Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

25.8.2005/652

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.10.2006/901, som gäller fr.o.m. 1.11.2006.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 84 § 1 mom. 3 och 4 punkten i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fritidsbåtar båtar i privat bruk som används för förflyttning från en plats till en annan i annat än kommersiellt syfte,

2) fiskefartyg fartyg som används för fiske i kommersiellt syfte,

3) lastfartyg fartyg som används för transport av last i kommersiellt syfte,

4) småplan enmotoriga luftfartyg som har en startmassa på högst 2 000 kilogram,

5) Schengenregelverket den helhet som genom Amsterdamfördraget av den 1 maj 1999 upptagits i Europeiska unionens regelverk och som består av Schengenavtalet från 1985, Schengenkonventionen från 1990, medlemsstaternas anslutningsfördrag samt beslut och förklaringar av Schengens verkställande kommitté samt rättsakter som grundar sig på detta regelverk utfärdats senare,

6) yttre gräns en yttre gräns enligt Schengenregelverket,

7) gränsövergångsställen nedan i denna förordning nämnd hamn, järnvägsstation, flygplats eller annan plats eller område som har anvisats för gränskontroll och passerande av den yttre gränsen.

8) internationellt gränsövergångsställe ett gränsövergångsställe som är avsett för internationell passagerartrafik,

9) tillfälligt gränsövergångsställe ett i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland (FördrS 66/1994) avsett gränsövergångsställe som får användas endast när särskilda villkor beträffande medborgarskap, boendeort, resans syfte, resesätt eller medfört bagage uppfylls i fråga om den som passerar gränsen.

2 §
Utmärkning av gränsövergångsställen

Gränsövergångsställen skall anges med markeringar som är lätta att observera enligt vad inrikesministeriet närmare bestämmer.

Särskilda bestämmelser utfärdas om de markeringar som krävs enligt internationella avtal.

3 §
Gränsövergångsställenas öppettider

De internationella gränsövergångsställena är alltid öppna, om inte annat har avtalats med en främmande stat beträffande begränsning av öppettider. De tillfälliga gränsövergångsställena är öppna enligt vad gränsbevakningsväsendet närmare bestämmer efter att ha kommit överens om saken med tullen.

4 §
Tillstånd att passera gränsen

Tillstånd att passera gränsen enligt 13 § i gränsbevakningslagen (578/2005) beviljas av regionala gränsbevakningsmyndigheter. Tillståndet skall sökas skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) person-, medborgarskaps-, adress- och kontaktuppgifter samt födelsedatum för den som reser till eller från landet,

2) nationalitet, namn, registerbeteckning och radioanrop för fartyg och luftfartyg,

3) tid och plats för inresan eller utresan,

4) avsikten med inresan eller utresan,

Gränsbevakningsväsendet kan av särskilda skäl bevilja lättnader från kraven i 1 mom.

5 §
Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland

Internationella gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Ett internationellt gränsövergångsställe enbart för spårbunden trafik är Vainikkala och Kouvola järnvägsstation.

Tillfälliga gränsövergångsställen är Enare, Haapovaara, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kurvinen, Kuusamo, Leminaho, Onkamo, Parikkala, Puitsi, Rajakangas, Ruhovaara, Uukuniemi, Valkeavaara och Virtaniemi.

6 §
Internationella gränsövergångsställen i flygtrafik

Internationella gränsövergångsställen i flygtrafik är följande flygplatser: Björneborg, Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Internationellt gränsövergångsställe enbart för helikoptertrafik är Helsingfors-Ärtholmen.

Internationella gränsövergångsställen för flygplan som enbart startar och landar på vatten är Hangö, Kotka, Mariehamns, Porkala och Sveaborgs sjöbevakningsstationer.

7 §
Undantag som gäller småplan

Småplan som flyger enligt en godkänd färdplan mellan Finland och en annan stat som i enlighet med Schengenkonventionen har avskaffat de inre gränskontrollerna kan använda vilken start- eller landningsplats som helst under förutsättning att en passagerar- och manskapsförteckning samt en färdplan och därtill hörande anmälan om utresa och inresa lämnas till den myndighet som ansvarar för gränskontrollen så, att en kontroll av småplanet vid behov kan genomföras utan svårigheter.

8 §
Passerande av den yttre gränsen via havsområde

Fartyg som via ett havsområde kommer in i landet och överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956) skall anlända till gränsövergångsstället längs den kortaste allmänna farleden för genomförande av gränskontroll. Fartyg som via havsområde lämnar landet skall anlöpa ett gränsövergångsställe för genomförande av gränskontroll och därefter passera det inre territorialvattnets yttre gräns längs den kortaste allmänna farleden.

Med avvikelse från 1 mom.

1) kan fritidsbåtar och fiskefartyg som har avgått från Finland och rör sig utanför Finlands territorialvattengräns utan att anlöpa en hamn i någon annan stat, komma in i landet och lämna landet utan att använda en allmän farled och utan att anlöpa ett gränsövergångsställe samt utan att gränskontrollåtgärder vidtas annat än sporadiskt,

2) vidtas inga gränskontrollåtgärder i fråga om regelbunden passagerartrafik mellan Finland och en annan stat som i enlighet med Schengenkonventionen har avskaffat de inre gränskontrollerna, om trafiken bedrivs längs en allmän farled,

3) kan fritidsbåtar och fiskefartyg när de anländer till Finland från en annan stat som i enlighet med Schengenkonventionen har avskaffat de inre gränskontrollerna eller när de avgår till en sådan stat komma in i och lämna landet utan att anlöpa ett gränsövergångsställe och utan att gränskontrollåtgärder vidtas annat än sporadiskt, om de, när de överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns, använder en allmän farled.

9 §
Internationella gränsövergångsställen i sjötrafik

Internationella gränsövergångsställen i sjötrafik är följande hamnar: Björneborg, Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Fredrikshamn, Färjsundet, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Merikarvia, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Olkiluoto, Pargas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Internationella gränsövergångsställen för fritidsbåtar är följande sjöbevakningsstationer: Aspö, Björneborg, Brahestad, Enskär, Glosholmen, Hangö, Hitis, Jussarö, Kalajoki, Karleby, Kotka, Kummelgrund, Kökar, Mariehamn, Nagu, Orrengrund, Porkala, Pörtö, Raumo, Storklubb, Susiluoto, Sveaborg, Vallgrund, Valsörarna och Virpiniemi, samt Santio och Kaskö, Kemi, Nuijamaa, Jakobstads och Nystads hamnar. (6.4.2006/260)

10 §
Internationella överenskommelser

I fråga om passerande av gränsen iakttas förutom bestämmelserna i denna förordning internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

11 §
Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av passagerarflygtrafiken vid Hallis, Jyväskylä, Kauhava, Kuopio, S:t Michels, Nyslotts, Tammerfors-Birkala, Uttis och Varkaus flygplatser. Tullverket sköter gränskontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna och gränskontrollen av småplan vid Jyväskylä, Kuopio, S:t Michels, Nyslotts, Tammerfors-Birkala och Varkaus flygplatser. Gränsbevakningsväsendet sköter gränskontrollen på andra i 5, 6 och 9 § nämnda gränsövergångsställen.

I särskilda fall kan gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen komma överens om att gränskontrolluppgifterna sköts på ett sätt som avviker från 1 mom.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 27 maj 1992 om passgranskningsställen (461/1992) jämte ändringar och förordningen av den 29 december 1994 om passkontrollörer (1532/1994).

Ikraftträdelsestadganden:

6.4.2006/260:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.