Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

4.5.2006/321

Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 5.5.2011/420, som gäller fr.o.m. 1.9.2011.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 kap

Godkännande av livsmedelslokal

1 §
Ansökan om godkännande

Av en sådan ansökan om godkännande av en livsmedelslokal som avses i 14 § i livsmedelslagen skall framgå

1) livsmedelsföretagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personnummer,

3) livsmedelslokalens namn och besöksadress,

4) verksamhetens art,

5) de viktigaste anordningarna med tanke på verksamheten,

6) utredning om vattenförsörjning, ventilation, avlopp och avfallshantering,

7) utredningar om byggnadssättet för produktions-, lager-, underhålls-, städ- och transportutrymmen samt personalrum, de material som använts, samt

8) när verksamheten beräknas börja.

Till ansökan skall dessutom fogas

1) en plan för egenkontroll,

2) uppgifter om utrymmenas användningsändamål enligt den huvudritning som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten och om eventuella anhängiga tillstånd, samt

3) livsmedelslokalens situationsplan, planritning och ritning över VVS-installationerna, där placeringen av inventarier och anordningar framgår.

Av en ansökan om godkännande av en livsmedelslokal som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning skall dessutom framgå

1) personalens, inklusive underhålls-, transport- och städpersonalens, rutter,

2) transportrutterna för råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel, avloppsvatten och fast avfall,

3) placeringen av golvbrunnar och vattenposter samt platser för tvättning och desinficering,

4) temperaturerna i kylda utrymmen och system för kontroll av temperaturer,

5) i fråga om slakterier, små slakterier och renslakterier, de djurarter som slaktas och deras genomsnittliga antal och maximiantal per timme, dag och vecka samt uppgifter om ett eventuellt laboratorium för köttbesiktning som finns i anslutning till anläggningen,

6) i fråga om styckningsanläggningar anläggningens verksamhet samt den genomsnittliga mängd kött som styckas per dag och per vecka, samt

7) lagringen av råvaror, tillverkningsämnen och färdiga livsmedel.

Den tillsynsmyndighet som godkänner livsmedelslokalen kan dessutom av sökanden begära ytterligare utredningar som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

2 §
Livsmedelslokal på torg och andra utomhusområden

Den som säljer livsmedel eller bereder livsmedel för servering på ett torg eller annat ställe utomhus skall lämna in en ansökan enligt 1 § till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger.

Ansökan om godkännande kan också göras av torg- eller utomhusområdets innehavare. De som bedriver försäljning eller servering på området behöver i detta fall inte själva göra en sådan ansökan som avses i 1 §. De skall dock visa upp en plan för egenkontroll för tillsynsmyndigheten för godkännande. I det fall som avses i detta moment skall torg- eller utomhusområdets innehavare göra en anmälan som avses i 14 § 2 mom. i livsmedelslagen till tillsynsmyndigheten när de företagare som bedriver försäljning eller servering på torget eller utomhusområdet byts.

Utöver vad som föreskrivs i 1 § skall av ansökan framgå hur de produkter som saluförs eller serveras förvaras samt förvarings- och beredningsanordningarna. Därutöver skall till ansökan fogas en utredning om hur livsmedlen och de inventarier, de anordningar och den utrustning som används vid försäljningen eller serveringen förvaras och lagras utanför försäljningstid och livsmedelstillsynsmyndighetens beslut om detta.

3 §
Mobila fordon och anläggningar

En företagare som säljer livsmedel från en flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller annan mobil anläggning skall göra en ansökan för godkännande till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun på vars område kiosken, försäljningsvagnen eller anläggningen av annat slag första gången tas i bruk. Om verksamheten förändras väsentligt skall anläggningen anmälas till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där anläggningen först används.

Av anmälan skall utöver det som föreskrivs i 1 § framgå

1) eventuellt registernummer eller annan identifikation för försäljningsanläggningen samt

2) tillgången till hushållsvatten och uppgifter om andra hygieniska arrangemang.

Företagaren skall i kiosken, fordonet eller anläggningen av annat slag förvara en kopia av det beslut som fattats med anledning av ansökan och på begäran visa upp kopian samt planen för egenkontroll för försäljningsortens livsmedelstillsynsmyndighet.

4 §
Livsmedelslokal i transportfordon eller container

Av en ansökan om godkännande av en livsmedelslokal för vilkens del syftet med verksamheten endast är yrkesmässig transport eller förvaring av livsmedel i ett transportfordon eller en container skall, utöver vad som föreskrivs i 1 §, framgå

1) uppgifter om transporterna,

2) transportmedel,

3) det slag av livsmedel som transporteras, samt

4) temperaturerna under transporten och vilka metoder som används för att mäta temperaturerna.

En ansökan behöver dock inte göras, om hela verksamheten ingår i ansökan om godkännande av en annan livsmedelslokal.

5 §
Livsmedelslokaler i vilka endast bedrivs import och export

Av en ansökan om godkännande av en livsmedelslokal för vilkens del syftet med verksamheten endast är import och export av livsmedel skall, i stället för de uppgifter som anges i 1 §, framgå

1) företagarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer samt ansvarig person,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personnummer,

3) uppgifter om de import- och exportplatser som företagaren använder och kontaktuppgifter till dessa,

4) slag av livsmedel som skall importeras eller exporteras, samt

5) en beskrivning av verksamhetens omfattning.

En plan för egenkontroll skall fogas till ansökan.

En företagare som inte själv exporterar eller importerar livsmedel skall i stället för de uppgifter som anges i 1 mom. 3 punkten lämna uppgifter om de företagare av vilka företagaren tar emot livsmedel eller till vilka han sänder livsmedel.

Om anmälningar angående första ankomstplats och verksamheten vid denna föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006).

6 §
Villkorligt godkännande

Bestämmelser om villkorligt godkännande av livsmedelslokaler finns i artikel 31.2 punkt d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

7 §
Beslut om godkännande

Av ett beslut om godkännande skall framgå

1) företagarens namn och var livsmedelslokalen är belägen,

2) de ansökningshandlingar som ligger till grund för beslutet,

3) uppgifter om godkända eller villkorligt godkända funktioner,

4) begärda utlåtanden,

5) utförda inspektioner,

6) utredning om hörande av företagaren,

7) utredning om hörande av parter, samt

8) i förekommande fall föreskrifter som meddelats eller förbud som gäller verksamheten och motiveringen till dessa samt resultaten av eventuella undersökningar och utredningar.

Till beslutet skall i enlighet med 46 och 47 § i förvaltningslagen (434/2003) fogas antingen en anvisning för rättelseyrkande eller en besvärsanvisning. Anvisningen för rättelseyrkandet fogas till det beslut som den kommunala tjänsteinnehavare har fattat. I annat fall skall till beslutet fogas av en besvärsanvisning. Närmare bestämmelser om innehållet i anvisningen för rättelseyrkande och besvärsanvisningen finns i förvaltningslagen.

I samband med godkännande och villkorligt godkännande ger Livsmedelssäkerhetsverket ett godkännandenummer till en livsmedelslokal som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung innan dessa går till detaljförsäljning.

Företagaren skall förvara ansökningshandlingarna och beslutet om godkännande i livsmedelslokalen, där de skall vara tillgängliga för den myndighet som övervakar lokalen.

8 §
Godkännande som livsmedelslokaler när det gäller anläggningar som godkänts med stöd av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 § behöver anläggningar som godkänts med stöd av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) inte till den nya ansökan om godkännande som avses i 88 § 2 mom. i livsmedelslagen foga följande handlingar, om de har tillställts tillsynsmyndigheten i ansökningshandlingarna gällande ett tidigare beslut om godkännande eller i samband med en inspektion som gjorts före denna förordnings ikraftträdande, om de motsvarar lokalens konstruktioner, verksamhet och egenkontroll och om inte tillsynsmyndigheten särskilt begär att få dem:

1) en plan för egenkontroll,

2) de handlingar som avser de uppgifter som nämns i 1 § 1 mom. 4–8 punkten, 2 mom. 2 och 3 punkten och 3 mom. 1–7 punkten.

2 kap

Tillsynsmyndighetens anmälningsskyldighet

9 §
Anmälan av ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande enligt livsmedelslagen av en sådan förplägnadsrörelse som avses i 1 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) samt inspektionsbesök i sådana lokaler i samband med ansökan skall meddelas polisinrättningen i det härad inom vars verksamhetsområde lokalen ligger samt räddningsmyndigheten i området.

10 § (13.1.2010/22)
Anmälan om godkänd livsmedelslokal

Regionförvaltningsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården skall underrätta tillsynsmyndigheten i den kommun där en livsmedelslokal är belägen om godkännande eller villkorligt godkännande av lokalen i fråga.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverket och den kommunala tillsynsmyndigheten skall meddela Livsmedelssäkerhetsverket åtminstone följande uppgifter om de livsmedelslokaler som de har godkänt eller godkänt med vissa villkor:

1) företagarens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,

2) företagarens företags- och organisationsnummer eller, om sådant saknas, personnummer,

3) livsmedelslokalens adress, samt

4) den verksamhet som bedrivs.

3 kap

Tjänsteinnehavares behörighetsvillkor

11 §
Särskilda behörighetsvillkor

Kommunen skall ordna tillsynen vid mjölkproduktionsenheter och hönsäggspackerier så att den sköts av en veterinär som står i tjänsteförhållande till kommunen.

Tillsynsmyndigheten skall ordna tillsynen och köttbesiktningen vid slakterier, små slakterier, renslakterier, inrättningar för vilthantering och styckningsanläggningar så att dessa uppgifter sköts av en veterinär i tjänsteförhållande. I fråga om behörighetskraven för besiktningsveterinärer, besiktningsassistenter samt anställda hos livsmedelsföretagare föreskrivs i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

4 kap

Särskilda bestämmelser

12 §
Ikraftträdande av vissa bestämmelser i livsmedelslagen

Livsmedelslagens 13 § 2 mom. 6 och 7 punkten träder i kraft den 10 maj 2006.

Livsmedelslagens 42 och 76 § träder i kraft den 1 maj 2008. (13.12.2007/1242)

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2006.

Genom denna förordning upphävs följande författningar eller delar av dem:

1) förordningen av den 30 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996) jämte ändringar,

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 november 2000 om den behörighet inom livsmedelshygien som krävs vid kommunernas övervakning och inspektion enligt hygienlagen (19/VLA/2000),

3) statsrådets beslut av den 13 augusti 1959 om statens anstalter för livsmedelsundersökningar (347/1959) jämte ändringar,

4) provtagningsförordningen av den 15 april 1983 (385/1983) jämte ändringar,

5) förordningen av den 2 september 1994 om samarbete med Europeiska gemenskapernas kommission i livsmedelsfrågor (801/1994),

6) handels- och industriministeriets beslut av den 30 september 1996 om ordnande av livsmedelstillsynen (710/1996),

7) 8 och 9 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 juni 2000 om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel (597/2000), och

8) 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 19 februari 2003 om vissa lokaler och inrättningar som avses i hälsoskyddslagen samt om anmälan om mobila fordon och anläggningar (167/2003).

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2007/1242:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

13.1.2010/22:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.