Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

29.6.2006/532

Lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/27, som gäller fr.o.m. 22.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde på utarbetande, genomförande, utvärdering och övervakning av program som hänför sig till utveckling av näringsverksamheten på landsbygden, förbättring av gårdsbrukens konkurrenskraft, främjande av ett hållbart nyttjande av förnybara naturtillgångar och förbättring av boendemiljön på landsbygden samt till annan motsvarande utveckling av landsbygden.

Denna lag tillämpas inte på program som finansieras genom Europeiska gemenskapens strukturfonder, Europeiska garantifonden för jordbruket eller Europeiska fiskerifonden.

2 §
Förhållande till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på utarbetande, genomförande, utvärdering och övervakning av program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) program de program för landsbygdsutveckling som finansieras med Europeiska gemenskapens och nationella medel eller uteslutande med nationella medel,

2) verkställande myndighet närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, (22.12.2009/1497)

3) lokal aktionsgrupp en sammanslutning som verkar inom ett begränsat geografiskt område och består av lokala aktörer som deltar i landsbygdsutvecklingen,

4) landsbygdsförordningen rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

5) finansieringsförordningen rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och

6) Europeiska gemenskapens finansieringsandel medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som inrättas genom artikel 2.1 b i finansieringsförordningen.

2 kap

Programarbete

4 § (4.11.2011/1116)
Nationell plan för utveckling av landsbygden

För uppställande av nationella mål för utveckling av landsbygden och för planering av behövliga åtgärder utarbetas vid behov en nationell plan för utveckling av landsbygden som avses i artikel 11 i landsbygdsförordningen eller en annan motsvarande plan. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för utarbetandet, genomförandet och övervakningen av den nationella planen för utveckling av landsbygden eller en annan motsvarande plan samt för att de mål som ingår i planen samordnas med Europeiska unionens prioriteringar för landsbygdsutvecklingen och unionens övriga politikområden.

Statsrådet beslutar om godkännandet av den nationella planen för utveckling av landsbygden eller en annan motsvarande plan innan planen sänds till Europeiska kommissionen.

4 §
Nationell plan för utveckling av landsbygden

För uppställande av nationella mål för utveckling av landsbygden och för planering av nödvändiga åtgärder utarbetas en nationell plan för utveckling av landsbygden som avses i artikel 11 i landsbygdsförordningen. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för utarbetandet, genomförandet och övervakningen av den nationella planen för utveckling av landsbygden samt för att de mål som ingår i planen samordnas med Europeiska gemenskapens prioriteringar för landsbygdsutvecklingen och gemenskapens övriga politikområden.

Statsrådet beslutar om godkännandet av den nationella planen för utveckling av landsbygden innan planen sänds till Europeiska gemenskapernas kommission.

5 § (22.12.2009/1497)
Regionala planer för utveckling av landsbygden

Regionala planer för utveckling av landsbygden kan utarbetas för uppställande av regionala mål och beredning av åtgärder beträffande dem. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för utarbetandet av de regionala planerna och ser till att de samordnas med övriga planer och utvecklingsåtgärder som genomförs i regionen.

Närmare bestämmelser om förfarandet när de regionala planerna utarbetas, deras innehåll och struktur samt samordning kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Lokala planer för utveckling av landsbygden

Lokala planer för utveckling av landsbygden kan utarbetas för uppställande av lokala mål och beredning av åtgärder beträffande dem. De lokala planerna utarbetas av de lokala aktionsgrupperna.

Närmare bestämmelser om förfarandet när de lokala planerna utarbetas samt deras innehåll och struktur kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Program

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar på basis av den plan som avses i 4 § ett förslag till program och ansvarar för dess samordning med Europeiska gemenskapens finansiella instrument och program.

Statsrådet beslutar om godkännandet av förslag som gäller program som finansieras med Europeiska gemenskapens medel innan förslaget sänds till Europeiska gemenskapernas kommission. Program som uteslutande finansieras med nationella medel godkänns av statsrådet.

Vid ändring av ett program iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om utarbetande och godkännande av program. Beslut om administrativa ändringar av ringa betydelse fattar dock jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Samarbete

De planer och program som avses i 4–7 § utarbetas i samarbete med för landsbygdens utveckling viktiga myndigheter, arbetsmarknads- och näringsorganisationer, föreningar och andra motsvarande aktörer.

Till den del åtgärderna hänför sig till andra ministeriers ansvarsområden utarbetas programmen i samarbete med dessa ministerier.

Närmare föreskrifter om de aktörer och det samarbete vid skötseln av olika uppgifter som avses i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Genomförande av program

9 § (29.12.2006/1444)
Centralförvaltningsmyndigheternas uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för planeringen av användningen av programmedlen, beredningen av fördelningen av medlen och anvisningen av medel till de aktörer som sköter uppgifter som föreskrivs i denna lag, övervakningen av genomförandet av program och dess verkningar samt anordnandet av programutvärderingen.

Landsbygdsverket ansvarar för planeringen, utvecklingen och övervakningen av verkställandet av program samt för utbetalningen av medel och en tillräcklig kontroll av användningen av medel. Landsbygdsverket leder och övervakar de verkställande myndigheterna och de lokala aktionsgrupperna när de fullgör de uppgifter som avses i denna lag.

10 §
Regionalt genomförande

De verkställande myndigheterna ansvarar inom sitt område för de uppgifter som gäller beviljande, utbetalning och övervakning av stöd i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. De lokala aktiongrupperna deltar i skötseln av ovan nämnda uppgifter enligt vad som särskilt föreskrivs genom lag.

De verkställande myndigheterna och de lokala aktionsgrupperna skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Landsbygdsverket de upplysningar som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i denna lag. (29.12.2006/1444)

11 §
Regional samordning

Genomförandet av de regionala åtgärder som ingår i ett program skall samordnas med övriga planer och stödåtgärder som genomförs i regionen. I fråga om förfarandet vid samordningen gäller vad som särskilt föreskrivs om regional samordning någon annanstans i lag eller med stöd av lag.

12 §
Övervakning av program

Genomförandet av ett program och programmets verkningar följs med hjälp av de övervakningsuppgifter som anges i programmet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan tillsätta en övervakningsgrupp som bistår det i övervakningen och utvärderingen av programmets genomförande och dess verkningar. Övervakningsgruppen består av representanter för de ministerier, verkställande myndigheter och i 8 § avsedda aktörer som deltagit i utarbetandet av programmet.

Närmare bestämmelser om övervakningsgruppens sammansättning och uppgifter kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Särskilda bestämmelser om finansieringen från Europeiska gemenskapen

13 §
Finansiering från Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapens finansieringsandel intäktsförs i statsbudgeten. Om den nationella finansieringsandelen för programmet beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond, intäktsförs Europeiska gemenskapens finansieringsandel i den fonden.

14 §
Förvaltningsmyndighet

Uppgiften som den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 75 i landsbygdsförordningen handhas av jord- och skogsbruksministeriet.

I fråga om förvaltningsmyndighetens uppgifter gäller vad som föreskrivs i 10 och 19–21 § eller med stöd av dem samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 9 §.

15 §
Utbetalande myndighet

Jord- och skogsbruksministeriet utser inom sitt förvaltningsområde en utbetalande myndighet enligt artikel 6 i finansieringsförordningen.

Den utbetalande myndigheten ansvarar i fråga om de uppgifter som ålagts den i gemenskapslagstiftningen för anordnandet av övervakningen och kontrollen av användningen av medel samt för utarbetandet av utredningar angående användningen av medel. Den utbetalande myndigheten leder och övervakar de verkställande myndigheterna när de sköter de uppgifter som den utbetalande myndigheten ansvarar för enligt artikel 6 i finansieringsförordningen.

De verkställande myndigheterna skall utan hinder av sekretessbestämmelserna ge den utbetalande myndigheten alla uppgifter den behöver för att fullgöra de uppgifter som den ålagts i finansieringsförordningen eller med stöd av den.

16 § (15.3.2013/197)
Attesterande organ

När det gäller att utse attesterande organ enligt artikel 7 i finansieringsförordningen samt organets uppgifter och befogenheter tillämpas vad som i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) föreskrivs om attesterande organ.

17 §
Övervakningskommitté

Statsrådet tillsätter en sådan övervakningskommitté som avses i artikel 77 i landsbygdsförordningen. De aktörer som avses i 8 § skall vara företrädda i kommittén.

I övervakningskommitténs verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På dem som deltar i kommitténs beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av kommitténs uppgifter gäller bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974). (29.12.2006/1444)

Övervakningskommitténs mandatperiod löper ut när Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt den sista årsrapport om programmets genomförande som avses i artikel 82.1 i landsbygdsförordningen.

I övervakningskommitténs arbetsordning föreskrivs om kommitténs sammanträden, behandlingen av ärenden i kommittén och möjligheten för kommittén att höra sakkunniga. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arbetsordningen.

18 §
Nationellt landsbygdsnätverk

Det nationella landsbygdsnätverk som avses i artikel 68 i landsbygdsförordningen har i uppgift att utveckla och upprätthålla samarbetet mellan de aktörer som deltar i landsbygdsutvecklingen och att informera om de möjligheter som ett program medför och de resultat som uppnåtts.

Närmare bestämmelser om den aktör som ansvarar för det nationella landsbygdsnätverkets verksamhet samt om godkännandet av nätverkets handlingsplan och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

19 §
Utvärdering av program

Ett program utvärderas åtminstone en gång under genomförandet. Jord- och skogsbruksministeriet gör eller låter göra de utvärderingar som behövs för utarbetandet och genomförandet av programmet och för övervakningen av dess verkningar.

20 § (29.12.2006/1444)
Information

De möjligheter och verkningar som programmet medför skall vara föremål för omfattande information i den region där programmet genomförs. Jord- och skogsbruksministeriet samt Landsbygdsverket ansvarar för den nationella informationen när det gäller de uppgifter som anvisas dem i denna lag. I övrigt ansvarar den verkställande myndighet eller den lokala aktionsgrupp som ansvarar för utarbetandet och genomförandet av ett program eller en del av programmet för informationen inom sin region.

21 §
Lokala aktionsgrupper

En lokal aktionsgrupp kan vara en registrerad förening eller ett andelslag som tillställer jord- och skogsbruksministeriet en plan enligt 6 § och som har tillräckliga verksamhetsmässiga och administrativa förutsättningar för att sköta de uppgifter som föreskrivits för lokala aktionsgrupper. En förutsättning för att en lokal aktionsgrupp skall godkännas är dessutom att de aktörer som avses i 8 § och de som är bosatta inom tillämpningsområdet för den lokala planen för utveckling av landsbygden är företrädda i aktionsgruppen. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om godkännandet av en lokal aktionsgrupp.

I de lokala aktionsgruppernas verksamhet tillämpas förvaltningslagen, språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och samiska språklagen (1086/2003). På dem som deltar i en lokal aktionsgrupps beslutsfattande och på dem som tjänstgör vid aktionsgruppen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för en lokal aktionsgrupp. Om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av uppgifterna gäller bestämmelserna i skadeståndslagen. (29.12.2006/1444)

Närmare bestämmelser om förutsättningarna och villkoren för godkännande av lokala aktionsgrupper samt om förfarandet i samband med godkännandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Ändringssökande

Ändring i jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av en lokal aktionsgrupp får sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Lagen tillämpas på program vars genomförande inleds den 1 januari 2007 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2006, JsUB 4/2006, RSv 72/2006

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2006/1444:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 192/2006, JsUB 14/2006, RSv 231/2006

22.12.2009/1497:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

4.11.2011/1116:

Denna lag träder i kraft den 9 november 2011.

RP 24/2011, JsUB 1/2011, RSv 11/2011

15.3.2013/197:

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.