Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

29.12.2005/1243

Statsrådets förordning om militär luftfart (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m 1.6.2011. Se L om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser 525/2011 48 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i luftfartslagen av den 29 december 2005 (1242/2005) samt 2 a § i lagen av den 3 maj 1985 om undersökning av olyckor (373/1985), av dem den senare sådan den lyder i lag 282/1995:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Utöver det som föreskrivs i luftfartslagen (1242/2005) iakttas bestämmelserna i denna förordning till den del det gäller den militära luftfarten samt de system och funktioner som hör samman med den.

LuftfartsL 1242/2005 har upphävts genom L 1194/2009, se LuftfartsL 1194/2009.

2 §
Särskilda krav som gäller militär luftfart

När bestämmelser utfärdas med stöd av luftfartslagen utfärdas om frågor som gäller den militära luftfartens metoder och anordningar, militära luftfartyg, flygplatser som försvarsförvaltningen upprätthåller uteslutande för den militära luftfarten, kompetensen när det gäller den personal som deltar i militär luftfart och därtill hörande verksamhet samt organisationer som betjänar den militära luftfarten, beaktas förutom bestämmelserna i luftfartslagen de krav som föranleds av det militära luftfartygets användningsändamål och de tekniska egenskaper som förutsätts hos det militära luftfartyget.

2 kap

Den militära luftfartsmyndigheten

3 §
Myndighetsenheten för militär luftfart

Myndighetsenheten för militär luftfart finns i anslutning till flygstaben. Myndighetsenheten har självständig beslutanderätt i frågor som gäller militär luftfart enligt luftfartslagen.

Myndighetsenheten för militär luftfart leds av en chef. Chefen för myndighetsenheten för militär luftfart beslutar om meddelandet av rättsnormer inom den militära luftfartsmyndighetens behörighetsområde. Chefen avgör också övriga ärenden som ankommer på myndighetsenheten, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid myndighetsenheten skall avgöra dem. Besluten skall fattas på föredragning.

Vid myndighetsenheten finns ansvarsområdet för teknisk verksamhet, ansvarsområdet för flygverksamhet och ansvarsområdet för särskilda funktioner. I fråga om myndighetsenhetens sammansättning och ledningsförhållanden samt tjänsterna och behörighetsvillkoren för dem gäller dessutom vad som bestäms i lagen om försvarsmakten (402/1974) eller med stöd av den.

4 §
Den militära luftfartsmyndighetens uppgifter

Myndighetsenheten för militär luftfart har till uppgift att

1) sörja för säkerheten inom och tillsynen över den militära luftfarten samt ansvara för de uppgifter i anslutning till den militära luftfarten som myndighetsenheten ålagts i luftfartslagen eller i andra bestämmelser,

2) delta i det internationella samarbete som hänför sig till den militära luftfartens administrativa uppgifter.

3 kap

Registrering av militära luftfartyg

5 §
Det militära luftfartsregistret och dess användningsändamål

För tillsyn över flygsäkerheten, individualisering av militära luftfartyg och uppfyllande av internationella förpliktelser som är bindande för Finland skall den militära luftfartsmyndigheten föra ett militärt luftfartsregister.

I det militära luftfartsregistret införs bemannade och obemannade luftfartyg som ägs av finska staten och som är i försvarsmaktens besittning.

I det militära luftfartsregistret kan införas också sådana luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning eller skall användas enbart för militär luftfart och som inte är införda i något annat luftfartsregister.

6 §
Publicering av uppgifter i registret

Bestämmelserna i 12 § 3 mom. i luftfartslagen om publicering av utdrag över uppgifter i registret och hållande av uppgifterna tillgängliga i elektronisk form tillämpas inte på det militära luftfartsregistret.

7 §
Märkning av militära luftfartyg

Ett luftfartyg som är infört i det militära luftfartsregistret är försett med specialbeteckning och nationalitetsbeteckning. Luftfartyget kan dessutom vara försett med andra märken och figurer.

Nationalitetsbeteckningen för ett finskt militärt luftfartyg är ett blåvitt, cirkelformigt emblem. Emblemets innersta vita cirkel omges av två ringar med en bredd som motsvarar den innersta cirkelns radie och av vilka den inre är blå och den yttre vit. Av operativa skäl kan emblemets färger dämpas.

Nationalitetsbeteckningen för ett luftfartyg som är under tillverkning och som är temporärt infört i det militära luftfartsregistret kan lämnas bort.

4 kap

Luftvärdighet och utsläpp i fråga om luftfartyg som används för militär luftfart

8 §
Intyg över typgodkännande, luftvärdighetsbevis och granskningsbevis avseende luftvärdighet

Den militära luftfartsmyndigheten utfärdar intyg över typgodkännande för en luftfartygstyp som skall införas i det militära luftfartygsregistret och som har befunnits uppfylla kraven på luftvärdighet.

Flygvapnets Provflygcentrum utfärdar luftfärdighetsbevis för militära luftfartyg.

I fråga om militära luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning förutsätts inte i 26 § i luftfartslagen avsett granskningsbevis avseende luftvärdighet. Luftvärdigheten hos ett militärt luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning övervakas i samband med användningen av luftfartyget och uppgifterna om detta förs in i handlingarna gällande luftfartyget.

9 §
Utsläpp

Med avvikelse från bestämmelsen om utsläpp i 33 § i luftfartslagen skall buller och annat utsläpp som den militära luftfarten medför vara så obetydliga som möjligt med beaktande av de militära luftfartygens användningsändamål, dock med bibehållande av luftfartygens väsentliga användningsegenskaper.

5 kap

Certifikat och kompetensvillkor

10 §
Förutsättningar för beviljande av medicinskt kompetensbevis

Förutsättning för beviljande av medicinskt kompetensbevis är, utöver de allmänna förutsättningarna enligt 46 § i luftfartslagen, att sökanden uppfyller de medicinska, psykologiska och fysiologiska krav som följer av den militära luftfartens särskilda kravnivå.

11 §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnandet av uppgifter ur certifikatregistret tillämpas inte bestämmelserna i 57 § i luftfartslagen om utlämnande av uppgifter för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt adress- och informationstjänst.

6 kap

Allmänna krav på den militära luftfarten

12 §
Förberedelse och genomförande av flygningar

När en flygning med ett militärt luftfartyg förbereds och under flygningen skall förutom bestämmelserna i luftfartslagen beaktas också syftet med den militära luftfarten och flyguppdraget i fråga, det militära luftfartygets tekniska egenskaper samt de geografiska, klimatologiska och trafikmässiga omständigheter som inverkar på saken, samt samordningen av den internationella praxis som eventuellt inverkar på situationen med förhållandena i Finland.

Flygningarna genomförs enligt de för den militära luftfarten angivna allmänna och för den enskilda flygmaterielen särskilt fastställda anvisningarna och bestämmelserna. Inom den militära luftfarten kan användas verksamhetssätt och metoder som avviker från den civila luftfarten.

13 §
Det militära luftfartygets handlingar

Med avvikelse från bestämmelsen om luftfartygs handlingar i 66 § i luftfartslagen skall i ett finskt militärt luftfartyg när det används för luftfart finnas en loggbok.

14 §
Flygutbildningstillstånd

För militär flygutbildning som försvarsmakten själv meddelar krävs inte i 77 § i luftfartslagen avsett tillstånd.

15 §
Bruksflygtillstånd

Bruksflygtillstånd som avses i 76 § i luftfartslagen krävs inte för bruksflyg som företas på åtgärd av försvarsmakten med ett finskt militärt luftfartyg enligt bestämmelser som godkänts av den militära luftfartsmyndigheten.

16 §
Flyguppvisningstillstånd

Flyguppvisningstillstånd som avses i 78 § i luftfartslagen krävs inte för den militära luftfartens uppvisningar eller enskilda konstflygningsuppvisningar som försvarsmakten genomför med finska militära luftfartyg enligt bestämmelser som godkänts av den militära luftfartsmyndigheten.

17 §
Flygtrafiktjänst

Den militära luftfartsmyndigheten godkänner de uteslutande för den militära luftfarten avsedda systemen för flygtrafiktjänsten samt flygmetoderna vid militär luftfart.

När den militära luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter om flygmetoder inom kontrollzoner och terminalområden eller områden där luftfart är inskränkt och farliga områden beaktas utöver bestämmelserna i luftfartslagen också de särskilda krav som den militära luftfarten ställer.

7 kap

Luftfartsolyckor samt skador och olyckstillbud vid luftfart och undersökning av dem

18 §
Avsikten med undersökning

Olyckor och olyckstillbud som inträffat samt skador som uppstått enbart vid militär luftfart undersöks i syfte att utreda orsakerna, öka säkerheten och förebygga olyckor så som bestäms nedan.

19 §
Utförande av undersökning

Olyckor vid militär luftfart undersöks av undersökningskommissionen för flygolyckor vid militär luftfart. En skada som är mindre än en olycka och ett olyckstillbud undersöks av en nämnd eller en utredare för undersökning av skador och olyckstillbud vid militär luftfart.

Undersökningskommissionen och utredaren skall skaffa de utredningar som ärendet förutsätter och sammanställa en rapport över undersökningen. När undersökningen utförs och rapporten utarbetas iakttas i tillämpliga delar lagen om undersökning av olyckor (373/1985).

20 §
Rapportering av olyckor, skador, tillbud och händelser

Den som ansvarar för den militära luftfartsverksamheten är skyldig att omedelbart underrätta den militära luftfartsmyndigheten om olyckor, skador och tillbud samt om händelser som avses i 128 § i luftfartslagen.

Luftfartsförvaltningen skall så som föreskrivs i 123 och 128 § i luftfartslagen underrättas om olyckor, tillbud och händelser som har samband med den civila luftfarten eller dess tjänster.

De som deltar i militär luftfart skall underrätta den militära luftfartsmyndigheten om sådana händelser, defekter, fel eller andra avvikande omständigheter i anslutning till funktioner, underhåll, reparation och tillverkning i fråga om ett luftfartyg eller en fallskärm samt i anslutning till verksamheterna och flygtrafiktjänsterna på flygplatsen som äventyrar eller kan äventyra säkerheten för den militära luftfarten.

21 §
Tillsättande av en undersökningskommission och en utredare

Den militära luftfartsmyndigheten utnämner årligen ordföranden för undersökningskommissionen för flygolyckor vid militär luftfart samt kommissionens ordinarie medlemmarna och suppleanter för dem. Ordförande för kommissionen skall vara förtrogen med militär luftfart och undersökning av flygolyckor. De övriga medlemmarna skall representera kännedom om medicin eller polisverksamhet.

När en flygolycka har inträffat utnämner den militära luftfartsmyndigheten vid behov sådana extra medlemmar i undersökningskommissionen som representerar nödvändig sakkunskap om luftfart, flygteknik, undersökning av olyckor eller något annat område.

Den militära luftfartsmyndigheten tillsätter för undersökning av andra olyckor vid militär luftfart i varje enskilt fall en undersökningskommission som har tillräcklig sakkunskap.

Den militära luftfartsmyndigheten meddelar föreskrifter om tillsättande av en nämnd och en utredare för undersökning av en skada eller ett olyckstillbud som är mindre än en olycka och om kommissionens och utredarens uppgifter.

22 §
Granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart

Försvarsministeriet tillsätter för tre år i sänder en granskningskommission för olyckor vid militär luftfart. Kommissionens ordförande och viceordförande skall ha juris kandidatexamen. Kommissionen har dessutom fyra andra medlemmar och två suppleanter som skall ha kännedom om luftfart eller militär luftfart eller ha teknisk kunskap.

I fråga om jäv, tjänsteansvar och tystnadsplikt för samt arvoden och ersättningar till medlemmarna i granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart gäller lagen om undersökning av olyckor.

23 §
Handläggning av undersökningsrapporten

Den militära luftfartsmyndigheten beslutar vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av en undersökningsrapport om en olycka som har skett, en skada som har uppstått och ett olyckstillbud som har inträffat vid militär luftfart samt med anledning av rekommendationerna i rapporten.

Undersökningsmaterialet angående en olycka som inträffat vid militär luftfart samt de beslut som fattats på grundval därav skall av den militära luftfartsmyndigheten tillställas granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart för behandling.

Granskningskommissionen för olyckor vid militär luftfart skall ge den militära luftfartsmyndigheten ett utlåtande om orsakerna till olyckan och om de igångsatta åtgärdernas tillräcklighet.

8 kap

Särskilda bestämmelser

24 §
Försäkringar

Med avvikelse från bestämmelserna om försäkringar i 15 kap. i luftfartslagen tas inte försäkring för luftfartyg som ägs av finska staten och som används för militär luftfart och inte heller för andra luftfartyg som är i försvarsmaktens besittning.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.