Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

27.8.2010/747

Lag om registrering av vissa kreditgivare (upphävt)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.10.2016/853, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller näringsidkare som lämnar konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978).

Lagen gäller inte

1) näringsidkare som Finansinspektionen utövar tillsyn över med stöd av 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008),

2) näringsidkare som beviljar konsumentkrediter endast för finansiering av köp av konsumtionsnyttigheter som de själva säljer,

3) staten, kommunerna eller andra offentliga samfund,

4) näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt erbjuder konsumentkrediter i Finland.

2 §
Rätten att lämna konsumentkredit

Andra näringsidkare än de som avses i 1 § 2 mom. får lämna konsumentkrediter endast om de är registrerade som kreditgivare enligt denna lag.

3 §
Register över kreditgivare och registeranmälan

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över kreditgivare (kreditgivarregister).

Den som har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter ska för anteckning i registret göra en anmälan till regionförvaltningsverket. I registeranmälan ska ingå

1) de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

2) en utredning över de personer som avses i 5 § 2 mom. och vars tillförlitlighet ska bedömas, om anmälaren är en juridisk person,

3) en utredning över anmälarens utbildning och arbetslivserfarenhet eller, om anmälaren är en juridisk person, en utredning över den utbildning och arbetslivserfarenhet som de personer har som avses i 6 §.

Anmälaren ska på begäran av regionförvaltningsverket lämna också andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls.

4 §
Förutsättningar för registrering

Regionförvaltningsverket ska registrera den som gör en registeranmälan som kreditgivare, om anmälaren

1) har rätt att utöva näring i Finland,

2) inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndighetsålder och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad,

3) är tillförlitlig,

4) har sådan kännedom om kreditverksamhet som behövs med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Regionförvaltningsverket får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter som ombud för någon annan.

5 §
Tillförlitlighet

Den som gör anmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig för att tillhandahålla konsumentkrediter eller för att äga en sammanslutning eller stiftelse som tillhandahåller konsumentkrediter eller att vara styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en sådan sammanslutning eller stiftelse, eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en sådan uppgift.

Om den som gör anmälan är en juridisk person gäller tillförlitlighetskravet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och även den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

6 §
Kännedom om kreditverksamhet

Om den som gör anmälan är en juridisk person gäller kravet i 4 § 1 mom. 4 punkten om kännedom om kreditverksamhet den högsta ledningen. Om den som gör anmälan också bedriver annan affärsverksamhet än tillhandahållande av konsumentkrediter gäller kravet de personer som faktiskt svarar för kreditverksamheten.

7 §
Uppgifter som ska föras in i registret över kreditgivare och anmälan om ändringar

I kreditgivarregistret antecknas

1) en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen med kreditverksamhet,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen med kreditverksamhet,

3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer vars tillförlitlighet kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan,

4) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer vars kännedom om kreditverksamhet kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan,

5) registerbeteckning och datum för registreringen,

6) till kreditgivaren med stöd av 11 § 2 mom. meddelade varningar och sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite,

7) skälet till strykning ur registret och när detta har skett.

I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 11 § 1 mom. att tillhandahålla konsumentkrediter utan registrering. Dessa uppgifter och uppgifter om sanktionerna enligt 1 mom. 6 punkten ska strykas ur registret fem år efter utgången av det år då förbudet eller någon annan sanktion påfördes.

Kreditgivaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar i de införda uppgifterna till regionförvaltningsverket. När verksamheten upphör ska kreditgivaren anmäla även detta till regionförvaltningsverket.

8 §
Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att hantera personbeteckningen.

9 §
Ledningens skyldigheter

Kreditgivaren eller, om kreditgivaren är en juridisk person, den högsta ledningen ska se till att god kreditgivningssed iakttas i verksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs i enlighet med lag. Dessutom ska de se till att de personer som deltar i verksamheten har tillräcklig yrkeskompetens för uppgiften.

9 a § (15.3.2013/208)
Bevaring av handlingar och uppgifter i anslutning till kreditgivning

Kreditgivaren ska bevara handlingar och uppgifter som gäller kreditgivningen i fem år efter det att krediten i sin helhet har förfallit till betalning, om det inte någon annanstans i lag föreskrivs att de ska bevaras längre än i fem år.

10 § (15.3.2013/208)
Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att denna lag följs.

10 a § (15.3.2013/208)
Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna ska en kreditgivare på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som behövs för övervakningen.

Trots sekretessbestämmelserna har regionförvaltningsverket dessutom rätt att för en specificerad tillsynsåtgärd få handlingar och uppgifter också av någon annan enskild sammanslutning eller person än kreditgivaren. Handlingarna och uppgifterna ska vara nödvändiga med tanke på tillsynen för att utreda huruvida tillhandahållandet av krediter omfattas av tillämpningsområdet för denna lag eller vem som de facto tillhandahåller krediterna.

Regionförvaltningsverket har dock inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få handlingar och uppgifter om advokatens klienter, och inte heller av någon annan få handlingar och uppgifter som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

10 b § (15.3.2013/208)
Rätt att få uppgifter ur bötes- och straffregistret

Regionförvaltningsverket har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om en person som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 2 mom. i denna lag är tillförlitlig. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

11 § (15.3.2013/208)
Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda tillhandahållande av konsumentkrediter som i strid med denna lag sker utan registrering. Om det finns särskilda skäl, får förbudet också meddelas så att det gäller en anställd hos den som bedriver sådan verksamhet eller någon annan som agerar för en sådan rörelses räkning.

Om en kreditgivare försummar en skyldighet som följer av 7 § 3 mom. eller 10 a § 1 mom., får regionförvaltningsverket uppmana kreditgivaren att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid. Om kreditgivaren försummar en skyldighet som anges i 9 eller 9 a §, får regionförvaltningsverket ge kreditgivaren en varning. Om försummelserna är allvarliga eller om de upprepas trots uppmaning eller varning, får regionförvaltningsverket förbjuda kreditgivarens verksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för högst sex månader.

Om en aktör som avses i 10 a § 2 mom. försummar en skyldighet som följer av det momentet, får regionförvaltningsverket uppmana aktören att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid.

Regionförvaltningsverket får förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite. Ett förbud som avses i 1 mom. ska förenas med vite, om inte det av särskilda skäl är onödigt eller regionförvaltningsverket anser att förfarandet ska bedömas i enlighet med 13 § 1 mom. Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

12 §
Avregistrering

Regionförvaltningsverket ska avföra en kreditgivare ur kreditgivarregistret, om

1) kreditgivaren har upphört med sin verksamhet,

2) förutsättningarna för registrering i 4 § 1 mom. 1–3 punkten inte längre uppfylls,

3) kreditgivaren tillhandahåller konsumentkrediter som ombud för någon annan,

4) förutsättningen för registrering i 4 § 1 mom. 4 punkten inte längre uppfylls, och kreditgivaren inte inom den tidsfrist som regionförvaltningsverket har angett i sin uppmaning har anmält nya personer som uppfyller kraven på kännedom om kreditverksamhet, eller

5) det i kreditgivarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och kreditgivaren redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid.

I samband med avregistreringen får regionförvaltningsverket utfärda bestämmelser om hur verksamheten ska avslutas.

13 § (15.3.2013/208)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen utan registrering tillhandahåller konsumentkrediter ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för kreditgivarbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 11 § och förenats med vite får inte dömas till straff för samma gärning, om vitet har dömts ut genom ett lagakraftvunnet beslut.

14 § (7.8.2015/903)
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

Ett beslut som regionförvaltningsverket fattat med stöd av 11 och 12 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller förbud enligt 11 § eller avregistrering enligt 12 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett i denna lag avsett beslut om avregistrering och om verksamhetsförbud för viss tid ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

En registeranmälan får tas upp till behandling innan denna lag träder i kraft och den som har gjort anmälan får införas i kreditgivarregistret när denna lag träder i kraft.

16 §
Övergångsbestämmelser

Den som när denna lag träder i kraft utövar verksamhet som enligt denna lag förutsätter registrering får fortsätta med sin verksamhet till dess beslut om införande i registret har fattats, om den registeranmälan som avses i 3 § 2 mom. görs inom sex månader från ikraftträdandet.

RP 24/2010, EkUB 10/2010, RSv 89/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.2013/208:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

RP 78/2012, EkUB 15/2012, RSv 3/2013

7.8.2015/903:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.