Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

10.12.2010/1109

Lag om godkännande av alkolås för användning i trafik (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/730, som gäller fr.o.m. 30.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om godkännande för användning i trafik av en anordning som hindrar att fordonet startas, om en viss alkoholhalt uppmäts i förarens utandningsluft (alkolås).

2 §
Godkännande av alkolås

Det är förbjudet att sälja, annars överlåta eller använda ett alkolås i trafiken, om modellen för alkolåset inte har godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Verket ska publicera en förteckning över godkända modeller på alkolås på sin webbplats.

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna alkolås som uppfyller

1) kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella krav som föreskrivits i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar nivån i de nämnda standarderna, och

2) de tekniska krav som fordonslagen (1090/2002) och författningar som utfärdats med stöd av den ställer på anordningar som monteras i fordon.

Tillverkaren eller importören av alkolås ska i sin ansökan visa att kraven i 2 mom. 1 punkten uppfylls genom ett intyg över överensstämmelse som utfärdats av en sådan teknisk tjänst som avses i 5 §.

Alkolås som monterats i fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland får tillfälligt användas i trafiken, om alkolåset uppfyller krav motsvarande de i 2 mom. avsedda kraven.

3 §
Giltighetstid för godkännande

Godkännande av alkolås gäller tills vidare.

Om ett alkolås inte längre uppfyller de krav som gällde när låset godkändes kan Trafiksäkerhetsverket återkalla godkännandet av modellen. Innan godkännandet återkallas ska dock tillverkaren eller importören av alkolåset ges en anmärkning och anges en skälig tidsfrist inom vilken felet eller bristen ska avhjälpas.

Om felet eller bristen väsentligt försämrar fordonets trafiksäkerhet eller alkolåsets funktion, kan godkännandet av låset återkallas omedelbart.

4 §
Åtgärder som förutsätts när alkolås medför fara samt marknadstillsyn

Trafiksäkerhetsverket svarar för åtgärder som förutsätts när alkolås medför fara samt för marknadstillsynen över alkolås.

När Trafiksäkerhetsverket sköter uppgifter som avses i 1 mom. tillämpas på verket vad som i 81 § i fordonslagen bestäms om typgodkännandemyndigheten och i 82 § i samma lag om tillsynsmyndigheten. Vad som i den sistnämnda paragrafen bestäms om sakkunniga som befullmäktigats av tillsynsmyndigheten tillämpas även på sakkunniga som Trafiksäkerhetsverket befullmäktigat.

5 § (22.7.2011/909)
Tekniska tjänster

Intyg över överensstämmelse får utfärdas av en av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av något annat motsvarande nationellt ackrediteringsorgan ackrediterad teknisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst som har motsvarande kompetens. På ackrediteringen tillämpas lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). (7.11.2014/910)

Den i 1 mom. avsedda ackrediteringen ska omfatta de tester som används för att testa alkolås och vid ackrediteringen ska standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 om allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier tillämpas.

Den tekniska tjänsten ska vara funktionellt och ekonomiskt oberoende av dem som tillverkar eller importerar alkolås. Den ska ha en med beaktande av verksamhetens omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang och tillgång till en tillräckligt stor och yrkeskunnig personal samt sådana system, anordningar och redskap som behövs för verksamheten. Den tekniska tjänsten ska föra register över sina bedömningar, mätningar, tester, kalkyler och utredningar. Den tekniska tjänsten får för deltester anlita en extern tjänst som uppfyller kraven enligt 1 mom. eller använda en sådan tjänsts mät- och testanordningar. Ackrediteringen för den externa tjänsten ska omfatta de deltester som tjänsten utför och vid ackrediteringen ska standarden SFS-EN ISO/IEC 17025 tillämpas. Den tekniska tjänsten svarar för den anlitade tjänstens eller de använda anordningarnas resultat.

Trafiksäkerhetsverket ska försäkra sig om att de krav som anges i 2 § 2 mom. 1 punkten och i denna paragraf är uppfyllda innan verket fattar beslut om godkännande av ett alkolås. På Trafiksäkerhetsverket tillämpas i denna uppgift vad som i 49 § 2 mom. i fordonslagen föreskrivs om typgodkännandemyndigheten.

6 §
God förvaltning och tjänsteansvar i tekniska tjänster

När en teknisk tjänst utför uppgifter enligt denna lag ska den iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och arkivlagen (831/1994).

På personer som är anställda vid den tekniska tjänsten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför bedömningsuppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

7 §
Montering av alkolås samt intyg om det och om kalibrering av alkolås

Tillverkare eller importörer av alkolås ska anmäla auktoriserade monterings- och serviceaffärer till Trafiksäkerhetsverket, som ska publicera en förteckning över dem på sin webbplats.

Montören ska utfärda ett intyg över montering och kalibrering av ett alkolås, av vilket det framgår datum och plats för monteringen av alkolåset, alkolåsets märke, modell och tillverkningsnummer samt fordonets registreringstecken och datum för nästa kalibrering.

Alkolåset får ställas in så att det hindrar att fordonet startar vid lägre alkoholhalt i utandningsluften än vid gränsen för rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. i strafflagen (39/1889). Montering av alkolås förutsätter inte ändringsbesiktning enligt 61 § i fordonslagen.

8 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Trafiksäkerhetsverket får sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Trafiksäkerhetsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

9 §
Alkolåsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet mot försäljning eller annan överlåtelse av alkolås enligt 2 § 1 mom. ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för alkolåsförseelse dömas till böter.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

Alkolås som monterats innan lagen trätt i kraft får användas och överlåtas trots bestämmelserna i 2 § 1 mom.

RP 74/2010, KoUB 9/2010, RSv 143/2010

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.2011/909:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 7/2011, KoUB 2/2011, RSv 5/2011

7.11.2014/910:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014, EkUB 15/2014, RSv 115/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.