Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

22.12.2006/1336

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 9/2014, som gäller fr.o.m. 1.7.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättningen och andra näringspolitiska mål genom att bevilja understöd för projekt som främjar i synnerhet små och medelstora företags tillväxt och utveckling samt grundandet av sådana företag.

När understöd beviljas skall konkurrensaspekter, på det sätt som föreskrivs i 7 § 1 mom. 4 punkten i statsunderstödslagen (688/2001), samt målen för Europeiska gemenskapens och den nationella region- och strukturpolitiken beaktas.

I syfte att förbättra företagens konkurrenskraft på lång sikt inriktas understöden på högtstående projekt som främjar företagsverksamheten.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om de grunder som skall iakttas när understöd för utvecklande av företag samt understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö beviljas.

På understöd enligt denna lag tillämpas också statsunderstödslagen. På återkrav av understöd tillämpas dock vad som föreskrivs om återkrav i 5 kap. i denna lag. Dessutom tillämpas på avbrytande av utbetalning, återbetalning och återkrav av understöd, ränta, dröjsmålsränta, solidariskt ansvar, preskription och kvittning vad som föreskrivs om dem i 19, 20, 24, 25, 27, 29 och 30 § i statsunderstödslagen.

3 §
Anslag

Understöd kan beviljas högst till det maximibelopp som har godkänts i statsbudgeten. I statsbudgeten tas in ett anslag som behövs för utbetalning av beviljade understöd.

Understöd enligt denna lag kan delfinansieras med medel ur Europeiska gemenskapens strukturfonder. Vad som i denna lag bestäms om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamheten tillämpas också på medel ur strukturfonderna, om inget annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) små och medelstora företag sådana företag som uppfyller villkoren för små och medelstora företag enligt Europeiska gemenskapernas kommissions gällande rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

2) stora företag sådana företag som inte avses i 1 punkten,

3) materiella investeringar anskaffning av mark, byggnader, maskiner, anordningar och inventarier samt långvarig hyrning av maskiner och anordningar,

4) immateriella investeringar förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how och icke-patentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik,

5) investeringar materiella och immateriella investeringar,

6) andra utvecklingsåtgärder utvecklande av företagens affärskompetens, internationalisering samt produkter och tillverkningsmetoder, utredande av förutsättningarna för grundande av och verksamhetsbetingelser för ett företag samt annat med detta jämförbart betydelsefullt utvecklande av företagsverksamheten.

5 § (22.12.2009/1531)
Myndigheter

Ärenden som gäller understöd enligt denna lag behandlas av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

2 kap

Understödsformer

Understöd för utvecklande av företag
6 § (4.12.2009/992)
Mottagare av understöd

Understöd för utvecklande av företag beviljas endast små och medelstora företag, om inte något annat bestäms nedan.

Understöd kan inte beviljas för fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte heller beviljas för första bearbetning eller marknadsföring av jordbruksprodukter, med undantag av sådana investeringar enligt 8 § 1 punkten som sammanhänger med produktion av biodrivmedel samt sådana projekt för beredning av forsknings- och utvecklingsåtgärder som avses i statsrådets förordning som utfärdats med stöd av 11 §.

Vid beviljandet av understöd ska också Europeiska gemenskapens sektorvisa begränsningar beaktas.

7 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då detta inleder sin verksamhet eller utvidgar eller utvecklar verksamheten. Ett projekt som är föremål för understöd skall vara betydande med tanke på utvecklandet av företagets verksamhet.

Ett villkor för att understöd skall kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet.

Understöd kan beviljas också för projekt som två eller flera företag genomför tillsammans. Hur betydande ett samprojekt är kan granskas utifrån projektets sammanlagda betydelse.

8 §
Verksamhet som finansieras

Understöd för utvecklande av företag kan på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet beviljas

1) för materiella och immateriella investeringar,

2) för andra utvecklingsåtgärder,

3) utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 punkten, små företag på basis av deras löneutgifter för nya arbetsplatser eller andra utgifter i anslutning till att verksamheten inleds eller utvidgas.

9 §
Beviljande av understöd till en kommun

Understöd för utvecklande av företag kan inom ett utvecklingsområde som avses i 38 § i regionutvecklingslagen (602/2002) beviljas också kommuner eller sådana fastighetsbolag där kommunen är ägare för sådana investeringar enligt 8 § 1 punkten i denna lag i fråga om vilka lokaler byggs för små och medelstora företag.

10 §
Beviljande av understöd till stora företag

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas stora företag

1) i fråga om sådana investeringar enligt 8 § 1 punkten som genomförs inom ett utvecklingsområde som avses i 38 § i regionutvecklingslagen, eller

2) i fråga om sådana andra utvecklingsåtgärder enligt 8 § 2 punkten i vilkas genomförande utöver ett stort företag deltar små eller medelstora företag.

11 §
Närmare bestämmelser

Beträffande grunderna för beviljande och utbetalning av understöd för utvecklande av företag, de godtagbara utgifterna och stödnivåerna samt de sammanlagda maximibeloppen av understödet för utvecklande av företag och andra därmed jämförbara statsunderstöd bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö
12 §
Mottagare av understöd

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana genom förordning av statsrådet närmare bestämda icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att förbättra företags verksamhetsmiljö eller förutsättningarna för utvecklande av företagsverksamheten.

13 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Ett villkor för att understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö skall kunna beviljas är att det bedöms att projektet väsentligt främjar grundandet, utvidgandet eller utvecklandet av små och medelstora företag i regionen.

För att understöd skall kunna beviljas förutsätts dessutom att det bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet.

14 §
Verksamhet som finansieras

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas för utredningar som är nödvändiga med tanke på företagsverksamheten, utvecklande av service som företagen behöver, främjande av samarbete mellan företag samt för andra åtgärder som förbättrar företagens verksamhetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

15 §
Närmare bestämmelser

Beträffande grunderna för beviljande och utbetalning av understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö, de godtagbara utgifterna och stödnivån bestäms närmare genom förordning av statsrådet

3 kap

Ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd

16 § (22.12.2009/1531)
Ansökan om understöd

Innan ett projekt inleds ska en skriftlig ansökan om understöd lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om ansökan om understöd utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 § (22.12.2009/1531)
Beslut om understöd

Den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen genomförs beslutar om understöd. Arbets- och näringsministeriet kan i enskilda fall överföra ärendet från den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen till en annan närings-, trafik- och miljöcentral, när projektet genomförs på flera än en centrals verksamhetsområde.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om understöd för utvecklande av företag, om beloppet av de utgifter som ligger till grund för understödet överstiger fyra miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet kan förbehålla sig beslutanderätten också i fråga om projekt som understiger nämnda gräns, om beslutet är av särskild betydelse med tanke på tillämpningen av denna lag.

Om flera än ett företag, eller utöver ett företag även en sammanslutning som inte idkar företagsverksamhet, deltar i ett projekt, kan understödet beviljas ett företag eller en sammanslutning som har förbundit sig att svara för att understödet används för hela projektet.

Den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen genomförs beslutar om förlängning av giltighetstiden för ett understödsbeslut.

18 § (22.12.2009/1531)
Utbetalning av understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar, på basis av närmare villkor i beslutet om beviljande av understöd och på grundval av godtagbar utredning, på särskild ansökan ut understödet i den takt som projektet framskrider.

I det fall som avses i 17 § 3 mom. kan understödet betalas ut till det företag eller den sammanslutning som har förbundit sig att svara för att understödet används för hela projektet.

4 kap

Användningen av och tillsynen över understöd

19 §
Användning av understöd

I denna lag avsedda understöd får användas endast för ändamål som anges i understödsbeslutet. Utöver vad som bestäms i denna lag och med stöd av denna lag genom förordning av statsrådet skall understödstagaren iaktta de villkor och begränsningar som ingår i understödsbeslutet.

Den egendom som är föremål för det understöd som är inriktat på investering skall små och medelstora företag använda i tre år från utbetalningen av den sista posten av understödet och övriga understödstagare i fem år. Av särskilda skäl kan den myndighet som beviljar understödet bestämma att användningstiden är högst tio år.

20 §
Tillsyn

Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet som beviljare och utbetalare av understöd övervakas av arbets- och näringsministeriet, som antingen själv kan granska närings-, trafik- och miljöcentralerna eller bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att göra detta. Användningen av understöden övervakas av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna, vilka kan bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att granska användningen av understöden. (22.12.2009/1531)

Den utomstående revisorn skall vara en av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor (OFR-revisor) eller revisionssammanslutning (OFR-sammanslutning), en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller revisionssammanslutning (CGR-sammanslutning) eller en av en handelskammare godkänd revisor (GRM-revisor) eller revisionssammanslutning (GRM-sammanslutning). En revisionssammanslutning skall utse en huvudansvarig revisor för granskningen.

Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. På en revisors uppdrag iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). En revisor skall ha förutsättningar för en oberoende revision. Om revisorn är jävig eller om förutsättningarna för en oberoende revision saknas, skall revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det.

21 §
Granskningsrätt

Arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen samt en revisor som bemyndigats av dem har rätt att granska sökandens och understödstagarens rörelse i den omfattning beviljandet och användningen av understödet kräver. För utförande av granskningen är sökanden och understödstagaren skyldiga att, utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning, för den som utför granskningen lägga fram alla nödvändiga handlingar och övrigt material som har samband med användningen av understödet och även i övrigt bistå vid granskningen. Den som utför granskningen har rätt att i detta syfte få tillträde till de lokaler och områden som den som är föremål för granskning har i sin besittning eller i sitt bruk. Granskning får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden. (22.12.2009/1531)

Den som utför granskningen har rätt att omhänderta handlingarna och det övriga material som avses ovan, om detta krävs för att syftet med granskningen skall uppnås. Handlingarna och annat överlåtet material skall utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för utförandet av granskningen.

På begäran av den som utför granskningen skall den som är föremål för granskning även lämna de upplysningar som är nödvändiga för att granskningen skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Polis-, tull-, utsöknings- och skattemyndigheterna skall utan ersättning ge den handräckning som behövs för att granskning enligt denna paragraf skall kunna utföras.

22 § (22.12.2009/1531)
Rätt att få uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har arbets- och näringsministeriet rätt att av närings-, trafik- och miljöcentralen utan ersättning få för förvaltningen av understödssystemet behövliga uppgifter och utredningar om ansökan om understöd och om beviljande och utbetalning av understöd samt om tillsynen över understöd. Arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen har samma rätt att få uppgifter om användningen av understöden av stödtagarna.

Arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att utan ersättning av en annan myndighet och av en sådan sammanslutning eller person som tillsatts för att handha ett offentligt uppdrag få sådana för skötseln av övervakningsskyldigheten eller behandlingen av understödansökningarna nödvändiga uppgifter om fysiska eller juridiska personer som annars ska hemlighållas.

23 § (22.12.2009/1531)
Utlämnande av uppgifter

Bestämmelser om tystnadsplikt för den som sköter uppgifter enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Utan hinder av den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får sådana uppgifter om en enskilds, en sammanslutnings eller en stiftelses ekonomiska situation, om affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, Finnvera Abp, Landsbygdsverket samt arbets- och näringsbyrån. Ovan nämnda uppgifter kan också lämnas ut till en annan myndighet eller utomstående revisor som utför sådana granskningar som avses i 20 och 21 § för utförande av uppgifter enligt denna lag.

Dessutom gäller i fråga om utlämnande av uppgifter vad som föreskrivs i 31 och 32 § i statsunderstödslagen.

24 §
Förvaring av handlingar

Understödstagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övrigt material som anknyter till projektet på ett sådant sätt att det är möjligt att övervaka användningen av understödet. Bokföringen och det material som anknyter till den skall förvaras på det sätt som bestäms i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen (1336/1997). Till den del det är fråga om finansiering via Europeiska gemenskapens strukturfonder skall bokföringen och det material som anknyter till den dock förvaras tre år från den tidpunkt då Europeiska gemenskapernas kommission har betalat ut slutposten för ett åtgärdsprogram.

25 § (22.12.2009/1531)
Avbrytande av utbetalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att utbetalningen av understöd avbryts i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § i statsunderstödslagen.

5 kap

Återkrav av understöd

26 §
Återkrav av understöd som är inriktat på investering på grund av att verksamheten upphör

Myndigheten skall bestämma att ett understöd som är inriktat på investering eller en del av det skall återkrävas, om understödstagaren under den användningstid som avses i 19 § 2 mom. har upphört med den verksamhet som varit föremål för understödet eller inskränkt den väsentligt eller försatts i konkurs. Om ägande- eller besittningsrätten till den verksamhet eller egendom som är föremål för understödet överlåts till någon annan anses verksamheten därmed upphöra, om verksamheten inte fortsätter eller om den inte fortsätter inom det område som hör till den stödnivå som bestämts för understödet i fråga.

27 §
Återkrav av understöd på andra grunder

Myndigheten skall bestämma att utbetalningen av understöd skall upphöra samt att understöd som redan betalats ut eller en del av det skall återkrävas, om

1) understödet skall återkrävas enligt de grunder som anges i 21 § i statsunderstödslagen,

2) understödstagaren har underlåtit att lämna riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalning av understödet,

3) understödstagaren har vägrat att på det sätt som avses i 21 § lägga fram material som behövs i samband med granskningen eller att i övrigt bistå vid granskningen, eller om

4) detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Om den egendom som har varit föremål för understödet har förstörts eller skadats under den användningstid som avses i 19 § 2 mom. och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, skall myndigheten bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall återkrävas ett belopp som motsvarar understödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen.

Myndigheten kan bestämma att utbetalningen av understödet skall upphöra samt att understöd som redan betalats ut eller en del av det skall återkrävas, om understödstagaren har

1) underlåtit att meddela att verksamheten har upphört eller inte har lämnat upplysningar om andra omständigheter som behövs för tillsynen över att villkoren i understödsbeslutet iakttas,

2) underlåtit att meddela en ändring av ändamålet med understödet eller någon annan ändring som påverkar användningen av understödet, eller

3) förfarit på ett sätt som i praktiken kan jämställas med det som föreskrivs i 26 eller 27 § genom att ge en omständighet som ansluter sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av understödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

28 §
Jämkning

Myndigheten kan, när den fattar beslut som avses i 26 eller 27 §, besluta att ett understöd och räntan eller dröjsmålsräntan på det helt eller delvis inte skall återkrävas, om återkrav vore oskäligt med hänsyn till understödstagarens förändrade omständigheter eller det förfarande som ligger till grund för återkravet.

29 §
Tiden för återkrav

Myndigheten skall fatta beslut som avses i 25–27 § utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter att myndigheten har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av understödet kan avbrytas eller upphöra eller understödet återkrävas.

Åtgärder för återkrav av understöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte vidtas efter att tio år har förflutit från det att den sista posten av understödet betalades ut. Gäller i fråga om ett understöd som skall återkrävas den användningstid som avses i 19 § 2 mom., räknas fristen om tio år från utgången av denna tid.

30 § (22.12.2009/1531)
Myndighet som beslutar om återkrav

Beslut om att utbetalningen av understöd upphör och beslut om återkrav fattas av arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen. Närmare bestämmelser om beslutsfattandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap

Särskilda bestämmelser

31 §
Delgivning av beslut

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag kan delges genom sådan vanlig delgivning som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen.

32 §
Ändringssökande

I beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse i beslut får inom 30 dagar från delfåendet sökas av en part som är missnöjd med beslutet. Rättelseyrkandet skall riktas till den myndighet som fattat beslutet.

I beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

33 § (22.12.2009/1531)
Verkställighet

Arbets- och näringsministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralens beslut får verkställas trots att ändring har sökts, om inte en domstol bestämmer något annat. I ett ärende som avses i 26 och 27 § kan ett lagakraftvunnet beslut och ett beslut som meddelats med anledning av rättelseyrkande verkställas i den ordning som föreskrivs om verkställande av skatter och avgifter.

7 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

34 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet och är i kraft till och med den 31 december 2014.

Genom denna lag upphävs lagen av den 15 december 2000 om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000).

På ett understöd som beviljats med stöd av denna lag tillämpas 18–33 § ännu efter lagens giltighetstid. Lagens 18 § tillämpas dock inte efter den 31 december 2015, om inte understödet finansieras enbart med nationella medel.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

35 §
Övergångsbestämmelser

Den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på understöd som beviljats med stöd av dem. På tillsyn, granskning, rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter samt avbrytande av utbetalning tillämpas dock vad om dessa föreskrivs i 20–23 och 25 § i denna lag.

På en sådan ansökan om stöd för företagsverksamhet som är anhängig vid en arbetskrafts- och näringscentral när denna lag träder i kraft skall bestämmelserna i denna lag tillämpas. Gäller ansökan stöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter tillämpas dock på ansökan bestämmelserna i den lag som upphävts genom denna lag.

RP 162/2006, EkUB 15/2006, RSv 165/2006

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.2009/992:

Denna lag träder i kraft den 14 december 2009.

RP 88/2009, EkUB 17/2009, RSv 176/2009

22.12.2009/1531:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.