Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

10.12.2010/1110

Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/730, som gäller fr.o.m. 30.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Användning av fordon med alkolås vid skol- och dagvårdskörningar

Om en kommun, samkommun, skola eller inrättning ordnar en körning som beställningstrafik och körningen får statsunderstöd eller understöd av kommunen, ska ett i 1 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) avsett fordon med alkolås användas

1) vid körning av elever som deltar i förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning,

2) vid körning av studerande som deltar i utbildning på andra stadiet, och

3) vid körning av barn i dagvård.

I fråga om övervakad körrätt för personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri föreskrivs särskilt.

2 §
Montering och ändamålsenlig användning av alkolås

Den trafikidkare som är ansvarig för körningarna ansvarar för att alkolås monteras och för att alkolåset hålls i funktionsdugligt skick. För att fordonets trafiksäkerhet och alkolåsets funktion ska kunna säkerställas ska omsorgsfulla och ändamålsenliga förfaringssätt följas vid användning, service och kalibrering av alkolås.

Det intyg över montering och kalibrering av alkolås som avses i 7 § 2 mom. i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik ska medföras i fordonet under körning.

Närmare bestämmelser om montering och inställning av alkolås kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

3 §
Användning av ett fordon utan alkolås

Om ett fordon med alkolås går sönder eller om det finns någon annan liknande orsak, får den trafikidkare som ansvarar för körningen tillfälligt under högst fem vardagar använda ett fordon utan alkolås. Trafikidkaren ska genast underrätta den som har beställt körningen om att ett fordon utan alkolås används.

Om den trafikidkare som ansvarar för körningen trots 1 mom. inte förmår utföra körningen, kan den som beställt körningen tillfälligt under högst tre vardagar, använda ett fordon utan alkolås för körningen. Som villkor gäller att ett fordon som är försett med alkolås och som lämpar sig för körningen inte finns att tillgå.

4 §
Förseelse mot bestämmelserna om användning av alkolås

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att utrusta ett fordon som används vid körning som avses i 1 § 1 mom. med alkolås eller att hålla alkolåset i funktionsdugligt skick,

2) bryter mot tidsfristen i 3 § 1 mom. eller försummar att göra den anmälan som trafikidkaren åläggs göra i momentet, eller

3) försummar att i fordonet under körning som avses i 1 § 1 mom. medföra det intyg över montering och kalibrering av alkolås som avses i 2 § 2 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annastans i lag, för förseelse mot bestämmelserna om användning av alkolås dömas till böter.

Polisen ska underrätta den som beställt körningen om det finns misstanke om sådan förseelse mot bestämmelserna om användning av alkolås som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 74/2010, KoUB 9/2010, RSv 143/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.