Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

21.6.2006/511

Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.12.2013/1077, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § i lagen av den 23 september 2005 om övervakning av villkorlig frihet (782/2005) och 21 kap. 3 § i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005):

1 §
Ställande under övervakning

Efter att ha fått ett meddelande av fängelsedirektören om beslutet om att ställa en fånge som friges villkorligt under övervakning skall Kriminalvårdväsendet utan dröjsmål underrätta fängelsets direktör om den tjänsteman som har förordnats till övervakare.

När fängelset tillkännager sitt övervakningsbeslut skall det tillställa Kriminalvårdsväsendet en i 4 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005) avsedd plan för strafftiden som gäller den övervakade.

2 §
Verkställighetshandling för övervakning

Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå antecknar i övervakningsdiariet uppgifterna i den övervakningsbok som avses i 82 § 2 mom. i statsrådets förordning om fängelse (509/2006).

3 §
Övervakningsplan

Innan den som ställts under övervakning friges skall Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå i samarbete med denne utarbeta en övervakningsplan som bygger på planen för strafftiden och som står i överensstämmelse med dess syften. I samarbete med kommunen skall det sörjas för att övervakningsplanen stöder den vård-, service- eller rehabiliteringsplan som eventuellt har utarbetats i kommunen.

I övervakningsplanen antecknas

1) kontaktuppgifter för övervakaren, för den som bistår denne och för den övervakade samt ändringar i dem,

2) hur ofta övervakaren och den övervakade träffas och på vilket sätt,

3) planerna som gäller den övervakades boende, arbete, utbildning, studier samt planerna som gäller främjande av den ekonomiska situationen och av de övriga omständigheterna,

4) programmen och uppgifterna som hör till övervakning,

5) påföljderna för brott mot skyldigheter som den övervakade har, samt

6) övriga föreskrifter som har getts till den som har ställts under övervakning.

Till den som har ställts under övervakning skall ges en kopia av övervakningsplanen.

4 §
Diarium

Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå för ett diarium över verkställighet av övervakningen av villkorlig frihet. I boken antecknas vid sidan av de nödvändiga uppgifterna om den dömde, fängelset och frigivningstiden uppgift om

1) att handlingarna har kommit in till Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå för verkställighet av övervakningen,

2) dagen då prövotiden slutar,

3) hämtning av den övervakade till ett sammanträffande,

4) en skriftlig varning som getts den övervakade,

5) anmälan till åklagaren om den övervakades grova brott mot skyldigheterna,

6) domstolens beslut om verkställighet av reststraffet som ovillkorligt fängelsestraff, samt

7) dagen då övervakningen upphör.

5 §
Anteckning av observationer om misstänkt berusningstillstånd

Observationer om den övervakades misstänkta berusningstillstånd under övervakningssammanträffandet antecknas i vittnes närvaro på en av Brottspåföljdsverket fastställd blankett för konstaterande av berusningstillstånd. Blanketten fogas till de handlingar som gäller utredning av brott mot skyldigheterna.

6 §
Utredning av brott mot skyldigheterna

Kriminalvårdsväsendet skall göra en skriftlig utredning, om

1) det misstänks att den övervakade har försummat någon skyldighet som föreskrivs i 6 § i lagen om övervakning av villkorlig frihet (782/2005), eller

2) det misstänks att den övervakade väsentligt brutit mot en föreskrift som givits av övervakaren och som är nödvändig för genomförandet av övervakningen.

Då utredningen görs skall den övervakade ges möjlighet att bli hörd. Utredningen tillställs åklagaren i samband med anmälan om misstänkt grovt brott mot skyldigheterna enligt 10 § 2 mom i den lag som nämns i 1 mom.

7 §
Godkännande av uppgifter och program

Kriminalvårdsväsendet godkänner innehållet i uppgifter och program som främjar den sociala handlingsförmågan och som avses i 5 § 1 mom. i lagen om övervakning av villkorlig frihet.

8 §
Avslutande av övervakning

Kriminalvårdsväsendet kan avsluta övervakningen, om det på basis av den övervakningstid som förflutit, ett tillräckligt antal sammanträffanden mellan övervakaren och den övervakade samt uppgifter från andra myndigheter kan anses att den övervakades levnadsförhållanden är stabiliserade och om det inte längre finns en uppenbar risk för att den övervakade gör sig skyldig till brott.

När övervakningen varat minst sex månader kan den avslutas också i en situation som avses i 4 § 2 mom. i lagen om övervakning av villkorlig frihet, om den övervakade i enlighet med 148 eller 149 § i utlänningslagen (301/2004) har avvisats eller utvisats ur landet eller permanent har flyttat till ett annat än nordiskt land eller är i långvarig anstaltsvård på grund av sjukdom. Att den övervakade flyttar till ett annat nordiskt land är ingen grund för avslutande av övervakning, om övervakningen kan ordnas i överensstämmelse med 22 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963).

9 §
Resekostnader

Som skäliga resekostnader anses kostnader som orsakas den övervakade för resor med det billigaste allmänna kommunikationsmedlet till ett av övervakaren förordnat sammanträffande eller annan övervakning.

Resekostnaderna ersätts på basis av den övervakades ansökan.

10 §
Underrättelser i ärenden om behandlingen av reststraff

Allmänna åklagaren skall underrätta Kriminalvårdsväsendets distriktsbyrå som har gjort en anmälan som avses i 10 § 2 mom. i lagen om övervakning av villkorlig frihet, om han eller hon beslutar att inte yrka verkställighet av reststraffet i domstolen.

Domstolen skall sända Kriminalvårdsväsendet ett meddelande om sitt beslut genom vilket den har bestämt att reststraffet skall verkställas eller om den har förkastat åklagarens yrkande.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 9 oktober 1931 angående övervakning av villkorligen frigiven fånge (279/1931) jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.