Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

27.8.2010/742

Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.12.2019/1232, som gäller fr.o.m. 12.12.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagen syfte

I denna lag föreskrivs det om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut 2002/187/RIF om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet, nedan Eurojustbeslutet.

2 §
Nationell medlem

Finland representeras i Eurojust av en nationell medlem vars mandatperiod är fyra år. Mandatperioden kan förnyas en gång. Medlemmens mandatperiod kan förlängas, om han eller hon är ordförande eller vice ordförande för Eurojust. I dessa fall löper mandatperioden till utgången av ordförande- eller viceordförandeskapet.

Den nationella medlemmen utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som statsåklagare vid riksåklagarens byrå. I fråga om utnämningen av och behörighetsvillkoren för medlemmen tillämpas vad som föreskrivs om utnämning av och behörighetsvillkor för statsåklagare. (11.1.2019/34)

3 §
Den nationella medlemmens behörighet och uppgifter

Den nationella medlemmen har den behörighet som avses i 7 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011) i ärenden som hör till Eurojust. Medlemmen har befogenhet att utbyta information med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning i det syfte som avses i artikel 26.5 i Eurojustbeslutet. (13.5.2011/466)

Den nationella medlemmen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om sådana omständigheter som kommit till hans eller hennes kännedom och som har eller kan ha samband med ett brottmål som handläggs i Finland. Han eller hon ska också utan dröjsmål till den behöriga myndigheten för handläggning ge in en begäran om straffrättsligt samarbete som har kommit från en främmande stat.

Den nationella medlemmen kan på begäran eller med samtycke av den behöriga myndigheten

1) hänföra ett brottmål till Eurojust,

2) framställa en begäran om straffrättsligt samarbete till en främmande stat,

3) besluta om verkställighet i Finland av en sådan begäran om straffrättsligt samarbete som hör till förundersökningsmyndighetens eller åklagarens behörighet,

4) bestämma om utförande i Finland av en förundersökningsåtgärd som vid Eurojusts samordningsmöte har ansetts nödvändig, och

5) besluta om godkännande eller samordning av kontrollerade leveranser i Finland.

Den nationella medlemmen får i brådskande fall besluta om de åtgärder som avses i 3 mom. 3–5 punkten, om han eller hon inte når den myndighet som har befogenhet att besluta om åtgärden. Innan den nationella medlemmen fattar sitt beslut ska han eller hon kontakta den myndighet som svarar för verkställigheten av åtgärden. En anmälan om åtgärden ska omedelbart lämnas till den myndighet som har befogenhet att besluta om åtgärden, varefter den myndigheten har befogenhet att besluta om åtgärden ska fortsätta eller avbrytas.

Vid handläggningen av ärenden i Eurojust får den nationella medlemmen trots sekretessbestämmelserna använda personuppgifter som han eller hon har fått med stöd av sina befogenheter. Medlemmen har tystnadsplikt i fråga om uppgifter som han eller hon har fått från Eurojust i enlighet med artikel 25 i Eurojustbeslutet.

Bestämmelser om den nationella medlemmens deltagande i gemensamma utredningsgrupper finns i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002). I fråga om förfarandet i ärenden som omfattas av den nationella medlemmens behörighet gäller i övrigt vad som särskilt har avtalats eller föreskrivits om saken.

4 §
Biträdande medlem

Den nationella medlemmen ska biträdas av minst en biträdande medlem. Behörighetsvillkoren för en biträdande medlem är desamma som för den nationella medlemmen. En biträdande medlem får vid behov ersätta medlemmen. Den biträdande medlemmens mandatperiod är fyra år och den kan förnyas. De biträdande medlemmarna utses av riksåklagarens byrå. (11.1.2019/34)

En biträdande medlem har i 3 § angivna befogenheter, när han eller hon fungerar som ersättare för den nationella medlemmen.

5 §
Assisterande medlem

Den nationella medlemmen ska biträdas av minst en assisterande medlem. En assisterande medlem som uppfyller samma behörighetsvillkor som den nationella medlemmen får vid behov ersätta den nationella medlemmen. De assisterande medlemmarnas mandatperiod är fyra år och den kan förnyas. De assisterande medlemmarna utses av riksåklagarens byrå. (11.1.2019/34)

En assisterande medlem har i 3 § angivna befogenheter när han eller hon fungerar som ersättare för den nationella medlemmen,

6 §
Finlands representant i Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet

Finlands representant i den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättas med stöd av artikel 23 i Eurojustbeslutet utses av justitieministeriet.

7 § (11.1.2019/34)
Nationella kontaktpersoner

Riksåklagarens byrå ska utse en eller flera nationella kontaktpersoner som avses i artikel 12.1 i Eurojustbeslutet.

8 §
Nationella kontaktpersoners tillgång till Eurojusts ärendehanteringssystem

De nationella kontaktpersoner som avses i artikel 12.2 a–d i Eurojustbeslutet får använda indexet i Eurojusts ärendehanteringssystem, om det behövs för utförandet av deras uppgifter.

Den nationella medlemmen beslutar i enlighet med artikel 16b.2 i Eurojustbeslutet om tillgången för de kontaktpersoner som avses i 1 mom. till de tillfälliga arbetsregistren i Eurojusts ärendehanteringssystem. En förutsättning för tillgång är att den behövs för att kontaktpersonerna ska kunna sköta sina arbetsuppgifter.

9 §
Överföring av information till den nationella medlemmen

Den myndighet som svarar för handläggningen av ett brottmål ska utöver den information som avses i artikel 13.5–13.7 och 13.10 i Eurojustbeslutet och i artikel 2 i rådets beslut 2005/671/RIF om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott tillhandahålla den nationella medlemmen övrig information som behövs för att fullgöra Eurojusts uppgifter.

10 §
Utlämnande av personuppgifter till Eurojust

Till Eurojust får på dess begäran för utförande av uppdrag som hör till Eurojusts behörighet utlämnas behövliga uppgifter ur straffregistret och ur justitieförvaltningens övriga personregister under samma förutsättningar som till en åklagare.

Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust ur polisens, Gränsbevakningsväsendets och Tullens personregister tillämpas 25 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), 35 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019), 23 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019) och 30 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). (10.5.2019/619)

Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter enligt 1 och 2 mom. Uppgifterna lämnas till Eurojust genom den nationella medlemmen.

11 §
Utlämnande av personuppgifter från Eurojust till stater utanför Europeiska unionen eller till internationella organisationer

Den nationella medlemmen får med stöd av 9 § ge sitt samtycke till att personuppgifter som har lämnats till Eurojust utlämnas vidare från Eurojust till en sådan tredjestat eller internationell organisation som avses i artikel 26a i Eurojustbeslutet förutsatt att uppgifterna enligt finsk lag får lämnas ut till den främmande staten eller internationella organisationen i fråga. Innan samtycke ges ska den nationella medlemmen vid behov samråda om utlämnandet med den myndighet som har tillhandahållit uppgifterna.

12 § (11.1.2019/34)
Kontroll av personuppgifter

Begäran om kontroll av personuppgifter som Eurojust har behandlat ska riktas till riksåklagarens byrå. Riksåklagarens byrå ska utan dröjsmål sända begäran till Eurojust för handläggning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 juni 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (1012/2008).

RP 18/2010, LaUB 10/2010, RSv 85/2010, Rådets beslut 2009/426/RIF (32009D0426); EUT nr L 138, 4.6.2009, s. 14-32

Ikraftträdelsestadganden:

13.5.2011/466:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

22.5.2015/648:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

11.1.2019/34:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

RP 17/2018, GrUB 25/2018, LaUB 5/2018, RSv 134/2018

10.5.2019/619:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.