Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

5.4.2007/394

Arbetsordning för statsrådets kansli (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna arbetsordning har upphävts genom Arbetsordning för statsrådets kansli 16.5.2012/242, som gäller fr.o.m. 1.6.2012.

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 15 § 2 mom. i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

Allmänna bestämmelser
1 §

Utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet och i förordningen om statsrådets kansli gäller beträffande statsrådets kansli, dess organisation och interna arbetsfördelning vad som föreskrivs i denna arbetsordning samt i bestämmelser och anvisningar som givits med stöd av olika författningar.

I fråga om personalens deltagande i beredningen av beslutsfattandet i kansliet iakttas vad som föreskrivs i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och i de avtal om samarbete inom statsrådets kansli som ingåtts med stöd av den nämnda lagen.

Statsrådets kanslis organisation
2 §

Vid statsrådets kansli finns politiktjänster samt en avdelning för förvaltning och sakkunnigtjänster, en beredskapsavdelning och en avdelning för ägarstyrning.

En statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod leder och övervakar kansliets verksamhet. Understatssekreteraren bistår statssekreteraren som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och utför de uppgifter som anvisas av statsministern och av den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till denna ministers ansvarsområde. (7.7.2011/795)

3 §

1 mom. har upphävts genom F 7.7.2011/795. (7.7.2011/795)

Politiktjänsterna omfattar

– statsrådets EU-sekretariat, som leds av chefen för EU-sekretariatet,

– statsrådets kommunikationsenhet, som leds av statsrådets kommunikationsdirektör,

– statsrådets sessionsenhet, som leds av ett regeringsråd, samt

– enheten för politikanalys, som leds av chefen för ekonomiska rådets sekretariat.

(3.6.2010/474)

Angående enheternas interna organisation bestäms vid behov i kansliets interna föreskrifter, som fastställs av understatssekreteraren.

4 §

Verksamheten vid avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster leds av avdelningschefen. (10.1.2008/17)

Avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster omfattar

- förvaltningsenheten, som leds av avdelningschefen,

- statsrådets translatorsbyrå, som leds av regeringsrådet, chefen för translatorsbyrån, samt

- informationstjänsten, som leds av chefen för informationstjänsten.

(10.1.2008/17)

Angående enheternas interna organisation bestäms vid behov i kansliets interna föreskrifter, som fastställs av understatssekreteraren.

5 § (7.7.2011/795)

Beredskapsavdelningens verksamhet leds av avdelningschefen.

Vid beredskapsavdelningen finns enheten statsrådets säkerhetstjänst, som leds av statsrådets säkerhetsdirektör. Som ordförande för ministeriernas beredskapschefsmöte rapporterar statsrådets säkerhetsdirektör till den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och håller denna underrättad om de ärenden som behandlas.

Angående avdelningens övriga interna organisation bestäms vid behov i kansliets interna föreskrifter, som fastställs av understatssekreteraren.

6 §

Verksamheten vid avdelningen för ägarstyrning leds av avdelningschefen. (10.1.2008/17)

Angående enheter vid avdelningen för ägarstyrning bestäms vid behov genom beslut av understatssekreteraren.

Ledningsgrupper
7 §

För behandlingen och beredningen av frågor som gäller kansliet och dess förvaltningsområde har kansliet en ledningsgrupp. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod är ordförande för ledningsgruppen, och understatssekreteraren är vice ordförande. Till ledningsgruppen hör som medlemmar avdelningscheferna och enhetscheferna eller, när de har förhinder, deras ersättare. Till ledningsgruppen hör dessutom en företrädare för personalen eller dennes ersättare, vilka personalorganisationerna tillsammans väljer inom sig för ett kalenderår i sänder.

Statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod och specialmedarbetarna kan delta i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen sammanträder vid behov på kallelse av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren. Ledningsgruppen kan anta en sekreterare och höra sakkunniga.

8 §

Ledningsgruppen skall

1) behandla resultatmålen, verksamhets- och ekonomiplanerna och budgetförslaget samt följa deras förverkligande,

2) behandla organisations- och författningsändringar som gäller kansliets förvaltningsområde,

3) behandla viktiga interna anvisningar och föreskrifter, samt

4) behandla andra nödvändiga frågor.

9 §

Avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster och beredskapsavdelningen samt politiktjänsterna har en ledningsgrupp, som skall behandla frågor som är viktiga för avdelningens verksamhet. Ordförande för ledningsgruppen är avdelningschefen och medlemmar avdelningens enhetschefer, andra tjänstemän som förordnas av avdelningschefen eller enhetscheferna och en företrädare som avdelningens anställda väljer bland sig. Avdelningen för ägarstyrning har ett avdelningsmöte, där gemensamma ärenden som är viktiga för de anställda behandlas. (27.4.2007/507)

Understatssekreteraren är ordförande för ledningsgruppen för politiktjänsterna. (7.7.2011/795)

Ledningsgruppen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden.

10 §

Vid kansliet finns en ledningsgrupp för ägarstyrningsfrågor. Den skall behandla ägarstyrningsfrågor som hör till ansvarsområdet för avdelningen för ägarstyrning.

Ordförande för ledningsgruppen för ägarstyrningsfrågor är den minister som har förordnats att behandla ägarstyrningsfrågor eller den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod och medlemmar avdelningschefen och andra tjänstemän som förordnas av avdelningschefen.

Ledningsgruppen för ägarstyrningsfrågor sammanträder vid behov på kallelse. Ledningsgruppen kan anta en sekreterare och höra sakkunniga.

Fördelningen av uppgifter som ankommer på statsrådets kansli
11 §

Politiktjänsterna omfattar följande uppgifter:

- statsrådets EU-sekretariat skall samordna beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen, förmedla anvisningar till EU-representationen, bereda ärenden som hänför sig till Europeiska rådet och sköta horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen,

- statsrådets kommunikationsenhet skall under statsministerns ledning sörja för statsrådets kommunikation och för samordningen av statsförvaltningens kommunikation,

- statsrådets sessionsenhet skall bistå statsministern i statsrådets beslutsprocesser, upprätthålla stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet och samordna regeringens och riksdagens arbete, och

- enheten för politikanalys skall följa hur regeringsprogrammet genomförs samt utföra tidsbundna planerings- och utredningsuppdrag för regeringen och sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet.

12 §

Avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster har följande uppgifter:

- förvaltningsenheten skall ha hand om personaladministration, ekonomiförvaltning, dataadministration och intern kommunikation, bereda författningar som gäller statsrådets kansli, republikens presidents kansli samt republikens presidents arvode och pension, sörja för verksamheten i statsrådets representationslokaler och sköta den allmänna förvaltningen.

- statsrådets translatorsbyrå skall till nationalspråken översätta regeringspropositioner, författningar som publiceras i författningssamlingen och andra handlingar som behövs i statsrådet. Vid translatorsbyrån finns språktjänsten, som utför flerspråkigt terminologiarbete, och

- informationstjänsten skall ha hand om dokumentförvaltning, EU-informationshantering, statsrådets gemensamma intranät och övrig informationstjänst.

13 §

På beredskapsavdelningen skall enheten statsrådets säkerhetstjänst sörja för säkerheten för statsrådet och statsrådets medlemmar samt för krisledning, lägesbilder och beredskapsplanering. Avdelningen skall dessutom ha hand om tekniska tjänster, transporttjänster och ämbetsverkstjänster.

14 §

Avdelningen för ägarstyrning skall ha hand om statens ägarpolitik, ägarstyrningen av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium, breddningen av bolagens ägarkrets, ägararrangemang, aktieplaceringar samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna.

Tjänstemännens uppgifter
15 §

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod samordnar samarbetet mellan statsministerns specialmedarbetare och de andra ministrarnas specialmedarbetare.

16 §

När personalen och i synnerhet statsministerns medarbetare byts ut ansvarar en tjänsteman som förordnats av understatssekreteraren för att den nya personalen får nödvändig information om de ärenden, förfaringssätt och andra samarbetsfrågor som hör till kansliets ansvarsområde.

17 §

Chefen för varje avdelning leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att uppgifterna sköts effektivt. Enhetscheferna leder verksamheten vid sina respektive enheter och ansvarar för att de uppgifter som hör till deras ansvarsområde sköts.

Understatssekreteraren fastställer enheternas interna underenheter, underenheternas närchefer när det gäller arbetsledning samt närchefernas uppgifter.

18 §

Understatssekreteraren leder kansliets beredskapskommitté, och en tjänsteman som understatssekreteraren förordnat till uppgiften är beredskapssekreterare.

Säkerhetsdirektören är statsrådsborgens skyddschef.

19 § (7.7.2011/795)

En till uppgiften förordnad tjänsteman (lägesbildskoordinator) bereder en allmän lägesbild av säkerheten i samarbete med de ansvariga personer som utsetts av utrikesministeriet, inrikesministeriet och försvarsministeriet. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod leder sammanställandet av lägesbilden och utarbetandet av rapporter tillsammans med kanslicheferna för de nämnda ministerierna eller de tjänstemän som förordnats av kanslicheferna (uppföljningsgrupp). Lägesbildskoordinatorn ansvarar för lägesbilden i realtid och leder statsrådets lägescentral och biträds av en specialsakkunnig.

20 §

Trots den fastställda arbetsfördelningen är varje avdelning, enhet och tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren eller chefen för en avdelning eller enhet anvisar.

21 §

Föredragande i kansliet är, utöver vad som föreskrivs eller bestäms särskilt, de tjänstemän som ålagts att bereda och föredra ett ärende.

Specialmedarbetare
22 §

Statsministerns specialmedarbetare utför, utan att vara föredragande i kansliet, de uppgifter som statsministern eller den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod uppdrar åt dem.

Statsministerns och en ministers specialmedarbetare skall utföra sina uppgifter i nära samarbete med kansliets avdelningar och enheter.

Beredningen av ärenden
23 §

Vid beredningen av ärenden som även berör någon annan avdelnings eller enhets ansvarsområde skall ärendena i god tid diskuteras med den avdelning eller enhet som berörs.

24 §

Innan ett ärende föredras för statsministern eller den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall föredraganden tillställa den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren, avdelningschefen och enhetschefen handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Handlingarna skall tillställas eller ärendet refereras för avdelningschefen och enhetschefen också när ett ärende avgörs av understatssekreteraren.

Innan ett ärende som gäller ägarstyrningsfrågor föredras för en minister för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, skall föredraganden tillställa den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod och direktören för avdelningen för ägarstyrning handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. I administrativa ärenden skall handlingarna också tillställas den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och understatssekreteraren eller ärendet refereras för dem.

Föredragningslistan för republikens presidents session, statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskottet får inte annat än av tvingande skäl delas ut innan ärendet har refererats för statsministern eller en minister och han eller hon har godkänt att det tas upp till föredragning.

25 §

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod, understatssekreteraren och de avdelningschefer och enhetschefer saken gäller skall i god tid i förväg informeras om alla de med tanke på deras uppgifter viktiga ärenden som är under beredning och om planerade ändringar som hänför sig till personalens arbetsuppgifter.

26 §

Varje avdelningschef och enhetschef skall hålla understatssekreteraren, och enhetschefen även avdelningschefen, underrättad om de viktigaste ärendena som är under behandling vid avdelningen eller enheten.

Beslutanderätt
27 §

Genom beslut av statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren kan projekt startas och arbetsgrupper tillsättas för särskilda beredningsuppdrag.

Beroende på ärende beslutar statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren om kansliets representanter i utomstående instansers organ.

I andra ärenden än sådana som är av samhällelig eller ekonomisk betydelse ges kansliets utlåtande beroende på ärende av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren eller avdelningschefen för avdelningen för ägarstyrning. (10.1.2008/17)

28 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör statsministern i fråga om sitt ansvarsområde ärenden som gäller

1) godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för kansliet,

2) godkännande av budgetförslaget för kansliet och de resultatmål som ställs upp i budgetförslaget,

3) fastställande av resultatplanen, och

4) undertecknande av bokslutet.

29 § (7.7.2011/795)

Statsministern avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt minst kravnivå 17, om inte något annat föreskrivs.

Understatssekreteraren avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt kravnivå 10–16 samt utnämningen till tjänsteförhållande för viss tid som understiger ett år för andra än specialmedarbetare, när statsministern är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt högst kravnivå 9 samt arvodena för uppdrag och andra motsvarande prestationer.

Om ändring av tjänstebenämning gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i fråga om utnämning till tjänster.

Förordnande av tjänsteman till en uppgift avgörs av statsministern, om inte något annat föreskrivs.

30 §

På anställning av personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas vad som ovan föreskrivs om utnämning av tjänstemän.

31 § (10.1.2008/17)

I fråga om utnämningar som verkställs av statsrådets kansli beviljas annan tjänstledighet än sådan som beviljas med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal av den som har behörighet att utnämna personen i fråga. Understatssekreteraren beviljar dock tjänstledighet för kortare tid än ett år, när statsministern eller en minister är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Tjänstemännens andra semestrar än de som fastställs i semesterplanen samt annan frånvaro godkänns av den chef som förordnats därtill. Avdelningschefernas semestrar och frånvaro godkänns av understatssekreteraren.

32 §

Statsministern ger den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod reseförordnanden. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod ger understatssekreteraren och statsministerns specialmedarbetare reseförordnanden. En minister ger den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod och sina specialmedarbetare reseförordnanden.

Chefen för EU-sekretariatet ger EU-sekretariatets tjänstemän reseförordnanden som gäller tjänsteresor till EU-organens sammanträden och till andra därmed jämförbara EU-sammanträden. Chefen för EU-sekretariatet ger även tjänstemän som deltar i Europeiska rådets mötesdelegationer reseförordnanden.

Körmästaren ger ministrarnas chaufförer reseförordnanden som hänför sig till transportuppgifter.

Chefen för förvaltningsenheten ger övriga förordnanden om tjänsteresa för resor som betalas med anslag som anvisats kansliet. Chefen för förvaltningsenheten ger även dem som hör till statsministerns delegation på arbetsresor reseförordnanden. Chefen för förvaltningsenheten beviljar tillstånd att använda tjänstebil och att använda egen bil på tjänsteresor. (7.7.2011/795)

33 §

Utöver vad som annars föreskrivs i denna arbetsordning avgör understatssekreteraren ärenden som gäller

1) interna anvisningar och föreskrifter samt den interna ordningen vid statsrådets kansli,

2) förvaltningsbeslut i ärenden som inte med stöd av andra bestämmelser om statsrådets kansli ska avgöras av statsministern eller en minister, och i fråga om vilka beslutanderätt inte i arbetsordningen har givits åt någon annan tjänsteman vid kansliet,

3) fastställande av semesterplanen för ämbetsverket och ändringar av den,

4) godkännande av kansliets interna budget,

5) organiseringen av den interna kontrollen, samt

6) preciserande tjänstekollektivavtal och sådana anställningsvillkor för tjänstemän vid statsrådets kansli som avgörs av kansliet med stöd av dessa avtal.

(10.1.2008/17)

Tjänster vid statsrådets kansli förklaras lediga av understatssekreteraren.

34 § (10.1.2008/17)

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för förvaltningsenheten ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av bokföringsenhet, om de inte ska skötas av någon annan tjänsteman, (7.7.2011/795)

2) avtal och bestämmelser som gäller betalningsrörelsen och betalningsmedel,

3) granskning av lös egendom samt ärenden som gäller dem som utför denna granskning,

4) godkännande av reseräkningar,

5) godkännande av ändringar i avskrivningsplanen,

6) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

7) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

8) utfärdande av intyg till en tjänsteman över att tjänstemannen har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet har upphört och utfärdande av arbetsintyg,

9) semesterpenningar, semesterersättningar och arvoden, samt

10) godkännande av löner för utbetalning.

35 §

Avdelningscheferna och enhetscheferna avgör ärenden som gäller verksamheten vid den egna avdelningen och enheten. Ärenden i vilka det krävs ett skriftligt förvaltningsbeslut avgör de dock endast i det fall att de uttryckligen har givits rätt därtill i denna arbetsordning.

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren har anvisats i den interna budgeten avgörs i enlighet med beslutet av avdelningschefen eller enhetschefen. Enhetschefen godkänner utgifter och inkomster, om inte avdelningschefen själv har övertagit denna uppgift. (23.6.2008/421)

Den som handlägger ett ärende ger uppgifter om sådana offentliga myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beslut som gäller utlämnande av en sekretessbelagd handling eller en annan myndighetshandling fattas av enhetschefen.

Särskilda bestämmelser
36 §

Kansliets pressmeddelanden till offentligheten eller anordnandet av informationsmöten skall beroende på ärendets innehåll på förhand diskuteras med antingen statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod eller understatssekreteraren. Detta gäller dock inte kommunikation i anslutning till kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper och andra sidoorgan som lyder under kansliet.

De praktiska kommunikationsarrangemangen överenskoms med statsrådets kommunikationsdirektör.

En tjänsteman som i offentligheten kommer att företräda kansliet skall vid behov på förhand informera sina chefer om detta.

37 § (7.7.2011/795)

Statsrådets festvåning, Ständerhuset, Villa Bjälbo och Königstedt är statsrådets representationslokaler. Villa Bjälbo kan också användas som statsministerns tjänstebostad.

38 §

Vad som i denna arbetsordning föreskrivs om statsministern gäller i tillämpliga delar den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till denna ministers ansvarsområde.

Ikraftträdande
39 §

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 maj 2007, och genom den upphävs arbetsordningen för statsrådets kansli av den 28 oktober 2003 (893/2003) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av arbetsordningen förutsätter får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

27.4.2007/507:

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2007.

10.1.2008/17:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.

23.6.2008/421:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2008.

26.6.2009/480:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

3.6.2010/474:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

7.7.2011/795:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.