Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

17.8.2006/713

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 10 juni 1994 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994):

1 kap

Myndigheternas uppgifter

1 §
Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet har hand om den allmänna ledningen, övervakningen och utvecklingen av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och sköter de uppgifter som nämns i 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom., 3 kap. och 21 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994).

L om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 468/1994 har upphävts genom L om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017, som gäller fr.o.m. 16.5.2017.

2 §
Handels- och industriministeriets uppgifter

Handels- och industriministeriet beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall och är kontaktmyndighet i fråga om projekt som gäller kärnanläggningar enligt kärnenergilagen (990/1987).

3 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral

1) har hand om allmän utbildning, information och forskning i anslutning till miljökonsekvensbedömningen i samarbete med andra myndigheter, forskningsinstitut och universitet,

2) bistår vid anskaffning av sakkunskap som behövs för bedömningsförfarandet,

3) förvarar bedömningsprogrammen och konsekvensbeskrivningarna samt kontaktmyndighetens utlåtanden om dem och håller dem tillgängliga,

4) följer tillämpningen av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och av denna förordning och samlar in erfarenheter av tillämpningen,

5) utför övriga sakkunniguppgifter som miljöministeriet ger den i anslutning till miljökonsekvensbedömningen.

4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter (29.12.2009/1812)

Närings-, trafik- och miljöcentralen (29.12.2009/1812)

1) leder och övervakar verkställigheten av bedömningsförfarandet inom sitt verksamhetsområde,

2) beslutar om tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall,

3) är kontaktmyndighet enligt vad som bestäms i 2 kap.,

4) sköter övriga uppgifter som föreskrivs för den i lag och i denna förordning.

5 §
Kontaktmyndighetens uppgifter

Kontaktmyndigheten

1) samordnar bedömningsförfarandet med förfaranden enligt andra lagar i samarbete med behöriga myndigheter,

2) har hand om tillkännagivanden och kungörelser i enlighet med 8 a och 11 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt ordnar behövliga offentliga höranden,

3) lämnar vid behov miljöministeriet uppgifter om ett projekt för en underrättelse till en annan stat enligt 14 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,

4) granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger sitt utlåtande om dem,

5) ser vid behov tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige till att det ordnas med uppföljning av projektets miljökonsekvenser,

6) sänder bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen samt sina utlåtanden om dem tillsammans med eventuella översättningar till Finlands miljöcentral,

7) sköter övriga uppgifter som föreskrivs för den i lag och i denna förordning.

2 kap

Tillämpning av bedömningsförfarandet

6 §
Projektförteckning

Projekt på vilka bedömningsförfarandet tillämpas med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är

1) djurhållning

hönshus och svinhus där man föder upp mer än

a) 85 000 kycklingar eller 60 000 hönor,

b) 3 000 svin (vikt över 30 kg/svin) eller

c) 900 suggor,

2) tagande och bearbetning av naturtillgångar

a) brytning, anrikning och bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i dagbrott, vilkas areal överstiger 25 hektar,

b) tagande av sten, grus eller sand, om brytnings- eller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas ut är minst 200 000 kubikmeter fast mått om året,

c) utvinning av asbest eller anläggningar för behandling och omvandling av asbest eller produkter som innehåller asbest,

d) brytning, anrikning och bearbetning av uran, med undantag för provbrytning, provanrikning och annan motsvarande bearbetning,

e) torvutvinning, om den produktionsareal som är att betrakta som sammanhängande överstiger 150 hektar,

f) förändring av bestående karaktär av skogs-, kärr- eller våtmarksnatur på ett område som är större än 200 hektar och som är att betrakta som enhetligt genom nydikning eller torrläggning av odikade kärr- och våtmarksområden, genom avlägsnande av trädbeståndet varaktigt eller genom förnyelse av området med trädarter som inte hör till Finlands naturliga flora,

g) utvinning av råolja eller naturgas i kommersiellt syfte,

3) byggande i vattendrag och vattenreglering

a) dammar och andra konstruktioner, om den uppdämda eller lagrade vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter, (14.4.2011/359)

b) konstgjorda bassänger, om den uppdämda eller lagrade nya vattenmängden eller ökningen av vattenmängden överstiger 10 miljoner kubikmeter,

c) vattenregleringsprojekt, om vattendragets medelvattenföring överstiger 20 kubikmeter per sekund och vattenförings- eller vattenståndsförhållandena förändras betydligt i förhållande till utgångsläget,

d) ledning av vatten från ett vattendrag till ett annat där den överförda volymen överstiger 3 kubikmeter per sekund,

e) projekt som gäller översvämningsskydd med en nyttoyta på minst 1 000 hektar,

4) metallindustri

a) gjuterier eller smältverk vars produktion är minst 5 000 ton om året,

b) järnverk, stålverk, sinterverk, produktionsanläggningar för järnlegeringar eller rostverk,

c) metallverk eller rostverk där andra metaller än järnmetaller förädlas,

5) skogsindustri

a) massafabriker,

b) pappers- eller kartongfabriker med en produktionskapacitet på mer än 200 ton per dag,

6) kemisk industri och produktion av mineralprodukter

a) råoljeraffinaderier,

b) anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton oljeskiffer, stenkol eller torv per dag,

c) fabriker för produktion av konstfibrer,

d) anläggningar som använder lösningsmedel eller medel innehållande lösningsmedel och som använder minst 1 000 ton lösningsmedel per år,

e) fabriker för omfattande produktion av farliga kemikalier som avses i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),

f) fabriker för produktion av mineralull eller cement,

7) energiproduktion

a) pannanläggningar eller kraftverk där den största bränsleeffekten är minst 300 megawatt,

b) kärnkraftverk och andra kärnreaktorer, inklusive nedmontering eller avveckling av sådana kraftverk eller reaktorer, med undantag för forskningsanläggningar avsedda för produktion och konversion av klyvbara och fertila material vilkas högsta kontinuerliga termiska effekt inte överstiger 1 kilowatt; kärnkraftverk och andra kärnreaktorer upphör att vara sådana kraftverk när allt kärnbränsle och andra radioaktivt förorenade element permanent har avlägsnats från kraftverksområdet,

c) anläggningar för upparbetning av bestrålat kärnbränsle,

d) anläggningar som är planerade

- för framställning eller isotopanrikning av kärnbränsle

- för behandling av bestrålat kärnbränsle eller högaktivt radioaktivt avfall

- för slutförvaring av bestrålat kärnbränsle

- endast för slutförvaring av radioaktivt avfall eller

- endast för lagring av bestrålat kärnbränsle eller radioaktivt avfall på en annan plats än där det producerats (planerad för mer än 10 år),

e) vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt, (14.4.2011/359)

8) överföring och lagring av energi och substanser

a) stamledningar för fjärrtransport av olja eller andra vätskor, dock inte vatten och avloppsvatten,

b) gasledningar som är över 40 kilometer långa och har en diameter på över DN 800 millimeter,

c) mer än 15 kilometer långa kraftledningar ovan markytan för minst 220 kilovolt,

d) lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter där lagercisternernas volym är sammanlagt minst 50 000 kubikmeter,

e) anläggningar för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring från anläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för denna projektförteckning, eller andra anläggningar från vilka den årliga avskiljningen av koldioxid är minst 1,5 megaton, (14.4.2011/359)

f) rörledningar för transport av koldioxid från avskiljningsanläggningar till lagringsplatser, vilkas diameter överstiger DN 800 millimeter och längd överstiger 40 kilometer, inklusive där till hörande tryckstegringsstationer, (14.4.2011/359)

g) geologisk lagring av koldioxid, med undantag för lagring som görs för forskning, utveckling eller provning och där den sammanlagda mängden koldioxid är under 100 000 ton, (14.4.2011/359)

9) trafik

a) byggande av motorvägar eller motortrafikleder,

b) anläggande av en ny, minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält,

c) ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång,

d) anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik,

e) anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter,

f) havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och är avsedda för fartyg på mer än 1 350 ton,

g) kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg på mer än 1 350 ton,

10) vatten och avlopp

a) tagande av grundvatten eller konstgjord grundvattenbildning, om dess årliga mängd är minst 3 miljoner kubikmeter,

b) stora råvatten- eller avloppsvattentunnlar,

c) behandlingsanläggningar för avloppsvatten vilka är dimensionerade för mer än 100 000 personekvivalenter,

11) avfallshantering

a) anläggningar för behandling av problemavfall vilka tar emot problemavfall för förbränning, fysikalisk-kemisk behandling eller deponering på en avstjälpningsplats samt sådana anläggningar för biologisk behandling som är dimensionerade för minst 5 000 ton problemavfall om året,

b) anläggningar för förbränning eller fysikalisk-kemisk behandling av annat avfall än problemavfall vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn samt anläggningar för biologisk behandling vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året,

c) avstjälpningsplatser för kommunalt avfall eller slam vilka är dimensionerade för minst 20 000 ton avfall om året,

d) avstjälpningsplatser för annat än i a- och c-punkterna avsett avfall vilka är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall om året,

12) ändringar av projekt, om ändringarna till storleken motsvarar de projekt som avses i 1–11 punkten.

7 §
Tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall

Vid prövningen av om bedömningsförfarandet i enskilda fall skall tillämpas på projekt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning skall särskild uppmärksamhet fästas vid

1) projektets egenskaper, såsom

a) projektets omfattning,

b) samverkan med andra projekt,

c) utnyttjande av naturresurser,

d) alstrande av avfall,

e) föroreningar och andra störningar,

f) risken för olyckor med särskild uppmärksamhet på de ämnen och den teknik som används,

2) projektets lokalisering, såsom

a) nuvarande markanvändning,

b) naturresursernas relativa förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området,

c) naturens känslighet, med särskild uppmärksamhet på

- våtmarker

- kustområden

- bergs- och skogsområden

- naturskyddsområden och landskapsvårdsområden

- områden som är klassificerade eller skyddade med stöd av lag

- områden där riktgivande värden som beskriver miljöns tillstånd vilka fastställts i gemenskapens lagstiftning redan har överskridits

- tätbefolkade områden samt

- historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla områden,

3) konsekvensernas karaktär, såsom

a) verkningsområdets omfattning med beaktande av storleken på den befolkning som berörs av konsekvenserna,

b) konsekvensernas gränsöverskridande karaktär,

c) konsekvensernas omfattning och komplexitet,

d) hur sannolika konsekvenserna är,

e) konsekvensernas varaktighet, upprepning och återhämtningsförmåga.

8 §
Kontaktmyndighet

Kontaktmyndighet är

1) närings-, trafik- och miljöcentralen när det gäller projekt som avses i 6 § 1–6 punkten, 7 punkten underpunkt a och 8–11 punkten och projekt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, (29.12.2009/1812)

2) handels- och industriministeriet när det gäller projekt som avses i 6 § 7 punkten underpunkterna b–d och sådana i 4 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avsedda projekt som gäller kärnanläggningar.

3 kap

Bedömningsprogram och konsekvensbeskrivning

9 §
Bedömningsprogram

I bedömningsprogrammet skall i behövlig mån ges

1) uppgifter om projektet, dess syfte, planeringsskeden, lokalisering, markanvändningsbehov och projektets anknytning till andra projekt samt om den projektansvarige,

2) alternativ till projektet, även alternativet att avstå från projektet, såvida ett sådant alternativ inte av särskilda skäl är obehövligt,

3) uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet av projektet förutsätter,

4) en beskrivning av miljön, information om utredningar som gjorts eller planeras i fråga om miljökonsekvenserna, uppgifter om de metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och uppgifter om antaganden i fråga om metoderna,

5) ett förslag till begränsning av det verkningsområde som skall studeras,

6) en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i det, samt

7) en uppskattning av tidtabellen för planering och genomförande av projektet och den tidpunkt då utredningarna och konsekvensbeskrivningen skall vara färdiga.

10 §
Konsekvensbeskrivning

I konsekvensbeskrivningen skall i behövlig mån ges

1) preciseringar av uppgifterna enligt 9 §,

2) en utredning om förhållandet mellan projektet och dess alternativ till markanvändningsplanerna och för projektet väsentliga planer och program i fråga om användning av naturresurser och miljöskydd,

3) projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar, en beskrivning av verksamheten omfattande exempelvis produkter, produktionsmängder, råvaror, trafik, material och en uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med beaktande av projektets planerings-, byggnads- och användningsskeden inklusive en eventuell avveckling av projektet,

4) det centrala material som har använts vid bedömningen,

5) en utredning om miljön och en bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ, eventuella brister i de använda uppgifterna och de centrala osäkerhetsfaktorerna inklusive en bedömning av eventuella miljökatastrofer och deras påföljder,

6) en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet,

7) ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser,

8) en jämförelse av projektalternativen,

9) ett förslag till uppföljningsprogram,

10) en utredning om bedömningsförfarandets olika faser, inklusive förfarandena för deltagande,

11) en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats, samt

12) ett lättfattligt och åskådligt sammandrag av uppgifterna i 1–11 punkten.

11 §
Kungörelse

Kungörelsen om bedömningsprogrammet skall ge tillräckligt detaljerade uppgifter om projektet, dess lokalisering och den projektansvarige, och om hur åsikter kan framföras och utlåtanden avges om bedömningsprogrammet. Vidare skall det framgå av kungörelsen var bedömningsprogrammet och det utlåtande som kontaktmyndigheten senare avger om det är framlagda till påseende medan bedömningsförfarandet pågår. Om ett mellanstatligt bedömningsförfarande tillämpas på projektet, skall detta nämnas i kungörelsen.

I fråga om kungörelsen om konsekvensbeskrivningen gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i 1 mom.

4 kap

Ikraftträdande

12 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 5 mars 1999 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (268/1999).

De bestämmelser om innehållet i bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen vilka ingår i den förordning som gäller när denna förordning träder i kraft skall dock fortfarande tillämpas på bedömningsprogram och konsekvensbeskrivningar som har getts in till kontaktmyndigheten före den 1 januari 2007.

Bestämmelserna i 6 § 2 punkten underpunkt d och, beträffande brand- och explosionsfarliga kemikalier, 6 § 6 punkten underpunkt e i denna förordning tillämpas inte på ett projekt, om ansökan om tillstånd för projektet har offentliggjorts före denna förordnings ikraftträdande eller parterna har hörts i enlighet med miljöskyddslagen (86/2000), kemikalielagen (744/1989) eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

Rådets direktiv 97/11/EG; EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG; EGT nr L 156, 25.6.2003, s. 17

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1812:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

14.4.2011/359:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 6 § 7 punkten underpunkt e och 6 § 8 punkten underpunkterna e, f och g i denna förordning tillämpas inte på projekt där ansökan om tillstånd för projektet har kungjorts offentligt före ikraftträdandet av denna förordning, projekt där parterna före ikraftträdandet har hörts i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999), vattenlagen (264/1961) eller miljöskyddslagen (86/2000) eller projekt beträffande vilka ett beslut om tillämpningen av bedömningsförfarandet har fattats i ett enskilt fall enligt 6 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.