Beaktats t.o.m. FörfS 828/2021.

21.12.2010/1239

Lag om temporärt tryggande av de statliga farledstjänsterna (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga tillgången till de statliga farledstjänster som avses i denna lag under den tid då sektorn gradvis öppnas för konkurrens fram till ingången av 2013.

2 §
Sjömätnings- och farledshållningstjänster samt tjänster för drift och underhåll av kanaler

Trafikverket kan under övergångsperioden 2011 och 2012 ålägga det aktiebolag som avses i 1 § i lagen om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag (875/2009) att tillhandahålla sjömätnings- och farledshållningstjänster samt tjänster för drift och underhåll av kanaler i hela landet och inom den arrenderade delen av Saima kanal.

Trafikverket konkurrensutsätter en del av de i 1 mom. avsedda tjänsterna så att tjänsterna konkurrensutsätts till högst en tredjedel år 2011 och till högst två tredjedelar år 2012 beräknat på tjänsternas entreprenadpris.

3 §
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster

Den skyldighet att tillhandahålla tjänster som avses i 2 § 1 mom. ska åläggas aktiebolaget i en handling av vilken ska framgå de uppgifter som anges i artikel 4 kommissionens beslut 2005/842/EG om tillämpningen av artikel 86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (kommissionens beslut).

4 §
Grunderna för bestämmande av ersättning och kontroll av ersättningar

Trafikverket ska säkerställa att bestämmelserna i artikel 5 i kommissionens beslut följs när den ersättning som betalas för en i 2 § 1 mom. avsedd tjänst bestäms.

Kommunikationsministeriet svarar i enlighet med artikel 6 i kommissionens beslut för kontrollen av överkompensation och för återkrav av eventuell överkompensation.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 213/2010, KoUB 19/2010, RSv 221/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.