Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

26.6.2008/439

Lag om alkolåsövervakad körrätt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/730, som gäller fr.o.m. 30.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (28.12.2012/1085)
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om möjlighet att utfärda villkorligt körförbud i kombination med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri (övervakad körrätt) och om genomförandet av övervakad körrätt.

2 §
Begäran om övervakad körrätt

Övervakad körrätt kan begäras av en i Finland varaktigt bosatt person som är misstänkt för rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen (39/1889) och som inte har meddelats körförbud av någon annan orsak. Övervakad körrätt ska begäras hos polisen eller, i samband med behandlingen av rattfyllerimålet, hos domstolen.

Polisen ska vid förundersökningen av det brott som avses i 1 mom. informera den misstänkta om möjligheten till övervakad körrätt och informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

3 §
Fordon som används vid övervakad körrätt

Det fordon som används i samband med övervakad körrätt ska förses med ett alkolås enligt 1 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010). Alkolås monteras i ett eller flera av följande fordon som den för vilken övervakad körrätt meddelats (den övervakade) har i bruk:

1) personbil,

2) buss,

3) paketbil,

4) lastbil, eller

5) traktor.

(10.12.2010/1111)

Fordonet ska ändringsbesiktigas efter det att alkolåset har monterats eller avlägsnats.

4 § (30.12.2015/1616)
Beslut om och början av övervakad körrätt

Bestämmelser om beslut om övervakad körrätt finns i 69 § i körkortslagen (386/2011). En förutsättning för en i 15 a § 2 mom. i körkortslagen avsedd ändring av körkortskategorin är att den övervakade lämnar polisen ett intyg över monteringen av alkolåset, del I till registreringsintyget, ur vilket det framgår att fordonet efter monteringen av alkolåset har ändringsbesiktigats, samt ett intyg över att en i 6 § i denna lag avsedd diskussion om användningen av berusningsmedel har förts.

Bestämmelser om när den övervakade körrätten börjar och upphör samt om förfarandet i samband med detta finns i 15 a § i körkortslagen.

Den övervakade ska fullgöra de skyldigheter som hänför sig till den övervakade körrätten.

5 § (28.12.2012/1085)
Utövande av övervakad körrätt

Den övervakade har körrätt endast för fordon som är anmälda till polisen och som finns antecknade i fordonstrafikregistret. Om polisen med stöd av körkortslagen har ålagt den övervakade att avlägga körprovet för förarexamen för att hålla körrätten i kraft, får körprovet trots det som föreskrivs ovan avläggas med ett fordon som uppfyller kraven på examensfordon, men som saknar alkolås.

6 §
Missbrukarvård

Den övervakade ska besöka läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk. Den övervakade ska begära ett intyg över diskussionens syfte.

7 §
Kostnader

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

8 § (28.12.2012/1085)
Behandling av uppgifterna om användning av alkolåset

Den övervakade ska med 60 dagars mellanrum föra de fordon som är försedda med alkolås för avläsning av alkolåsets minne till en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren och anmälts till Trafiksäkerhetsverket.

Den övervakades personuppgifter och uppgifterna om användning av alkolåset är sekretessbelagda och ska hållas åtskilda från representantens övriga kundregister. Alkolåstillverkaren eller dennes representant ska utan dröjsmål underrätta polisen, om den övervakade har försummat sin skyldighet enligt 1 mom. att föra fordonet för avläsning av alkolåsets minne, om alkolåset på kundens begäran har lösgjorts från fordonet eller om det i samband med avläsningen av alkolåsets minne har framgått att alkolåset har manipulerats för att störa eller förhindra dess funktion. Representanten och alkolåstillverkaren får behandla den övervakades personuppgifter och uppgifterna om användning av alkolåset bara om verkställigheten av denna lag kräver det. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). På den som sköter uppgifter som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

På översändande av uppgifter om användningen till alkolåstillverkare i stater utanför Europeiska unionen tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen om översändande av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen.

Representanten och alkolåstillverkaren får bevara personuppgifter om den övervakade och uppgifterna om användning av alkolåset högst fem år efter det att den övervakade körrätten gått ut. Efter det ska uppgifterna förstöras.

9 § (28.12.2012/1085)
Återkallelse av övervakad körrätt

En övervakad körrätt kan återkallas och beslut om verkställande av ett villkorligt körförbud fattas under de förutsättningar som anges i 68 § 1 mom. och 69 § 2 mom. i körkortslagen. Om ett temporärt körförbud grundar sig på 70 § 1 mom. 5 eller 6 punkten i körkortslagen, ska polisen underrätta åklagaren om körförbudet, varefter åklagaren utan dröjsmål vid domstol ska yrka att den övervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas. I domstolen kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och allmänna åklagaren ska närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras trots den övervakades utevaro. Om villkoren enligt 5 a kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) uppfylls, kan ett mål avgöras också utan att huvudförhandling hålls. I övrigt ska bestämmelserna om rättegång i brottmål tillämpas på förfarandet.

10 § (28.12.2012/1085)
Ändringssökande

Bestämmelser om hur ändring söks i polisens beslut enligt denna lag finns i 95 § 1 mom. i körkortslagen.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om alkolåsets tekniska egenskaper, funktion och montering, avläsning av alkolåsets minne och överlämnande av uppgifter om användningen till polisen utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Lagen tillämpas på personer som avses i 2 § och som begått rattfylleribrott efter lagens ikraftträdande. Den tillämpas också på personer som uppfyller kriterierna i 2 § och som begått rattfylleribrott före lagens ikraftträdande men för vars vidkommande domstolen behandlar målet först efter det att denna lag trätt i kraft.

RP 36/2008, KoUB 8/2008, RSv 75/2008

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

10.12.2010/1111:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 74/2010, KoUB 9/2010, RSv 143/2010

28.12.2012/1085:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012, KoUB 20/2012, RSv 152/2012

30.12.2015/1616:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 84/2015, KoUB 14/2015, RSv 86/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.