Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

29.8.2007/829

Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.9.2014. Se L om stödjande av landsbygdens utveckling 28/2014 70 § och F 702/2014.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006):

1 kap

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på projektstöd som avses i 4 kap. och verksamhetspenning som avses i 55 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). (25.9.2008/617)

Denna förordning tillämpas på stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen. (25.9.2008/617)

Genom denna förordning kompletteras de bestämmelser om förutsättningar för beviljande och betalning av stöd i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), och i kommissionens förordningar utfärdade med stöd av den, som gäller åtgärder enligt artikel 16a.1 g och artiklarna 20 och 52 i nämnda förordning av rådet. (27.5.2010/455)

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EG:s förordning om landsbygdsutveckling rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

2) lagen om landsbygdsutveckling lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006),

3) programförvaltningslagen lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006),

4) program ett sådant program enligt EG:s förordning om landsbygdsutveckling som avses i 7 § i programförvaltningslagen och gäller det finländska fastlandet,

5 punkten har upphävts genom F 27.5.2010/455. (27.5.2010/455)

6) aktionsgrupp en sådan lokal aktionsgrupp som avses i 4 § 20 punkten i lagen om landsbygdsutveckling,

7) samordningsprojekt ett i 20 § i lagen om landsbygdsutveckling avsett projekt som genomförs av en aktionsgrupp,

8) underprojekt ett samordnat projekt som ingår i ett samordningsprojekt som genomförs av en aktionsgrupp,

9) omkostnader sådana indirekta kostnader som genomförandet av ett projekt har orsakat sökanden och som inte kan eller som det inte är ändamålsenligt att direkt hänföra till projektet. (27.5.2010/455)

10) anläggningstillgångar tillgångar som är avsedda att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder eller som i förhållande till omfattningen av projektet eller av den verksamhet som stöds med verksamhetspenning är en betydande anskaffning eller vars anskaffningsutgift är avsedd att avskrivas under flera räkenskapsperioder, (25.9.2008/617)

11) naturaprestation arbete som utförts eller produktionsinsats som överlåtits utan vederlag till förmån för ett projekt,

12 punkten har upphävts genom F 25.9.2008/617. (25.9.2008/617)

13) de minimis-stöd stöd som beviljas enligt de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och vars totala belopp inte får överstiga 200 000 euro under en enda period omfattande tre beskattningsår,

14) statligt stöd stöd som avses i artikel 87.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

15) finansieringskvot för en aktionsgrupp en i 4 § 22 punkten i lagen om landsbygdsutveckling avsedd kvot.

2 kap

Förutsättningar för beviljande av projektstöd

3 §
Projektplan

Stöd kan beviljas för projekt för vilka har utarbetats en ändamålsenlig projektplan.

En projektplan eller bilagorna till den skall åtminstone innehålla

1) en utredning om sökandens verksamhet, organisation och ekonomiska ställning samt om de personalresurser och andra resurser som används för att genomföra projektet,

2) specificerade uppgifter om projektets innehåll, mål och målgrupp,

3) specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförande av projektet samt om eventuella överföringar av stöd enligt 9 § i lagen om landsbygdsutveckling,

4) uppgifter om dem som deltar i projektets genomförande, om dem som ansvarar för genomförandet och finansieringen och om eventuella avtalsarrangemang,

5) projektets kostnadsförslag jämte kostnadsspecificering samt finansieringsplan inklusive uppgifter om inkomsterna från projektet,

6) uppgifter om på vilket sätt information ges om hur projektet framskrider samt dess resultat rapporteras.

Vid ansökan om stöd för samordning ska det i ansökan dessutom ingå en utredning om hur underprojekten organiseras och om ansökningsförfarandet. Vid ansökan om stöd för underprojekt ska uppgifterna i 2 mom. i tillämpliga delar ingå i projektplanen även för underprojektens del. (25.9.2008/617)

4 §
Byggnadsplan

Till en ansökan som gäller byggande skall utöver en projektplan dessutom fogas en plan som skall inbegripa

1) huvudritningar,

2) konstruktionsplan, VVS-plan, elplan och motsvarande särskilda planer som är av särskild betydelse när de godtagbara kostnaderna för projektet bedöms,

3) en byggnadsbeskrivning, och

4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

Detaljeringsgraden hos och omfattningen av en plan som gäller byggande skall stå i adekvat proportion till projektets omfattning och totalkostnader.

5 §
Projektets berättigande till stöd

Stöd kan beviljas för projekt vilkas genomförande anses effektivast främja insatsområdena i fråga om näringsverksamhet och målen i det program för vars genomförande den bevillningsfullmakt ur vilken stödet avses bli beviljat har anvisats. När en ansökan som har lämnats till en aktionsgrupp bedöms ska dessutom förverkligandet av den lokala planen beaktas samt när en ansökan som lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen bedöms ska förverkligandet av den regionala planen beaktas. (27.5.2010/455)

En förutsättning för att stöd skall beviljas för ett projekt är att projektet med avseende på dess mål genomförs på ett totalekonomiskt fördelaktigt sätt.

6 §
Förutsättningar för beviljande av projektstöd

För beviljande av stöd förutsätts att

1) det projekt som stöds ger sökanden möjlighet att utföra sådana uppgifter i anslutning till sökandens verksamhet som inte vore möjliga att genomföra utan stöd,

2) den som ansöker om stöd har befogenhet att besluta om projektet och svara för de kostnader det föranleder,

3) den som ansöker om stöd anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar samt kompetens att genomföra projektet eller, om stödtagaren inte själv genomför projektet, att den som genomför projektet har motsvarande kompetens,

4) den som ansöker om stöd har möjlighet att följa upp projektet och ingripa i dess genomförande,

5) om den som ansöker om stöd och den som genomför projektet inte är en och samma aktör, den som ansöker om stöd eller den som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen inte är jävig i förhållande till den som genomför projektet enligt vad som anges i 28 § i förvaltningslagen (434/2003),

6) den verksamhet som bedrivs av den som ansöker om stöd eller den som genomför projektet har ordnats så att lönekostnaderna för den person som sköter uppgifter i anslutning till det understödda projektet och kostnaderna för skötseln av dessa uppgifter kan särskiljas från kostnaderna för sammanslutningens övriga verksamhet genom timredovisning eller på något annat godtagbart sätt, och

7) ekonomiförvaltningen samt användningen av anläggningstillgångar och medel hos den som ansöker om stöd har ordnats så att av de totala kostnaderna kan specificeras den andel kostnader som hänför sig till sökandens övriga verksamhet och den andel kostnader som hänför sig till projektet.

Det som i 1 mom. 6 och 7 punkten bestäms om specificering av verksamheten, ekonomiförvaltningen och användningen av medel gäller också verksamhet som en aktionsgrupp bedriver med hjälp av en verksamhetspenning när gruppen ansöker om stöd för ett projekt.

Beviljandet av stöd förutsätter dessutom att stödmottagaren håller objektet försäkrat på behörigt sätt tills har betalts i sin helhet, om byggnadsinvesteringar ingår i det projekt som stöds. (25.9.2008/617)

För att stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar ska kunna beviljas på de villkor som föreskrivs i denna förordning förutsätts det att programmet har godkänts och att de villkor för beviljande av stöd som anges i denna förordning är förenliga med programmet. (25.9.2008/617)

3 kap

Utvecklingsprojekt

7 §
Allmännyttig verksamhet som stöds

I fråga om allmännyttiga utvecklingsprojekt kan stöd beviljas

1) för planering och utveckling av service för invånarna på landsbygden,

2) för uppgörande och genomförande av utvecklingsplaner för byar,

3) för främjande av dragningskraften och aktiviteten i byar eller lokalsamhällen och för verksamhet som har som mål att locka nya invånare till regionen, (25.9.2008/617)

4) för bevarande, utvecklande och utnyttjande av landsbygdens kulturarv,

5) för förbättrande av trivseln i landsbygdsmiljöer,

6) för planering och genomförande av internationella projekt som överensstämmer med de lokala planerna,

7) för uppgörande och genomförande av planer som gäller den byggda miljön på landsbygden och landskapsvården,

8) för andra åtgärder som kan jämföras med i 1–7 punkten avsedd verksamhet och som gagnar den allmänna välfärden för invånarna i en by eller i en del av en by, (27.5.2010/455)

9) för utbildning eller informationsförmedling som främjar projektets mål. (27.5.2010/455)

Stöd beviljas dock inte för verksamhet som hänför sig till skötseln av offentliga samfunds lagstadgade obligatoriska grundläggande uppgifter. För sådan verksamhet enligt prövning som bedrivs av ett offentligt samfund och om vars grunder bestäms i lag kan stöd beviljas endast av särskilt grundad anledning.

Stöd kan beviljas för verksamhet som avses i 1 mom. 9 punkten, om förutsättningarna enligt 14–18 och 19 § 1 mom. uppfylls. Utbildningen kan dock vara kortare än vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. Stöd får inte beviljas till företag som ett riktat de minimis-stöd. (27.5.2010/455)

8 § (27.5.2010/455)
Verksamhet som stöds som projekt för utveckling av näringarna

Stöd för utvecklingsprojekt som gäller näringsverksamhet kan beviljas

1) för planering, utveckling och produktion av tjänster inom näringsverksamheten på landsbygden,

2) för utveckling som allmänt tjänar näringsverksamheten på landsbygden,

3) för utbildning eller informationsförmedling som främjar projektets mål enligt vad som föreskrivs i 7 § 3 mom.

9 §
Förutsättningar för stödjande av utvecklingsprojekt

Stöd beviljas inte för sådana utvecklingsprojekt där nyttan av projektet antingen regionalt eller på grund av branschen i fråga begränsas till ett eller ett fåtal på förhand eller inom en viss bransch kända företag eller en grupp av sådana företag.

Kostnaderna för offentliggörande av ett utvecklingsprojekt skall ingå i kostnaderna för projektet. Information om utvecklingsprojektets resultat skall med beaktande av projektets omfattning och natur på lämpligt sätt ges ut till näringsidkare och företag. Den nytta som följer av utvecklingsprojektet skall utan ersättning stå till förfogande för dessa, med undantag för smärre postningskostnader och andra motsvarande kostnader.

Om slutresultatet av ett utvecklingsprojekt är sådant att till det uppkommer upphovsrätt eller det uppfyller villkoren för patent eller skydd för annan immateriell rättighet förutsätter beviljande av stöd att den immateriella rättigheten inte skyddas eller att det inte tillåts att upphovsrätten eller annan immateriell rättighet överförs från stödtagaren för att komma endast eller huvudsakligen ett eller flera företag till godo.

10 § (25.9.2008/617)
Verksamhet som inte omfattas av stöd

Som sådan verksamhet för vilken stöd inte får beviljas på grund av att stödet då skulle inbegripa statligt stöd betraktas åtminstone

1) verksamhet där man med hjälp av stöd utvecklar en nyttighet eller tjänst som direkt eller genom små tilläggsåtgärder utan ersättning eller till ett pris som är lägre än gängse ersättning kan utnyttjas av företag eller vissa företagsgrupper,

2) verksamhet där det huvudsakliga målet för utvecklingsprojektet är att hos företag eliminera sådana vanliga kostnader som hänför sig till utveckling av företaget eller produktutveckling,

3) regelbunden ekonomisk verksamhet som stödmottagaren bedriver och för vilken gängse ersättning inte tas ut hos kunderna, om syftet med utvecklingsprojektet är att ersätta kostnaderna för denna verksamhet,

4) ekonomisk verksamhet som bedrivs av en stödmottagare som är ett sådant offentligt samfund vars ekonomiska verksamhet och övriga verksamhet inte har skiljts åt.

11 § (25.9.2008/617)
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga godtagbara kostnader som föranleds av ett utvecklingsprojekt:

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader som hänför sig till dessa, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) anskaffning av köpta tjänster,

4) hyreskostnader,

5) andra kostnader som föranleds av genomförandet av utvecklingsprojektet och sedvanliga omkostnader, med undantag av anskaffning av anläggningstillgångar. (27.5.2010/455)

Kostnaderna för en utlandsresa kan vara godtagbara endast om

1) resekostnaderna hänför sig till ett internationellt projekt som finansierats ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp eller om genomförandet av projektet förutsätter det eller det annars finns något särskilt vägande skäl för resorna, och

2) det vägande skälet till resan och kostnaderna för den ingår i projektplanen och resans andel av kostnaderna anges separat i planen.

Naturaprestationer anses som godtagbara kostnader med undantag av verksamhet som avses i 7 § 1 mom. 9 punkten och 8 §. (27.5.2010/455)

12 § (27.5.2010/455)
Naturaprestationer

Som privat finansiering för ett projekt kan godtas sådant arbete som utförts utan vederlag till förmån och som behövs för genomförandet av projektet. Andra naturaprestationer är inte godtagbara. En förutsättning är dessutom att den som utför arbete har fyllt 15 år.

Värdet på arbete som utförs utan vederlag anses vara 10 euro i timmen per arbetsutförare. Om det i arbete som utförs utan vederlag används traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin, ska som värde på användningen av arbetsmaskin ytterligare räknas 20 euro i timmen.

Av den privata finansieringen kan högst 75 procent utgöras av arbete som utförs utan vederlag.

13 § (25.9.2008/617)
Beloppet av stöd för utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet, om det är fråga om

1) förhandsutredning eller genomförande av eller undersökning av möjligheterna att genomföra ett sådant projekt som avser minst två närings-, trafik- och miljöcentralers område, (27.5.2010/455)

2) förhandsutredning eller genomförande av eller undersökning av möjligheterna att genomföra ett sådant projekt som avser minst två aktionsgruppers område,

3) ett internationellt projekt, eller

4) ett utvecklingsprojekt som har som syfte att utreda, bedöma och samordna de allmänna verksamhetsbetingelserna för bransch- och produktionsinriktningsspecifik företagsverksamhet.

För andra än i 1 mom. avsedda projekt kan stöd beviljas högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

För de lokala, interregionala eller internationella projekt som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 150 000 euro. I internationella projekt kan Finlands andel av stödbeloppet med den övriga offentliga finansieringen inberäknad vara högst 150 000 euro per aktionsgrupp. (27.5.2010/455)

4 kap

Utbildningsprojekt

14 § (25.9.2008/617)
Utbildning och informationsförmedling för jord- och skogsbruksföretagare och företagare inom livsmedelsbranschen som stöds som utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för sådan yrkesutbildning om vilken bestäms i artikel 20.a punkt i i EG:s förordning om landsbygdsutveckling och som gäller yrkesutbildning som tillhandahålls personer som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn eller livsmedelssektorn.

Stöd kan också beviljas för sådan utbildning som är nödvändig för att få det miljöstöd för jordbruket som avses i artikel 39 i EG:s förordning om landsbygdsutveckling.

Stöd kan dessutom beviljas för förmedling av kunskap om företagsamhet, energi och miljö till dem som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn eller livsmedelssektorn.

Av den utbildning som avses i 1 och 2 mom. ska mer än hälften genomföras någon annanstans än på utbildningsdeltagarnas lägenheter eller fastigheter.

15 §
Annan utbildning som stöds som utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för andra än i 14 § avsedda utbildningsprojekt som

1) gäller sådan yrkesinriktad fortbildning eller kompletterande utbildning som ger allmänna färdigheter för att utöva ett yrke eller bedriva en näring och som har som mål att göra landsbygdsnäringarna mångsidigare samt utveckla sakkunnigtjänsterna,

2) syftar till att öka yrkeskompetensen, utveckla aktionsberedskapen och öka samarbetsberedskapen hos invånarna på landsbygden,

3) syftar till att öka kompetensen i frågor som gäller miljö och energi, eller

4) gäller förvärvande av färdigheter som behövs i internationell verksamhet och utbildning som tillhandahålls i form av internationellt samarbete.

16 §
Utbildningens längd och omfattning

Stöd kan beviljas för sådan i 14 § och i 15 § 1, 2 och 4 punkten avsedd utbildning som motsvarar en utbildningsperiod omfattande sammanlagt minst 20 lektioner som varar minst 45 minuter. Utbildningen kan ges i en eller flera sekvenser. Den utbildning som stöds kan sammanlagt omfatta en studiehelhet som motsvarar högst 30 studieveckor, 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning.

Utbildningen kan också omfatta utbildning för personer som ger i 14 och 15 § avsedd utbildning eller rådgivning.

17 § (25.9.2008/617)
Stöd för annan informationsförmedling

I fråga om utbildningsprojekt kan stöd även beviljas för verksamhet som omfattar förmedling av information till företag eller andra ekonomiska aktörer inom regionen om nya produktions-, marknadsförings- och servicemetoder eller andra metoder som väsentligt förbättrar affärsverksamheten eller förmedling av kunskap om energi, miljö och landsbygd.

Stöd beviljas inte för sådana projekt där stödet betraktas som statligt stöd eller där det huvudsakliga syftet med stödet är att gynna en privat näringsidkare eller ett företag och endast marginellt gynna flera privata näringsidkare eller företag.

18 §
Förutsättningar för stödjande av utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för sådan utbildning som kompletterar praktisk erfarenhet och utbildning som baserar sig på den ordinarie läroplikten, en examen på mellanstadiet eller en universitets- eller högskoleexamen utan att den utgör en del av en examen inom den grundläggande utbildningen eller inom fortbildning.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödtagaren eller, om utbildningsprojektet genomförs av någon annan än stödtagaren, den som genomför projektet har en i förhållande till utbildningsprojektets karaktär och omfattning yrkeskunnig utbildare eller i fråga om projekt som gäller annan informationsförmedling en i förhållande till projektets karaktär yrkeskunnig person som genomför projektet.

Stöd beviljas inte för sådana utbildningsprojekt som gäller rådgivning och utbildning som ges inom ramen för systemet för jordbruksrådgivning enligt 4 a kap. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) eller vars kostnader har beaktats i det miljöstöd för jordbruket som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

19 §
Statligt stöd i ett utbildningsprojekt

Vid beviljande av stöd för ändamål enligt 15 eller 17 § betraktas som utbildningsprojekt där stödet inte begriper statligt stöd, endast sådan utbildning som ordnas av offentliga, allmännyttiga eller kommersiella sammanslutningar och som inte är sådan utbildning som avses i artikel 38 i kommissionens förordning EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning). (25.9.2008/617)

Stöd som betraktas som statligt stöd kan beviljas för sådana i 15 § avsedda utbildningsprojekt där ett eller flera företag har nytta av projektet så, att den andel av stödet som utgör nytta för företaget beviljas företaget i fråga som ett de minimis-stöd. (25.9.2008/617)

Anordnandet av sådan för alla öppen utbildning som inbegriper handledning eller rådgivning som har anpassats till verksamheten vid ett företag som ägs av en företagare som deltar i utbildningen, eller som inbegriper företagsbesök, betraktas alltid som statligt stöd till den företagare som deltar i utbildningen eller dennas företag, om företaget bedriver annan företagsverksamhet än

1) jordbruk,

2) skogsbruk eller

3) första gradens förädling eller saluföring av jordbruksprodukter enligt 4 § 5 punkten i lagen om landbygdsutveckling. (27.5.2010/455)

20 §
Godtagbara kostnader för utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga kostnader som föranleds av genomförandet av ett utbildningsprojekt: (25.9.2008/617)

1) kostnader för löner och arvoden med undantag av kostnader som betalas som naturaförmåner,

2) resekostnader,

3) anskaffning av köpta tjänster,

4) hyreskostnader,

5) anskaffning av material som behövs vid genomförande av utbildningsprojektet och av annan utrustning än sådan som betraktas som anläggningstillgångar,

6) andra kostnader som föranleds av genomförandet av utbildningsprojektet och sedvanliga omkostnader, med undantag av anskaffning av anläggningstillgångar. (27.5.2010/455)

I fråga om utrikesresor tillämpas vad som bestäms i 11 § 2 mom.

Naturaprestationer som ingår i ett utbildningsprojekt anses inte som godtagbara kostnader och kan inte beaktas som privat finansiering.

21 §
Beloppet av stöd för utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst

1) 100 procent av de godtagbara kostnaderna för sådana projekt som gäller i 14 § 2 mom. avsedd utbildning och i 14 § 3 mom. och 17 § avsedd informationsförmedling samt av de godtagbara kostnaderna för sådana i 15 § avsedda utbildningsprojekt vars stödjande inte utgör statligt stöd i 19 §, (25.9.2008/617)

2) 90 procent av de godtagbara kostnaderna för andra utbildningsprojekt.

För de lokala, interregionala eller internationella projekt som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 150 000 euro. I internationella projekt kan Finlands andel av stödbeloppet med den övriga offentliga finansieringen inberäknad vara högst 150 000 euro per aktionsgrupp. (27.5.2010/455)

5 kap

Allmännyttiga investeringsprojekt

22 §
Verksamhet som stöds som investeringsprojekt

Stöd för en allmännyttig investering kan beviljas för

1) uppförande, reparation och utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion som är i gemensam användning inom ett bysamhälle, (25.9.2008/617)

2) anskaffning av anläggningstillgångar som möjliggör att en lokal eller ett område i gemensamt bruk används för gemensamma sammankomster, kontakter eller rekreation eller som är nödvändigt för att förbättra miljöns tillstånd eller öka invånarnas välmående. (25.9.2008/617)

3) genomförande av mindre vägprojekt och projekt för vattentjänster samt byggande, grundlig reparation och utvidgning av mindre telekommunikationsnät,

4) förvärv av sådan med upphovsrätt skyddad nyttjanderätt som behövs i samband med främjande av den lokala kulturen,

5) genomförande av utvecklings- och landskapsvårdsplaner för byar,

6) anläggning och utveckling av stråk på landsbygden,

7) iståndsättning av miljö- och kulturobjekt på landsbygden.

På stödjandet av allmännyttiga investeringar tillämpas vad som i 7 § 2 mom. bestäms om beviljande av stöd till offentligrättsliga samfund. Offentligrättsliga samfund kan beviljas stöd endast om andelen annan offentlig finansiering är minst 30 procent av den offentliga finansieringen. (25.9.2008/617)

Stöd kan beviljas ett sådan privaträttslig sammanslutning vars huvudsakliga syfte är annan än ekonomisk verksamhet eller vars primära mål för verksamheten inte är att eftersträva vinst. (25.9.2008/617)

22 a § (27.5.2010/455)
Verksamhet som stöds som bredbandsprojekt

Stöd för en allmännyttig investering kan beviljas för att bygga och utvidga ett annat telekommunikationsnät än ett sådant som avses i 22 § 1 mom. 3 punkten inom en kommun som nämns i bilagan.

För att stöd ska kunna beviljas ska minst 34 procent av projektets stödberättigande kostnader finansieras med stödmottagarens privata finansiering och högst 22 procent med kommunens finansiering.

På bredbandsprojekt tillämpas inte bestämmelserna i 22 § 3 mom. och 24 § 1 mom.

23 §
Förutsättningar för stödjande av investeringsprojekt

Ett investeringsprojekt kan stödjas endast om den nytta som fås av det på ett ändamålsenligt sätt styrs till invånarna och andra aktörer inom området. Investeringen skall i regel stå till förfogande för byns samtliga invånare och aktörer.

Som en omständighet som talar för beviljandet av stöd betraktas positiva effekter som investeringen har när det gäller

1) jämställdheten och jämlikheten,

2) miljön,

3) användningen av förnybar energi eller

4) utnyttjandet av den befintliga samhällsstrukturen.

Om den investering som stöds genomförs inom ett område som inte ägs elle3 innehas av stödmottagaren, eller i någon motsvarande byggnad eller på någon annan plats, är en förutsättning för beviljande av stöd att ägaren eller vid behov innehavaren av området har gett sitt samtycke till investeringen och till att det objekt som stöds står till förfogande för invånarna och aktörerna inom området med beaktande av investeringsprojektets natur och under en lämplig tid, dock minst den tid som avses i 24 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling. Nyttjanderätten ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt genom att arrenderätt eller någon annan särskild rätt registreras, servitut stiftas eller någon annan motsvarande åtgärd vidtas. (27.5.2010/455)

Stöd för anskaffning av en maskin eller anordning kan beviljas, om maskinen eller anordningen efter att projektet slutförts blir kvar hos stödmottagaren eller den som genomför underprojektet som dennes egendom för att användas för det ändamål för vilket stöd beviljas. (25.9.2008/617)

24 §
Investeringsprojekt som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte om stödet inbegriper statligt stöd till följd av att

1) investeringen de facto direkt eller indirekt gynnar endast en näringsidkare eller en liten grupp av näringsidkare, eller

2) investeringens huvudsakliga syfte är att för dem som bedriver en viss näring inom området delvis eller helt eliminera sådana kostnader som annars hänförs till företagets vanliga investeringskostnader.

(25.9.2008/617)

Stöd beviljas inte för en investering för vilken kan beviljas stöd enligt 4 § 1 mom. 4 punkten i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd.

25 § (27.5.2010/455)
Godtagbara kostnader för investeringsprojekt

Stöd kan beviljas för sådana skäliga och behövliga kostnader för genomförande av ett investeringsprojekt som följer av

1) anskaffning av material och tillbehör som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion eller anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner, eller planering, arbetslöner och ackord,

2) markförvärv i samband med anskaffning av en byggnad,

3) anskaffning av anläggningstillgångar,

4) planering och utförande av vatten- och avloppsåtgärder på det sätt som föreskrivs i 7 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

5) planering och byggande av mindre datanät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som är nödvändiga för att bygga och använda nätverket,

6) byggande av telekommunikationsnät enligt 21 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling,

7) brand- och talkoförsäkringspremier.

Stöd kan dessutom beviljas för administreringskostnader såsom bokförings-, rese-, löne-, arvodes- och kontorskostnader för ett projekt som hänför sig till uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, till den del kostnaderna inte överstiger tio procent av projektets totalkostnader.

Anskaffningspriset för en begagnad maskin eller anordning får inte överstiga maskinens eller anordningens gängse värde. Maskinens eller anordningens återstående brukstid ska vara tillräcklig med avseende på investeringens syfte och maskinen ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenlig med tanke på den planerade användningen.

Naturaprestationer är godtagbara kostnader enligt bestämmelserna i 12 §, med undantag för investeringar som avses i 22 a §.

26 §
Begränsningar som gäller byggande och förvärv av fastighet

Som kostnader för grundlig reparation godkänns högst 75 procent av kostnaderna för motsvarande nybyggnad. De godtagbara kostnaderna för grundlig reparation i fråga om historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader får dock uppgå till högst 100 procent av kostnaderna för en nybyggnad.

När en byggnad med eller utan mark förvärvas förutsätter beviljandet av stöd att

1) ingen offentlig finansiering har beviljats och betalts för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av byggnaden eller för förvärv av fastigheten under de tio år som föregår överlåtelsen,

2) byggnaden lämpar sig för den verksamhet som skall bedrivas eller till mindre kostnader kan ändras till en sådan samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ställs på en sådan byggnad,

3) byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess gängse värde, och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av värdet på en byggnad som kommer att användas i den planerade verksamheten.

Stöd kan beviljas för kostnaderna för förvärv av mark till den del kostnaden för marken inte överstiger tio procent av de stödberättigande kostnaderna för hela fastighetsförvärvet. (27.5.2010/455)

4 mom. har upphävts genom F 25.9.2008/617. (25.9.2008/617)

27 § (27.5.2010/455)
Beloppet av stöd för investeringsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 75 procent eller, om den som ansöker om stöd är ett offentligrättsligt samfund, 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För investeringar som avses i 22 a § kan beviljas stöd högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 66 procent av de godtagbara kostnaderna.

För de lokala, interregionala eller internationella projekt som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 150 000 euro. I internationella projekt kan Finlands andel med den övriga offentliga finansieringen inberäknad vara högst 150 000 euro per aktionsgrupp.

6 kap (25.9.2008/617)

Samordningsprojekt

28 § (25.9.2008/617)
Verksamhet som stöds som samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas

1) för att göra det lättare för fysiska personer och för sammanslutningar som genomför mindre projekt att utnyttja programfinansieringen för utveckling av regionen, och

2) för att främja förverkligandet av aktionsgruppers lokala planer.

Ett samordningsprojekt består av en åtgärd och underprojekt som gäller samordning. Stöd för underprojekt får inte sökas förrän stöd för samordning har beviljats.

29 § (27.5.2010/455)
Verksamhet som stöds

Som samordning betraktas

1) skötsel av ansökningsannonser och mottagande av ansökningar,

2) val av underprojekt,

3) ingående av avtal med de sökande vars projekt har valts till underprojekt,

4) uppgörande av ansökningar om stöd för underprojekt och inlämnande av dem till närings-, trafik- och miljöcentralen,

5) medverkan i genomförandet av underprojekt och uppföljning av genomförandet av projekten,

6) uppföljning av hur underprojekten genomförs samt av de kostnader som följer av genomförandet och samordningen,

7) uppgörande av betalningsansökningar och inlämnande av dem till närings-, trafik- och miljöcentralen,

8) mottagande av stödutbetalningar och förmedling av dem till dem som genomför underprojekt.

30 § (25.9.2008/617)
Förutsättningar för stödjande av samordning av projekt

För beviljande av stöd förutsätts att

1) aktionsgruppen när den ansöker om stöd lägger fram en plan om att, på ett sätt som säkerställer öppenheten i ansökningsprocessen, i en tidning med allmän spridning på orten, på sina nätsidor eller på något annat ändamålsenligt sätt publicera en annons om att ansökningar som gäller ett underprojekt kan göras samt att annonsen publiceras minst fyra veckor innan ansökningstiden löper ut,

2) annonsen innehåller uppgifter om ansökningstiden samt anvisningar om hur sökanden kan få en ansökningsblankett, anvisningar om ansökningsförfarandet och uppgifter om urvalsgrunderna,

3) aktionsgruppen har upprättat en offentligt tillgänglig handling som innehåller de urvalsgrunder som gäller de sökande, de utvecklings- och investeringsobjekt som stöds och de kostnader för vilka stöd beviljas samt information om maximibeloppet av stöd, anvisningar om hur man ansöker om stöd och information om påföljderna av underlåtenhet att iaktta angivna tidsfrister,

4) aktionsgruppen på förhand har upprättat skriftliga anvisningar om ett förfarande som säkerställer att de sökande vid tillämpningen av urvalsgrunderna, genomförandet av projekt och förmedlingen av stöd behandlas på ett opartiskt och objektivt sätt samt om det förfarande genom vilket de underrättas om projekt som inte kommer att omfattas av stödansökan.

31 § (25.9.2008/617)
Godtagbara kostnader som föranleds av samordning

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga godtagbara kostnader som föranleds av samordning

1) kostnader för löner och arvoden med undantag av kostnader som betalas som naturaförmåner,

2) resekostnader,

3) anskaffning av material som behövs vid genomförande av ett samordningsprojekt och av annan utrustning än sådan som betraktas som anläggningstillgångar,

4) kostnader för postning, telefonsamtal, användning av datanät och annan kommunikation samt sådana sammanträdesarrangemang och sammanträdesarvoden som är nödvändiga med tanke på genomförandet av samordningsprojektet och som står i relation till samordningsprojektets omfattning och betydelse,

5) anskaffning av köpta tjänster,

6) hyreskostnader,

7) andra vanliga allmänna kostnader som föranleds av användningen av stödmottagarens lokaler och annan egendom, om dessa är extra kostnader och föranleds av samordningsprojektet.

I fråga om utrikesresor tillämpas vad som bestäms i 11 § 2 mom.

32 § (25.9.2008/617)
Underprojekt

I ett samordningsprojekt kan ingå sådana underprojekt som gäller verksamhet som avses i 7 och 22 §, om

1) det stöd som beviljas underprojektet med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är minst 500 euro, men högst 20 000 euro,

2) den som genomför underprojektet har ringa möjligheter att genomföra det utan stöd,

3) underprojektet lämpar sig för att bli genomfört tillsammans med ett annat underprojekt, och

4) underprojekten är allmännyttiga utvecklingsprojekt eller allmännyttiga investeringsprojekt.

I ett och samma samordningsprojekt kan inte ingå både allmännyttiga utvecklingsprojekt och allmännyttiga investeringar.

33 § (25.9.2008/617)
Förutsättningar för stödjande av underprojekt

För beviljande av stöd förutsätts att

1) aktionsgruppen har publicerat en sådan annons som avses i 30 §,

2) i samordningsprojektet ingår minst tre underprojekt som genomförs av olika aktörer,

3) aktionsgruppen säkerställer att den som genomför ett projekt har tillräckliga ekonomiska förutsättningar och tillräcklig kompetens att genomföra projektet,

4) aktionsgruppen har ingått ett i 9 § i lagen om landsbygdsutveckling avsett avtal om överföring av stöd med alla dem som genomför underprojekt inom ramen för samordningsprojektet,

5) i aktionsgruppens ansökan om stöd på behörigt sätt ingår uppgifter om även de sökande och projekt som i ansökan gällande samordningsprojektet inte har framställts som projekt som ska stödas som underprojekt.

På underprojekten ska dessutom tillämpas vad som i 9–12 § bestäms om allmännyttiga utvecklingsprojekt eller vad som i 22–26 § bestäms om allmännyttiga investeringsprojekt.

34 § (25.9.2008/617)
Godtagbara kostnader för underprojekt

Stöd kan beviljas för sådana kostnader för underprojekt som avses i 11 och 25 §.

I fråga om naturaprestationer som ingår i underprojekt ska bestämmelserna i 12 § tillämpas.

35 § (25.9.2008/617)
Beloppet av stöd för samordningsprojekt

För samordningsprojekt kan stöd beviljas högst till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är

1) 100 procent av de godtagbara kostnaderna för samordning av underprojekt,

2) 90 procent av de godtagbara kostnaderna för allmännyttiga utvecklingsprojekt som stöds som underprojekt,

3) 75 procent av de godtagbara kostnaderna för allmännyttiga investeringar som stöds som underprojekt.

För de lokala, interregionala eller internationella projekt som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot kan stöd beviljas till ett belopp som med den övriga offentliga finansieringen inberäknad är högst 150 000 euro. I internationella projekt kan Finlands andel av stödbeloppet med den övriga offentliga finansieringen inberäknad vara högst 150 000 euro per aktionsgrupp. (27.5.2010/455)

De kostnader som avses i 31 § och föranleds av samordningen får inte överstiga 30 procent av de totala kostnaderna för samordningsprojektet. Andelen kostnader som föranleds av samordningen kontrolleras när stöd för projekt som består av underprojekt söks.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan av grundad anledning godta att beloppet av kostnaderna för samordning av underprojekt är större än 30 procent av samordningsprojektets totala kostnader. (27.5.2010/455)

Det maximibelopp på 30 procent som nämns i 3 mom. iakttas dock inte, om det i fråga om en ansökningsannons som publicerats i enlighet med 30 § inte lämnas in minst tre ansökningar som uppfyller urvalskriterierna enligt 30 § 1 mom. 3 punkten.

7 kap

Begränsningar av stödberättigandet

36 §
Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för följande kostnader:

1) anskaffningar hos en sökande eller hos ett sådant företag vars verksamhet en person, som i den sammanslutning som är sökande deltar i eller beslutar om användningen av stödet, på ett väsentligt sätt kan påverka ensam eller tillsammans med en eller flera sådana personer, om inte tillräckligt med anbud som gäller upphandlingen har begärts hos andra relevanta anbudsgivare, (25.9.2008/617)

2) kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd, såsom räntor, provisioner och överlåtelseskatt,

3) leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo, (25.9.2008/617)

4) betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under den tid projektet genomförs,

5) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden,

6) kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak,

7) kostnader som föranleds av sökandens annan regelbundna normala verksamhet eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande, (27.5.2010/455)

8) den kalkylmässiga andelen av sådana kostnader som annars hör till sökandens normala verksamhet, med undantag av omkostnaderna enligt bestämmelserna i 37 §, (27.5.2010/455)

9) kostnaderna för sådana åtgärder som gäller tillståndspliktig verksamhet och som inte har godkänts av tillståndsmyndigheten,

10) löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som i fråga om motsvarande uppgifter allmänt betalas inom kommunsektorn,

11) andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren,

12) sammanträdesarvoden till den del de överstiger det belopp som i kommunerna betalas för motsvarande sammanträden,

13) resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts en statstjänsteman i enlighet med det statliga tjänstekollektivavtal som gäller vid tidpunkten för resan,

14) kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid den tidpunkt då ansökan om stöd gjordes inte var ordinarie tjänsteinnehavare eller anställd i arbetsförhållande som gäller tills vidare hos sökanden, om tjänsten eller befattningen tillsätts för en längre tid än ett år och tjänsten eller befattningen inte har utlysts offentligt, (25.9.2008/617)

15) kostnader för måltider, om det inte är fråga om en sammankomst i anslutning till ett internationellt projekt där deltagarna till största delen är andra än finska medborgare, (25.9.2008/617)

16) myndighetstillstånd, registreringsavgifter eller andra motsvarande utgifter. (25.9.2008/617)

2 mom. har upphävts genom F 25.9.2008/617. (25.9.2008/617)

37 § (27.5.2010/455)
Fördelning av kostnader

Den andel av kostnaderna för sökandens verksamhet som de facto föranleds av genomförandet av projektet kan godkännas som projektkostnader.

Om det inte skäligen går att utreda hur de kostnader som projektets genomförande har orsakat sökanden riktar sig till projektet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen godkänna en kalkylmässig andel av de stödberättigande omkostnaderna för sökandens verksamhet. Som kalkylmässig andel av omkostnaderna kan godkännas högst ett belopp som motsvarar tio procent av projektets godtagbara totalkostnader.

De kostnader som fördelar sig på projektet ska kunna verifieras och de ska rikta sig till projektet på ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt. Sökanden ska i projektplanen eller den plan som gäller användningen av aktionsgruppens verksamhetspenning lämna en godtagbar redovisning för de fördelningsgrunder enligt vilka kostnaderna hänförs till projektet antingen direkt eller som kalkylmässig andel och enligt vilka kostnaderna hänförs till kostnaderna för den verksamhet som stöds och kostnaderna för annan verksamhet.

Om en kostnad fördelas som en kostnad för minst två projekt som stöds eller en kostnad som ersätts med aktionsgruppens verksamhetspenning och som en kostnad för ett eller flera projekt som stöds, får de understödda andelarna tillsammans inte överskrida den faktiska utgiften.

38 § (27.5.2010/455)
Skäliga godtagbara kostnader

Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på en anskaffning, ska referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte används, ska den som ansöker om stöd på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud för att bedöma kostnadernas skälighet när det är fråga om anskaffningar som överstiger 10 000 euro. Med referenskostnader avses sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företagen och myndigheterna inom branschen i fråga i regel använder när de bedömer kostnaderna för åtgärder.

Om kostnadernas skälighet inte har utretts i enlighet med 1 mom., ska den som ansöker om stöd ta reda på vilken prisnivå som är normal på orten när det är fråga om anskaffningar som överstiger 2 000 euro. Med normal prisnivå på orten avses de priser som tillämpas allmänt av sådana varu- och tjänsteleverantörer vilkas leveranser eller tjänster i allmänhet anlitas vid motsvarande upphandlingar på orten.

Om referenskostnader inte har använts, anbud inte begärts och den normala prisnivån på orten inte utretts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen på annat sätt försäkra sig om att kostnaderna är skäliga.

8 kap

Tillstånd, inledande och genomförande (25.9.2008/617)

39 §
Uppvisande av tillstånd i fråga om investering

Om stöd söks för en investering som gäller en åtgärd som är tillståndspliktig enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller vars genomförande förutsätter tillstånd av en annan myndighet, och tillståndet inte har fogats till ansökan när denna blivit anhängig, skall tillståndet fogas till ansökan innan beslut med anledning av ansökan ges.

40 §
Uppvisande av tillstånd för tillståndspliktig verksamhet

Ett tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet skall fogas till ansökan innan stödet beviljas.

Om beviljandet av tillstånd att bedriva verksamhet förutsätter att sökanden först genomför den investering som ansökan gäller skall tillståndet fogas till ansökan senast innan den sista stödposten betalas ut.

41 § (20.12.2007/1335)
Ändring av projekt som har inletts

Om stödmottagaren efter projektstarten avsevärt avviker från den plan som har godkänts genom stödbeslutet, kan kostnaderna för det projekt som genomförs med avvikelse från planen godkännas som stödberättigande endast om en ansökan om ändring lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen eller, då det gäller sådant stöd som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot, till aktionsgruppen, innan kostnaderna för ändringen uppstår. (27.5.2010/455)

Projektplanen får inte ändras så, att projektets godtagbara kostnader ökar.

42 § (27.5.2010/455)
Inledande av investeringsprojekt

Ett investeringsprojekt anses ha inletts när

1) det slutliga köpebrevet för en fastighet eller för en byggnad på ett arrendeområde har undertecknats,

2) grundläggningsarbetet för att uppföra eller utvidga en byggnad har påbörjats genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, i det fall att arbetet utförs av en entreprenör, det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats,

3) utförandet av arbete har inletts i fråga om grundlig reparation av en byggnad eller någon annan investering i anslutning till markanvändning eller en investering som förutsätter utförande av annat arbete eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet om utförande av arbetet eller genomförande av investeringen har undertecknats,

4) beställningen har gjorts eller ett slutligt upphandlingskontrakt har undertecknats vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar eller, om ingen beställning eller inget upphandlingskontrakt förutsätts, anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har betalats;

5) åtgärden har betalats vid genomförande av någon annan åtgärd än de som anges i 1–4 punkten, om inte åtgärden har förutsatt en tidigare gjord beställning eller ett tidigare ingånget avtal, varvid tidpunkten för uppgörande av dem anses vara startdatum.

Om anskaffningspriset betalas i flera poster, betraktas tidpunkten för den första betalningen som startdatum.

Ett investeringsprojekt anses dock inte ha blivit inlett, om det i den investering som stöds ingår flera anskaffningar och värdet på den anskaffning som avses i 1 mom. är ringa i förhållande till den godtagbara totalkostnaden för investeringen.

42 a § (25.9.2008/617)
Inledande av annat projekt

Ett utvecklingsprojekt, ett utbildningsprojekt eller ett allmännyttigt utvecklingsprojekt som genomförs som underprojekt till ett samordningsprojekt anses ha blivit inlett när den som genomför projektet undertecknar ett arbetsavtal om genomförande av projektet, ingår ett upphandlingskontrakt eller något annat avtal gällande projektet eller, utan att ha ingått något avtal, betalar en kostnad i anslutning till projektet, eller ingår ett serviceavtal. Som startdatum betraktas tidpunkten för den åtgärd som genomförts först. (27.5.2010/455)

På inledandet av samordningen av ett samordningsprojekt tillämpas vad som i 1 mom. bestäms om utvecklingsprojekt. Samordningen av ett samordningsprojekt anses dock ha inletts senast när sökanden offentliggör anmälan om inledande av projektet.

Som inledande av projekt betraktas dock inte ingående av avtal om samarbete som behövs för genomförande av ett internationellt projekt, nationellt projekt eller ett projekt mellan regioner eller ingående av avtal om överföring av stöd enligt 9 § i lagen om landsbygdsutveckling.

43 § (27.5.2010/455)
Tiden för genomförande av projekt

Genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen ska för det projekt som stöds fastställas en tid för genomförandet inom ramen för bestämmelserna i 21 § 2 mom. i lagen om landsbygdsutveckling.

Tiden för genomförande ska fastställas så att projektet kan genomföras och stödet betalas ut inom den tid som utsatts för programmets genomförande och utbetalningen av stöden.

9 kap

Verksamhetspenning som beviljas aktionsgrupper

44 §
Verksamhet som stöds med verksamhetspenning

En aktionsgrupp kan beviljas verksamhetspenning för de godtagbara kostnaderna för sådan verksamhet som sammanslutningen bedriver såsom en aktionsgrupp som genomför programmet.

45 § (25.9.2008/617)
Godtagbara kostnader för användning av verksamhetspenning

Verksamhetspenning kan beviljas för följande enligt planen för användning av verksamhetspenning nödvändiga godtagbara kostnader som föranleds av aktionsgruppens verksamhet

1) kostnader för löner och arvoden med undantag av kostnader som betalas som naturaförmåner,

2) resekostnader,

3) anskaffning av sådana köpta tjänster utan vilka aktionsgruppen inte kan fungera som en sammanslutning som bistår stödsökandena och deltar i verkställigheten av programmet,

4) hyreskostnader,

5) andra vanliga allmänna kostnader som föranleds av aktionsgruppens användning av lokaler och annan egendom, om dessa är extra kostnader och föranleds endast av aktionsgruppens arbete,

6) sammanträdesarvoden och andra sammanträdeskostnader,

7) kommunikationskostnader som hänför sig till genomförandet av en lokal plan,

8) sådana anskaffningar av maskiner och anordningar i överensstämmelse med genomförandet av den lokala planen som på grund av deras ringa omfattning inte betraktas som investeringar, eller kostnader för hyrande av maskiner och anordningar,

9) smärre anskaffningar av kontorsmöbler och kontorsförnödenheter,

10) förvärv av sådant specialkunnande som behövs i aktionsgruppens arbete och komplettering av kunnande,

11) brandförsäkringspremier och andra försäkringspremier som följer av den försäkringsskyldighet om vilken föreskrivs i lag.

Om aktionsgruppen avsevärt avviker från den plan som gäller användningen av verksamhetspenning, kan kostnaderna godkännas som stödberättigande endast om ansökan om ändring lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen innan kostnaderna för ändringen uppstår. (27.5.2010/455)

Om verksamhetspenningen har beviljats för en kortare tid än den maximitid för genomförandet som föreskrivs i 55 § i lagen om landsbygdsutveckling kan närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan förlänga tiden för genomförandet till den maximitid som anges i den nämnda paragrafen. Kostnaderna kan godkännas som stödberättigande endast om ansökan om förlängning av tiden för genomförandet görs hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan den tid för genomförandet som bestämts genom stödbeslutet löper ut. (27.5.2010/455)

46 § (25.9.2008/617)
Begränsningar i fråga om de godtagbara kostnaderna vid användning av verksamhetspenning

Resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän är inte godtagbara kostnader, om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.

Som stödberättigande kostnader betraktas inte kostnader för förvärvande av baskunskaper som behövs i arbetet, såsom kunskaper i språk, bokföring och databehandling eller andra motsvarande kunskaper. Som stödberättigande kostnader betraktas dock kostnaderna för sådan kompletterande utbildning som behövs på grund av de krav som ställs på aktionsgruppen verksamhet eller ändringar i de datasystem som aktionsgruppen använder.

Kostnaderna för en utlandsresa kan vara godtagbara endast om

1) kostnaderna hänför sig till aktionsgruppens internationella verksamhet, aktionsgruppens lokala plan förutsätter resor utomlands eller det annars finns ett särskilt vägande skäl till resan, och

2) det vägande skälet till resorna och kostnaderna för resorna ingår i planen som gäller användningen av verksamhetspenningen och resornas andel av verksamhetspenningens kostnader anges separat i planen.

På godtagbara kostnader i fråga om verksamhetspenningen tillämpas dessutom 36–38 §.

10 kap

Förutsättningar för utbetalning av stöd

47 §
Faktiska och slutliga utgifter

Kostnaden skall ha betalts av stödtagaren.

Ett villkor för utbetalning av stöd, med undantag av förskott, är att den verksamhet eller det projekt som ligger till grund för en stödberättigande kostnad har genomförts och att den slutliga kostnad som verksamheten eller projektet föranleder har betalats i enlighet med stödbeslutet. En utgift är slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. Alla betalningar som investeringen eller åtgärden föranleder ska ha erlagts innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten görs. (25.9.2008/617)

Arbete som utförts utan vederlag till förmån för ett projekt ska visas med hjälp av bokföring över antalet arbetstimmar som utförts inom ramen för arbetet. (25.9.2008/617)

47 a § (25.9.2008/617)
Effekterna av inkomsterna

Från de godkända maximikostnaderna, eller, om de godtagbara kostnaderna understiger dessa, från de godtagbara kostnaderna ska dras av stödmottagarens inkomster från den verksamhet som stöds under tiden för genomförandet av verksamheten. Beloppet av det stöd som utbetalas beräknas på kostnaderna från vilka inkomsterna dragits av.

Inkomsterna från verksamheten består av inkomster, bruksavgifter och andra motsvarande inkomster som under den tid verksamheten pågår eller som ett resultat av den har erhållits genom försäljning av produkter, tjänster eller andra från verksamheten härstammande anläggnings- eller omsättningstillgångar än sådana tillgångar som avses i 24 § 2 mom. i lagen om landsbygdsutveckling.

Som inkomster beaktas sådana inkomster som betalas till aktören före utgången av den frist som fastställts för ansökan om betalning av stöd.

48 § (25.9.2008/617)
Skäliga utgifter

För betalning av stöd ska det läggas fram en utredning över att åtgärden har genomförts på det sätt som förutsätts i stödbeslutet och i 38 §.

49 §
Verifierbara utgifter

Betalningen av stöd förutsätter att det finns en specificerad faktura över de kostnader som stöds och ett verifikat över att fakturan har betalts eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kassakvitto. Den anskaffning som gjorts skall framgå i detalj av betalningshandlingarna. Stödet betalas inte förrän utgiften har registrerats i stödtagarens bokföring som en utgift för projektet.

Med avvikelse från 1 mom. kan de omkostnader som hänförs till projektet som kalkylmässig andel betalas enligt den godtagbara redovisning för grunderna för kostnadernas fördelning som visas upp i samband med stödets första utbetalningspost utan en specificerad faktura och ett specificerat verifikat eller kassakvitto. På begäran måste stödmottagaren kunna visa att kostnaderna är stödberättigande. (27.5.2010/455)

50 §
Stödposter

Stöd för allmännyttiga investeringar som beviljats för anskaffning av fastigheter, maskiner eller anordningar eller för förvärv av andra materiella eller immateriella tillgångar som betraktas som anläggningstillgångar betalas i högst fyra poster. (27.5.2010/455)

Stöd för allmännyttiga investeringar som beviljats för uppförande, utvidgning eller grundlig reparation av en anläggning eller byggnad betalas i högst sex poster. Den sista posten ska utgöra minst 20 procent av det beviljade stödbeloppet. (25.9.2008/617)

Om stöd för en investering eller något annat projekt har betalts som förskott, skall den sista stödposten utgöra minst 30 procent av det beviljade stödbeloppet.

51 § (27.5.2010/455)
Ansökningstid för utbetalning av stöd

Utbetalning av den sista stödposten för ett projekt ska sökas inom fyra månader från att den tid som utsatts för genomförande av projektet har löpt ut. Till den del det ingår godtagbara lönekostnader i projektet ska den sista stödposten, när det gäller semesterpenning, semesterlön och semesterersättning som betalas efter slututbetalningen, sökas inom en månad från att semesterpenningen, semesterlönen eller semesterersättningen senast ska betalas på basis av anställningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får besluta att stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av projektet, om förseningen inte försvårar programmets genomförande och om en utbetalning som sker på basis av en försenad ansökan inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

52 §
Förutsättningar för utbetalning av förskott

Stöd kan betalas i förskott till privaträttsliga allmännyttiga sammanslutningar.

Förskott kan betalas endast om

1) sökanden inte har betydande egna inkomster eller förmögenhet som kan användas som tillfällig finansiering för projektet,

2) risken för att projektet inte blir genomfört är liten,

3) det finns särskilda skäl för betalning av förskott, och

4) betalningen av förskott inte försvårar en ändamålsenlig övervakning av användningen av stödet.

Då stöd beviljas en i 1 mom. avsedd sammanslutning skall i beslutet om beviljande av stöd innefattas ett villkor om förutsättningarna för utbetalning av förskott.

53 §
Sökande av betalning av förskott och utbetalning av förskott

Den som ansöker om stöd ska i sin första betalningsansökan specificera det förskott som söks. (25.9.2008/617)

Stöd kan betalas i förskott endast en gång. Förskottsbeloppet utgör högst 20 procent av det beviljade stödbeloppet.

I förskottsbeloppet ska det beaktas projektets längd och omfattning samt tidpunkten för projektets genomförande. För utbetalning av förskott kan det krävas att säkerhet ställs. (25.9.2008/617)

Förskottet betraktas som en i 39 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling avsedd post.

54 §
Betalning av stöd som motsvarar kostnaderna

Med undantag av förskottet betalas av stödet högst en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar stödprocenten. Ett villkor för betalning av stödet är dessutom att det företes en utredning över att den övriga finansieringen enligt stödbeslutet har förverkligats i överensstämmelse med stödbeslutet.

Om inte stödtagaren anger något annat i ansökan, beaktas uppkomsten av de kostnaer som motsvarar förskottet när den sista stödposten betalas. Senast i samband med den sista betalningsansökan skall det säkerställas att av det totala stödet dock betalas högst ett belopp som förskottet inbegripet motsvarar en med stödprocenten överensstämmande andel av de godtagbara kostnaderna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan som ett villkor för betalning av stödet förutsätta att sökanden redovisar för hur långt projektet har framskridit. Den sista posten av ett stöd som beviljats för en allmännyttig investering som gäller byggande betalas dock först när sökanden har visat att det projekt som gällt byggandet har slutförts enligt den godkända planen. (27.5.2010/455)

55 § (25.9.2008/617)
Behandlingen av förskott i redovisningen av utgifter

Landsbygdsverket får när det sköter uppdrag som utbetalande myndighet enligt 2 § 1 punkten i lagen om Landsbygdsverket (666/2006) söka finansiering från Europeiska gemenskapen först när det utbetalda beloppet inklusive förskott motsvarar den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som överensstämmer med stödprocenten.

55 a § (27.5.2010/455)
Betalning av stöd i vissa fall

Stöd för investering enligt 22 a § kan inte betalas ut om Europeiska kommissionen har fattat beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och sökanden utifrån detta har meddelats ett beslut om återkrav enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) och sökanden inte har iakttagit beslutet.

11 kap

Projektets styrgrupp

56 §
Tillsättande av styrgrupp

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i beslutet om beviljande av stöd kräva att för projektet tillsätts en styrgrupp. (27.5.2010/455)

En styrgrupp ska tillsättas för projekt som gäller nationell verksamhet och verksamhet mellan regioner samt för sådana omfattande projekt, vars godtagbara kostnader är minst 300 000 euro och för vilka stöd beviljas upp till 100 procent. En styrgrupp kan tillsättas för andra projekt om (25.9.2008/617)

1) det godkända kostnadsförslaget för projektet är minst 20 000 euro, och

2) projektet har omfattande verkningar på företagsverksamheten, verksamhetsbetingelserna för regionens näringsidkare eller för den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp tillsättas även för projekt, vars godtagbara kostnader understiger 20 000 euro.

Om sökanden i sin ansökan inte har föreslagit att en styrgrupp ska tillsättas och inte heller föreslagit medlemmar till en styrgrupp inklusive en representant för aktionsgruppen då stöd söks ur aktionsgruppens bevillningskvot, ska närings-, trafik- och miljöcentralen innan beslutet om beviljande av stöd meddelas be sökanden utse de övriga medlemmarna av styrgruppen med undantag av närings-, trafik- och miljöcentralens representant. Till medlem av styrgruppen får inte utses någon som inte har gett sitt skriftliga samtycke till uppdraget. (27.5.2010/455)

57 § (27.5.2010/455)
Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen ska

1) vid sitt första sammanträde välja en ordförande och en sekreterare för styrgruppen samt vid varje sammanträde två protokolljusterare,

2) föra protokoll över de ärenden som behandlats i styrgruppen och över styrgruppens synpunkter beträffande projektets genomförande,

3) sammanträda minst en gång per år för att följa upp projektets genomförande,

4) behandla ärenden som gäller genomförande av projektet i enlighet med den godkända projektplanen och tidpunkten för genomförandet, realisering av projektets finansiering, tidpunkten för när kostnaderna uppstår, deras storlek och godtagbarhet samt ändringar av planen,

5) behandla och ge ett sakkunnigutlåtande om ansökan om ändring av projektet innan sökanden lämnar den till närings-, trafik- och miljöcentralen eller, då det gäller sådant stöd som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot, till aktionsgruppen,

6) delge den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet, och aktionsgruppen då det gäller sådant stöd som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot, protokollet från styrgruppens sammanträde,

7) lämna ett utlåtande om projektets slutrapport till närings, trafik- och miljöcentralen, och till aktionsgruppen om stödet har beviljats ur aktionsgruppens finansieringskvot.

12 kap

Uppgifter om övervakningen (25.9.2008/617)

58 § (25.9.2008/617)

58 § har upphävts genom F 25.9.2008/617.

59 § (25.9.2008/617)
Övervakningsuppgifter

För övervakning av stödet ska stödmottagaren lägga fram en utredning om genomförandet av det projekt som stöds eller den verksamhet som stöds med verksamhetspenning. Av utredningen ska framgå hur den verksamhet som stöds har genomförts.

För bedömning av stödets effekter ska stödmottagaren på begäran i efterhand, senast inom två år efter utbetalningen av den sista stödposten, lämna närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifter om resultaten av den verksamhet som stöds. (27.5.2010/455)

60 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 september 2007.

Denna förordning tillämpas på ärenden som gäller beviljande, utbetalning eller övervakning av stöd i enlighet med lagen om landsbygdsutveckling.

De kommuner som avses i förordningens 22 a § 1 mom. är

Etseri

Gustavs

Heinävesi

Hirvensalmi

Honkajoki

Joutsa

Juuka

Juva

Kaavi

Kangasniemi

Karstula

Keitele

Kerimäki

Kesälahti

Kiuruvesi

Kuhmalahti

Kuusamo

Kyyjärvi

Kärsämäki

Lappajärvi

Lestijärvi

Lieksa

Mäntyharju

Nurmes

Padasjoki

Paltamo

Perho

Pertunmaa

Pihtipudas

Punkaharju

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Påmark

Rantasalmi

Rautalampi

Ristiina

Rovaniemi

Ruokolahti

Ruovesi

Rääkkylä

Savitaipale

Sievi

Siikajoki

Simo

Soini

Sonkajärvi

Storå

Sulkava

Sysmä

Tervo

Tohmajärvi

Toholampi

Toivakka

Valtimo

Varpaisjärvi

Vesanto

Vetil

Vieremä

Viitasaari

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.2007/1335:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas även på stödbeslut som fattats innan förordningen trädde i kraft.

25.9.2008/617:

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2008.

Bestämmelserna i 41 § och 45 § 2 och 3 mom. tillämpas på sådana ansökningar som blivit anhängiga den 17 september 2007 eller senare.

Bestämmelserna i 22 § 1 mom. 1 punkten, 25 § 1 mom. 1 punkten och 50 § 2 mom. tillämpas på sådana ansökningar som blivit anhängiga den 1 januari 2008 eller senare.

27.5.2010/455:

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2010.

På ansökningar som har blivit anhängiga innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.