Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

26.3.2009/180

Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 8.5.2013/337, som gäller fr.o.m. 1.4.2014.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i hovrättslagen av den 21 april 1994 (56/1994):

1 §

Till hovrätternas domkretsar hör tingsrätterna enligt följande:

1) till Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Västra Nylands och Ålands tingsrätter,

2) till Vasa hovrätts domkrets Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Södra Österbottens, Satakunta och Österbottens tingsrätter,

3) till Östra Finlands hovrätts domkrets Kajanalands, Norra Karelens, Norra Savolax och Södra Savolax tingsrätter,

4) till Helsingfors hovrätts domkrets Esbo, Helsingfors, Tusby, Vanda och Östra Nylands tingsrätter,

5) till Kouvola hovrätts domkrets Hyvinge, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Södra Karelens tingsrätter, samt

6) till Rovaniemi hovrätts domkrets Kemi-Torneå, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 21 april 1994 om hovrätternas domkretsar (298/1994) jämte ändringar.

Besvär över domar eller beslut, deldomar eller mellandomar som en tingsrätt meddelat före ikraftträdandet av denna förordning anförs hos den hovrätt till vars domkrets tingsrätten hörde vid ikraftträdandet. Detsamma gäller besvär över avgöranden som en tingsrätt meddelat efter förordningens ikraftträdande i mål där en före ikraftträdandet meddelad deldom eller mellandom antingen har överklagats eller inom en viss tidsfrist får överklagas genom besvär hos hovrätten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.