Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

21.6.2006/510

Statsrådets förordning om häktning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 30.4.2015/549, som gäller fr.o.m. 4.5.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av häktningslagen av den 23 september 2005 (768/2005) och 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställighet av häktning. Förordningen tillämpas också på verkställighet av annat frihetsberövande i fängelse om inte annat föreskrivs någon annanstans.

På en häktad som samtidigt avtjänar ett fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter tillämpas vad som föreskrivs i 16 §. I övrigt tillämpas när det gäller bemötande av en sådan häktad i tillämpliga delar vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse (509/2006).

2 kap

Ankomst till ett fängelse och förflyttningar

2 §
Diarium och verkställighetsuppgifter

Diariet för häktning är ett av domstolen givet häktningsbeslut som avses i tvångsmedelslagen (450/1987) eller ett fångpass som avses i 20 § i statsrådets förordning om fängelse. I fråga om fångpasset tillämpas vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse.

De häktades verkställighetsjournaler är utskrifter ur verkställighetsregistret.

TvångsmedelsL 450/1987 har upphävts genom L 806/2011, se TvångsmedelsL 806/2011 3 kap. 10 §.

3 §
Protokollföring vid ankomstgranskning

I den handling som upprättas vid ankomstgranskningen antecknas

1) tidpunkten för granskningen, vem som utför granskningen och vittnet,

2) den granskades personuppgifter,

3) signalement som har tagits på den som granskas, samt

4) otillåtna ämnen och föremål som eventuellt hittas vid ankomstgranskningen.

Vid ankomstgranskningen görs upp en egendomsförteckning enligt 5 kap. 2 § i häktningslagen (768/2005).

4 §
Förflyttning av häktade

Ansökan om förflyttning skall göras skriftligt och i ansökan skall nämnas de orsaker som ansökan grundar sig på.

Ansökan skall utan dröjsmål tillställas placeringsenheten.

Beslutet om den häktades ansökan om förflyttning och i övrigt i ett ärende som gäller förflyttning skall vara skriftligt och skall utan dröjsmål delges den häktade.

3 kap

De häktades egendom och inkomster

5 §
Egendom som överlämnas till den häktades förfogande

Egendom som överlämnas till den häktades förfogande kan granskas. Den häktades personliga bruksföremål som överlämnas till den häktades förfogande skall lämpa sig för förvaring i bostadsrummet. Vid bedömning av den rimliga mängden bruksföremål beaktas förhållandena i fängelset eller fängelseavdelningen och graden av övervakning, bostadsrummets storlek, förvaringsutrymmen, brandsäkerheten och de krav som granskningen av rummen ställer.

När mängden av egendom som den häktade innehar begränsas skall den häktade ges en möjlighet att välja de föremål som han eller hon innehar.

I övrigt iakttas i fråga om arten och mängden av egendom som överlämnas till den häktades förfogande vad som föreskrivs i fängelsets ordningsstadga.

6 §
Granskning av elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning som överlämnas till den häktades förfogande skall lämnas för granskning till en person som har en lämplig utbildning. Utrustningen granskas på den häktades bekostnad. Granskningsavgiften skall vara skälig.

Den granskade utrustningen skall förseglas så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts eller avslägnas. En ny granskning får utföras på den häktades bekostnad endast om förseglingen har avlägsnats eller brutits utan personalens lov.

7 §
Egendom under transport

Vid en fångtransport kan medföras en sådan mängd egendom som har fastställts i Brottspåföljdsverkets anvisning.

Under transporten får den häktade inte ta emot egendom utan fångvårdsmyndighetens tillstånd.

8 §
Skaffande av bruksföremål

Om den häktade vill skaffa sig bruksföremål eller andra förnödenheter utanför fängelset, skall han eller hon innan de skaffas försäkra sig om att föremålen eller förnödenheterna kan överlämnas till hans eller hennes förfogande eller tas till förvaring i fängelset.

9 §
Användning av pengar och andra betalningsmedel

Ett beslut genom vilket en häktads rätt att använda pengar och andra betalningsmedel som har sitt ursprung utanför fängelset begränsas skall vara skriftligt. Beslutet och dess grunder skall delges den häktade.

10 §
Sysselsättningspenning och brukspenning

Om en häktad deltar i arbete, utbildning eller någon annan sysselsättning som fängelset ordnar, iakttas vid bestämmande av sysselsättningspenningen vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse.

Om det betalas brukspenning till en häktad, är dess belopp 2,00 euro per vardag.

4 kap

Kontakter utom fängelset

11 §
Granskning av brev och andra postförsändelser

Genom granskning av brev och andra postförsändelser får den häktade inte vållas större skada än vad som är nödvändigt för utförande av en ändamålsenlig granskning. Brev och andra postförsändelser skall granskas och vidarebefordras så snabbt som möjligt med beaktande av tiden som granskningen tar. Tidpunkterna för utdelningen av breven och tömningen av postlådan skall meddelas de häktade. Fängelsets postboxadress skall meddelas de häktade.

Ett brev som har öppnats för granskning vidarebefordras till den häktade återförslutet.

12 §
Protokollföring och meddelanden

Den häktade skall underrättas om öppnandet av ett slutet brev eller någon annan postförsändelse till eller från den häktade. Beslutet om öppnandet skall protokollföras. Föremål och ämnen som har påträffats i samband med öppnandet skall protokollföras.

I ett beslut om kvarhållande av ett brev, en annan postförsändelse eller ett meddelande skall anges orsaken till kvarhållandet. Om kvarhållandet har en i 8 kap. 5 § 1 mom. i häktningslagen avsedd orsak, skall beslutet protokollföras i det säkerhetsregister som avses i 8 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002).

13 §
Tillsynsmyndigheter

De häktade skall ha tillgång till en förteckning av vilken framgår de myndigheter som utövar tillsyn över fängelsets eller fängelsepersonalens verksamhet samt organ som utövar tillsyn över iakttagandet av de mänskliga rättigheterna hos vilka de häktade enligt internationella konventioner har besvärs- eller klagorätt.

14 §
Protokollföring vid avlyssning av telefonsamtal

I fråga om telefonsamtal som avlyssnas antecknas namnet på den häktade som avlyssnas, telefonnumret till vilket den häktade ringde eller från vilket någon ringde till den häktade, namnet på den som beslutade om avlyssningen samt grunden för avlyssningen.

15 §
Besöksförbud och dess innehåll

I ett beslut om besöksförbud skall anges namnet på den som meddelas besöksförbud, grunden för och längden på förbudet, den eller de häktade som förbudet avser, fängelset eller fängelserna som förbudet avser samt vem som fattade beslutet.

Om förbudet avser flera än ett fängelse, skall fängelsedirektörerna i mån av möjlighet ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

16 §
Permissionsförfarande

Ansökan om permission skall göras på en blankett som fastställs av Brottspåföljdsverket. Den häktade skall ge en tillräcklig utredning till stöd för sin ansökan. Den häktade skall lämna in sin ansökan för behandling till den tjänsteman som anges i fängelsets arbetsordning.

Permissionsansökningarna skall behandlas utan dröjsmål.

Ett beslut om permission skall vara skriftligt.

5 kap

Disciplin, granskning och övervakning

17 §
Utredning av ordningsförseelser

Anmälan om en misstänkt ordningsförseelse skall lämnas till den tjänsteman som svarar för säkerheten enligt ett av Brottspåföljdsverket fastställt formulär. Av anmälan skall framgå uppgifter om vem som gör anmälan, fängelset, tidpunkten för händelsen, den häktade som misstänks vara skyldig och andra som har anknytning till händelsen samt en redogörelse för vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen.

Över utredningen av en ordningsförseelse skall föras protokoll enligt ett av Brottspåföljdsverket fastställt formulär. I protokollet antecknas personuppgifter om den häktade och andra som hörs, händelsens identifieringsuppgifter samt vilken ordningsförseelse som den häktade misstänks för, tid och plats för hörande, vem som utfört hörandet och vittnet samt de berättelser som avgetts av den häktade som misstänks vara skyldig och andra som hörs samt annan bevisning. Anmälan om ordningsförseelsen fogas till protokollet. Den som utför hörandet och det närvarande vittnet skall underteckna protokollet. Den som har hörts undertecknar protokollet som förts över hörandet.

18 §
Behandling av disciplinärenden

Över behandlingen av disciplinärenden skall föras ett protokoll i vilket antecknas

1) den häktades personuppgifter,

2) förseelsens art samt platsen och tiden för händelsen,

3) uppgifter om den utredning som presenterats i ärendet och en hänvisning till protokollet över utredningen av förseelsen,

4) den häktades utlåtande,

5) eventuella andra utlåtanden,

6) påfört disciplinstraff eller annat beslut som har fattats i ärendet och motivering till det,

7) eventuellt avdrag från disciplinstraffet, samt

8) tid och plats för verkställigheten av disciplinstraffet.

Om ett disciplinstraff inte påförs, antecknas i protokollet de uppgifter som avses i 1 mom. 1–6 punkten. Om ärendet i stället för att ett disciplinstraff påförs överförs till polisundersökning, skall detta antecknas i protokollet.

Protokollet undertecknas av fängelsedirektören, av den tjänsteman som svarar för säkerheten och av vittnet. Protokollet med anvisning om rättelseyrkande skall bevisligen delges den häktade.

19 §
Protokollföring vid kroppsvisitation av häktade

Vid kroppsvisitation av en häktad skall antecknas i protokollet

1) den häktades personuppgifter,

2) grunden för kroppsvisitationen,

3) tiden och platsen för kroppsvisitationen,

4) vem som fattade beslutet och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utför kroppsvisitationen,

6) vittnet, eller om det inte har funnits något vittne, orsaken till det,

7) observationer och fynd som har gjorts vid kroppsvisitationen, samt

8) egendom som fråntagits den häktade.

Protokollet undertecknas av den som utför kroppsvisitationen och av vittnet.

20 §
Protokollföring över beslut om specialgranskning

I ett beslut om specialgranskning skall antecknas fängelset, avdelningen eller utrymmet som granskas, tiden för granskningen, den som ansvarar för granskningen, grunden för specialgranskningen samt vem som fattade beslutet. I beslutsblanketten antecknas också tidpunkten då grunden för specialgranskningen har meddelats den eller de häktade.

Över kroppsvisitationer som utförs vid specialgranskningen förs ett protokoll i vilket antecknas vilka tjänstemän som har deltagit i granskningen, personuppgifter om de häktade som granskades, eventuella otillåtna föremål och ämnen som påträffas samt var de hittades. Protokollet undertecknas av två tjänstemän som har deltagit i granskningen.

21 §
Protokollföring över beslut om kroppsbesiktning

I ett beslut om kroppsbesiktning skall antecknas den häktades namn, grunden för kroppsbesiktning, plats där kroppsbesiktningen utförs, vem som fattade beslutet samt tidpunkten då den häktade har underrättats om grunden för kroppsbesiktningen. Den tjänsteman som har fattat beslutet bekräftar beslutet med sin underskrift.

Ämnen och föremål som påträffas vid kroppsbesiktningen skall protokollföras.

22 §
Protokollföring vid kroppsvisitation av besökare

Vid kroppsvisitation av besökare antecknas i protokollet

1) personuppgifter om den som kroppsvisiteras,

2) grunden för kroppsvisitationen,

3) tiden och platsen för kroppsvisitationen,

4) vem som fattade beslutet och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som utförde kroppsvisitationen,

6) vittnet,

7) observationer och fynd som har gjorts vid kroppsvisitationen, samt

8) egendom som fråntagits den som kroppsvisiteras.

Protokollet undertecknas av den som utför kroppsvisitationen och av vittnet.

23 §
Maktmedelsredskap och fängsel

Som maktmedelsredskap används redskap som Fångvårdsväsendet har reserverat för detta syfte. Som maktmedelsredskap används handbojor, knippförband av plast för fängsel av en person, skyddssköld, batong eller teleskopsbatong, gassprej, elpistol, pistol och revolver.

Som redskap för fängsel används handbojor och knippförband av plast.

Brottspåföljdsverket beslutar om typen och mängden av de maktmedel som Fångvårdsväsendets tjänstemän använder samt om de patroner som används i vapen.

I fråga om bärande av skjutvapen iakttas vad som föreskrivs i 58 och 59 § i statsrådets förordning om fängelse.

24 §
Protokollföring vid fängsel

Grunden för och varaktigheten av användningen av fängsel av den häktade skall protokollföras. Sker användningen av fängsel med stöd av 13 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i häktningslagen, antecknas också tidpunkten då en läkare har hörts. Den tjänsteman som har fattat beslutet och den tjänsteman som har verkställt det bekräftar beslutet med sin underskrift.

25 §
Protokollföring vid och verkställighet av observation

Vid ställande under observation antecknas i protokollet

1) den häktades personuppgifter,

2) grunden för ställande under observationen,

3) verkställighetsplats,

4) vem som fattade beslutet och hans eller hennes tjänsteställning,

5) övervakningssätt,

6) tidpunkten då observationen inleddes och avslutades,

7) tidpunkten då ställandet under observation har meddelats hälso- och sjukvårdspersonalen,

8) tidpunkten då läkaren eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt hälsotillståndet för den som ställts under observationen, samt

9) hur den häktades hälsotillstånd har följts.

Ett beslut om att observation skall fortgå och grunderna för beslutet skall protokollföras. Den tjänsteman som har fattat beslutet om ställande under observation och att observationen skall fortgå och den tjänsteman som svarar för verkställigheten av observationen bekräftar anteckningarna med sin underskrift.

26 §
Observation i isolering

Vid observation i isolering skall antecknas i protokoll

1) den häktades personuppgifter,

2) grunden för observation i isolering,

3) verkställighetsplats,

4) vem som fattade beslutet och hans eller hennes tjänsteställning,

5) övervakningssätt,

6) tidpunkten då observation i isolering inleddes och avslutades,

7) tidpunkten då ställandet under observation i isolering har meddelats hälso- och sjukvårdspersonalen,

8) tidpunkten då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt hälsotillståndet för den som ställts under observation,

9) hur den häktades hälsotillstånd har följts, samt

10) gjorda observationer eller fynd.

Om observation i isolering fortgår över sju dygn, skall beslutet om att observationen skall fortgå och grunderna för beslutet samt omständigheterna vid kroppsbesiktningen protokollföras.

Den tjänsteman som har fattat beslutet om ställandet under observation i isolering och att observationen skall fortgå och den tjänsteman som svarar för verkställigheten av observationen i isolering bekräftar anteckningarna med sin underskrift.

27 §
Avskildhet

Ett beslut om avskildhet fattas skriftligt. I beslutet skall nämnas

1) den häktades personuppgifter,

2) grunden för avskildhet,

3) verkställighetsplats,

4) den häktades utlåtande, samt

5) tidpunkten då avskildheten inleds och avslutas.

Den fängelsedirektör som har fattat beslutet bekräftar beslutet med sin underskrift.

Om avskildheten fortgår, skall de uppgifter som avses i 1 mom. nämnas i beslutet.

6 kap

Ändringssökande

28 §
Rättelseyrkande

På framställande och behandling av ett rättelseyrkande tillämpas bestämmelserna i 64–69 § i statsrådets förordning om fängelse.

7 kap

Särskilda bestämmelser

29 §
Verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft

Om en häktad i enlighet med 1 kap. 2 § 2 mom. i häktningslagen samtycker till verkställighet även om domen inte har vunnit laga kraft, skall en anmälan om samtycket göras i närvaro av ett ojävigt vittne till den tjänsteman som svarar för verkställigheten eller till någon annan tjänsteman som förordnats i regionfängelsets arbetsordning.

Den domstol där målet är anhängigt skall underrättas om att den häktade nöjer sig med domen och att den dömde eventuellt friges från fängelset innan ärendet har avgjorts av fullföljdsdomstolen. Den dömdes ombud skall också underrättas om att den dömde nöjer sig med domen.

8 kap

Ikraftträdandebestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 28 maj 1999 om rannsakningsfängelse (701/1999) jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.