Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

13.1.2011/4

Statsrådets förordning om samhällstjänst (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 400/2015 95 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § i lagen om samhällstjänst (1055/1996):

1 §
Inhämtande av en lämplighetsutredning

När åklagaren har beslutat väcka åtal för ett brott för vilket samhällstjänst kan dömas ut, ska han eller hon av Brottspåföljdsmyndigheten inhämta en bedömning av huruvida den misstänkte kan antas klara av samhällstjänst (lämplighetsutredning). Lämplighetsutredning behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till arten och längden av det straff som kan förutses samt övriga omständigheter är uppenbart osannolikt att samhällstjänst döms ut.

Brottspåföljdsmyndigheten kan också på begäran av den misstänkte göra en sådan utredning som nämns i 1 mom., om det finns vägande skäl.

2 §
Granskning av lämpligheten för samhällstjänst

När Brottspåföljdsmyndigheten granskar den misstänktes lämplighet för samhällstjänst ska den beakta hans eller hennes förmåga och vilja att klara av tjänsten samt den misstänktes förhållanden i övrigt. Samtidigt ska behovet av eventuella stödåtgärder utredas.

I samband med lämplighetsutredningen ska den misstänkte få en redogörelse för innehållet i samhällstjänsten och för följderna av brott mot villkoren för samhällstjänsten. Efter detta ska den misstänkte tillfrågas om han eller hon ger sitt samtycke till att straffet döms ut som samhällstjänst. Samtycket antecknas i lämplighetsutredningen.

Brottspåföljdsmyndigheten ska sända lämplighetsutredningen till den åklagare som har begärt den eller, om utredningen har begärts av den misstänkte, till den åklagare som är behörig i målet.

3 §
Handlingar för verkställighet

Handlingar för verkställighet av samhällstjänst är verkställighetsförordnandet, verkställighetshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för den formella verkställigheten av samhällstjänsten.

Verkställighetshandlingen för samhällstjänst är en utskrift eller en elektronisk handling med de uppgifter om meddelandet om beslut som domstolen har fört in i domslutssystemet.

4 §
Hur verkställighetshandlingar och vissa meddelanden sänds

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska sända de verkställighetshandlingar som gäller en verkställbar dom till den utmätningsman inom vars verksamhetsområde den dömde bor.

Då hovrätten eller högsta domstolen förbjuder verkställighet eller bestämmer att den ska avbrytas, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet omedelbart anmäla detta till den utmätningsman till vilken verkställighetshandlingen har sänts, eller om verkställigheten har inletts till den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten.

5 §
Dom utan laga kraft

Den som dömts till samhällstjänst, och som samtycker till att domen verkställs även om beslutet inte har vunnit laga kraft, ska lämna sitt samtycke till den utmätningsman till vars verksamhetsområde den dömdes hemkommun hör. Utmätningsmannen ska utan dröjsmål anmäla till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet att samtycke har lämnats och centralförvaltningsenheten ska anmäla detta till den domstol som har avgjort målet eller, om samtycke har lämnats efter att besvärstiden har löpt ut, till fullföljdsdomstolen.

6 §
Inledande av verkställigheten

Utmätningsmannen ska sedan verkställighetshandlingen har kommit meddela den som dömts till samhällstjänst vilken dag han eller hon senast ska anmäla sig för att göra upp en verkställighetsplan hos den behöriga byrån för samhällspåföljder som svarar för verkställigheten av samhällstjänsten. Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska underrättas om vilken den bestämda dagen är och samtidigt ska handlingarna för verkställighet sändas till den behöriga byrån.

När verkställighetsplanen har delgivits den som dömts till samhällstjänst ska den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten meddela Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet delgivningsdagen.

7 §
Efterlysning

Om den som har dömts till samhällstjänst inte anträffas och det inte har gått att få reda på hans eller hennes vistelseort, ska utmätningsmannen sända handlingarna för verkställighet till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska utfärda en efterlysning, i vilken den dömde för verkställighet av samhällstjänsten ska uppmanas att inom utsatt tid ta kontakt med den utmätningsman som svarar för verkställigheten, vid äventyr att samhällstjänsten annars förvandlas till fängelse. Utmätningsmannen ska underrätta Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet om sina åtgärder med anledning av efterlysningen.

Om den dömde trots uppmaningen inte tar kontakt med utmätningsmannen, ska han eller hon instämmas till domstolen för att samhällstjänsten ska förvandlas till fängelse. Vid behov utfärdas en ny efterlysning för att stämning ska kunna verkställas.

8 §
Anordnare av tjänstgöringsplatser för samhällstjänst

Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan ordnas av offentliga sammanslutningar eller offentligrättsliga föreningar eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om sammanslutningen eller stiftelsen bedriver verksamhet i vinstsyfte. Tjänstgöringsplatser för samhällstjänst kan också ordnas av näringsidkare som avses i lagen om sociala företag (1351/2003).

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten godkänner dem som har rätt att ordna tjänstgöringsplatser för samhällstjänst.

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska med den som ordnar tjänstgöringsplatsen ingå ett avtal om hur samhällstjänsten ska utföras. I avtalet ska parternas rättigheter och skyldigheter anges samt antecknas vem som är kontaktperson på tjänstgöringsplatsen.

9 §
Uppgörande av verkställighetsplanen

Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska utan dröjsmål i samarbete med den som har ordnat tjänstgöringsplatsen och efter att ha gett den dömde tillfälle att bli hörd göra upp en verkställighetsplan för hur samhällstjänsten ska utföras.

Verkställighetsplanen ska i rimlig tid innan tjänstgöringen börjar eller senast när den börjar delges den dömde på det sätt som gäller delgivning av stämning.

Verkställighetsplanen kan ändras, om det finns giltiga skäl.

10 §
Diarium

Byråerna för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten för bok över avtjänandet av straff som avser samhällstjänst (diarium). I diariet antecknas utöver de uppgifter som behövs om den dömde och straffet även

1) när handlingarna har kommit till den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten för verkställighet av samhällstjänsten,

2) vilken dag verkställighetsplanen har delgivits,

3) hur många timmar samhällstjänst som har utförts,

4) muntliga eller skriftliga anmärkningar som har givits den dömde,

5) förlängning av verkställighetstiden för samhällstjänsten,

6) uppskov av eller avbrott i samhällstjänsten för viss tid,

7) förbud mot inledande av och avbrott i samhällstjänsten,

8) avslutad samhällstjänst på grund av att den har slutförts eller förvandlats till fängelse.

Sedan samhällstjänsten har avslutats ska den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten sända en anmälan om slutförd samhällstjänst till rättsregistercentralen.

11 §
Meddelanden i mål som gäller förvandling till fängelse

Om den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten har anmält att den som dömts till samhällstjänst grovt brutit mot sina skyldigheter, ska åklagaren meddela byrån om sitt beslut att inte framställa ett yrkande på att samhällstjänsten ska förvandlas till fängelse.

När ett yrkande på att samhällstjänst ska förvandlas till fängelse blir anhängigt i ett mål där ändring har sökts, ska domstolen underrätta fullföljdsdomstolen om yrkandet.

Domstolen ska sända Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ett meddelande om beslut enligt vilka den har förlängt tjänstgöringstiden, ansett att redan utförd samhällstjänst motsvarar ett fullt avtjänat straff eller har förbjudit att samhällstjänsten påbörjas eller fortgår. Ett meddelande ska också sändas om beslut genom vilka åklagarens yrkande att samhällstjänsten ska förvandlas till fängelse har godkänts eller förkastats.

12 §
Resekostnader

Brottspåföljdsmyndigheten betalar på ansökan de utgifter som den misstänkte har för de resor han eller hon måste företa för lämplighetsutredningen samt till den som utför samhällstjänst ersättning för skäliga resekostnader till och från tjänstgöringsplatsen.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs förordningen om samhällstjänst (1259/1990) och förordningen om verkställighet av samhällstjänst (1260/1990).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.