Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

22.12.2006/1259

Lag om växtskyddsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2011/1563, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att trygga ett gott sundhetstillstånd hos växter och kvaliteten på livsmedlen genom att säkerställa att de växtskyddsmedel som finns på marknaden och som används är effektiva och lämpliga för sitt ändamål när de används på korrekt sätt, och att de inte medför olägenhet för människors eller djurs hälsa eller oskälig olägenhet för miljön. Syftet med lagen är dessutom att säkerställa att växtskyddsmedlen används på behörigt sätt.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillverkning, godkännande, utsläppande på marknaden, förpackning, lagring och användning av växtskyddsmedel, på tillsynen över växtskyddsmedel i Finland samt på export och import.

Denna lag tillämpas inte på växtskyddsmedel som transporteras via Finland utan att förtullas.

3 §
Förhållande till vissa författningar

Utöver vad som bestäms i denna lag tillämpas på växtskyddsmedel vad som bestäms om kemikalier i kemikalielagen (744/1989). På industriell hantering och upplagring, överföring och förvaring av ett växtskyddsmedel som klassificerats som en farlig kemikalie tillämpas lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). På transport av växtskyddsmedel tillämpas lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

Bestämmelser om rester av växtskyddsmedel i livsmedel eller foder samt om tillsynen över resthalter ingår i livsmedelslagen (23/2006) och foderlagen (86/2008) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. Växtskyddsmedel vars godkännande har återkallats eller beträffande vilka giltighetstiden för godkännandet i övrigt har upphört samt växtskyddsmedel som annars ska tas ur bruk är farligt avfall, och på dem tillämpas avfallslagen (646/2011). För genmodifierade organismer gäller dessutom vad som bestäms om dem i gentekniklagen (377/1995). I säkerheten i arbetet för en person som hanterar växtskyddsmedel ska dessutom kraven i arbetarskyddslagen (738/2002) beaktas. (17.6.2011/660)

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) växtskyddsmedel verksamma ämnen och preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen, i den form de levereras till användaren och som är avsedda att

a) skydda växter eller växtprodukter från skadegörare,

b) påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,

c) påverka växtprodukters hållbarhet, i den mån dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda bestämmelser om tillsatsämnen för livsmedel,

d) förstöra oönskade växter, eller

e) förstöra växtdelar eller förhindra oönskad tillväxt hos växter,

2) ämne kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller industriellt framställd form, inbegripet föroreningar som har uppstått vid tillverkningen,

3) verksamt ämne ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som har en allmän eller specifik verkan på eller mot skadegörare eller växter, växtdelar eller växtprodukter,

4) nytt verksamt ämne verksamma ämnen som inte har funnits på marknaden i någon av Europeiska unionens medlemsstater före den 25 juli 1993 och beträffande vilka beslut om godkännande av ämnena som tillåtna verksamma ämnen inom Europeiska gemenskapen inte ännu har fattats i enlighet med gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel eller för vilka godkännande inte tidigare har sökts i någon annan medlemsstat,

5) existerande verksamt ämne verksamma ämnen som har funnits på marknaden i någon av Europeiska unionens medlemsstater före den 25 juli 1993 och beträffande vilka beslut om godkännande av ämnena som tillåtna verksamma ämnen inom Europeiska gemenskapen inte ännu har fattats i enlighet med gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel,

6) preparat blandningar som är avsedda att användas som växtskyddsmedel och som består av två eller flera ämnen, av vilka åtminstone ett är ett verksamt ämne,

7) rester av växtskyddsmedel ett eller flera ämnen som på grund av att växtskyddsmedel använts förekommer i eller på växter, vegetabiliska produkter, ätbara animaliska produkter eller i miljön i övrigt, inbegripet deras metaboliska produkter, sönderfallsprodukter eller reaktionsprodukter,

8) växter levande växter och levande växtdelar, inbegripet färska frukter och frön,

9) växtprodukter vegetabiliska produkter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, om de inte är växter,

10) skadegörare skadliga organismer som hör till djur- eller växtriket, svampar, bakterier och fytoplasma samt virus och andra sjukdomsalstrare som förekommer på växter eller växtprodukter och som kan orsaka direkt eller indirekt skada på odlingsväxter, vilda växter eller produkter som fås av dem,

11) integrerad bekämpning rationell användning av en kombination av biologiska, biotekniska, kemiska, fysikaliska, odlings- eller växtförädlingsmässiga åtgärder på sådant sätt att användningen av växtskyddsmedel begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att hålla skadegörarbeståndet på en så låg nivå att ekonomiskt betydande skada eller förlust inte orsakas,

12) utsläppande på marknaden varje tillhandahållande, mot eller utan vederlag, som inte sker för sådan förvaring som följs av utförsel från Europeiska gemenskapens område; även ett växtskyddsmedels övergång till fri omsättning inom gemenskapens område skall anses liktydigt med utsläppande på marknaden,

13) verksamhetsidkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar, lagrar, släpper ut på marknaden, distribuerar, importerar, exporterar eller använder växtskyddsmedel,

14) tillståndshavare en verksamhetsidkare på vars ansökan växtskyddsmedlet har godkänts eller den som har trätt i stället för en sådan verksamhetsidkare och för vilken godkännandet innebär rätt att för första gången släppa ut ett godkänt växtskyddsmedel på marknaden i Finland,

15) import införsel av växtskyddsmedel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater, samt

16) export utförsel av växtskyddsmedel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

17) växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsa eller miljö hälsofarlig eller miljöfarlig kemikalie enligt 11 § i kemikalielagen, när dess form eller användningsätt vid användning som växtskyddsmedel är förenad med särskild risk för hälsa eller miljön.

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionens medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess medlemsstater i den omfattning avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutsätter.

2 kap

Allmänna krav på växtskyddsmedel

5 § (17.12.2010/1265)
Skyldighet att låta godkänna växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel får släppas ut på marknaden eller användas endast om det har godkänts som växtskyddsmedel, om inte något annat bestäms nedan. Beslut om godkännande fattas av Säkerhets- och kemikalieverket, som även för ett register över godkända växtskyddsmedel.

Ett ämne eller preparat som är avsett som växtskyddsmedel och som inte har godkänts i enlighet med denna lag får tillverkas, lagras eller importeras endast för forsknings- och försöksverksamhet eller export. Om ämnet eller preparatet är godkänt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen i enlighet med unionens lagstiftning om växtskyddsmedel, får medlet eller preparatet dock tillverkas, lagras och importeras för export till denna medlemsstat. Växtskyddsmedel som inte har godkänts får användas i försök som utförs för forsknings- och utvecklingsändamål och som kräver att ett växtskyddsmedel som inte har godkänts släpps ut i miljön, endast om Säkerhets- och kemikalieverket har beviljat tillstånd för detta i enlighet med 26 §.

6 §
Förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel

Utöver vad som i kemikalielagen eller med stöd av den föreskrivs om förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel skall förpackningen förses med de förpackningspåskrifter som förutsätts i gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel och med andra förpackningspåskrifter som krävs för att preparatet skall kunna användas tryggt. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förpackningspåskrifter.

3 kap

Godkännande av växtskyddsmedel

7 §
Ansökan om godkännande

Den som ansöker om godkännande av växtskyddsmedel skall ha ett fast verksamhetsställe i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

Sökanden skall i samband med ansökan lämna uppgifter och undersökningar som gäller

1) preparatets användningsändamål, användningssätt och effektivitet,

2) de rester som användningen av preparatet orsakar,

3) preparatets och det verksamma ämnets kemiska och fysikaliska egenskaper, giftighet och övriga effekter på hälsan,

4) preparatets beteende och inverkan på miljön,

5) de skyddsåtgärder som en trygg användning förutsätter, samt

6) övriga uppgifter som förutsätts i gemenskapens lagstiftning och som behövs vid bedömningen av förutsättningarna för godkännande av växtskyddsmedel.

Till ansökan skall fogas ett förslag till förpackningspåskrifter för preparatet och ett förslag till skyddsinformationsblad, om det i kemikalielagen förutsätts att preparatet har ett skyddsinformationsblad.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet, ansökan samt de uppgifter och undersökningar som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel och som lämnas in med ansökan samt om nödvändiga prov utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Villkoren för godkännande

Ett växtskyddsmedel godkänns, om

1) det verksamma ämnet i växtskyddsmedlet har godkänts som ett tillåtet verksamt ämne inom Europeiska gemenskapen i enlighet med gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel,

2) preparatet vid korrekt användning har tillräcklig effekt för det avsedda ändamålet,

3) preparatet inte vid korrekt användning har oskäliga menliga verkningar på växter, växtprodukter eller miljön,

4) preparatet inte vid korrekt användning orsakar oskäliga lidanden för ryggradsdjur som skall bekämpas,

5) preparatet inte vid korrekt användning har menlig inverkan på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet,

6) det finns analysmetoder för undersökning av växtskyddsmedlets verksamma ämnen och av sådana ämnen i preparatet och sådana rester till följd av användningen som kan ha betydande effekter på hälsan och miljön, och om de maximala rester som användningen av preparatet föranleder i jordbruksprodukter har fastställts, samt

7) preparatets lämplighet för sitt användningsändamål har undersökts i Finland eller någon annanstans där jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållandena är likartade.

Om det verksamma ämnet i ett växtskyddsmedel har godkänts som ett tillåtet verksamt ämne inom Europeiska gemenskapen, utvärderas det verksamma ämnet inte i samband med godkännandet. Om den i 7 § avsedda ansökan gäller ett växtskyddsmedel som innehåller ett nytt verksamt ämne och ansökan uppenbarligen uppfyller kraven enligt gemenskapens lagstiftning, skall sökanden lämna in en ansökan med bilagor gällande det verksamma ämnet och minst ett preparat som innehåller detta ämne till Europeiska gemenskapernas kommission och för kännedom till de behöriga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.

Närmare bestämmelser om verksamma ämnen i växtskyddsmedel enligt gemenskapens lagstiftning och om villkoren för användning av och andra uppgifter om dessa ämnen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som förutsätts i gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel.

9 §
Beslut om godkännande

Vid utvärderingen av växtskyddsmedel iakttas de enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel som förutsätts i gemenskapens lagstiftning. Ett godkännande ges för viss tid, högst tio år, och det kan förnyas på ansökan, om villkoren för godkännande fortfarande uppfylls.

Säkerhets- och kemikalieverket fastställer i samband med godkännandet av ett växtskyddsmedel preparatets användningsändamål samt bruksanvisningen och påskriften på förpackningen i övrigt. (17.12.2010/1265)

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande och återgodkännande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som bestäms om detta i gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet för godkännande av ett växtskyddsmedel.

10 §
Ömsesidigt godkännande

Ett växtskyddsmedel som har godkänts i någon av Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel skall på framställning av sökanden godkännas utan att sökanden blir tvungen att upprepa de undersökningar som krävs för godkännandet. En förutsättning är dock att undersökningarna har utförts i sådana jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden som motsvarar finska förhållanden. Utöver det som föreskrivs i 7 § om ansökan om godkännande skall en ansökan om ömsesidigt godkännande innehålla uppgifter om godkännande i en annan medlemsstat och uppgifter om under vilka ovan avsedda förhållanden undersökningarna har gjorts.

Närmare bestämmelser om de uppgifter om godkännande i en annan medlemsstat och om de jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden som skall anges i ansökan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Undantagsförfarande för godkännande av växtskyddsmedel

Utan hinder av vad som i 8 § 1 mom. 1 punkten föreskrivs om verksamma ämnen som är tillåtna inom gemenskapen kan ett växtskyddsmedel som innehåller ett nytt verksamt ämne godkännas för en viss tid på tre år, om Europeiska gemenskapernas kommission godkänner att en ansökan enligt 8 § 2 mom. prövas för godkännande av det verksamma ämnet. Godkännandet kan förnyas på ansökan, om kommissionen godkänner att användningen av preparat som innehåller det verksamma ämnet får fortsätta i medlemsstaterna. Ett växtskyddsmedel som innehåller ett existerande verksamt ämne kan godkännas för en viss tid på högst tio år, om utvärderingen av det verksamma ämnet för godkännande av det fortfarande pågår i gemenskapen.

Ett sådant växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren för godkännande kan godkännas tillfälligt för högst 120 dagar, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som hotar växtproduktionen, och om faran inte kan avvärjas på något annat sätt.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för visstidsgodkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller ett nytt eller existerande verksamt ämne och om förutsättningarna för tillfälligt godkännande av ett växtskyddsmedel utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som bestäms om detta i gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel.

12 § (17.12.2010/1265)
Ändring och utvidgning av godkännande

Säkerhets- och kemikalieverket ska ändra sitt beslut om godkännande efter att ha hört tillståndshavaren, om det sätt på vilket växt-skyddsmedlet ska användas och de mängder som används kan ändras till följd av vetenskapliga och tekniska framsteg. Beslutet om godkännande kan ändras eller utvidgas även på begäran av tillståndshavaren. Ändring eller utvidgning av beslutet om godkännande förutsätter dock att villkoren för godkännande alltjämt uppfylls.

Säkerhets- och kemikalieverket kan efter att ha hört tillståndshavaren tillåta att ett godkänt växtskyddsmedel används till annat än det godkända ändamålet på begäran av forskningsanstalter som verkar inom jordbruket, fackliga jordbruksorganisationer eller professionella användare. En utvidgning av användningen ska tillåtas, om detta är förenligt med allmänt intresse. Villkor för utvidgad användning är att

1) sökanden har lämnat in handlingar och uppgifter som motiverar en utvidgad användning,

2) de villkor för godkännande av växtskyddsmedel som anges i 8 § 1 mom. 3–5 punkten uppfylls i övrigt,

3) den planerade användningen är av liten omfattning, och att

4) användarna ges en bruksanvisning, antingen genom att den fogas till texten på förpackningen eller genom separata informationsblad.

Närmare bestämmelser om villkoren för utvidgad användning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

13 § (17.12.2010/1265)
Godkännande av parallellimporterade preparat

Ett preparat som förs in till Finland från Europeiska unionen (parallellimporterat preparat) och som är likadant som ett växtskyddsmedel som godkänts i Finland (originalpreparat) godkänns som växtskyddsmedel, om

1) det parallellimporterade preparatet i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden har godkänts för användning i det land från vilket preparatet införs, och

2) det parallellimporterade preparatet är likadant som originalpreparatet i följande avseenden:

a) det har tillverkats av samma bolag eller intresseföretag eller med ett tillstånd som har beviljats för samma tillverkningsmetod med användning av samma verksamma ämne, och

b) det har samma verkan, dock med beaktande av skillnader i preparatens användningsförhållanden.

Ansökan om godkännande av ett parallellimporterat preparat ska göras skriftligen hos Säkerhets- och kemikalieverket. Likheten mellan det parallellimporterade preparatet och originalpreparatet bedöms med hjälp av dokument och vid behov med hjälp av fysikaliska tester och kemiska undersökningar. Säkerhets- och kemikalieverket fastställer i samband med godkännandet det parallellimporterade preparatets användningsändamål samt bruksanvisningen och påskriften på förpackningen i övrigt. Om originalpreparatets användningsändamål utvidgas på det sätt som avses i 12 §, ändras godkännandet av det parallellimporterade preparatet på motsvarande sätt på ansökan av innehavaren av tillståndet för det parallellimporterade preparatet. Godkännandet av ett parallellimporterat preparat ska återkallas, om godkännandet av originalpreparatet återkallas därför att villkoren för godkännande inte längre uppfylls. På ett godkänt parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms eller föreskrivs om originalpreparatet.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om omständigheter i anslutning till bedömning av likhet, om ansökan och om de uppgifter och prover som ska bifogas ansökan och som behövs för behandlingen av den. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om bruksanvisningar och påskrifter på förpackningar.

14 § (17.12.2010/1265)
Återkallande av godkännande

Godkännandet av ett växtskyddsmedel ska återkallas, om växtskyddsmedlet inte längre uppfyller de angivna villkoren för godkännande. Godkännandet kan också återkallas på begäran av tillståndshavaren.

Om godkännandet av ett växtskyddsmedel återkallas eller om giltighetstiden för godkännandet i övrigt upphör, ska Säkerhets- och kemikalieverket besluta när det är förbjudet att släppa ut preparatet på marknaden och att använda det. När preparatets farlighet eller andra egenskaper förutsätter det kan Säkerhets- och kemikalieverket också sätta ut en tid inom vilken preparatet ska avlägsnas från verksamhetsidkarens lager.

15 § (17.12.2010/1265)
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

I syfte att utreda förutsättningarna för godkännande av ämnen och preparat som är avsedda som växtskyddsmedel är de statliga myndigheter och institutioner som nämns nedan skyldiga att utföra kontroller av dylika ämnen och preparat eller att avge utlåtanden om förutsättningarna för godkännande enligt följande:

1) när det gäller kontroll av preparatens biologiska effektivitet och användbarhet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, och när det gäller kontroll av ämnen och preparat som är avsedda att användas inom skogsbruket Skogsforskningsinstitutet,

2) när det gäller fastställande och utvärdering av rester av växtskyddsmedel som förekommer i växtprodukter och animaliska produkter, när det gäller utarbetande av förslag för Europeiska unionen till maximala rester samt när det gäller fysikaliska och kemiska analyser av växtskyddsmedel, Livsmedelssäkerhetsverket.

I fråga om verksamma ämnen och preparat som är avsedda som växtskyddsmedel gör Säkerhets- och kemikalieverket följande:

1) utvärderar eller granskar de verksamma ämnenas och preparatens kemiska och fysikaliska egenskaper,

2) beräknar resterna av växtskyddsmedel som förekommer i växtprodukter och animaliska produkter,

3) bedömer brand- och explosionsrisken, hälsorisken och risken för arbetstagare,

4) bedömer miljöriskerna, och

5) utvärderar preparatets biologiska effektivitet och användbarhet.

4 kap

Bedrivande av verksamhet

16 §
Allmänna krav på användningen av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel skall användas i enlighet med det observerade behovet och med iakttagande av bruksanvisningen samt med beaktande av principerna för ett balanserat växtskydd och integrerad bekämpning.

17 §
Tillverkning, lagring, förvaring och försäljning av växtskyddsmedel

I fråga om tillverkningen av ett växtskyddsmedel som klassificerats som en farlig kemikalie gäller vad som föreskrivs i kemikalielagen och med stöd av den. Beträffande industriell hantering och lagring samt förvaring av växtskyddsmedel som klassificerats som farliga gäller vad som föreskrivs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor samt med stöd av den. I fråga om försäljning och annan överlåtelse av ett växtskyddsmedel som klassificerats som en farlig kemikalie gäller vad som föreskrivs i kemikalielagen och med stöd av den, om inte något annat följer av 23 § 1 mom.

Andra växtskyddsmedel än sådana som avses i 1 mom. skall förvaras i sina ursprungliga förpackningar i ändamålsenliga förvaringsutrymmen åtskilda från livsmedel och foder.

18 § (17.12.2010/1265)
Examen som gäller användning av växtskyddsmedel

Bara personer som har avlagt Säkerhets- och kemikalieverkets examen som berättigar till användning av växtskyddsmedel får använda ett växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön. Genom examen visas förmåga att på ett tryggt och korrekt sätt använda växtskyddsmedel.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om ordnandet av, innehållet i och avläggandet av examen.

19 §
Utrustning för spridning av växtskyddsmedel

För spridning av växtskyddsmedel får användas endast för ändamålet lämplig spridningsutrustning som är i gott skick och säker att använda.

20 §
Spridning av växtskyddsmedel från luften

Spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. får

1) Livsmedelssäkerhetsverket besluta om bekämpning av skadegörare genom spridning av växtskyddsmedel från luften när verket beslutar om åtgärder för att bekämpa skadegörare eller förhindra att de sprids så som föreskrivs i 11 § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), om skadegöraren föranleder ett omedelbart hot mot växters sundhet och skadegöraren inte skäligen kan bekämpas effektivt på annat sätt eller spridningen av den förhindras,

2) jord- och skogsbruksministeriet på framställning av skogscentralen besluta om spridning av växtskyddsmedel från luften för att bekämpa omfattande insekt- och svampskador på växande träd i skog när ministeriet beslutar om åtgärder i syfte att förhindra att skogsskador sprids eller uppkommer så som föreskrivs i 6 § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), om insekt- och svampskador inte skäligen kan förhindras effektivt på något annat sätt.

21 § (22.12.2009/1500)
Genomförande av spridning från luften

Ett sådant beslut om spridning av ett växtskyddsmedel från luften som avses i 20 § 2 mom. ska innehålla uppgifter om spridningsområdet, bekämpningsåtgärderna och tidpunkten för dem samt om det växtskyddsmedel som används vid bekämpningen. Spridning från luften genomförs under övervakning av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Spridningen av växtskyddsmedel från luften ska utföras med iakttagande av särskild omsorgsfullhet och så att detta inte medför fara för människors eller djurs hälsa eller oskälig olägenhet för miljön. Spridningsområdet ska utmärkas tydligt genom att synliga tavlor placeras ut i terrängen med information om spridningen av växtskyddsmedel. Flygspridning får utföras av en person med tillgång till ändamålsenlig flygspridningsmateriel samt tillräckliga kunskaper om och färdigheter för spridning av växtskyddsmedel från luften. Innan spridningen genomförs ska den kommunala miljöskyddsmyndigheten och hälsoskyddsmyndigheten samt kommunalveterinären underrättas i god tid om flygspridningen.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid flygspridning, anmälningar som ska göras om spridningen och krav som ska ställas på spridningsmaterielen och den som utför spridningen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

22 §
Bokföring och underrättelse om försäljnings- och importmängder

En verksamhetsidkare som tillverkar, lagrar eller släpper ut växtskyddsmedel på marknaden skall föra uppdaterad bok över tillverkningen, lagringen och försäljningen. Skyldigheten att föra bok gäller dock inte återförsäljning av växtskyddsmedel. En verksamhetsidkare som i sin yrkesverksamhet använder växtskyddsmedel skall föra uppdaterad bok över användningen av växtskyddsmedel och mängderna som använts. Bokföringen skall förvaras i fem kalenderår efter utgången av det år som bokföringen gäller.

Tillståndshavaren ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om de mängder växtskyddsmedel som årligen släppts ut på marknaden eller som förts in som parallellimporterade preparat. (17.12.2010/1265)

Närmare bestämmelser om innehållet i och förvaringen av den bokföring gällande växtskyddsmedel som avses i 1 mom. samt om underrättelse enligt 2 mom. utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Överlåtelse av och bokföring av överlåtelse av växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön

En affär får överlåta ett växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön endast till personer som har avlagt examen gällande användning av växtskyddsmedel och som uppvisar examensbevis.

Över en överlåtelse som avses i 1 mom. skall överlåtaren för tillsynen över korrekt användning och överlåtelse av växtskyddsmedel föra bok, varav framgår den som växtskyddsmedlet har överlåtits till, mottagarens kontaktuppgifter, vilken mängd och vilket slags växtskyddsmedel som har överlåtits, överlåtelsetidpunkten och hur länge examen är i kraft. Bokföringen skall förvaras i fem kalenderår efter utgången av det år då växtskyddsmedlet har överlåtits. Tillsynsmyndigheter som avses i 29 § och auktoriserade inspektörer som avses i 30 § har rätt att för tillsynen få de uppgifter som ingår i bokföringen. Uppgifterna kan också överlåtas i form av en utskrift. På inhämtande och behandling av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användning och utlämnande av registeruppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

24 § (17.12.2010/1265)
Anmälningsskyldighet

Tillståndshavaren och de på vilkas ansökan ett växtskyddsmedels användningsändamål har utvidgats, ska utan dröjsmål underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om nya uppgifter som gäller eventuella farliga verkningar som växtskyddsmedlen eller de verksamma ämnena i dem har på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

5 kap

Försök och forskning

25 § (17.12.2010/1265)
Godkännande av institutioner som utför testning

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner institutioner som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel. En institution godkänns om den för testningen har kompetent personal, ändamålsenlig utrustning, lämpliga utrymmen och testningsplatser samt anvisningar om förfaringssätt, vilka alla ska uppfylla de krav som ställs på god testningsverksamhet.

Godkännandet kan återkallas, om institutionens verksamhet inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande och om institutionen inte avhjälper missförhållandena inom en av Säkerhets- och kemikalieverket utsatt skälig tid eller om institutionen på ett väsentligt sätt bryter mot vad som i denna lag eller med stöd av den föreskrivs om växtskyddsmedel eller testning av dem.

Närmare bestämmelser om i 1 mom. avsedda krav på god testningsverksamhet samt om godkännande och förfarandet vid godkännande av en institution utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

26 § (17.12.2010/1265)
Försök och forskning

Sådana försök i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett växtskyddsmedel som inte är godkänt släpps ut i miljön får utföras, om Säkerhets- och kemikalieverket har beviljat tillstånd. För försök med genetiskt modifierade organismer gäller särskilda bestämmelser. Till tillståndsansökan ska det fogas en försöksplan samt handlingar som innefattar sådana i 7 § avsedda tillgängliga uppgifter utifrån vilka det är möjligt att bedöma försökets eventuella konsekvenser för människors eller djurs hälsa och för miljön.

Tillstånd beviljas, om försöket inte bedöms ha sannolika skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön och sökanden har tillgång till ändamålsenliga testningsplatser för utförande av försöket och om försöket utförs med begränsade mängder av preparaten under kontrollerade förhållanden på ett avgränsat område. Den som ansöker om tillstånd ska utse en ansvarsperson för försöket.

Ett i 1 mom. avsett tillstånd behövs dock inte, om den institution som utför försök har godkänts som en i 25 § avsedd institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel. Institutionen ska i god tid innan försöket inleds lämna Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om det ämne som används vid försöket, ämnets användningsändamål och dosering, försökets omfattning och dess varaktighet samt uppskattade hälso- och miljökonsekvenser.

Säkerhets- och kemikalieverket kan uppställa sådana villkor för försöket med växtskyddsmedlet som behövs för att trygga människors eller djurs hälsa eller miljön. Försöket med växtskyddsmedlet ska avbrytas, om det under försöket framgår att preparatet har sådana betydande skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön som inte har kunnat förutses när tillståndet beviljades eller den anmälan som avses i 3 mom. gjordes. Säkerhets- och kemikalieverket ska utan dröjsmål underrättas om saken.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om tillstånd, innehållet i ansökan om tillstånd och i anmälan om försöket samt om försöks- och forskningsverksamheten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

27 §
Djurförsök

Vid planeringen av djurförsök som utförs för att villkoren i denna lag skall bli uppfyllda skall försök med ryggradsdjur undvikas alltid när det är möjligt. Bestämmelser om metoder genom vilka man försöker undvika onödiga djurförsök utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Vid försök med ryggradsdjur iakttas vad som föreskrivs om försöksdjursverksamhet i lagen om försöksdjursverksamhet (62/2006) och med stöd av den.

6 kap

Myndigheter

28 §
Allmän styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag hör till jord- och skogsbruksministeriet.

29 § (17.12.2010/1265)
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för verkställigheten av denna lag och för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt för organiseringen av tillsynen. Säkerhets- och kemikalieverket anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid tillsynen. Utöver Säkerhets- och kemikalieverket övervakar tullverket importen och exporten av växtskyddsmedel.

Säkerhets- och kemikalieverket ska i samarbete med andra myndigheter svara för att det ordnas rådgivning och utbildning i riktig användning av växtskyddsmedel.

30 § (17.12.2010/1265)
Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som bestäms i 29 § 1 mom. kan Säkerhets- och kemikalieverket vid tillsynen anlita inspektörer som verket skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som verket övervakar. På de auktoriserade inspektörerna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt denna lag. Auktoriserade inspektörer ska ha den yrkeskompetens inom området växtskyddsmedel som krävs för uppdraget i bemyndigandet eller annan yrkeskompetens som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

Om en auktoriserad inspektör enligt förvaltningslagen (434/2003) är jävig att utföra sitt uppdrag, kan Säkerhets- och kemikalieverket förordna någon annan att tillfälligt sköta inspektörens uppgifter. På tillfälligt förordnade tillämpas vad som bestäms om auktoriserade inspektörer.

En auktoriserad inspektör ska vid inspektionen fästa uppmärksamhet vid att aktören kan framföra sina synpunkter för inspektören på sitt modersmål finska, svenska eller samiska. Om aktören inte behärskar det språk som enligt språklagen (423/2003) ska användas, ska inspektören se till att inspektionen verkställs genom att i enlighet med 26 § i förvaltningslagen ordna behövlig tolkning eller översättning. En auktoriserad inspektör ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande, om verksamhetsidkaren kräver det.

7 kap

Tillsyn

31 §
Allmänna principer för organiseringen av tillsynen

Växtskyddsmedel skall övervakas objektivt och regelbundet. Kontrollen skall effektiveras, om det kan misstänkas att ett preparat eller en verksamhetsidkares verksamhet inte uppfyller de krav som bestäms eller föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Kontrollåtgärderna skall vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta alla stadier av tillverkningen, importen, utsläppandet på marknaden, marknadsföringen, lagringen, användningen och hanteringen av växtskyddsmedel.

Tillsynsmyndigheten skall vid behov ge verksamhetsidkaren nödvändiga råd och uppmaningar när det gäller iakttagandet av bestämmelserna om växtskyddsmedel. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om de allmänna principerna för organiseringen av tillsynen.

32 §
Tillsynsplan

Säkerhets- och kemikalieverket ska årligen utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen. När tillsynen planeras ska Säkerhets- och kemikalieverket samarbeta med Livsmedelssäkerhetsverket och tullverket. (17.12.2010/1265)

I tillsynsplanen skall fastställas de kontroller som skall utföras, typen av tillsynsobjekt och kontrollfrekvensen. I planen skall dessutom anges grunderna för en riskbedömning av tillsynsobjekten och grunderna för en bedömning av genomförandet av planen.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

33 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer har för verkställigheten av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt för tillsynen över att de iakttas rätt att få tillträde till den plats där växtskyddsmedel testas, tillverkas, lagras, säljs och används och till transportmedel för växtskyddsmedel samt att kontrollera den bokföring som avses i 22 § 1 mom. och 23 § 2 mom., utföra inspektioner och att även vid behov avgiftsfritt ta nödvändiga prover av växtskyddsmedel och produkter som behandlats med växtskyddsmedel, av marken och vattnet för undersökning.

På områden som omfattas av hemfriden får inspektion eller provtagning utföras endast av en myndighet och endast om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till en gärning som avses i 45 eller 47 §.

34 §
Rätt att få uppgifter

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer har rätt att av verksamhetsidkaren samt av de institutioner som avses i 25 § och av den innehavare av ett tillstånd som avses i 26 § få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsyn enligt denna lag.

35 § (17.12.2010/1265)
Europeiska unionens inspektörer

Vad som i 33 och 34 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra inspektion och få upplysningar gäller också Europeiska unionens inspektörer. Europeiska unionens inspektörer ska vid dessa inspektioner samarbeta med Säkerhets- och kemikalieverket.

36 § (22.7.2011/845)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifter till

1) åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § i tvångsmedelslagen (806/2011),

2) de myndigheter som avses i 28 och 29 § 1 mom. för utförandet av uppgifter enligt denna lag,

3) utländska organ och inspektörer som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller något internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då detta förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning eller avtalet i fråga.

37 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Om tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör vet eller har skäl att misstänka att som växtskyddsmedel används ett annat ämne än ett sådant som godkänts som växtskyddsmedel, eller att användningen av ett växtskyddsmedel kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller växters sundhet eller för miljön, skall tillsynsmyndigheterna utan hinder av sekretessbestämmelserna beroende på farans natur omedelbart underrätta den behöriga livsmedels-, miljö-, arbetarskydds-, räddnings- eller polismyndigheten om detta.

Om tillsynsmyndigheten eller auktoriserade inspektörer observerar växtskyddsmedel vars godkännande har återkallats eller annars upphört, skall de underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om detta för att preparatet skall kunna förstörs.

38 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheten har rätt att av tullmyndigheterna samt polis- och räddningsmyndigheterna få handräckning vid utförandet av uppgifter enligt denna lag och enligt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

39 § (17.12.2010/1265)
Växtskyddsmedelsregister och växtskyddsmedelsförteckning

I Säkerhets- och kemikalieverkets växtskyddsmedelsregister införs följande uppgifter för tillsynen över godkända växtskyddsmedel:

1) tillståndshavaren och dennes eventuella företrädare samt kontaktuppgifter,

2) preparatets namn,

3) preparatets verksamma ämne och dess mängd,

4) preparatets användningsändamål,

5) preparatets bruksanvisning, begränsningarna i användningen, varningspåskrifter och andra förpackningspåskrifter,

6) uppgifter om giltighetstiden för godkännandet av preparatet,

7) den i 22 § 2 mom. avsedda mängden av växtskyddsmedel som årligen släppts ut på marknaden eller som förts in som parallellimporterat preparat.

Säkerhets- och kemikalieverket publicerar utifrån de uppgifter som anges i 1 mom. en växtskyddsmedelsförteckning över godkända växtskyddsmedel som är avsedd för allmänheten. Om tillståndshavaren är en enskild person, får av förteckningen inte utan tillståndshavarens medgivande framgå dennes hemadress eller andra kontaktuppgifter.

Tillsynsmyndigheterna enligt denna lag har rätt att i tillsynssyfte använda växtskyddsmedelsregistret. Personuppgifterna enligt 1 mom. 1 punkten för en registrerad fysisk person avförs ur registret tio år efter det att giltighetstiden för godkännandet av växtskyddsmedlet har upphört. På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användning och utlämnande av registeruppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Närmare bestämmelser om registreringsförfarandet, förandet av registret och de tekniska uppgifter om ett preparat som ska införas i registret kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

40 § (17.12.2010/1265)
Offentliggörande av tillsynsresultat

Säkerhets- och kemikalieverket offentliggör tillsynsresultaten. Sekretessbelagda uppgifter som avses i 36 § får dock inte offentliggöras.

Närmare bestämmelser om offentliggörande av tillsynsresultaten kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

8 kap

Administrativa tvångsmedel och påföljder

41 §
Förordnande

Om verksamhetsidkaren inte iakttar denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, och om bristerna inte motsvarar förutsättningarna för ett i 42 § avsett förbud, kan en i 29 § 1 mom. avsedd tillsynsmyndighet besluta att verksamhetsidkaren inom en tid som med avseende på ärendets natur är tillräckligt lång skall fullgöra sina skyldigheter.

42 § (17.12.2010/1265)
Förbud

Säkerhets- och kemikalieverket kan förbjuda

1) att ett växtskyddsmedel tillverkas, lagras, släpps ut på marknaden, används, importeras eller exporteras, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som bestäms i denna lag eller föreskrivs med stöd av den,

2) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om växtskyddsmedlet med fog kan misstänkas medföra omedelbar fara för eller omedelbart hot mot människors eller djurs hälsa eller miljön,

3) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om det i preparatets förpackningspåskrifter förekommer en sådan brist eller ett sådant fel som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön,

4) att obärgad skörd som behandlats med växtskyddsmedel används som livsmedel eller djurfoder, om användningen kan medföra fara för människors eller djurs hälsa; Säkerhets- och kemikalieverket kan be Livsmedelssäkerhetsverket utvärdera om användningen av skörden som livsmedel eller djurfoder medför fara för konsumenter eller djur.

Förbudet ska återkallas utan dröjsmål, om den brist eller det missförhållande som förbudet grundar sig på har avhjälpts eller om förbudet inte längre i övrigt är behövligt.

Om ärendet inte tål dröjsmål, kan även närings-, trafik- och miljöcentralen och tullverket temporärt utfärda ett förbud som avses i 1 mom. Ett temporärt förbud ska utan dröjsmål underställas Säkerhets- och kemikalieverket. Det temporära förbudet förfaller om Säkerhets- och kemikalieverket inte fattar ett beslut som avses i 1 mom. inom en vecka efter det att förbudet meddelats.

43 § (17.12.2010/1265)
Förordnande om förstörande eller utförsel

Om tillverkning, lagring, utsläppande på marknaden, användning, import eller export av ett växtskyddsmedel har förbjudits med stöd av 42 § 1 mom. 1 punkten, kan Säkerhets- och kemikalieverket besluta att växtskyddsmedlet ska bearbetas på nytt på det sätt som verket godkänner, förstöras eller återsändas till avgångslandet.

Om användning av obärgad skörd som livsmedel eller djurfoder har förbjudits med stöd av 42 §, kan Säkerhets- och kemikalieverket besluta att den obärgade skörden ska förstöras.

Ett beslut som avses i 1 och 2 mom. kan förenas med villkor för det förfarande som ska iakttas vid verkställigheten av beslutet. En verksamhetsidkare vars felaktiga förfarande har föranlett ett förordnande om förstörande eller utförsel ska svara för kostnaderna för verkställigheten.

44 § (17.12.2010/1265)
Vite och tvångsutförande

Säkerhets- och kemikalieverket kan förena ett i 41 § avsett förordnande, ett i 42 § 1 mom. avsett förbud och ett i 43 § avsett förordnande om förstörande eller utförsel med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. I ett ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande eller tvångsutförande iakttas viteslagen (1113/1990).

45 §
Växtskyddsmedelsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ansöka om godkännande enligt 5 § 1 mom.,

2) försummar bokföringsskyldigheten enligt 22 § 1 mom. eller 23 § 2 mom.,

3) i strid med 23 § 1 mom. från en affär överlåter ett växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön utan att examensbevis uppvisas,

4) försummar den i 22 § 2 mom. angivna skyldigheten att uppge mängden växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden eller förts in som parallellimporterat preparat,

5) försummar att göra i 24 § föreskriven anmälan om de eventuella farliga verkningar som växtskyddsmedlen eller de verksamma ämnena i dem har på människors eller djurs hälsa eller på miljön,

6) försummar att ansöka om tillstånd enligt 26 § 1 mom. eller göra anmälan enligt 26 § 3 mom.,

7) försummar skyldigheten att avbryta ett försök eller anmälningsskyldigheten enligt 26 § 4 mom.,

8) bryter mot ett förordnande som utfärdats med stöd av 41 § eller ett förbud som utfärdats med stöd av 42 § 1 mom.,

9) bryter mot ett förordnande om förstörande eller utförsel som utfärdats med stöd av 43 §,

skall, om inte försummelsen eller den fara som gärningen åsamkat människors eller djurs hälsa eller miljön kan anses vara ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för växtskyddsmedelsförseelse dömas till böter.

46 § (17.12.2010/1265)
Polisanmälan

Säkerhets- och kemikalieverket gör för de myndigheters och auktoriserade inspektörers räkning som avses i 29 § 1 mom. polisanmälan om en misstänkt växtskyddsmedelsförseelse. Anmälan behöver dock inte göras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

47 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Bestämmelser om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den finns i 48 kap. 1–4 § i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den finns i 44 kap. 1 § i strafflagen. Om straff för ovarsam hantering av växtskyddsmedel föreskrivs i 44 kap. 12 § i strafflagen.

9 kap

Särskilda bestämmelser

48 §
Krav på skydd för affärs- och yrkeshemlighet

Den som ansöker om godkännande av växtskyddsmedel skall i sin ansökan särskilt nämna de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att skall hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan. Den som framställer yrkandet skall motivera detta.

49 §
Avgränsning av affärs- och yrkeshemlighet

Utan hinder av bestämmelserna om affärs- eller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är följande uppgifter som lämnats eller tagits fram för behandlingen av en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel inte sekretessbelagda:

1) namnet på preparatet eller dess verksamma ämne eller halten av verksamt ämne i preparatet,

2) namnet på de ämnen i preparatet som har klassificerats som farliga,

3) uppgifter om preparatets och det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper,

4) analysmetoder för undersökning av kvaliteten på och mängden av de verksamma ämnena i växtskyddsmedlet samt de rester som användning av växtskyddsmedlet orsakar,

5) sammanfattning av resultaten från undersökningar som visar produktens effektivitet och oskadlighet för människor, djur, växter och miljön,

6) uppgifter om metoder för att oskadliggöra det verksamma ämnet eller växtskyddsmedlet,

7) uppgifter om rekommenderade metoder för att minska riskerna samt andra försiktighetsåtgärder,

8) uppgifter om metoder för förstörande av produkten och dess förpackning,

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage under hantering, lagring och transport av växtskyddsmedel,

10) information om första hjälpen och medicinsk behandling vid personskador.

Uppgifter som är att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter får användas till förmån för en annan sökande endast om den första sökanden har samtyckt till detta. Forskningsrön och forskningsresultat som läggs fram i samband med ansökan får användas till förmån för en annan sökande endast om den första sökanden har samtyckt till detta eller om den tid som föreskrivs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet har förflutit efter godkännandet av det verksamma ämnet eller preparatet. Närmare bestämmelser om användningen av uppgifter till förmån för en annan sökande utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som bestäms om detta i gemenskapens lagstiftning om växtskyddsmedel.

50 § (17.12.2010/1265)
Klassificering av växtskyddsmedel som medför särskild risk för hälsan eller miljön

Säkerhets- och kemikalieverket bestämmer vilka växtskyddsmedel som ska klassificeras som sådana som medför särskild risk för hälsan eller miljön. Som ett sådant växtskyddsmedel betraktas en i 11 § i kemikalielagen avsedd hälsofarlig eller miljöfarlig kemikalie när den används som växtskyddsmedel och dess form eller användningssätt vid användning som växtskyddsmedel är förknippad med en särskild risk för hälsan eller miljön.

51 §
Delegation

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en delegation med uppgift att i ärenden som gäller växtskyddsmedel följa utvecklingen, avge utlåtanden och förslag samt ta initiativ, dock inte i ärenden som skall behandlas i den ordning som föreskrivs för statsrådets ärenden som gäller Europeiska unionen.

52 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan bestämmas att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.

53 §
Avgifter

För en myndighets prestationer enligt denna lag tas avgifter ut till staten enligt de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

För godkännande av ett växtskyddsmedel tas avgiften ut nedsatt med 50 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 5 000 hektar när ansökan görs, och nedsatt med 80 procent, om den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000 hektar när ansökan görs.

Vid bestämningen av den sammanlagda odlingsarealen för grödor används jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals tryckta publikationer med Finlands officiella statistik över trädgårdsväxter (Trädgårdsföretagsregister) och jordbruksgrödor (Lantbruksregister) samt Livsmedelssäkerhetsverkets officiella finländska statistik över skogsodlingsmaterial. Som odlingsareal används medeltalet av uppgifterna för de fem senaste åren.

54 § (17.12.2010/1265)
Arvoden och kostnadsersättningar

Säkerhets- och kemikalieverket betalar arvoden och kostnadsersättningar till auktoriserade inspektörer för kontroller som avses i denna lag.

55 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som har fattats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). På sökande av ändring som gäller en avgift enligt 53 § tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten.

I ett beslut om temporärt förbud enligt 42 § 3 mom. får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

10 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

56 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) jämte ändringar (den upphävda lagen). De beslut och förordningar som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat med stöd av den upphävda lagen förblir dock i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

57 §
Övergångsbestämmelser

Ansökningar om godkännande och registrering av växtskyddsmedel som är anhängiga vid bekämpningsmedelsnämnden när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet till Livsmedelssäkerhetsverket för behandling i den ordning som anges i denna lag. Ansökningar gällande andra bekämpningsmedel (biocider) som är anhängiga vid Livsmedelssäkerhetsverket eller bekämpningsmedelsnämnden när denna lag träder i kraft överförs vid ikraftträdandet till de behöriga myndigheterna enligt kemikalielagen för behandling i den ordning som anges i kemikalielagen. Sådana handlingar om godkännande som gäller andra bekämpningsmedel och som är i Livsmedelssäkerhetsverkets besittning överförs till de behöriga myndigheterna enligt kemikalielagen vid denna lags ikraftträdande.

Godkännande och registrering som med stöd av den upphävda lagen beviljats för ett växtskyddsmedel eller ett annat bekämpningsmedel gäller i enlighet med beslutet om godkännande.

Ett tillstånd som utfärdats med stöd av den upphävda lagen för försök som utförs i forsknings- och utvecklingssyfte och som förutsätter att ett växtskyddsmedel som inte är godkänt släpps ut i miljön gäller i enlighet med villkoren för tillståndet.

Ett officiellt godkännande som utfärdats med stöd av den upphävda lagen för en institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel gäller i enlighet med beslutet om godkännande.

För behandling av sådana ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande tas en avgift ut i enlighet med 7 § 1 mom. 1 punkten i den upphävda lagen. På avgifter för växtskyddsmedel som har godkänts före denna lags ikraftträdande skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas för tiden före ikraftträdandet.

RP 147/2006, JsUB 10/2006, RSv 164/2006, Rådets direktiv 91/414/EEG (31991L0414); EUT nr L 230, 19.8.1991, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1500:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

17.12.2010/1265:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid Livsmedelssäkerhetsverket, Finlands Miljöcentral och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2010, EkUB 26/2010, RSv 199/2010

17.6.2011/660:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

22.7.2011/845:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.