organ och skyldigheter i samband med kontrollerna

Det anmälda organet ska utföra kontroller enligt 63 § i järnvägslagen för att säkerställa att skyldigheterna enligt det tekniska underlag som avses i bilaga IV fullgörs under uppbyggnaden av delsystemet. Det anmälda organet kan kräva att få närvara vid vissa faser i arbetet.

Den sökande ska till det anmälda organet överlämna alla dokument som organet behöver för kontrollerna, särskilt införandeplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

För att kunna utfärda ett EG-intyg om lämplighet för användning av en driftskompatibilitetskomponent ska det anmälda organet övervaka det delsystem där driftskompatibilitetskomponenten är monterad. Organet ska också bedöma komponentens lämplighet för användning i avsedd järnvägsmiljö.

Det anmälda organet ska kalenderårsvis offentliggöra relevanta uppgifter om

1) ansökningar om EG-kontroll och ansökningar om mellanliggande kontroll,

2) ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och lämplighet för användning,

3) utfärdade eller avvisade EG-kontrollintyg,

4) utfärdade eller avvisade mellanliggande EG-kontrollintyg, och

5) utfärdade eller avvisade EG-intyg om överensstämmelse eller lämplighet för användning.

12 §
FI-kontrollförklaringar för delsystem

Den som ansöker om tillstånd för ibruktagande av ett delsystem ska datera och underteckna FI-kontrollförklaringen och åtföljande dokument.

FI-kontrollförklaringen ska innehålla följande uppgifter och tekniska underlag:

1) hänvisningar till de nationella bestämmelser som har tillämpats,

2) namn eller firmanamn och adress för den upphandlande enheten, konstruktören, tillverkaren eller deras inom Europeiska unionen etablerade ombud, i fråga om ett ombud också den upphandlande enhetens eller tillverkarens firmanamn,

3) en kortfattad beskrivning av delsystemet, särskilt till de delar nationella bestämmelser har tillämpats på systemet,

4) hänvisningar till det tekniska underlag som avses i 3 mom.,

5) eventuella begränsningar av eller villkor för driften av delsystemet,

6) FI-kontrollintyg, om ett sådant har utfärdats för delsystemet,

7) FI-kontrollförklaringens giltighetstid, om förklaringen gäller för viss tid, och

8) hänvisningar till undantag som beviljats av Trafiksäkerhetsverket och en kopia av beviljade tillstånd till undantag.

Till FI-kontrollförklaringen ska bifogas följande tekniska underlag, till den del bedömningen gäller det:

1) tekniska egenskaper rörande utformningen, såsom allmänna ritningar och detaljritningar som överensstämmer med utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, beskrivningar av datasystem och automatiska system, drifts- och underhållsinstruktioner och andra motsvarande dokument,

2) besiktnings- eller mottagningsprotokoll för arbeten samt alla provnings- och kontrollrapporter som följer av nationella bestämmelser, och

3) olika kontrollrapporter om FI-kontroller.

Den som ansöker om tillstånd för ibruktagande av ett delsystem ska förvara det tekniska underlag som avses i 3 mom. som stöd för FI-kontrollförklaringen och behålla en kopia av underlaget under delsystemets hela livslängd.

12 a § (28.8.2014/703)
Försäkran om överensstämmelse och utarbetande av den

Försäkran om överensstämmelse ska stämma överens med kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av järnvägsfordon.

Utarbetandet av en försäkran om överensstämmelse ska

1) i fråga om fordon som fyller de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet följa tillbörliga kontrollförfaranden i enlighet med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet, och

2) i fråga om fordon som inte fyller de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet följa de kontrollförfaranden som avses i modulerna D och E i Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EY om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av beslut 93/465/EEG.

13 §
Avvikelse från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

Om den upphandlande enheten eller dess inom Europeiska unionen etablerade ombud ber Trafiksäkerhetsverket om undantag enligt 43 § i järnvägslagen ska de dokument som avses i bilaga VI lämnas till verket i elektronisk och skriftlig form.

När Trafiksäkerhetsverket har tagit emot begäran om undantag ska verket utreda om det är motiverat att begära undantag av Europeiska kommissionen. Begäran anses inte vara motiverad, om det inte är fråga om ett undantag som räknas upp i 43 § 1 mom. i järnvägslagen eller om det med beaktande av de dokument som har lämnats till verket och Europeiska kommissionens beslutspraxis är klart att undantag inte kommer att beviljas. Trafiksäkerhetsverket ska inom en månad från det att alla de dokument som nämns i bilaga VI har lämnats in informera den som begärt undantag om verket kommer att begära undantag av Europeiska kommissionen. Om undantag inte begärs, ska den som begärt undantag också informeras om grunderna för att begäran inte vidarebefordras. Efter det att Trafiksäkerhetsverket har fått kännedom om Europeiska kommissionens ståndpunkt till begäran om undantag ska verket utan oskäligt dröjsmål informera den som begärt undantag om kommissionens ståndpunkt. När verket informerar den som begärt undantag om behandlingen av begäran ska verket samtidigt ange ståndpunkten till en tillämpning av alternativa bestämmelser.

13 a § (19.12.2013/1094)
Lämnande av uppgifter till banregistret

En bannätsförvaltare ska lämna de i 70 § i järnvägslagen (323/2013) avsedda uppgifter som ska föras in i banregistret till Trafiksäkerhetsverket i maskinläsbar form.

De uppgifter som finns om statens bannät i registret ska uppdateras regelbundet och minst var tredje månad. Innehavaren av en privat spåranläggning ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla ändringar i de uppgifter som finns i registret inom tre månader från att ändring gjorts. Trafikverket ska alltid uppdatera uppgifterna i banregistret när som en beskrivning av bannätet som avses i 32 § i järnvägslagen publiceras.

4 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15 §
Övergångsbestämmelser

Oberoende av vad som föreskrivs i denna förordning får delsystem som tagits i bruk enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller när förordningen träder i kraft samt driftskompatibilitetskomponenter enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller när förordningen träder i kraft fortfarande användas på bannätet.

Europaparlaments och rådets direktiv 2004/49/EG (32004L0049); EUT L 164, 30.4.2004, s. 44, Europaparlaments och rådets direktiv 2008/57/EG (32008L0057); EUT L 191, 18.7.2008, s. 1, Kommisionens direktiv 2009/149/EG (32009L0149); EUT L 313, 28.11.2009, s. 65, Kommisionens direktiv 2011/18/EU (32011L0018); EUT 57, 2.3.2011, s. 21

BILAGA I(9.7.2015/859)

Gemensamma säkerhetsindikatorer

1. Indikatorer avseende olyckor

1.1 Det sammanlagda och relativa (per tågkilometer) antalet allvarliga olyckor och en uppdelning av följande olyckstyper:

– kollision mellan tåg och järnvägsfordon,

– kollision mellan tåg och hinder inom det fria rummet,

– tågurspårning,

– plankorsningsolycka, inbegripet olycka som innefattar fotgängare vid plankorsning, och en ytterligare uppdelning för de typer av plankorsningar som definieras i punkt 6.2,

– personolycka som inbegriper rullande materiel i rörelse, med undantag av självmord och självmordsförsök,

– brand i rullande materiel,

– annan olycka.

Varje allvarlig olycka ska rapporteras under typen av primär olycka även om följderna av den sekundära olyckan är allvarligare.

1.2 Det sammanlagda och relativa (per tågkilometer) antalet personer som allvarligt skadats eller avlidit per typ av olycka ska delas upp i följande kategorier:

– passagerare (även i förhållande till det sammanlagda antalet passagerarkilometer och persontågkilometer),

– anställd eller entreprenör,

– plankorsningstrafikant,

– inkräktare,

– annan person som befinner sig på en plattform,

– annan person som inte befinner sig på en plattform.

2. Indikatorer avseende farligt gods

Det sammanlagda och relativa (per tågkilometer) antalet olyckor som inbegriper järnvägstransport av farligt gods ska enligt typ av olycka delas upp i följande kategorier:

– olycka som minst inbegriper ett järnvägsfordon som transporterar farligt gods

– antalet sådana olyckor med utsläpp av farligt gods.

3. Indikatorer avseende självmord

Det sammanlagda och relativa (per tågkilometer) antalet självmord och självmordsförsök.

Med självmord avses avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden, och som klassificeras och registreras som sådan av den behöriga myndigheten.

Med självmordsförsök avses avsiktlig självdestruktiv handling som leder till allvarlig personskada.

4. Indikatorer avseende riskfaktorer för olyckor

Det sammanlagda och relativa (per tågkilometer) antalet riskfaktorer och en uppdelning på följande typer av riskfaktorer:

– rälsbrott,

– skevhet i spår och andra spårgeometrifel,

– signalfel,

– passerad stoppsignal vid passage av en farlig punkt,

– passerad stoppsignal utan passage av en farlig punkt,

– hjulbrott på rullande materiel i bruk,

– axelbrott på rullande materiel i bruk.

Alla riskfaktorer ska rapporteras, både de som leder till olyckor och de som inte gör det. En riskfaktor som har lett till en allvarlig olycka ska även rapporteras under indikatorer avseende riskfaktorer. En riskfaktor som inte har lett till en allvarlig olycka ska endast rapporteras under indikatorer avseende riskfaktorer.

5. Indikatorer för beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av olyckor

Den sammanlagda och relativa (per tågkilometer) kostnaden i euro:

– antalet dödsfall och allvarliga personskador multiplicerat med värdet av att förhindra ett dödsfall eller en allvarlig personskada (Value of Preventing a Casualty, VPC),

– kostnaden för miljöskador,

– kostnaden för materiella skador på rullande materiel eller infrastruktur,

– kostnaden för förseningar till följd av olyckor.

Trafiksäkerhetsverket ska till Europeiska järnvägsbyrån rapportera de ekonomiska konsekvenserna av allvarliga olyckor.

6. Indikatorer avseende infrastrukturens tekniska säkerhet och dess genomförande

6.1. Procentandel spår med tågskyddssystem som är aktiva och procentandel tågkilometer med tågskyddssystem ombord på tåget, där dessa system tillhandahåller följande:

– varning,

– varning och automatiskt stopp,

– varning och automatiskt stopp och punktvis hastighetsövervakning,

– varning och automatiskt stopp och kontinuerlig hastighetsövervakning.

6.2. Antalet plankorsningar (sammanlagt, per linjekilometer och spårkilometer) av följande fem slag:

a) plankorsningar med passiva skyddsanordningar

b) plankorsningar med aktiva skyddsanordningar

i) manuella,

ii) automatiska varningssignaler mot vägen,

iii) automatiska skydd mot vägen,

iv) med hinderkontroll.

Gemensamma metoder för beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av olyckor

Vid beräkningen av de ekonomiska konsekvenserna av olyckor används de gemensamma metoder för beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av olyckor som anges i kommissionens direktiv 2014/88/EU.

BILAGA II

Beskrivning av delsystemen

2.1. Infrastruktur

Spår, spårväxlar, konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.), infrastruktur vid stationer (plattformar och lastkajer, tillfartsanordningar inbegripet för rörelsehindrades behov m.m.) samt säkerhets- och skyddsutrustning.

2.2. Energi

Strömförsörjningssystem, inklusive kontaktledningar, samt den markbaserade delen av systemet för mätning av strömförbrukningen.

2.3. Markbaserad trafikstyrning och signalering

All markbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet, styrning och kontroll för trafiken med tåg för vilka godkännande att trafikera järnvägsnätet har utfärdats.

2.4. Fordonsbaserad trafikstyrning och signalering

All fordonsbaserad utrustning som är nödvändig för att säkerställa säkerhet, styrning och kontroll för trafiken med tåg för vilka godkännande att trafikera järnvägsnätet har utfärdats.

2.5. Drift och trafikledning

Förfaranden och utrustning som krävs för en sammanhängande drift av de olika strukturella delsystemen under normala förhållanden och under begränsad drift, inbegripet tågsammansättning och framförande av tåg, trafikplanering och trafikledning.

De yrkeskvalifikationer som kan krävas för gränsöverskridande trafik.

2.6. Telematikapplikationer

Delsystemet består av följande två delar:

a) applikationer för persontrafiken, inbegripet system som ger information till resande före och under resan, biljettbokningssystem, betalningssystem, bagagehantering, anslutningssamordning mellan tåg och med andra transportsätt, och

b) applikationer för godstrafiken, inbegripet informationssystem (övervakning i realtid av gods och tåg), ranger- och tilldelningssystem, reservering, betalnings- och faktureringssystem, anslutningssamordning med andra transportsätt, utfärdande av elektroniska följedokument.

2.7. Rullande materiel

Strukturen, styr- och kontrollsystem för all tågutrustning, strömavtagarsystem, drivsystem och energiomvandlingssystem, fordonsbaserad utrustning för mätning av strömförbrukning, bromssystem, koppel, löpverk (boggier, axlar) och hjulupphängning, dörrar, gränssnitt mellan människa och maskin (förare, tågpersonal, passagerare inbegripet för rörelsehindrades behov), aktiva eller passiva säkerhetsanordningar, anordningar som krävs för passagerarnas och tågpersonalens hälsa.

2.8. Underhåll

Förfaranden, utrustning, enheter för underhållslogistik, resurser som medger utförande av obligatoriskt avhjälpande och förebyggande underhåll som krävs för att säkerställa driftskompatibiliteten i järnvägssystemet och garantera nödvändiga prestanda.

BILAGA III(19.12.2013/1094)

Väsentliga krav

1. Allmänna krav

1.1. Säkerhet

Utformning, uppbyggnad eller tillverkning samt underhåll och övervakning av säkerhetskritiska komponenter och särskilt av komponenter som är av betydelse för att tågens framförande ska ske på ett sätt som garanterar en säkerhetsnivå motsvarande de mål som ställts upp för järnvägsnätet, också i vissa angivna situationer med begränsad drift.

1.1.2 Parametrar som avser kontaktytan hjulräls ska uppfylla de kriterier för körstabilitet som är nödvändiga för att garantera säker trafik vid högsta tillåtna hastighet. Bromsutrustningens parametrar måste garantera att det är möjligt att stanna inom given bromssträcka vid högsta tillåtna hastighet.

1.1.3 De komponenter som används ska under hela sin livslängd kunna motstå angivna normala eller exceptionella påkänningar.

Genom lämpliga åtgärder ska de säkerhetsmässiga konsekvenserna av oförutsedda fel i komponenterna begränsas.

1.1.4 Fasta installationer och rullande materiel ska utformas och material för dessa väljas på ett sådant sätt att uppkomst, spridning och följderna av eld och rök begränsas i händelse av brand.

1.1.5 Anordningar som är avsedda att hanteras av användarna ska vara så utformade att de är ofarliga att använda och inte medför någon hälso- eller säkerhetsrisk för användarna vid en förutsägbar användning, även i strid med anvisningarna.

1.2. Tillförlitlighet och användbarhet

Övervakning och underhåll av fasta eller rörliga komponenter som ingår i tågtrafiken ska organiseras, genomföras och kvantifieras på så sätt att komponenternas funktionsduglighet bibehålls under specificerade förhållanden.

1.3 Hälsa

1.3.1 Material som genom det sätt de används på kan komma att innebära en hälsofara för de personer som utsätts för dem får inte användas i tågen eller i järnvägsinfrastrukturen.

1.3.2 Materialen ska väljas, iordningsställas och användas på så sätt att utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga begränsas, särskilt i händelse av brand.

1.4 Miljöskydd

1.4.1 Den miljöpåverkan som anläggning och drift av järnvägssystemet medför ska bedömas och beaktas vid utformningen av detta system i enlighet med gällande unionensbestämmelser.

1.4.2 De material som används i tågen och i infrastrukturen får inte medföra utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga för miljön, särskilt i händelse av brand.

1.4.3 Rullande materiel och energiförsörjningssystem ska utformas och byggas på så sätt att de är elektromagnetiskt kompatibla med allmänna eller privata nät samt installationer och anordningar med vilka det föreligger risk för interferens.

1.4.4 Konstruktionen och driften av järnvägssystemet får inte leda till en oacceptabel bullernivå i områden nära järnvägsinfrastruktur, enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 2012/34/EU, och i förarhytten. (18.12.2014/1268)

1.4.5 Ett normalt underhållet järnvägssystem får inte ge upphov till markvibrationer som är oacceptabla för verksamhet och omgivningar som ligger nära infrastrukturen.

1.5 Teknisk kompatibilitet

Infrastrukturens och de fasta installationernas tekniska egenskaper ska vara kompatibla inbördes och med de tekniska egenskaperna hos tåg som ska trafikera i järnvägssystemet. När det på vissa delar av järnvägsnätet visar sig svårt att ta hänsyn till dessa egenskaper, kan tillfälliga lösningar, som säkerställer framtida kompatibilitet, utnyttjas.

1.6 Tillgänglighet

1.6.1 Delsystemen ”infrastruktur” och ”rullande materiel” ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder. Detta ska omfatta projektering, uppbyggnad, modernisering, ombyggnad, underhåll och drift av relevanta delar av de delsystem till vilka allmänheten har tillträde.

1.6.2 Delsystemen ”drift” och ”telematikapplikationer avsedda för persontrafik” måste tillhandahålla den funktionalitet som krävs för att underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder.

2. Särskilda krav för varje delsystem

2.1 Infrastruktur

2.1.1 Säkerhet

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra oönskat tillträde till eller intrång i installationerna.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att begränsa den olycksrisk människor utsätts för, särskilt när tåg passerar stationsområden.

Infrastruktur till vilken allmänheten har tillträde, ska utformas och byggas på ett sådant sätt att säkerhetsriskerna för människor begränsas med beaktande av bl.a. stabilitet, brand, tillträde, evakuering, plattformar.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i långa tunnlar och viadukter.

2.1.2 Tillgänglighet

2.1.2.1 Delsystem för infrastruktur som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.

2.2 Energi

2.2.1 Säkerhet

Driften av energiförsörjningssystemen får varken inverka på säkerheten för tåg eller dem som använder systemen eller personer som bor eller annars vistas vid järnvägen.

2.2.2 Miljöskydd

Driften av försörjningssystemen för elenergi eller bränsle får inte påverka miljön utöver angivna gränsvärden.

2.2.3 Teknisk kompatibilitet

Försörjningssystemen för elenergi eller bränsle ska

– möjliggöra för tågen att uppnå angivna prestanda,

– beträffande elenergi, vara kompatibla med de strömavtagare som är installerade på tågen.

2.3 Trafikstyrning och signalering

2.3.1 Säkerhet

Anläggningar och åtgärder för trafikstyrning och signalering ska möjliggöra tågtrafik med en säkerhetsnivå som motsvarar de mål som fastställts för järnvägsnätet. Systemen för trafikstyrning och signalering bör medge fortsatt säker trafik för tåg med tillstånd att framföras under särskilda försämrade omständigheter.

2.3.2 Teknisk kompatibilitet

Ny infrastruktur och ny rullande materiel som tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibla system för trafikstyrning och signalering införts, ska anpassas så att de kan användas med dessa system.

Utrustning för trafikstyrning och signalering som installeras i tågförarhytterna ska möjliggöra normal drift under angivna förhållanden i hela järnvägssystemet.

2.4 Rullande materiel

2.4.1 Säkerhet

Rullande materiel och förbindelserna mellan vagnar ska utformas så att passagerarutrymmen och förarhytt skyddas i händelse av kollision eller urspårning.

Den elektriska utrustningen får inte försämra säkerheten och funktionen hos trafikstyrnings- och signalanläggningarna.

Bromsteknik och bromskrafter ska vara förenliga med spårens, konstbyggnadernas och signalsystemens utformning.

För att människors säkerhet inte ska äventyras ska åtgärder vidtas för att begränsa åtkomligheten till spänningsförande komponenter.

Det ska finnas anordningar, som gör det möjligt för passagerare att i händelse av fara göra lokföraren uppmärksam på situationen och för tågpersonalen att sätta sig i förbindelse med denne.

Dörrarna för på- och avstigning ska vara försedda med lås- och öppningssystem som garanterar passagerarnas säkerhet.

Det ska finnas tydligt markerade nödutgångar.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i mycket långa tunnlar.

Tågen ska vara utrustade med ett nödbelysningssystem som är tillräckligt ljusstarkt och som har tillräcklig varaktighet.

Tågen ska vara utrustade med en högtalaranläggning som möjliggör för tågpersonal att överföra meddelanden till de resande.

2.4.2 Tillförlitlighet och användbarhet

Den grundläggande utrustningen samt utrustningen för hjul, drivsystem, bromsar och trafikstyrning ska vara utformad på så sätt att tågets färd kan fortsätta i angivna nöddriftssituationer utan allvarliga konsekvenser för den utrustning som fortfarande fungerar.

2.4.3 Teknisk kompatibilitet

Den elektriska utrustningen ska vara kompatibel med installationerna för trafikstyrning och signalering.

Vid elektrisk fordonsdrift ska strömavtagarnas egenskaper möjliggöra tågtrafik med användning av strömförsörjningssystemen vid järnvägssystemet.

Den rullande materielen ska ha sådana egenskaper att den är i stånd att trafikera de linjer som den planeras trafikera med beaktande av relevanta klimatförhållanden.

2.4.4 Kontroll

Tågen ska vara utrustade med en färdskrivare. De uppgifter som färdskrivaren samlar in och behandlingen av uppgifterna ska harmoniseras.

2.4.5 Tillgänglighet

2.4.5.1 Delsystem för rullande materiel som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.

2.5 Underhåll

2.5.1 Hälsa och säkerhet

De tekniska installationer och metoder som används vid anläggningarna ska garantera säker drift av det berörda delsystemet och får inte utgöra någon risk för människors hälsa och säkerhet.

2.5.2 Miljöskydd

Tekniska installationer och metoder som används vid underhållsanläggningar får inte överskrida tillåtna miljögränsvärden.

2.5.3 Teknisk kompatibilitet

Underhållsanläggningar för rullande materiel ska kunna användas för säkerhets-, hygien- och komfortarbeten för all sådan materiel för vilken anläggningen är avsedd.

2.6 Drift och trafikledning

2.6.1 Säkerhet

Enhetliga regler för drift av järnvägsnätet samt för lokförarnas och tågpersonalens och personalens vid trafikledningscentraler kvalifikationer ska säkerställa säker drift under beaktande av de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.

Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid underhållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög säkerhetsnivå.

2.6.2 Tillförlitlighet och användbarhet

Underhållsåtgärder, underhållsfrekvens, utbildning och kvalifikationer för personal vid underhållsanläggningar och trafikledningscentraler samt de kvalitetssäkringssystem som inrättats vid dessa anläggningar av de berörda operatörerna ska säkerställa en hög tillförlitlighet i och tillgänglighet till systemet.

2.6.3 Teknisk kompatibilitet

Enhetliga regler för drift av järnvägsnätet samt för lokförarnas och tåg- och driftledningspersonalens kvalifikationer ska säkerställa effektiv drift av järnvägssystemet under beaktande av de olika kraven vid internationellt och inhemskt arbete.

2.6.4 Tillgänglighet

2.6.4.1 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att reglerna för drift skapar den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.

2.7 Telematikapplikationer för person- och godstrafik

2.7.1 Teknisk kompatibilitet

De väsentliga kraven för telematikapplikationer ska garantera resande och godskunder en lägsta servicenivå, särskilt avseende den tekniska kompatibiliteten.

När det gäller dessa applikationer måste följande uppnås:

– databaser, programvara och dataöverföringsprotokoll ska utarbetas för största möjliga datautbyte mellan de olika applikationerna och mellan operatörerna, men utbytet ska inte omfatta konfidentiella handelsdata,

– användarna måste enkelt kunna få tillgång till information.

2.7.2 Tillförlitlighet och användbarhet

Användning, handhavande, uppdatering och underhåll av databaserna, programvaran och dataöverföringsprotokollen måste garantera högsta möjliga effektivitet och kvalitet.

2.7.3 Hälsa

Gränssnitten mellan systemen och användarna ska följa minimireglerna för ergonomi och hälsoskydd.

2.7.4 Säkerhet

Integritet och tillförlitlighet ska ligga på en tillräckligt hög nivå när det gäller lagring eller överföring av information som har samband med säkerheten.

2.7.5 Tillgänglighet

2.7.5.1 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att delsystem för telematikapplikationer avsedda för persontrafik tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.

BILAGA IV(3.12.2015/1416)

EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR OCH EG-KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR FÖR DELSYSTEM

EG-kontrollförklaringen för ett delsystem är en förklaring som upprättas av sökanden i den mening som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (nedan driftskompatibilitetsdirektivet), där sökanden förklarar sig vara fullt ansvarig för att det berörda delsystemet, som har varit föremål för relevanta kontrollförfaranden, uppfyller kraven i den relevanta unionslagstiftningen samt i relevanta nationella bestämmelser.

EG-kontrollförklaringen och åtföljande dokument ska vara daterade och undertecknade.

EG-kontrollförklaringen ska grundas på de uppgifter som framkommit vid EG-kontrollförfarandet för delsystem enligt denna bilaga. Den ska avfattas på samma språk som det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen. Den måste innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) hänvisning till driftskompatibilitetsdirektivet, de tekniska specifikationerna för driftskompatibiliteten (TSD:er) och tillämpliga nationella bestämmelser,

b) i samband med undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid modernisering eller ombyggnad, övergångsperiod i en TSD eller specialfall: hänvisning till TSD:er eller delar av dessa för vilka överensstämmelsen inte har granskats under EG-kontrollförfarandet och till de nationella bestämmelser som har tillämpats,

c) uppgifter om namn och adress för sökanden i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet (inklusive firmanamn och fullständig adress; om det är fråga om ett behörigt ombud ska den upphandlande enhetens eller tillverkarens firmanamn också uppges),

d) kortfattad beskrivning av delsystemet,

e) uppgifter om namn och adress för de anmälda organ som utförde de EG-kontrollförfaranden som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet,

f) uppgifter om namn och adress för de anmälda organ som utförde bedömningen av överensstämmelse med övriga EU-bestämmelser,

g) uppgifter om namn och adress för de utsedda organ som utförde kontrollerna av överensstämmelse med nationella bestämmelser som avses i artikel 17.3 i driftskompatibilitetsdirektivet,

h) uppgifter om namn och adress för det/de bedömningsorgan som fastställde de säkerhetsbedömningsrapporter som rör användningen av de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning, när så krävs enligt driftskompatibilitetsdirektivet,

i) hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen,

j) alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska uppfylla, och särskilt (om tillämpligt) sådana som gäller eventuella begränsningar av eller villkor för driften,

k) undertecknarens personuppgifter.

När det i denna bilaga hänvisas till det mellanliggande kontrollintyget ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på den förklaringen.

2. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID ÄNDRINGAR AV DELSYSTEM

I samband med en ändring, som inte är ett utbyte inom ramen för underhåll, av ett delsystem som omfattas av en EG-kontrollförklaring ska följande bestämmelser tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i driftskompatibilitetsdirektivet.

2.1. Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen inte påverkar de grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för överensstämmelsen med kraven avseende grundparametrarna:

a) enheten som inför ändringen ska uppdatera hänvisningarna i de dokument som ingår i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen,

b) ingen ny EG-kontrollförklaring behöver upprättas.

2.2. Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen påverkar de grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för överensstämmelsen med kraven avseende vissa grundparametrar:

a) enheten som inför ändringen ska upprätta en kompletterande EG-kontrollförklaring med hänvisning till de berörda grundparametrarna,

b) den kompletterande EG-kontrollförklaringen ska åtföljas av en förteckning över dokument i det ursprungliga tekniska underlag som åtföljer den ursprungliga EG-kontrollförklaringen och vilka inte längre gäller,

c) det tekniska underlaget som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska innehålla bevis för att ändringarnas inverkan är begränsad till de grundparametrar som avses i punkt a,

d) bestämmelserna i kapitel 1 i denna bilaga ska gälla i tillämpliga delar för denna kompletterande EG-kontrollförklaring,

e) den ursprungliga EG-kontrollförklaringen ska anses gälla för de grundparametrar som inte berörs av ändringen.

3. EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID YTTERLIGARE KONTROLLER

En EG-kontrollförklaring för ett delsystem kan kompletteras om ytterligare kontroller utförts, särskilt när sådana ytterligare kontroller är nödvändiga för ett nytt tillstånd för ibruktagande. I detta fall ska omfattningen av den kompletterande förklaringen begränsas till omfattningen av de ytterligare kontrollerna.

EG-KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

EG-kontroll innebär ett förfarande som genomförs av sökanden i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet för att visa att kraven i den relevanta unionslagstiftningen, samt i relevanta nationella bestämmelser, har uppfyllts för ett delsystem och att delsystemet kan godkännas för att tas i bruk.

2. EG-KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT ANMÄLT ORGAN

2.1 Inledning

I driftskompatibilitetsdirektivet avses med kontroll i förhållande till TSD:er det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de tillämpliga TSD:erna.

Detta påverkar inte skyldigheterna för den upphandlande enheten eller tillverkaren att följa övrig relevant unionslagstiftning, inklusive alla de kontroller som utförs av bedömningsorgan och som krävs enligt denna övriga lagstiftning.

2.2 Mellanliggande kontrollintyg

2.2.1 Principer

På begäran av den upphandlande enheten eller tillverkaren kan kontrollerna genomföras för delar av ett delsystem eller begränsas till bestämda etapper av kontrollförfarandet. I dessa fall kan kontrollresultaten dokumenteras i ett mellanliggande kontrollintyg som utfärdas av det anmälda organ som utsetts av den upphandlande enheten eller tillverkaren.

Det mellanliggande kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

2.2.2 Delar av delsystemet

Sökanden i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet kan ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för valfri del av delsystemet. Varje del ska då kontrolleras under varje etapp.

2.2.3 Etapper i kontrollförfarandet

Delsystemet, eller bestämda delar av delsystemet, ska kontrolleras i var och en av följande etapper:

a) den allmänna utformningen,

b) produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt jord- och byggnadsarbeten, tillverkning, montering av komponenterna och slutjustering av hela delsystemet,

c) slutlig provning.

Sökanden, i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet, får ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för utformningsskedet (inklusive typprovning) och för produktionsskedet för hela delsystemet eller för valfri del.

2.3 Kontrollintyg

2.3.1 De anmälda organ som ansvarar för kontrollen ska bedöma utformning, produktion och slutlig provning av delsystemet och utfärda kontrollintyget som är avsett för den upphandlande enheten eller tillverkaren, vilken ska utfärda EG-kontrollförklaringen. Kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta TSD:er inte har bedömts (vid undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid ombyggnad eller modernisering, övergångsperioder i en TSD eller specialfall) ska det i kontrollintyget anges för vilken eller vilka TSD:er, eller vilka delar av TSD:er, som det anmälda organet inte har undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet.

2.3.2 Om mellanliggande kontrollintyg har utfärdats ska det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av delsystemet beakta dessa mellanliggande kontrollintyg, och innan det utfärdar sitt kontrollintyg

a) kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen korrekt uppfyller de relevanta kraven i TSD:erna,

b) kontrollera alla aspekter som inte omfattas av de mellanliggande kontrollintygen, och

c) kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet.

2.3.3 I samband med en ändring av ett delsystem som redan omfattas av ett kontrollintyg ska det anmälda organet endast utföra de undersökningar och provningar som är relevanta och nödvändiga. Då ska bedömningen avse endast de delar av delsystemet som har ändrats samt deras gränssnitt mot de oförändrade delarna av delsystemet.

2.3.4 Varje anmält organ som medverkar i kontrollen av ett delsystem ska i enlighet med artikel 18.3 i driftskompatibilitetsdirektivet sammanställa ett tekniskt underlag vilket omfattar dess verksamhetsområde.

2.4 Tekniskt underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen

Det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska sammanställas av sökanden (i den mening som avses i artikel 18 i driftskompatibilitetsdirektivet) och måste innehålla följande:

a) information om tekniska egenskaper rörande utformningen av delsystemet, inklusive allmänna ritningar och detaljritningar när det gäller utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, beskrivningar av datasystem och automatiska system på en detaljnivå som är tillräcklig för att den pågående kontrollen av överensstämmelse ska kunna dokumenteras, dokumentation om drift och underhåll,

b) en förteckning över driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 5.3 d i driftskompatibilitetsdirektivet och som ingår i delsystemet,

c) det i artikel 18.3 i driftskompatibilitetsdirektivet avsedda tekniska underlag, sammanställt av vart och ett av de anmälda organ som medverkar i kontrollen av delsystemet, vilket ska omfatta följande:

- kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse, och i förekommande fall EG-försäkringar om lämplighet för användning, som fastställts för driftskompatibilitetskomponenter enligt artikel 5.3 d i driftskompatibilitetsdirektivet, vid behov åt följavtillhörande beräkningar och av kopior av de provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval av de relevanta bestämmelserna,

- mellanliggande kontrollintyg som åtföljer kontrollintyget, inklusive resultatet av det anmälda organets kontroll av de mellanliggande kontrollintygens giltighet.

- kontrollintyget som visar att delsystemet överensstämmer med kraven i den eller de relevanta TSD:erna, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det anmälda organ som ansvarar för kontrollen; detta kontrollintyg ska också innehålla uppgifter om eventuella förbehåll som givits under arbetets utförande och som inte dragits tillbaka; det ska även åtföljas av inspektions- och kontrollrapporter som det anmälda organet utarbetat inom ramen för sitt uppdrag,

d) kontrollintyg som utfärdats i enlighet med annan EU-lagstiftning,

e) när det krävs en kontroll av säker integrering enligt artikel 15 i driftskompatibilitetsdirektivet ska det relevanta tekniska underlaget innehålla bedömarens rapporter om de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning i enlighet med artikel 6.3 i järnvägssäkerhetsdirektivet (2004/49/EG).

2.5 Övervakning genom anmälda organ

Bestämmelser om rätten för det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av ett projekt att under projektet göra kontroller och att få arbetsplaner och andra dokument som behövs för kontrollen finns i 63 § i järnvägslagen (304/2011). Det anmälda organet ska regelbundet genomföra i detta moment avsedda kontroller för att försäkra sig om överensstämmelsen med de relevanta TSD:erna.

Det anmälda organet ska övervaka ett delsystem där en driftskompatibilitetskomponent är monterad för att det ska kunna bedöma dess lämplighet för användning i avsedd järnvägsmiljö, om den relevanta TSD:n så kräver.

2.6 Förvaring

En kopia av det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska behållas av tillverkaren eller den upphandlande enheten så länge delsystemet är i bruk. Den ska överlämnas till de medlemsstater som begär detta.

Den dokumentation som lämnats in i samband med en ansökan om tillstånd att ta delsystemet i bruk ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket, som får begära att delar av de dokument som lämnas in tillsammans med ansökan ska översättas till finska.

2.7 Offentliggörande

Varje anmält organ ska regelbundet offentliggöra relevant information om

a) mottagna ansökningar om kontroll och mellanliggande kontrollintyg,

b) ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och lämplighet för användning,

c) utfärdade eller avvisade mellanliggande kontrollintyg,

d) utfärdade eller avvisade intyg om överensstämmelse och EG-intyg om lämplighet för användning,

e) utfärdade eller avvisade kontrollintyg.

3. KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT UTSETT ORGAN

3.1 Inledning

I de fall där nationella bestämmelser är tillämpliga ska kontrollförfarandet omfatta ett förfarande där det organ som utsetts i enlighet med artikel 17.3 tredje stycket i driftskompatibilitetsdirektivet, nedan kallat utsett organ, kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 17.3 i driftskompatibilitetsdirektivet för varje medlemsstat där delsystemet är avsett att godkännas för ibruktagande.

3.2 Kontrollintyg

Det utsedda organet ska utfärda kontrollintyget för den upphandlande enheten eller tillverkaren.

I intyget ska det anges för vilka nationella bestämmelser som det utsedda organet har undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet.

Om det finns nationella bestämmelser som gäller de delsystem som ett fordon består av ska det utsedda organet dela in intyget i två delar: en del med uppgifter om vilka nationella bestämmelser som rör den tekniska kompatibiliteten mellan fordonet och det berörda bannätet, och den andra delen för alla andra nationella bestämmelser.

3.3 Tekniskt underlag

Det tekniska underlag som sammanställts av det utsedda organet och som åtföljer kontrollintyget när nationella bestämmelser är tillämpliga ska bifogas det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen och ska innehålla de tekniska data som är relevanta för bedömningen av delsystemets överensstämmelse med de nationella bestämmelserna.

4. KONTROLL AV DELAR AV DELSYSTEM I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.5 I DRIFTSKOMPATIBILITETSDIREKTIVET

Om ett kontrollintyg ska utfärdas för vissa delar av ett delsystem ska bestämmelserna i denna bilaga gälla i tillämpliga delar för dessa delar.

BILAGA V

Uppgifter om driftskompatibilitetskomponenter i EG-försäkran om överensstämmelse och lämplighet för användning

EG-försäkrans innehåll

Försäkran ska avfattas på samma språk som instruktionerna och innehålla följande uppgifter:

– hänvisningar till direktivet,

– tillverkarens eller dess i Europeiska unionen etablerade behöriga ombuds namn och adress (firmanamn och fullständig adress ska uppges; om det är fråga om ett behörigt ombud ska tillverkarens firmanamn också uppges),

– beskrivning av driftskompatibilitetskomponenten (märke, typ osv.),

– uppgift om vilket förfarande som tillämpats för försäkran om överensstämmelse eller lämplighet för användning,

– alla relevanta beskrivningar av driftskompatibilitetskomponenten, särskilt beträffande komponentens användningsbetingelser,

– namn på och adress till de anmälda organ som medverkat i förfarandet för överensstämmelse eller lämplighet för användning, provningsintygets datum och, i förekommande fall, giltighetstid och giltighetsvillkor,

– i förekommande fall, hänvisning till de europeiska specifikationerna,

– uppgifter om den som av tillverkaren eller dess inom Europeiska unionen etablerade behöriga ombud bemyndigats att sluta avtal med bindande verkan.

BILAGA VI

Dokument för begäran av undantag

När den upphandlande enheten eller dess inom Europeiska unionen etablerade behöriga ombud föreslår att Trafiksäkerhetsverket ska be Europeiska kommissionen om undantag enligt 43 § i järnvägslagen från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska hänvisningar till den tekniska specifikation för driftskompatibilitet eller de krav i specifikationen som undantaget gäller anges i brevet och följande dokument lämnas in till Trafiksäkerhetsverket:

– en beskrivning av arbeten, varor och tjänster som omfattas av undantaget, med uppgifter om viktiga datum, geografisk belägenhet samt funktionellt och tekniskt område,

– en exakt hänvisning till och närmare upplysningar om alternativa bestämmelser som kommer att tillämpas,

– vid begäran enligt 43 § 1 punkten i järnvägslagen, bestyrkande av att projektet är långt framskridet,

– motiveringen till undantaget, med de viktigaste skälen av teknisk, ekonomisk, kommersiell, driftsmässig och/eller administrativ natur,

– annan information som motiverar begäran om undantag,

– en beskrivning av de åtgärder som den upphandlande enheten eller dess inom unionen etablerade behöriga ombud föreslår att vidta för att uppnå slutlig driftskompatibilitet hos projektet, om det inte är fråga om ett mindre undantag.

Fotnoten (372/2011) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2013/1094:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Europaparlamentents och rådets direktiv 2004/49/EG (32004L0049); EUT 164, 30.4.2004, s. 44, Europaparlamentents och rådets direktiv 2008/110/EG (32008L0110); EUT 345, 23.12.2007, s. 62, Kommissionens direktiv 2013/9/EU (32013L0009); EUT 68; 12.3.2013, s. 55

28.8.2014/703:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Europaparlamentents och rådets direktiv 2008/57/EG (32008L0057); EUT 191, s. 1 18.7.2008, s. 1

18.12.2014/1268:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Komissionens direktiv 2014/38/EU (32014L0038); EUT L 70, 11.3.2014, s. 20-21

9.7.2015/859:

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/88/EU (32014L0088); EUT L 201, 10.7.2014; s. 9-17

3.12.2015/1416:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Komissionens direktiv 2014/106/EU (32014L 0106); EuT L 355, 12.12.2014, s 42-49

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.