Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

17.8.2006/705

Statsrådets förordning om pass (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 30.5.2013/373, som gäller fr.o.m. 1.6.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 4 mom. och 38 § 1 mom. i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006):

1 §
Namnteckning

Sökanden skall underteckna passansökan så att namnteckningen ryms i det fält som reserverats för den i passansökan.

Om sökanden inte är skrivkunnig eller är oförmögen att underteckna ansökan på grund av skada eller sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak, dras ett streck i passet för att ersätta namnteckningen.

2 §
Ansökan om pass för minderårig

Vårdnadshavaren ger sitt samtycke genom att i passansökan underteckna punkten vårdnadshavarens samtycke.

Till en minderårig sökandes passansökan skall fogas ett skriftligt, specificerat samtycke av de vårdnadshavare som inte är personligen närvarande när passansökan lämnas in.

3 §
Ansökan om identitetshandling för sjömän

Vid ansökan om identitetshandling för sjömän enligt konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/1970) skall till ansökan fogas ett intyg över att sökanden arbetar som sjöman på ett fartyg som permanent används för sjöfart eller att sökanden har behörighetsbrev enligt förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) och att han är arbetssökande sjöman.

F 1256/1997 har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se ikraftträdelsestadgandet i L 1688/2009.

4 §
Sändande av pass per post

När ett pass sänds till sökanden per post skall rekommenderad brevförsändelse eller något motsvarande tillförlitligt försändelsesätt användas.

Hos sökanden tas för försändelsen ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.