Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

15.9.2005/747

Finansministeriets förordning om skatteuppbörd (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7, 11, 12 och 24 § i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) och 36 § i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994):

1 kap

Betalning av skatter och återbäringar

1 §
Skatters uppbördsrater

Skatt uppbärs i en eller flera rater. Skatter som skall uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av sådan nedsättning av skatten som avses i 2 §. Den rest som blivit över efter uppdelningen av skatten i rater införs i den första raten.

Skogsvårdsavgift samt samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat.

Fastighetsskatt och kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner uppbärs i två rater om skatten är 170 euro eller mera. Skatt på arv och gåva uppbärs i två rater om skatten är 500 euro eller mera.

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som tas ut i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller besvärsinstansen, ska nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten. (17.6.2010/580)

Nedsatt skatt uppbärs i två lika stora rater om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten. Restskatt uppbärs dock i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre, och skatt på arv och gåva uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

3 §
Förfallodagar

Förfallodagar för kvarskatt för skogsvårdsavgift och fastighetsskatt och för andra än samfund och samfällda förmåner bestäms årligen.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt skall betalas senast den 25 dagen i den månad som följer efter den månad då den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatter och avgifter på eget initiativ som Skatteförvaltningen debiterar och som inte hör till skattekontolagens (604/2009) tillämpningsområde förfaller till betalning senast tre veckor efter påförandet av skatten. (14.1.2010/21)

Skatter och avgifter på eget initiativ som Skatteförvaltningen debiterar och som hör till skattekontolagens tillämpningsområde samt den försummelseavgift som avses i 22 a § i lagen om beskattningsförfarande förfaller till betalning efter tre veckor på den allmänna förfallodag som närmast följer efter den dag då skatten debiteras. (14.1.2010/21)

Den förseningsavgift som avses i 9 § i skattekontolagen och det återkrav av kreditering som avses i 39 § i skattekontolagen förfaller till betalning på den allmänna förfallodag som följer efter den dag då de har antecknats på skattekontoutdraget. (14.1.2010/21)

4 §
Förfallodagar för skatt på arv och gåva

Den första raten på arvs- och gåvoskatt skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Den andra raten skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fem månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen.

Om för arvs- eller gåvoskatt har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), skall den första raten betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av sex månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Om inte något annat följer av 56 § 4 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, skall de återstående raterna betalas med ett års mellanrum, räknat från den föregående ratens förfallodag, så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av nio och ett halvt år från den dag arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvs- eller gåvoskatten för vilken inte har beviljats någon förlängning betalas i enlighet med 1 mom. (30.4.2015/597)

5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Om en skatt eller avgift bestäms till följd av beslut som baserar sig på rättelseyrkande eller besvär, skatterättelse, efterbeskattning, beskattning som verkställs på nytt eller följdändring skall skatten betalas i en rat.

Förfallodagen för arvs- eller gåvoskatt infaller senast första dagen i den kalendermånad som börjar efter förloppet av två månader från påförandet av skatten. Förfallodagen får likväl infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på förfallomånaden för den senare rat som avses i 4 § 1 mom. Om enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva har beviljats förlängning för betalning av skatt, skall den skatt som skall betalas till följd av att beskattningen verkställs på nytt betalas enligt 4 § 2 mom.

Övriga skatter skall betalas senast fem veckor efter påförandet av skatten. Om en skatt som ändrats skulle ha betalats i två rater, får förfallodagen vara tidigast en månad från förfallodagen för den senare raten.

I fråga om förfallodagen för skatt eller avgift som ändrats och som hör till skattekontolagens tillämpningsområde tillämpas vad som bestäms i 3 § 4 och 5 mom. (14.1.2010/21)

6 §
Betalning av förskottsåterbäringar

Förskottsåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag betalas den 7 dagen i den andra månaden som följer på den månad då den skattskyldiges beskattning har slutförts.

2 kap

Betalningsställen för skatter (20.10.2010/895)

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter, avgifter och andra prestationer kan betalas utan merkostnader för betalningen till tullverkets verksamhetsställen i Helsingfors, Lahtis, Tavastehus, Åbo, Björneborg Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Torneå, Uleåborg, Rovaniemi och Muonio. (10.12.2014/1077)

Skatter, avgifter och andra prestationer på Åland kan betalas till Statens ämbetsverk på Åland. (11.12.2009/1262)

8 § (17.6.2010/580)
Överföring av avgifter

De betalningsställen som avses i 12 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd ska utan dröjsmål överföra de skattemedel som de mottagit till skatteuppbördsmyndighetens bankkonto.

9 § (20.10.2010/895)

9 § har upphävts genom F 20.10.2010/895.

3 kap

Ikraftträdandebestämmelse

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 december 1978 (903/1978) om skatteuppbörd jämte ändringar samt finansministeriets beslut av den 24 januari 1996 (72/1996) om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring och finansministeriets beslut av den 4 maj 1999 (582/1999) om betalning av vissa skatter och återbäringar jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.2009/1262:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

14.1.2010/21:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

17.6.2010/580:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

20.10.2010/895:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

10.12.2014/1077:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

30.4.2015/597:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.