Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

13.1.2011/5

Statsrådets förordning om övervakning av villkorligt fängelse (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 400/2015 95 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § i lagen om övervakning av villkorligt fängelse (634/2010):

1 §
Handlingar för verkställighet

Handlingar för verkställighet av övervakning av villkorligt fängelse är verkställighetsförordnandet, verkställighetshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för den formella verkställigheten av det villkorliga fängelset.

Verkställighetshandling för villkorligt fängelse är en utskrift eller en elektronisk handling med de uppgifter om meddelandet om beslut som domstolen har fört in i domslutssystemet. Verkställighetshandling för övervakning av villkorligt fängelse som högsta domstolen har dömt ut är en kopia av beslutet.

2 §
Meddelanden om domstolens avgöranden

Tingsrätten ska utan dröjsmål tillställa den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för verkställighet av övervakning meddelande om beslut som gäller övervakning som dömts ut som tilläggsstraff till villkorligt fängelse utan att vänta på svarandens eventuella missnöjesanmälan eller inlämnande av en besvärsskrift.

Tingsrätten ska genom domslutssystemet underrätta Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om övervakningen av villkorligt fängelse senast den vecka som följer efter utgången av tidsfristen för missnöjesanmälan, om missnöje inte har anmälts.

När en dom är verkställbar, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utan dröjsmål sända verkställighetshandlingen till den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för verkställigheten av det villkorliga fängelset.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska utan dröjsmål underrätta den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för verkställigheten av det villkorliga fängelset om förbud mot inledande av och avbrott i verkställigheten som meddelats av hovrätten eller högsta domstolen.

3 §
Dom utan laga kraft

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om den dömdes skriftliga samtycke enligt 2 § 3 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse (634/2010) till att övervakningens verkställighet inleds. Har den dömde lämnat sitt samtycke efter att besvärstiden har löpt ut, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet lämna en anmälan om samtycket till den domstol eller fullföljdsdomstol som avgjort ärendet.

4 §
Förordnande av övervakare

Direktören för den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten eller en i arbetsordningen bestämd biträdande direktör ska efter att av domstolen ha fått ett meddelande om beslut i fråga om övervakningen eller efter att ha fått handlingar för verkställighet från Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utan dröjsmål förordna en övervakare.

5 §
Meddelande till den dömde om inledande av verkställigheten

Efter att den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten har fått handlingarna för verkställighet ska den utan dröjsmål meddela den dömde den dag då han eller hon senast ska anmäla sig hos byrån för inledande av övervakningen av det villkorliga fängelset.

6 §
Diarium

Byråerna för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten för ett diarium över hur varje straff som avser villkorligt fängelse avtjänas. I diariet antecknas utöver de uppgifter som behövs om den dömde och straffet även

1) när handlingarna har kommit till den behöriga byrån för samhällspåföljder för verkställighet av övervakningen,

2) dagen när övervakningen påbörjas och avslutas,

3) dagen när prövotiden löper ut,

4) muntliga eller skriftliga anmärkningar eller en skriftlig varning som har givits den dömde,

5) hämtning av den dömde till övervakningssammanträffandet,

6) anmälan till åklagaren om att den dömde upprepade gånger försummar att infinna sig till övervakningssammanträffandena eller grovt bryter mot förbudet att vara berusad,

7) domstolens beslut om förlängd övervakningstid,

8) dagen när övervakningen upphör.

7 §
Övervakningsplan

Övervakaren svarar för utarbetandet av övervakningsplanen. I samarbete med socialmyndigheterna ska det sörjas för att övervakningsplanen stöder den vård-, service- eller rehabiliteringsplan som eventuellt har utarbetats för den övervakade.

Övervakningsplanen ska innehålla följande uppgifter:

1) övervakarens, biträdande övervakarens och den övervakades kontaktuppgifter och ändringar i dem,

2) hur ofta och på vilket sätt övervakaren eller biträdande övervakaren och den övervakade ska ha kontakt med varandra,

3) innehållet i övervakningssammanträffandena,

4) program och uppgifter som hör till övervakningen,

5) den övervakades skyldigheter och påföljder för brott mot dem,

6) föreskrifter för den övervakade.

Den övervakade ska ges en kopia av övervakningsplanen.

8 §
Godkännande av uppgifter och program som har samband med övervakningen

Brottspåföljdsmyndigheten godkänner innehållet i uppgifter och program som främjar den sociala handlingsförmåga som avses i 5 § 1 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse.

9 §
Konstaterande av misstänkt berusningstillstånd

Övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten eller den biträdande övervakaren ska i närvaro av ett vittne anteckna de yttre observationerna om den övervakades misstänkta berusningstillstånd som avses i 8 § 1 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse på en av Brottspåföljdsmyndigheten fastställd blankett för konstaterande av berusningstillstånd. Blanketten ska fogas till de handlingar som gäller utredning av brott mot skyldigheterna.

10 §
Utredning av brott mot skyldigheterna

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska göra en skriftlig utredning, om

1) den övervakade misstänks ha försummat någon skyldighet enligt 6 § i lagen om övervakning av villkorligt fängelse,

2) den övervakade misstänks upprepade gånger eller annars väsentligt ha brutit mot en föreskrift som övervakaren eller den biträdande övervakaren har gett och som är nödvändig för genomförande av övervakningen.

När utredningen görs ska den övervakade ges möjlighet att bli hörd.

Utredningen ska sändas till åklagaren i samband med anmälan om misstänkt grovt brott mot skyldigheterna enligt 10 § 3 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse.

11 §
Meddelanden i ärenden som gäller förlängning av övervakningstiden

Åklagaren ska meddela den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som gjort en anmälan enligt 10 § 3 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse om sitt beslut att inte vid domstol framställa ett yrkande på att övervakningstiden ska förlängas.

Domstolen ska till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet sända en anmälan om sitt beslut om domstolen med stöd av 10 § 5 mom. i lagen om övervakning av villkorligt fängelse har förlängt övervakningstiden eller om den har förkastat åklagarens yrkande på att övervakningstiden ska förlängas.

12 §
Avslutande av övervakning

En byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten kan med stöd av 11 § i lagen om övervakning av villkorligt fängelse avsluta övervakningen, om det på basis av den övervakningstid som förflutit, ett tillräckligt antal sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade samt uppgifter från andra myndigheter kan anses att den övervakades levnadsförhållanden är stabiliserade och om det inte längre finns en uppenbar risk för att den övervakade gör sig skyldig till brott.

13 §
Ersättning för resekostnader

Som skäliga resekostnader för den övervakade betraktas kostnaderna för resor med det billigaste allmänna kommunikationsmedlet till ett övervakningssammanträffande som övervakaren eller den biträdande övervakaren bestämt eller till någon annan sammankomst som är nödvändig för att syftet med övervakningen ska uppnås. Brottspåföljdsmyndigheten ersätter resekostnaderna på ansökan av den övervakade.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.