Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

16.5.2007/592

Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 23.4.2015/502, som gäller fr.o.m. 28.4.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (10.3.2011/212)
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen och som avses i artiklarna 68.1 a ii, 68.1 b, 101 och 102 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 § (10.3.2011/212)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) Europaparlamentets och rådets förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

2) djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor, bidrag per tacka och tilläggsbidrag per tacka samt kvalitetsbidrag för slaktlamm,

3) förordningen om registrering av får och getter jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005),

4) förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG,

5) nötkreatursregistret ett sådant register som avses i artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

6) registreringsförordningen jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

7) nötkreatursförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur nötkreatursregistret och som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning och i registreringsförordningen,

8 punkten har upphävts genom F 30.5.2013/381. (30.5.2013/381)

9) får- och getregistret ett sådant register som avses i artikel 3.1 d i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur, (12.4.2012/170)

10) fårförteckning ett administrativt dokument som skrivits ut ur får- och getregistret och som avses i artikel 5 i förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter och i 3 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur samt de anteckningar som gjorts i dokumentet. (12.4.2012/170)

2 kap

Övervakning

3 § (28.5.2009/358)
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts ska kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd.

4 § (29.12.2009/1842)
Administrativa kontroller

I fråga om administrativa kontroller av stödansökningar föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd. I kontrollerna ska ingå sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 28 i tillämpningsförordningen.

5 § (30.5.2013/381)
Kontroller på plats

I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska unionens direktstöd. I artikel 41.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller av tackor under djurhållningsperioden.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) samt de slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen, där det slaktas lamm för vilka det har ansökts om kvalitetsbidrag för slaktlamm, ska sammanlagt minst 30 procent kontrolleras. Kontrollen ska omfatta ett urval på minst fem procent av de slaktlamm som har slaktats i slakteriet i fråga under de 12 månader som föregick kontrollen.

Bestämmelser om utförande av stickprov finns i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

6 §
Delområden för kontroller på plats

I fråga om kontrollen av gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § föreskrivs i artikel 42 i tillämpningsförordningen. (29.12.2009/1842)

2 mom. har upphävts genom F 20.5.2010/418. (20.5.2010/418)

7 § (30.5.2013/381)

7 § har upphävts genom F 30.5.2013/381.

8 § (30.5.2013/381)

8 § har upphävts genom F 30.5.2013/381.

3 kap

Kontroll av villkoren för djurbidrag

9 § (12.4.2012/170)
Öronmärkning av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har öronmärkts i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. I artikel 63.4 a och 63.4 aa i tillämpningsförordningen föreskrivs om nötkreatur som ska godkännas vid en kontroll.

10 §
Registrering av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretagets nötkreatur har registrerats i nötkreatursregistret i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. (10.3.2011/212)

Antalet registrerade nötkreatur skall motsvara antalet nötkreatur som finns på jordbruksföretaget med beaktande av den tid som givits för anmälan till registret och registreringen och tidpunkten för kontrollen. Vid övervakningen godkänns inte

1) oregistrerade nötkreatur som finns på jordbruksföretaget,

2) nötkreatur som registrerats på jordbruksföretaget, men som vid tidpunkten för kontrollen inte finns på jordbruksföretaget, eller

3) nötkreatur som har registrerats för sent efter anmälan om kontrollen.

Ett nötkreatur godkänns inte vid kontrollen om det finns felaktigheter eller brister i de uppgifter som anmälts till nötkreatursregistret. Djuret kan dock godkännas trots felaktigheter och brister i uppgifterna om

1) den som ansöker om bidrag kan bevisa att en korrekt anmälan om ändring av de felaktiga uppgifterna sänts till Lantbrukets Datacentral Ab före anmälan om kontrollen eller om kontrollen har varit oanmäld, före kontrollen,

2) ras eller användningsändamål för ett nötkreatur av hankön har angivits felaktigt i anmälan till nötkreatursregistret,

3) födelseåret saknas för ett nötkreatur som är fött före 1996, eller

4) uppgift om inköpsdagen saknas för ett nötkreatur som köpts före 1996.

11 § (10.3.2011/212)
Nötkreatursförteckning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget har en nötkreatursförteckning i enlighet med 10 § i registreringsförordningen, och att de nötkreatur som finns på jordbruksföretaget har antecknats i nötkreatursförteckningen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning, i lagen om ett system för identifiering av djur och i registreringsförordningen. Antalet nötkreatur i nötkreatursförteckningen ska motsvara det antal djur som finns på jordbruksföretaget.

Om de uppgifter om ras eller användningsändamål som förutsätts i stödvillkoren saknas eller är felaktiga i nötkreatursförteckningen, kan uppgifterna i nötkreatursförteckningen godkännas förutsatt att anteckningen om ras eller användningsändamål korrigeras i samband med övervakningen. Den som ansöker om bidrag ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning.

12 § (12.4.2012/170)
Inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar

Bestämmelser om kontroll av att uppgifterna i register och djurförteckningar är korrekta med hjälp av inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar finns i artikel 42.2 och 42.3 i tillämpningsförordningen.

Inköps- eller försäljningsdagen på inköps- eller försäljningsfakturan ska vara densamma som den som antecknats i nötkreatursförteckningen eller i fårförteckningen och som anmälts till nötkreatursregistret eller får- och getregistret, och djurets EU-signum ska anges på fakturan.

13 § (12.4.2012/170)
Djurhållningsperiod och plats där djuren hålls

Vid övervakningen ska det kontrolleras att djurhållningsperioderna för bidraget per tacka är uppfyllda. Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna under djurhållningsperioden finns på den plats som anges i ansökan eller i en anmälan om att djuren flyttats. Ett djur som under djurhållningsperioden inte finns på den plats som anges i ansökan eller i en anmälan om att djuret flyttats ska inte godkännas. Djuret ska dock godkännas i sådana fall som avses i artikel 63.3a i tillämpningsförordningen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen finns på den plats som anmälts till nötkreatursregistret. Ett djur ska inte godkännas vid kontrollen, om djuret inte finns på den plats som anmälts. Djuret ska dock godkännas i sådana fall som avses i artikel 63.3a i tillämpningsförordningen.

14 §
Nötkreaturs ålder, kön och ras samt kalvning

Vid övervakningen ska kontrolleras huruvida villkoren för beviljande av stöd uppfylls i fråga om de nötkreatur för vilka ansökts om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen. Villkoren gäller nötkreaturens

1) ålder,

2) kön,

3) ras,

4) kalvning.

(20.5.2010/418)

Vid övervakningen ska kontrolleras att gängse produktionssätt iakttas på jordbruksföretaget. (20.5.2010/418)

Vid övervakningen godkänns inte nötkreatur som inte uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

15 § (10.3.2011/212)
Registrering som djurhållare samt märkning och registrering av tackor och lamm

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget är registrerat i fråga om nötkreatur i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och 4 § i registreringsförordningen och i fråga om får i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, lagen om ett system för identifiering av djur och 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Om det vid övervakningen upptäcks brister, betalas inte stöd innan jordbruksföretaget har registrerats i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och lammen är märkta i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter, lagen om ett system för identifiering av djur och 3 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen ska det kontrolleras att djuren registrerats i enlighet med lagen om ett system för identifiering av djur och 13 § i förordningen om registrering av får och getter. Vid övervakningen ska det också kontrolleras att jordbrukaren följer stödvillkoren och för en uppdaterad djurförteckning som uppfyller stödvillkoren och som det föreskrivs om i lagen om ett system för identifiering av djur och i 10 § i förordningen om registrering av får och getter. Djuret ska inte godkännas vid övervakningen om det inte har märkts och registrerats i enlighet med stödvillkoren eller om djurets uppgifter saknas i gårdens djurförteckning eller om de andra villkoren för beviljande av stödet inte uppfylls.

15 a § (10.3.2011/212)
Kvalitetsbidrag för slaktlamm

Vid slakt av slaktlamm i ett av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt slakteri eller ett av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkänt litet slakteri ska det kontrolleras att villkoren för stödberättigande uppfylls genom att handlingar granskas samt genom att uppgifterna i handlingar jämförs med uppgifterna i får- och getregistret. I slakterier ska dessutom på dagen för kontrollen genomföras en kontroll av slaktförfarandena, på basis av stickprov. Djuret godkänns inte om villkoren för stödberättigande inte uppfylls.

4 kap

Påföljder

16 § (10.3.2011/212)
Påföljder

I fråga om påföljder på grund av oegentligheter i samband med djurbidrag föreskrivs i artiklarna 63–68 i tillämpningsförordningen.

Påföljderna i fråga om potentiellt stödberättigande djur enligt artikel 2.20 i tillämpningsförordningen fastställs med stöd av artikel 16.3 andra stycket och artikel 65.3 andra stycket i tillämpningsförordningen i enlighet med artikel 65 i tillämpningsförordningen.

17 § (30.5.2013/381)

17 § har upphävts genom F 30.5.2013/381.

5 kap

Särskilda bestämmelser

18 § (30.5.2013/381)

18 § har upphävts genom F 30.5.2013/381.

19 § (30.5.2013/381)

19 § har upphävts genom F 30.5.2013/381.

20 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om övervakning av djurstöd (408/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

28.5.2009/358:

Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1842:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.5.2010/418:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.3.2011/212:

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12.4.2012/170:

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073) ; EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122) ; EUT L 316, 2.12.2009, s. 65

30.5.2013/381:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.