Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

8.4.2011/305

Lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren 2011–2014 (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att i samarbete mellan aktörerna om branschen utveckla ordnandet av social- och hälsovården på ett sätt som stöder en samordning av primärvården, socialvården och de högspecialiserade tjänsterna i enlighet med befolkningens behov, så att klienterna får de tjänster de behöver som en sammanhängande helhet.

2 §
Allmänna utvecklingsmål

Ordnandet av social- och hälsovården som en samordnad helhet där en enda organisation har det övergripande ansvaret ska utvecklas genom att

1) tillräcklig och jämlik tillgång till högklassiga, verkningsfulla och effektiva tjänster tryggas,

2) främjandet av välfärd och hälsa, förebyggandet av sjukdomar och sociala problem samt basservicen stärks,

3) högspecialiserad kompetens garanteras som stöd för basservicen,

4) hållbara strukturer skapas för ordnandet av tjänster,

5) samarbetet mellan dem som deltar i främjandet av välfärd och hälsa samt i utvecklandet av tjänsterna stärks, liksom även de strukturer som stöder detta samarbete.

3 §
Regionala försök

Ordnandet av social- och hälsovården utvecklas i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och de ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet samt de kommuner och samkommuner som godkänns att delta i regionala försök.

4 §
Ansökan och godkännande

En kommun eller samkommun kan ansöka om att få delta i försök genom att lämna social- och hälsovårdsministeriet en plan för ett regionalt försök i kommunen eller kommunerna i fråga. Av planen ska det framgå vad det utvecklingsarbete som ska göras i det aktuella området omfattar och hur de mål som anges i 2 § ska nås. Kommunerna i området och sjukvårdsdistriktet ska godkänna planen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan godkänna en kommun eller samkommun att delta i försöken, om man utgående från planen för ett regionalt försök bedömer att de ekonomiska, administrativa och andra förutsättningarna för försöket finns och om det regionala försöket gör det lättare att nå de mål som avses i 2 §. Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör vilka områden som deltar i försöken.

5 §
Statsunderstöd

De kommuner och samkommuner som har godkänts att delta i försöken kan ansöka om statsunderstöd enligt 5 b § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) för genomförandet av ett försök. På statsunderstöd som beviljas för försök tillämpas de bestämmelser som utfärdats med stöd av ovannämnda paragraf.

6 §
Verkställigheten av försöken

Social- och hälsovårdsministeriet och de ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet ska stödja och följa de regionala försöken. Institutet för hälsa och välfärd ger de regionala försöken experthjälp utifrån planerna. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utvärderar hur målen med försöken har nåtts.

De kommuner och samkommuner som deltar i försöken ska för egen del följa och utvärdera försöken. Dessa kommuner och samkommuner ska på begäran ge social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd de uppgifter som behövs för uppföljningen och utvärderingen.

7 §
Specialprojekt som främjar samordningen av tjänster

Social- och hälsovårdsministeriet kan tillsammans med kommunerna och samkommunerna genomföra projekt som har anknytning till särskilda delområden inom ordnandet av social- och hälsovården och som syftar till planering av främjandet av välfärd och hälsa, planering av social- och hälsovårdsstrukturer som stöder samordningen av tjänster och planering av klientorienterade tillvägagångssätt.

8 §
Behandling av klient- och patientuppgifter

De kommuner och samkommuner som har godkänts att delta i försöken har rätt att behandla de klient- och patientuppgifter som avses i 13 f–13 h § i folkhälsolagen (66/1972) och 12 f–12 h § i socialvårdslagen (710/1982) och som gäller hemvård på det sätt som föreskrivs i de bestämmelserna, om den hemvård som avses i 13 c § i folkhälsolagen och 12 c § i socialvårdslagen ordnas av ett enda kollegialt organ.

De kommuner och samkommuner som har godkänts att delta i försöken ska meddela social- och hälsovårdsministeriet om de kommer att utnyttja sin rätt att behandla uppgifter på det sätt som avses i 1 mom.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011 och gäller till och med den 31 december 2014.

Planerna för de regionala försöken ska lämnas till social- och hälsovårdministeriet senast den 31 augusti 2011. Försöken pågår högst till och med den 31 december 2014.

Om de kommuner och samkommuner som senast den 31 mars 2011 godkänts att delta i försöken ansöker om understöd enligt 5 § före utgången av april 2011, ska social- och hälsovårdministeriet utifrån dessa ansökningar fatta beslut om beviljande av statsunderstöd före utgången av juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 328/2010, ShUB 57/2010, RSv 345/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.