Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

26.6.2009/462

Lag om auktion av vissa radiofrekvenser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/917, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om beviljande av koncession genom auktion för televerksamhet som avses i 4 § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) inom frekvensområdet 2500–2690 megahertz och inom frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz. (2.11.2012/592)

Syftet med lagen är att främja konkurrens och säkerställa en effektiv användning av frekvenserna.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas också kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) på verksamhet som avses i lagen.

3 §
Teknisk indelning av frekvensområdet

Sammanlagt 14 duplexband på 5 megahertz var auktioneras ut inom frekvensområdena 2500–2570 megahertz och 2620–2690 megahertz. Frekvenserna inom frekvensområdet 2570–2620 megahertz auktioneras ut som ett enda frekvensband på 50 megahertz.

Sammanlagt sex duplexband på 5 megahertz var auktioneras ut inom frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz. (2.11.2012/592)

4 §
Beviljande av koncession

Statsrådet ska bevilja koncession som avses i denna lag till det företag eller den sammanslutning som i auktionen har lagt det högsta godkända budet på ett frekvensband eller duplexband, om inte koncessionsmyndigheten har särskilt vägande skäl att misstänka att den nationella säkerheten uppenbart äventyras om koncessionen beviljas.

Beslutet om koncession ska fattas på det sätt som bestäms i 8 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen. Koncession beviljas för högst 20 år.

Koncession kan inom frekvensområdet 2500–2690 megahertz beviljas för frekvenser på högst 50 megahertz per företag eller sammanslutning och inom frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz för högst tre duplexband på 5 megahertz var per företag eller sammanslutning. (2.11.2012/592)

5 § (2.11.2012/592)
Anmälan till auktion

Ett företag eller en sammanslutning som vill delta i auktionen ska på förhand göra en anmälan om sitt deltagande till Kommunikationsverket och betala den deltagaravgift som föreskrivs i 6 §. Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anmälan till auktion ska göras och om tidsfristerna för anmälan.

6 §
Deltagaravgift

För att täcka de administrativa kostnader som Kommunikationsverket har för ordnandet av en auktion är företag eller sammanslutningar som anmält sig till auktionen skyldiga att betala en deltagaravgift på 65 000 euro. Deltagaravgiften återbetalas inte. (2.11.2012/592)

Avgiften påförs av Kommunikationsverket. I Kommunikationsverkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas enligt 21 §.

Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). (2.11.2012/592)

7 §
Begränsning av deltaganderätten

Av företag i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får endast ett delta i auktionen.

8 §
Förbjudet samarbete

De företag som deltar i auktionen får inte samarbeta i anslutning till auktionen. Som förbjudet samarbete betraktas

1) avtal om budens innehåll,

2) utbyte av information om budens innehåll under auktionsförfarandet,

3) annan sådan verksamhet mellan deltagarna som syftar till att påverka auktionsförloppet och slutresultatet.

9 §
Auktionsförfarande

Statsrådet förklarar en koncession ledig att sökas. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket. Auktionen ska ordnas så att den är objektiv, klar, öppen, icke-diskriminerande samt teknik- och tjänsteneutral. Auktionen kan genomföras med hjälp av ett elektroniskt auktionssystem.

Utgångspriset på de frekvenser som auktioneras ut inom frekvensområdet 2500–2690 megahertz är 15 000 euro per megahertz, och inom frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz är utgångspriset 16,67 miljoner euro per duplexband på 5 megahertz. (2.11.2012/592)

I auktionen ordnas en eller flera budrundor med stigande bud. Duplexbanden och frekvensbandet inom frekvensområdet 2500–2690 megahertz auktioneras ut samtidigt. Duplexbanden inom frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz auktioneras ut samtidigt. (2.11.2012/592)

Alla bud som läggs under auktionen är bindande tills auktionen avslutas. Kommunikationsverket förklarar auktionen avslutad efter den budrunda då inga nya bud har lagts på något duplexband eller frekvensband. När auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som lagts på respektive duplexband eller på frekvensbandet.

10 §
Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas i auktionen. Föreskrifterna kan gälla

1) läggande av bud,

2) höjande av bud,

3) flyttning av bud mellan ett duplexband och frekvensbandet,

4) fastställande av rätten att lägga bud i respektive budrunda,

5) fastställande av gällande högsta bud,

6) avbrytande eller återkallande av auktionen på grund av ett oöverstigligt hinder eller av någon annan teknisk orsak,

7) andra motsvarande auktionsregler och det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt.

11 §
Offentlighet i auktionsförfarandet

Namnet på de företag eller de sammanslutningar som anmält sig till auktionen och andra uppgifter som lämnats i samband med anmälan är inte offentliga förrän auktionsförfarandet har avslutats.

De vinnande buden offentliggörs när auktionsförfarandet har avslutats. Övriga bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning är sekretessbelagda. Kommunikationsverket kan under auktionen lämna uppgifter om det sammanlagda eurobeloppet av de bud som lagts under respektive budrunda i auktionen. Auktionsdeltagarna får dessutom uppgifter om antalet bud som lagts på frekvenserna och om det högsta budet i euro.

I fråga om uppgifternas offentlighet föreskrivs i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Kommunikationsverket ska utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran till kommunikationsministeriet lämna ut i 1–2 mom. avsedda uppgifter som verket tagit del av då det fullgjort sina uppgifter enligt denna lag och som behövs med hänsyn till övervakningen och styrningen.

12 §
Förkastande av bud

Kommunikationsverket ska förkasta ett bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning, om det faktiska bestämmande inflytandet i företaget eller sammanslutningen ändras före beviljandet av koncession på ett sådant sätt att företaget eller sammanslutningen inte längre uppfyller de villkor för deltagande i auktionen som anges i 7 §.

Kommunikationsverket kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning, om företaget eller sammanslutningen har lämnat väsentligt felaktiga uppgifter om sådana ärenden som är betydelsefulla med hänsyn till auktionen eller om företaget eller sammanslutningen i övrigt bryter mot denna lag eller mot Kommunikationsverkets föreskrifter och trots uppmaning inte omedelbart rättar sitt förfarande.

Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning, om det har särskilt vägande skäl att misstänka att beviljandet av koncession uppenbart äventyrar den nationella säkerheten.

13 §
Koncessionsvillkor

Koncession beviljas för hela landet, med undantag för landskapet Åland.

Koncessionshavaren är skyldig att i sin verksamhet avhjälpa störningar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att ersätta kostnaderna för avhjälpandet av dessa störningar. (2.11.2012/592)

En koncession kan förenas med villkor enligt 10 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen.

14 § (2.11.2012/592)
Koncessionsavgift

De teleföretag som har beviljats koncession med stöd av 4 § ska betala koncessionsavgift. Koncessionsavgiften är det högsta godkända budet enligt 4 §.

Koncessionsavgiften för frekvensområdet 2500–2690 megahertz betalas årligen i jämna poster under koncessionsperioden. Avgiften påförs av Kommunikationsverket. De fem första årliga posterna betalas dock som engångsbetalning när koncessionsperioden börjar.

Koncessionsavgiften för frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz betalas i fem årliga jämna poster från det att koncessionen beviljats. Avgiften påförs av Kommunikationsverket.

Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen. Bestämmelser om avgifters direkta utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

15 §
Frekvensreservering och radiotillstånd

Kommunikationsverket beviljar utan ansökan alla koncessionshavare en frekvensreservering enligt 9 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar.

Kommunikationsverket beviljar på ansökan koncessionshavaren eller den som en koncession överförs till ett radiotillstånd enligt 7 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar efter det att koncessionshavaren har betalat de fem första årliga posterna av den koncessionsavgift som avses i 14 § 2 mom. i denna lag eller den första av de fem årliga poster som avses i 14 § 3 mom. (2.11.2012/592)

Kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som behövs för att frekvenserna ska användas effektivt och ändamålsenligt och störningar av radiokommunikationen kunna förebyggas eller avhjälpas. Kommunikationsverket kan ändra radiotillståndets villkor utan samtycke av koncessionshavaren, om det är nödvändigt på grund av ändringar i koncessionen, den användningsplan som fastställts för radiofrekvensen, frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen.

Kommunikationsverket ska återkalla ett radiotillstånd helt eller delvis om koncessionen upphör att gälla.

Innan verksamheten inleds ska koncessionshavaren underrätta Kommunikationsverket om den teknik som används i radionätet. Om koncessionshavaren ändrar den teknik som används, ska den underrätta Kommunikationsverket om detta innan ändringen genomförs.

16 §
Överföring av koncession

Statsrådet kan på koncessionshavarens begäran överföra en koncession, om det inte har särskilt vägande skäl att misstänka att överföringen hindrar konkurrens, äventyrar en störningsfri radiokommunikation eller uppenbart äventyrar den nationella säkerheten.

Som en överföring enligt 1 mom. betraktas också en förändring av det faktiska bestämmande inflytandet i förhållande till koncessionshavaren. Koncessionsmyndigheten ska omedelbart underrättas om förändringen av det bestämmande inflytandet.

Statsrådet ska besluta om överföringen inom två månader från det att ansökan om överföring som avses i 1 mom. eller anmälan som avses i 2 mom. anlände.

Överföringen av koncessionen kan också gälla bara en del av de frekvenser som ingår i koncessionen. Koncessionshavaren ska i sin ansökan om överföring av koncessionen redogöra för vem som efter överföringen svarar för betalningen av den koncessionsavgift som avses i 14 §.

Som en överföring av koncession betraktas inte överföring av en koncession inom en koncern mellan moderbolaget och ett dotterbolag som är helt i dess ägo. Statsrådet ska dock underrättas om en sådan överföring.

Koncessionshavarens alla rättigheter och skyldigheter övergår till den nya koncessionshavaren.

När en koncession överförs övergår också helt eller delvis den frekvensreservering eller det radiotillstånd som hänför sig till koncessionen. Den som avstår från en koncession ska omedelbart underrätta Kommunikationsverket om överföringen av en frekvensreservering eller ett radiotillstånd som beviljats koncessionshavaren.

17 §
Ändring och återkallande av koncession

I fråga om statsrådets rätt att ändra en koncession föreskrivs i 11 § i kommunikationsmarknadslagen. Bestämmelser om hörande av koncessionshavaren samt företrädare för teleföretag och användare finns i 118 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen.

Statsrådet kan återkalla en koncession helt eller delvis, om koncessionshavaren

1) allvarligt och upprepade gånger har brutit mot denna lag, kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) eller någon annan lag som gäller televerksamhet eller de koncessionsvillkor som avses i 13 § i denna lag, eller

2) inte inom två år från koncessionsperiodens början faktiskt har inlett den verksamhet som koncessionen avser, om inte statsrådet på koncessionshavarens ansökan bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till den tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget.

En förutsättning för återkallande är dessutom att koncessionshavaren trots uppmaning inte inom en skälig tid, minst en månad, rättar sitt förfarande.

Statsrådet kan återkalla en koncession, om en överföring av koncessionen enligt 16 § 2 mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1 mom. ställs på en överföring. En koncessionshavare som gör en överföring av en koncession enligt 16 § 2 mom. kan begära ett förhandsbeslut om behovet av att återkalla koncessionen. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två månader från det att ansökan anlände till myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt konkurrenslagen (948/2011) ska meddelas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer ("EG:s koncentrationsförordning") till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. (30.11.2012/665)

L om konkurrensbegränsningar 480/1992 har upphävts genom KonkurrensL 948/2011, som gäller fr.o.m. 1.11.2011, se KonkurrensL 948/2011 23 §.

18 §
Uthyrning av nyttjanderätten till frekvenser

En koncessionshavare kan hyra ut nyttjanderätten till de frekvenser som avses i koncessionen till ett annat företag eller en annan sammanslutning. Koncessionshavaren är dock alltjämt ansvarig för skyldigheterna enligt koncessionen och det radiotillstånd och den frekvensreservering som hänför sig till den.

Uthyrningen av nyttjanderätten ska godkännas av statsrådet. Statsrådet kan på ansökan av koncessionshavaren godkänna uthyrningen av nyttjanderätten, om det inte har särskilt vägande skäl att misstänka att uthyrningen uppenbart äventyrar den nationella säkerheten. Statsrådet ska besluta om godkännandet inom två månader från det att ansökan anlände.

19 §
Avstående från koncession

Koncessionshavaren kan avstå från en koncession genom att meddela koncessionsmyndigheten detta innan koncessionsperioden går ut.

Av en koncessionshavare som har avstått från en koncession helt och hållet tas inte någon koncessionsavgift ut för den återstående koncessionsperioden. Koncessionsavgiften för en koncessionshavare som delvis avstått från en koncession sänks i motsvarande mån för den återstående koncessionsperioden.

20 §
Kompletterande auktion

Statsrådet kan förklara en koncession ledig att sökas på nytt, om det bland koncessioner som beviljats med stöd av denna lag blir sådana frekvenser lediga som är ändamålsenliga tekniskt och med hänsyn till en effektiv användning av frekvenserna.

På en kompletterande auktion tillämpas bestämmelserna i denna lag.

21 §
Ändringssökande

I ett beslut som statsrådet och Kommunikationsverket har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådets och Kommunikationsverkets beslut ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 37/2009, KoUB 8/2009, RSv 68/2009

Ikraftträdelsestadganden:

2.11.2012/592:

Denna lag träder i kraft den 8 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2012, KoUB 12/2012, RSv 89/2012

30.11.2012/665:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.