Beaktats t.o.m. FörfS 1096/2019.

16.5.2007/591

Statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 11.6.2015/712, som gäller fr.o.m. 15.6.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), med stöd av 10 och 16 § i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) samt med stöd av 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa paragrafer den förstnämnda sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (29.12.2009/1846)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakning av de stödsystem som avses i avdelning III och i avsnitt 2, 3, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd, samt av de kompensationsbidrag och miljöstöd som avses i artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljöstöd den helhet som består av bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd,

2) digitalisering att kantlinjerna på basskiftena ritas med hjälp av en datateknisk ritmetod på en digital flygbildskarta,

3) icke odlad åker som sköts sådan icke odlad åkerareal för vilken det betalas gårdsstöd enligt rådets förordning om gårdsstöd och på vilken de krav som ingår i tvärvillkoren iakttas, (4.6.2009/398)

4) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket en växtart odlas för ett speciellt syfte, som har skötts som icke odlad åker eller som används för andra ändamål, (4.6.2009/398)

5) kontrollförordningen för delvis finansierade stöd kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, (19.5.2011/522)

6) basskifte ett sådant i geografiskt hänseende sammanhängande referensskifte enligt artikel 2.27 i tillämpningsförordningen som sökanden odlar och besitter, (29.12.2009/1846)

7) permanent betesmark ett sådant område som avses i artikel 2 punkt c i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, (29.12.2009/1846)

8) kantdike ett dike som avgränsar ett basskifte,

9) tegdike ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten från basskiftet och som är nödvändigt med tanke på grundtorrläggningen av en åker,

10 punkten har upphävts genom F 30.5.2013/380. (30.5.2013/380)

11) område som tillfälligt inte odlas ett område som av tillfällig orsak inte odlas, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som annars är permanent icke odlade. (4.6.2009/398)

12 punkten har upphävts genom F 4.6.2009/398. (4.6.2009/398)

2 kap

Övervakning

3 § (4.6.2009/398)
Kontroll av villkoren för stödberättigande

Huruvida villkoren för beviljande av stöd har uppfyllts ska kontrolleras genom sådana administrativa kontroller och kontroller på plats som avses i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd.

4 § (19.5.2011/522)
Administrativa kontroller

I fråga om administrativa kontroller av stödansökningar föreskrivs i artikel 20 i rådets förordning om gårdsstöd. I kontrollerna ingår sådana dubbelkontroller som föreskrivs i artikel 28 i tillämpningsförordningen och i artikel 11 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

5 § (30.5.2013/380)
Kontroller på plats

På grundval av artikel 30.1 i tillämpningsförordningen och artikel 12.1 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd ska minst fem procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska unionen kontrolleras på plats. Stickproven utförs på det sätt som anges i artikel 31 i tillämpningsförordningen.

6 § (19.5.2011/522)
Delområden för kontroller på plats

I fråga om kontrollen av gårdar som valts ut för kontroll i enlighet med 5 § föreskrivs i artikel 33 i tillämpningsförordningen och i artikel 15 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

7 § (19.5.2011/522)

7 § har upphävts genom F 19.5.2011/522.

8 § (30.5.2013/380)

8 § har upphävts genom F 30.5.2013/380.

9 §
Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen skall i första hand digitaliserade kartor ur åkerskiftesregistret användas. Som hjälp vid övervakningen kan även användas kartbilagor som jordbrukaren under stödåret i fråga eller tidigare stödår lämnat in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tillsammans med stödansökan samt korrigeringskartor för digitaliseringen. Dessutom kan även annat flygfotografimaterial användas vid övervakningen.

10 § (19.5.2011/522)
Mätutrustning som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska arealen på skiften fastställas med hjälp av ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial eller med hjälp av GPS-utrustning.

11 § (22.5.2008/336)
Måttavvikelser

Måttavvikelser ska användas när ett skifte kontrolleras på plats. Måttavvikelserna beräknas utifrån den uppmätta arealen.

När mätningen utförs med ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,75 meter multiplicerad med skiftets omkrets. När mätningen utförs med GPS-utrustning får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,50 meter multiplicerad med skiftets omkrets. (19.5.2011/522)

Måttavvikelsen får vara högst 1 hektar.

Måttavvikelser används inte på ett skifte vars anmälda areal i stödansökan är större än den digitala arealen och för vilket en godtagbar kartbilaga inte har fogats till den stödansökan som gäller skiftet. (4.6.2009/398)

12 § (19.5.2011/522)
Krav på noggrannare mätning

Om arealen på ett jordbruksskifte inte har mätts med hjälp av GPS-utrusning vid övervakningen och den godkända arealen för växtartsgruppen är mer än tre procent eller mer än två hektar mindre än den areal som jordbrukaren uppgett, kan jordbrukaren kräva ny mätning. Ny mätning gäller de skiften i fråga om vilka den areal som godkänts vid övervakningen har varit mindre än den areal som jordbrukaren uppgett. Den nya mätningen ska utföras med hjälp av GPS-utrustning.

Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning enligt 1 mom., ska kravet framföras inom två veckor från det att jordbrukaren har fått kännedom om kontrollresultatet.

3 kap

Kontroll av skiftesgränser

13 §
Områden som inte berättigar till stöd

Vid övervakningen skall kontrolleras att det inte finns områden på skiftena som är oberättigade till stöd.

Vid övervakningen skall följande områden på skiftena förkastas som områden som inte berättigar till stöd:

1) områden som tillfälligt inte odlas,

2) icke odlade områden, samt

3) områden som inte uppfyller villkoren för beviljande av stöd.

Avdrag från arealen på områden som tillfälligt inte odlas och icke odlade områden vars areal understiger 0,01 hektar skall endast göras om den sammanlagda arealen på de områden som tillfälligt inte odlas och de icke odlade områdena på jordbruksskiftet är större än den måttavvikelse för mätutrustningen som anges i 11 §.

De landskapselement som avses i 12 § i statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren (226/2013) betraktas som stödberättigande areal vid övervakning. (30.5.2013/380)

14 §
Gränsen för ett basskifte

Vid övervakningen skall digitaliseringen av gränserna för ett basskifte kontrolleras.

Vid övervakningen skall gränsen för ett basskifte fastställas längs kanten av åkerarealen om basskiftet avgränsas av

1) ett vattendrag,

2) en väg,

3) skog,

4) en gräns för äganderätt,

5) en gräns för ett stödområde,

6) stödberättigande; (3.6.2010/463)

7) en gårdsstödsegenskap, eller

8) en annan motsvarande gräns.

15 §
Kantdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen skall kontrolleras att kantdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett kantdike som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder godkänns vid övervakningen som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över 3 meter brett skall gränsen för åkerns basskifte fastställas längs gränsen mellan kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den sammanlagda bredden av kantdiket och dikesrenen, mätt från basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet, får vara högst två meter. Som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte godkänns dock följande, om de är belägna längs kanten av ett vattendrag eller utfallsdike och uppfyller villkoren för miljöstöd:

a) en dikesren,

b) en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa,

c) en åkerren avsedd att bevara biodiversiteten.

16 §
Tegdiken på bas- och jordbruksskiften

Vid övervakningen skall kontrolleras att tegdikena uppfyller stödvillkoren.

Ett högst tre meter brett tegdike med dikesren som uppfyller stödvillkoren och som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder skall vid övervakningen godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett bas- och jordbruksskifte.

17 §
Områden med träd och buskar på ett basskifte

Vid övervakningen räknas träd och buskar inte till arealen av ett basskifte. Det görs dock inget avdrag, om det är fråga om ett område som uppfyller villkoren för stödberättigande för permanent betesmark.

De områden av ett dike eller en icke odlad dikesren på ett basskifte på vilka det växer träd eller buskar skall i samband med övervakningen inte räknas till arealen av basskiftet.

18 §
Skyddsremsor, dikesrenar och åkerrenar avsedda att bevara biodiversiteten

I genomsnitt högst tre meter breda skyddsremsor, dikesrenar och åkerrenar avsedda att bevara biodiversiteten skall vid övervakningen godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte, om de uppfyller villkoren för miljöstöd.

19 §
Odlingstekniska vändtegar samt skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som uppfyller stödvillkoren och som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl samt skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter som uppfyller stödvillkoren skall vid övervakningen godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte, om de hör till odlingsmetoden för växten i fråga.

4 kap

Kontrollresultat

20 § (29.12.2009/1846)
Växtartsgrupper

I fråga om åtskiljande av växtartsgrupper från varandra föreskrivs i artikel 56 i tillämpningsförordningen.

I fråga om beräknande av resultaten enligt växtartsgrupp separat i enlighet med stödnivåerna föreskrivs i artikel 57 i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag föreskrivs dessutom i artikel 16 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

21 §
Växter som inte hör till en viss växtartsgrupp

Om det vid övervakningen konstateras att det på jordbruksskiftet finns en växt ur en annan växtartsgrupp än den som sökanden har uppgett i sin stödansökan, skall jordbruksskiftet förkastas i fråga om de växtartsgrupper i vilka den växt som konstaterats inte berättigar till stöd.

22 §
Arealfel

Efter det att villkoren för stödberättigande har kontrollerats skall arealfelen räknas ut enligt växtartsgrupp i enlighet med vad som bestäms i 20 §. Arealfelen skall räknas utgående från de arealer som godkänts vid övervakningen.

2 mom. har upphävts genom F 4.6.2009/398. (4.6.2009/398)

23 § (19.5.2011/522)
Påföljder för arealfel

Bestämmelser om påföljderna av felaktig anmälan av arealer finns i avdelning IV i tillämpningsförordningen. I fråga om miljöstöd och kompensationsbidrag föreskrivs dessutom i artikel 16 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd.

Bestämmelser om påföljder för underlåten anmälan av arealer finns i artikel 55 i tillämpningsförordningen och i artikel 16.1 i kontrollförordningen för delvis finansierade stöd. Som oanmäld areal räknas endast basskiftens helt oanmälda arealer. Basskiften med en areal under 0,05 hektar räknas inte till oanmäld areal.

5 kap

Särskilda bestämmelser

24 § (30.5.2013/380)

24 § har upphävts genom F 30.5.2013/380.

25 § (30.5.2013/380)

25 § har upphävts genom F 30.5.2013/380.

26 § (30.5.2013/380)

26 § har upphävts genom F 30.5.2013/380.

6 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar jämte ändringar:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 19 maj 2005 om övervakningens mål och allmänna organisation (324/2005),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd (406/2006),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 24 maj 2006 om övervakning av arealbaserade stöd (407/2006).

28 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning i en annan lagar eller förordning till en förordning som upphävs genom denna förordning anses vara en hänvisning till denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.5.2008/336:

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2008. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4.6.2009/398:

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1846:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.6.2010/463:

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.5.2011/522:

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073) ; EUT L 30, 31.1.2009, s. 16, Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122) ; EUT L 316, 2.12.2009, s. 65, Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 (32011R0065) ; EUT L 25, 28.1.2011, s.8

30.5.2013/380:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.