Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

1.6.2006/489

Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 24.5.2012/264, som gäller fr.o.m. 1.7.2012.

I enlighet med handels- och industriminsteriets beslut föreskrivs med stöd av 7 och 9 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på matsvampar som säljs som livsmedel och på svampprodukter som tillverkats av dem samt på andra livsmedel som innehåller matsvampar.

Denna förordning tillämpas på varje fas av saluföring både av odlade och i naturen plockade matsvampar, som säljs antingen förpackade eller oförpackade eller används som beståndsdelar i svampprodukter.

Denna förordning tillämpas på de svampar som avses i Europeiska rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker till den del som om dessa inte har föreskrivits om krav för saluföring med stöd av förordningen i fråga.

Kraven i denna förordning tillämpas varken på svampar eller svampprodukter, som lagligen har plockats, tillverkas och/eller saluförts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet eller lagligen tillverkats i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

matsvamp odlad eller vilt växande svamp som antingen som sådan eller korrekt behandlad lämpar sig som människoföda,

handelssvamp matsvamp som godkänts för försäljning av Livsmedelssäkerhetsverket,

handelssvampsförteckning en av Livsmedelssäkerhetsverket fastställd och uppdaterad förteckning över de matsvampar som har godkänts som handelssvampar,

svampprodukt matsvamp som har beretts till livsmedel genom djupfrysning, frysning, torkning, saltning, upphettning eller behandlad på något annat sätt och

jordämne organisk orenhet av växtursprung, vilken inte hör till försäljningspartiet, såsom barr, blad, växtdelar samt oorganisk orenhet såsom sand och stenar.

3 §
Handelssvampsförteckningen och handelssvamparnas namn

Livsmedelssäkerhetsverket gör upp en förteckning över de matsvampar som har godkänts som handelssvampar (handelssvampsförteckningen). Endast matsvamp som har godkänts som handelssvamp får säljas som livsmedel. När handelssvampar eller svampprodukter som innehåller sådana säljs, skall namn enligt den handelssvampsförteckningen användas.

Ett försäljningsparti får innehålla endast en handelssvampssort. Livsmedelssäkerhetsverket ger i samband med utarbetandet av handelssvampsförteckningen närmare anvisningar om försäljning av svampar av samma släkt i samma parti.

4 §
Minimikrav för handelssvampar som säljs färska

Handelssvampar som säljs färska skall vara i sådant skick att de med säkerhet kan identifieras. Dock tillåts att svampen klyvs och foten samt felaktiga eller mjuka delar avlägsnas i samband med att svampen försätts i säljbart skick.

Handelssvampar som säljs färska skall vara friska, fasta, så rena och mögelfria som möjligt samt ha den lukt och smak som är karakteristisk för handelssvampen i fråga. I de handelssvampar som säljs färska får finnas jordämne eller fel orsakade av skadedjur endast i obetydliga mängder.

5 §
Minimikrav för svampprodukter och andra livsmedel som innehåller svamp

Som tillverkningsämne i en svampprodukt och ett annat livsmedel får en eller flera handelssvampar användas. De svampar som används i en svampprodukt och i ett annat livsmedel skall med säkerhet kunna identifieras, de skall vara friska, rena och mögelfria.

En svampprodukt som har tillverkats av svampplockaren får dock innehålla endast en handelssvampssort.

6 §
Transport och förvaring av handelssvamp

Färska handelssvampars försäljnings- och transporthöljen skall vara torra, rena och luktfria samt även i övrigt lämpliga för förpackande och transport av svampar.

Förvaringen och transporten av handelssvampar skall ordnas så att svamparnas kvalitet inte försämras väsentligt under förvarings- eller transporttiden.

7 §
Förpackningspåskrifter och de uppgifter som skall ges i samband med försäljning

Utöver vad som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordningen om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004), skall på handelssvampar som säljs färska och på svampprodukter göras de påskrifter om vilka föreskrivs i 8, 9 och 10 § i denna förordning och i samband med försäljningen ges de uppgifter om vilka föreskrivs i denna förordning.

På höljen till handelssvampar som säljs av plockaren och till sådana som säljs på torg skall endast de påskrifter göras som föreskrivs i 8 § 1 mom. och 9 § i denna förordning.

8 §
Påskrifter för handelssvampar som skall säljas färska

På höljet till en förpackad handelssvamp skall meddelas svampens namn enligt handelssvampsförteckningen.

I fråga om handelssvamp som säljs oförpackade skall svampens namn enligt handelssvampsförteckningen meddelas i en broschyr som är lätt att få syn på och som placeras i omedelbar närhet till svampen.

9 §
Påskrifter för stenmurklor

När färska eller torkade stenmurklor säljs för annat än industriellt syfte, skall på deras förpackning utöver de påskrifter om vilka föreskrivs i 7 och 8 § finnas följande varning om att svamparna är giftiga och anvisning om hur de skall behandlas:

"Obehandlad är stenmurklan giftig.

Stenmurklor skall kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp till 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning.

När murklor konserveras genom torkning skall de blötläggas i vatten i minst två timmar innan de används (10 g svamp och 2 dl vatten). Efter blötläggningen skall murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska.

När murklor torkas eller kokas skall ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning."

Denna varning och behandlingsanvisning skall finnas i en broschyr som är lätt att få syn på i omedelbar närhet till murklor som säljs oförpackade.

10 §
Påskrifter för svampprodukter

På förpackningen till svampprodukter och på transporthöljet till svampprodukter som säljs oförpackade skall de handelssvampar som använts i produkten meddelas enligt vikten i fallande mängdordning.

I en broschyr som är lätt att få syn på och som har placerats i omedelbar närhet till en svampprodukt som säljs oförpackad, skall de handelssvampar som använts i produkten meddelas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

11 §
Kvalitetsklass

Matsvamp får benämnas extra eller matsvamp av 1 eller 2 klass, ifall den uppfyller de krav som godkänns för dylika klasser. I förpackningspåskrifterna skall meddelas vilken handelsnorm kvalitetsklassificeringen baserar sig på.

Om en matsvamp, som vid förpackandet har försetts med en påskrift som visar kvalitetsklass, har blivit sämre så att den inte längre uppfyller kvalitetskraven i klassen, skall den sorteras på nytt och klassmärkningen ändras så att den motsvarar kvaliteten.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs matsvampsförordningen (871/1981) av den 11 december 1981 samt handels- och industriministeriets beslut om matsvampar (644/1983) av den 28 juni 1983.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.