Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

27.1.2006/72

Ungdomslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2016/1285, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Syftet skall uppnås med utgångspunkt i gemenskap, solidaritet, likställdhet och jämlikhet, kulturell mångfald och internationalism, sunda levnadsvanor samt respekt för miljön och livet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) unga personer som inte har fyllt 29 år,

2) aktivt medborgarskap ungas målinriktade verksamhet i medborgarsamhället,

3) stärkning av ungas sociala identitet till unga riktade åtgärder för att förbättra deras livskunskap och för att förhindra utslagning,

4) ungdomsarbete åtgärder för att främja ett aktivt medborgarskap i fråga om de ungas användning av sin egen tid, stärka de ungas sociala identitet, stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess samt växelverkan mellan generationerna,

5) ungdomspolitik åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor,

5 a) sektorsövergripande samarbete ett samarbete på lokal nivå mellan myndigheter som representerar olika förvaltningsgrenar, (20.8.2010/693)

6) riksomfattande ungdomsorganisation en registrerad organisation som förverkligar denna lags syfte och utgångspunkter och vars verksamhetsområde är hela landet,

7) riksomfattande serviceorganisationför ungdomsarbete en registrerad organisation vars verksamhet har som främsta syfte att producera tjänster för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet,

8) organisation som bedriver ungdomsarbete en registrerad organisation eller annan sammanslutning vars verksamhet åtminstone till en del består av ungdomsarbete och vars ungdomsarbete till omfattningen kan jämföras med verksamheten i en riksomfattande ungdomsorganisation.

2 kap

Statens ungdomsarbete och ungdomspolitik

3 § (13.12.2013/937)
Utveckling och samarbete

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Regionförvaltningsverket är statens regionförvaltningsmyndighet i ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner resultatmålen för regionförvaltningens ungdomsväsen tillsammans med regionförvaltningsverket.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar på riksnivå och regionförvaltningsverket på regionnivå för samordningen av ungdomspolitiken.

4 § (13.12.2013/937)
Ungdomspolitiskt utvecklingsprogram

Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. I programmet anges de riksomfattande målen för ungdomspolitiken och riktlinjerna för regionförvaltningsverkens och kommunernas ungdomspolitiska programarbete. Utvecklingsprogrammet revideras vid behov.

Utvecklingsprogrammet bereds vid undervisnings- och kulturministeriet i samråd med andra behöriga ministerier. I beredningen ska centrala instanser inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken höras.

Närmare bestämmelser om utvecklingsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § (13.12.2013/937)
Statens delegation för ungdomsärenden

Sakkunnigorgan i ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är statens delegation för ungdomsärenden, som tillsätts av statsrådet. Delegationen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen kan ha sektioner för beredningen av ärenden.

Delegationen ska

1) till undervisnings- och kulturministeriet ge utlåtanden om de ärenden som ska tas med i det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och årligen utvärdera utfallet av programmet,

2) lägga fram förslag till program och åtgärder som gäller unga,

3) producera aktuell information om unga och deras levnadsförhållanden.

Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 § (13.12.2013/937)
Utvärderings- och understödskommissionen

Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i ärenden som gäller understöd till de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationerna för ungdomsarbete är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen kan inom sig tillsätta sektioner för beredningen av ärenden.

Kommissionen ska

1) årligen göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationerna för ungdomsarbete,

2) årligen utifrån ansökningar ge ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om understödsbehörigheten hos riksomfattande ungdomsorganisationer och riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete,

3) årligen ge ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöd för organisationer som bedriver ungdomsarbete,

4) på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.

Närmare bestämmelser om kommissionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik

7 §
Utveckling och genomförande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Ungdomsarbete och ungdomspolitik ingår i kommunernas uppgifter. Kommunerna, ungdomsföreningarna och andra organisationer som bedriver ungdomsarbete ansvarar för genomförandet av ungdomsarbetet. Tjänster inom ungdomsarbetet kan även produceras regionalt såsom samarbete mellan kommuner.

Kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik omfattar fostrande handledning av unga, verksamhetslokaler, möjligheter till fritidssysselsättning, informations- och rådgivningstjänster, stöd för ungdomsföreningar och andra ungdomsgrupper, idrottsinriktad, kulturell, internationell och mångkulturell ungdomsverksamhet, miljöfostran för unga samt vid behov tjänster som gäller ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete eller andra verksamhetsformer som är lämpade för de lokala förhållandena och behoven. (20.8.2010/693)

Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken förverkligas genom sektorsövergripande samarbete samt i samråd med de unga, ungdomsföreningarna och andra organisationer som bedriver ungdomsarbete. (20.8.2010/693)

7 a § (20.8.2010/693)
Sektorsövergripande samarbete

För allmän planering och utvecklande av verkställigheten av det sektorsövergripande samarbetet mellan myndigheter på lokal nivå ska kommunen bilda ett koordinerande nätverk för vägledning av och tjänster för unga med företrädare för undervisnings-, social-, hälsovårds- och ungdomsväsendet samt för arbets- och polisförvaltningen. Utöver dessa kan företrädare för försvarsmakten och för övriga myndigheter höra till nätverket. Nätverket fungerar i växelverkan med sammanslutningar som producerar tjänster för unga. Flera kommuner tillsammans kan också bilda ett gemensamt nätverk. Nätverket behandlar inte enskilda ungas ärenden.

För att främja samordningen av och genomslagskraften för de tjänster som erbjuds unga ska det koordinerande nätverket för vägledning av och tjänster för unga

1) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå,

2) främja samordningen av och effektiviteten i tjänster som riktar sig till unga i syfte att dessa ska vara tillräckliga, kvalitativt högtstående och lätt tillgängliga,

3) planera och effektivisera gemensamma förfaringssätt för att vägleda unga till tjänsterna och vid behov från en tjänst till annan,

4) främja smidigt utbyte av information som ansluter sig till anordnandet av tjänster för unga genom att ta fram gemensamma förfaringssätt myndigheterna emellan.

7 b § (20.8.2010/693)
Uppsökande ungdomsarbete

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd.

När kommunen ordnar uppsökande ungdomsarbete ska den till ansvarsperson för verksamheten utse en kommunal tjänsteinnehavare eller en person som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. Den som arbetar inom uppsökande ungdomsarbete ska ha tillräcklig utbildning och erfarenhet av arbete bland unga. Uppsökande ungdomsarbete verkställs av en kommun eller av flera kommuner gemensamt. Kommunen kan ordna med uppsökande ungdomsarbete också genom att skaffa tjänster från en sammanslutning som producerar tjänster för unga. I detta fall ansvarar kommunen för att de tjänster som den har skaffat ordnas på det sätt som avses i denna lag.

7 c § (20.8.2010/693)
Att lämna ut uppgifter för uppsökande ungdomsarbete

För att information ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den unges samtycke, om inte annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans.

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till hans eller hennes hemkommun, som följer:

1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,

2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som avbryter sina yrkes- eller gymnasiestudier,

3) försvarsmakten eller civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.

En undervisningsanordnare, en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen som utifrån tillgänglig information och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som helhet bedömer att personen inte är i behov av i 7 b § avsedda tjänster och annat stöd behöver inte lämna ut uppgifter om honom eller henne.

Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till hans eller hennes hemkommun för det uppsökande ungdomsarbetet, om myndigheten utifrån information som den fått i sin myndighetsroll samt med beaktande av den unges situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.

Den som lämnar ut uppgifter som avses i denna paragraf ska på förhand på lämpligt sätt underrätta den unga personen och vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unge kan lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet i situationer som avses i 2 och 4 mom.

Uppgifter som avses i denna paragraf får inte lämnas ut om en ung person som man enligt 25 § i barnskyddslagen (417/2007) ska göra en anmälan om till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen.

7 d § (20.8.2010/693)
Behandlingen av uppgifter som lämnats ut med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet

Unga personers identifierings- och kontaktuppgifter för det uppsökande ungdomsarbetet får lämnas ut på elektronisk väg. Utöver det som i personuppgiftslagen (523/1999) bestäms om behandling av personuppgifter får uppgifter som inkommit i samband med arbetet samköras eller annars behandlas inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet i syfte att identifiera unga som är i behov av stöd och för skötseln av uppgifter inom det uppsökande ungdomsarbetet. Vid behandlingen av ett ärende som angår en enskild ung person inom ramen för det uppsökande ungdomsarbetet antecknas den som har anmält den unges kontakt- och identifieringsuppgifter, beslut om fortsatta åtgärder samt vilka uppgifter om den unga som lämnats ut och till vem. Kommunen är registeransvarig för behandlingen av personuppgifterna.

I samband med det uppsökande ungdomsarbetet får uppgifter om en ung person lämnas ut till andra myndigheter endast med den unga personens samtycke. Om den unga personen är minderårig, krävs också vårdnadshavarens samtycke. Uppgifterna ska förstöras omedelbart när de inte längre är nödvändiga för skötseln av uppgiften.

Den som arbetar med det uppsökande ungdomsarbetet får inte för utomstående röja vad han eller hon i samband med skötseln av uppgifter som avses i denna lag har fått veta om den unges personliga förhållanden, hälsotillstånd eller ekonomiska situation eller om förmåner eller stödåtgärder som han eller hon åtnjuter.

7 e § (20.3.2015/280)
Rätt att anmäla på eget initiativ

Den som fullgör uppgifter som avses i denna lag har oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.

8 §
Ungas deltagande och hörande av unga

De unga skall anordnas möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga skall därtill höras i ärenden som berör dem.

4 kap

Statsfinansiering

9 §
Statsandel till kommuner

Kommunerna beviljas statsandel för driftskostnader enligt denna lag så som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Statsandelen skall användas för verksamhet som avses i 7 §.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

10 §
Statsunderstöd för ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete

I statsbudgeten kan årligen tas in anslag för allmänt understöd till riksomfattande ungdomsorganisationer och riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete. De riksomfattande ungdomsorganisationerna kan anvisa erhållet understöd till verksamhet i deras registrerade distriktsorganisationer. De riksomfattande ungdomsorganisationerna kan också anvisa sina lokalföreningar specialunderstöd för begränsade ändamål. Allmänt understöd beviljas inte ungdomsorganisationer vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område. Ungdomsorganisationer som i huvudsak främjar facklig organisering beviljas inte heller allmänt understöd.

Organisationer i fråga om vars verksamhet eller rätt till understöd föreskrivs särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag, beviljas inte allmänt understöd med stöd av denna lag.

Understöden till de riksomfattande ungdomsorganisationerna och deras distriktsorganisationer beviljas utgående från resultat. Resultatkriterier är verksamhetens kvalitet, omfattning och lönsamhet. När understöd beviljas beaktas dessutom verksamhetens aktuella samhälleliga betydelse samt behovet av understöd.

Utgifter för affärsverksamhet betraktas inte som godtagbara verksamhetsutgifter.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner de organisationer som beviljas understöd med stöd av denna paragraf. (13.12.2013/937)

Närmare bestämmelser om resultatkriterier, godtagbara utgifter och förfarandet för godkännande av organisationer som får understöd och om andra kriterier för stöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Statsunderstöd för organisationer som bedriver ungdomsarbete

I statsbudgeten kan årligen tas in ett anslag för allmänna understöd till organisationer som bedriver ungdomsarbete. I fråga om beviljande av understöd iakttas 10 § 2 och 3 mom.

Närmare bestämmelser om understödskriterierna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Statsunderstöd för riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten kan årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande ungdomscentraler och för byggande av riksomfattande ungdomscentraler. Verksamhetsunderstöden beviljas i huvudsak utgående från resultatet med hänsyn till användningen för ungdom samt ungdomscentralernas verksamhetsidé. Centraler som inleder sin verksamhet kan dock beviljas understöd enligt uppskattning.

Centralerna ska förverkliga denna lags syfte och utgångspunkter och vara allmännyttiga. Ett eventuellt överskott i centralerna ska användas för utveckling av centralerna och deras tjänster. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner på ansökan de centraler som beviljas understöd med stöd av denna lag. (13.12.2013/937)

Närmare bestämmelser om grunderna för godkännande av de centraler som skall få understöd och om ordnandet av centralernas verksamhet och ekonomi kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (20.8.2010/693)
Övriga statsunderstöd

I statsbudgeten kan årligen tas in ett anslag för forskning som hänför sig till ungdomsarbete och ungdomspolitik samt för internationellt ungdomssamarbete och för byggande, grundläggande renovering och utrustning av lokaler för ungdom, för ungdomsverkstäder, för uppsökande ungdomsarbete samt för verksamhet för att utveckla ungdomsarbetet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

14 § (13.12.2013/937)
Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i denna lag.

Undervisnings- och kulturministeriet kan anvisa anslag som tagits in i statsbudgeten till regionförvaltningsverket för beviljande av understöd.

15 §
Finansieringen av statsandelar och statsunderstöd

De statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag betalas i främsta hand med vinstmedel av tippnings- och penninglotterispel.

16 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På statsunderstöd som avses i 10–13 § tillämpas i övrigt statsunderstödslagen (688/2001).

6 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006. Lagens 10 och 11 § träder dock i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/1995) jämte ändringar. Den upphävda lagens 8 § tillämpas dock till utgången av 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsbestämmelser

Den delegation för ungdomsärenden och den kommission för understöd till ungdomsorganisationer som tillsatts före denna lags ikraftträdande fortsätter sin verksamhet till utgången av mandatperioden.

De ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete som före denna lags ikraftträdande har godkänts som understödstagare är behöriga för statsunderstöd till utgången av 2006, om inte undervisningsministeriet före det ändrar sitt beslut i frågan särskilt eller upphäver det.

Riksomfattande ungdomscentraler som före denna lags ikraftträdande har godkänts som understödstagare är behöriga för statsunderstöd även efter ikraftträdandet.

RP 28/2005, KuUB 15/2005, RSv 219/2005

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1453:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

20.8.2010/693:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 1/2010, KuUB 5/2010, RSv 105/2010

13.12.2013/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som gäller ungdomsväsendet och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

20.3.2015/280:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014, FvUB 41/2014, RSv 268/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.