Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

15.7.2005/579

Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.5.2019/639, som gäller fr.o.m. 1.6.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (4.6.2010/479)
Tillämpningsområde

Vid behandlingen av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet iakttas personuppgiftslagen (523/1999) eller vad som bestäms någon annanstans i lag, om inte annat föreskrivs i denna lag.

I värnpliktslagen (1438/2007) föreskrivs om värnpliktsregistret, i sjöräddningslagen (1145/2001) om sjöräddningsregistret, i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) om utlänningsregistret och i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003), nedan polisväsendets personuppgiftslag, om polisens informationssystem. Bestämmelser om handlingars offentlighet och om begränsningar av rätten att få uppgifter samt om tystnadsplikt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005). Bestämmelser om behandling av arbetstagares personuppgifter finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Bestämmelser om gränskontroll och om in- och utresekontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer, nedan kodexen om Schengengränserna.

EPRF (EG) nr 562/2006 har upphävts genom förordning EPRF (EU) nr 399/2016.

2 § (4.6.2010/479)
Definitioner

I denna lag avses med

1) informationssystemet för förvaltningsärenden det informationssystem för förvaltningsärenden som avses i 3 § i polisväsendets personuppgiftslag,

2) förvaltningsenhet en sådan enhet vid gränsbevakningsväsendet som avses i 3 § 1 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning,

3) informationssystemet för polisärenden det informationssystem för polisärenden som avses i 2 § i polisväsendets personuppgiftslag,

4) polisens informationssystem polisens informationssystem som avses i 2 kap. i polisväsendets personuppgiftslag,

5) upprätthållande av gränssäkerheten åtgärder som vidtas i hemlandet och utomlands för att förhindra brott mot bestämmelserna om passerande av riksgränsen och den yttre gränsen, avvärja hot mot den allmänna ordningen och säkerheten i persontrafiken över gränserna, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och garantera säkerheten vid passerande av gränsen.

3 §
Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. Delregister avsedda för riksomfattande bruk inom informationssystemet är

1) undersöknings- och handräckningsregistret,

2) registret för tillståndsärenden,

3) registret för övervakningsärenden,

4) gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

5) säkerhetsdataregistret,

6) registret för militärrättsvården,

7) registret för disciplinavgöranden.

(19.9.2014/751)

Det personregister som staben för gränsbevakningsväsendet för kan utgöra en teknisk del av gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem. En del av gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem kan utgöra en teknisk del av polisens informationssystem.

4 §
Gränsbevakningsväsendets övriga personregister

Utöver det personregister som nämns i 3 § kan vid gränsbevakningsväsendet inrättas personregister som behövs för

1) gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk,

2) att användas av en eller flera förvaltningsenheter,

3) att användas av en arbetsgrupp som har tillsatts vid gränsbevakningsväsendet.

5 §
Inrättande av personregister, registeransvarig och övervakning av behandlingen av personuppgifter

Staben för gränsbevakningsväsendet beslutar om inrättande av ett personregister, om registret är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk. En förvaltningsenhet beslutar om inrättande av andra personregister, om inte något annat föreskrivs eller bestäms. Den förvaltningsenhet som har inrättat ett personregister är registeransvarig. (30.12.2013/1230)

Ett skriftligt beslut fattas om inrättandet av ett personregister. I beslutet skall ingå en sådan registerbeskrivning som avses i 10 § i personuppgiftslagen och en plan för arkivering och utplåning av uppgifter. När användningen av ett personregister upphör fattas också ett skriftligt beslut, i vilket ingår en plan för åtgärder för arkivering av de uppgifter som fortfarande ingår i registret och utplåning av de uppgifter som skall utplånas.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall staben för gränsbevakningsväsendet och den förvaltningsenhet som är registeransvarig övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet. När ett riksomfattande personregister inrättas eller väsentligt ändras skall dataombudsmannen underrättas senast en månad innan registret inrättas eller ändras.

6 §
Uppgifter som behövs för planering och utförande av uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet

Vid gränsbevakningsväsendet tas det emot och förmedlas meddelanden, föreskrifter och order i syfte att trygga och skydda människor, egendom och miljö. I gränsbevakningsväsendets riksomfattande personregister får uppgifter som behövs för planering, utförande och övervakning av sådana uppdrag registreras enligt följande:

1) uppgifter om personer i aktionsberedskap och personer som deltar eller har deltagit i utförandet av ett uppdrag,

2) uppgifter i anslutning till enheter som utför räddnings-, polis-, tull- samt social- och hälsovårdsväsendets uppdrag, såsom uppgifter om beredskap, anrop, ledningsförhållanden, utrustning, uppdragsområde, storlek och sammansättning samt andra motsvarande uppgifter,

3) tidpunkten då och sättet på vilket meddelandet, ordern eller föreskriften har lämnats samt innehållet i dessa jämte telefonidentifierings- och adressuppgifter samt bandningar eller motsvarande tekniska upptagningar av det,

4) i fråga om den som tagit emot och den som registrerat ett meddelande, en order, en föreskrift eller ett uppdrag deras namn och mottagningsenhet inklusive tidpunkt,

5) i fråga om identitetsuppgifter om en person som har samband med ett meddelande, en order, en föreskrift, ett uppdrag eller en åtgärd namn, personbeteckning eller födelsedatum, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, födelsestat, hemstat, statslöshet, hemort, adress och telefonnummer eller annan motsvarande uppgift, samband med ärendet samt identifieringsuppgifter om objektet,

6) uppgifter om uppdraget eller åtgärderna, såsom en händelse- och åtgärdsredogörelse, tidpunkt, plats, uppdragets skyndsamhetsklass och farlighet samt andra behövliga uppgifter om ett enskilt uppdrag,

7) uppgifter som behövs med tanke på den personliga säkerheten eller skyddet i arbetet i fråga om den som är föremål för eller utför en åtgärd, såsom uppgifter om ett objekts eller en persons farlighet eller oberäknelighet.

7 §
Undersöknings- och handräckningsregistret

Undersöknings- och handräckningsregistret kan innehålla uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen (872/2011) som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen (578/2005), lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) eller någon annanstans i lag. (30.1.2018/111)

Av uppgifter som gäller identiteten för en person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller andra åtgärder eller tvångsmedel och för den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person. (30.12.2013/1182)

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag registreras enligt följande: (30.1.2018/111)

1) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag samt informationssökning i anslutning till dessa uppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011), vid annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, i samband med gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som gränsbevakningsväsendet fattat för att avsluta ett ärende, identidifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,

b) uppgifter om tvångsmedel, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt olika faser i förundersökningen och annan undersökning,

c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför sig till gränsbevakningsväsendets uppgifter, åtgärder eller händelser,

d) uppgifter för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

2) för inriktning av den övervakning som utförs av myndigheter som genomför undersökningar och gränskontroll, uppgifter som ska tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, att brott ska kunna förebyggas eller gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl som har samband med utredningen (uppgifter om informationsförmedling),

3) uppgifter om observationer som gjorts av gränsbevakningsmän eller uppgifter som anmälts till gränsbevakningsväsendet i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter), (30.1.2018/111)

4) uppgifter om personer som är informationskällor enligt 36 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt om användning och övervakning av informationskällor (uppgifter om informationskällor). (30.1.2018/111)

(30.12.2013/1182)
8 § (30.12.2013/1230)
Registret för tillståndsärenden

Registret för tillståndsärenden kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen och som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag ska kunna utföras.

I registret får, av de uppgifter som gäller identitet och behövs med tanke på informationssystemets användningsändamål, registreras följande uppgifter: personens namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller dödförklarats, kundnummer hos en myndighet, en utländsk persons föräldrars namn och adress, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi, andra behövliga uppgifter om inresa och gränsöverskridning samt uppgifter som behövs för identifiering av en juridisk person.

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen avsedda åligganden som gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller någon annanstans i lag registreras enligt följande:

1) uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda ansökningar, tillstånd, utlåtanden, anmälningar och beslut som gäller gränszonstillstånd, tillstånd att passera gränsen och andra tillstånd som beviljas av gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter),

2) uppgifter om i gränsbevakningslagen avsedda gränszonsanmälningar och andra anmälningar som görs till gränsbevakningsväsendet (gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter).

De uppgifter som registrerats i registret får användas för gränskontroll enligt kodexen om Schengengränserna.

9 §
Registret för övervakningsärenden (30.12.2013/1230)

Registret för övervakningsärenden kan innehålla uppgifter som måste behandlas för att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen och som Gränsbevakningsväsendet har enligt vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag ska kunna utföras. (30.1.2018/111)

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person. (30.12.2013/1182)

I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag registreras enligt följande: (30.1.2018/111)

1 punkten har upphävts genom L 30.12.2013/1230. (30.12.2013/1230)

2) bilduppgifter som behövs för identifiering enligt 31 § i gränsbevakningslagen av personer som ska gripas för förebyggande eller utredning av brott på vilka kan följa fängelsestraff eller för väckande av åtal eller för verkställande av fängelsestraff (uppgifter för automatisk identifiering), (19.9.2014/751)

3) för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om sjötrafiken och sjöfarkosters position samt för utförande av de övervakningsuppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) nödvändiga uppgifter om de beslut, anmälningar och föreskrifter som avses i nämnda lag (uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen),

4) för utförande av de övervakningsuppdrag vid gränsen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet nödvändiga uppgifter om personers och fordons rörelse och position i närheten av gränsen (uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen),

5) för övervakning av in- och utresa samt för påförande av påföljdsavgift nödvändiga uppgifter om resande och besättning i persontrafik över gränserna samt om vägran att lämna uppgifter och påförande av påföljdsavgift (personuppgifter i gränstrafiken),

6) för att tider för frihetsberövande ska kunna följas och övervakas samt säkerheten vid förvaring tryggas och för att efterlevnaden av bestämmelserna om tagande i förvar av en utlänning ska kunna övervakas, behövliga uppgifter om tagandet i förvar av utlänningen med stöd av utlänningslagen (301/2004) (uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar), (4.6.2010/479)

7) sådana uppgifter om genomförande av in- och utresekontroller som behövs för utförande och registrering av uppdrag som gäller in- och utresekontroll (uppgifter om in- och utresekontroller), (4.6.2010/479)

8) uppgifter enligt bilaga II i kodexen om Schengengränserna som ska registreras vid gränsövergångsställena (uppgifter som nämns i bilaga II i kodexen om Schengengränserna), om de inte införs i något annat register. (4.6.2010/479)

10 § (30.12.2013/1230)
Användning av polisens personregister vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att i polisens personregister registrera information som inhämtats för utförande av de åligganden som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag finns i 14 § 1 mom. 4 punkten i polisväsendets personuppgiftslag. (30.1.2018/111)

Gränsbevakningsväsendet svarar för att de uppgifter som förts in i polisens personregister är riktiga och att registreringen och användningen av uppgifterna går lagligt till i den egna verksamheten.

11 §
Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott kan innehålla uppgifter som för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser som gäller personer som skäligen kan misstänkas göra eller ha gjort sig skyldiga till ett brott som det ankommer på Gränsbevakningsväsendet att undersöka och på vilket det kan följa fängelse, eller medverkar eller har medverkat till ett brott som det ankommer på Gränsbevakningsväsendet att undersöka och på vilket det kan följa fängelse i mer än sex månader, eller till straffbart bruk av narkotika. (30.1.2018/111)

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en juridisk person. (30.12.2013/1182)

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott får endast användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag. Staben för gränsbevakningsväsendet kan även bevilja sådana av polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag rätt att använda gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott. (30.12.2013/1230)

12 §
Säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret kan innehålla uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), nedan lagen om sjöfartskydd. (30.1.2018/111)

Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa följande uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi samt information som behövs för identifiering av en juridisk person. (30.12.2013/1182)

I registret får även andra än i 2 mom. nämnda nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden som anges i 1 mom. registreras enligt följande:

1) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lagen om sjöfartsskydd nödvändiga uppgifter om rapporter om hot mot fartygs och hamnanläggningars säkerhet, skyddslarm, säkerhetstillbud, kontrollåtgärder och tvångsåtgärder enligt 5 § i nämnda lag och om teknisk övervakning enligt 17 § i nämnda lag samt andra nödvändiga uppgifter för upprätthållande av en kontaktpunkt enligt 5 § i nämnda lag (uppgifter om sjöfartsskydd),

2) för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 22 § i gränsbevakningslagen nödvändiga uppgifter om åtgärder och beredskap för terrorismbekämpning och särskilda situationer (uppgifter om terrorismbekämpning),

3) för upprätthållande av gränssäkerheten nödvändiga uppgifter om meddelanden som myndigheter inom gränsbevakningsväsendets ansvarsområde i Östersjöländerna har sänt till gränsbevakningsväsendet (uppgifter om gränsövervakningen i Östersjöområdet),

4) för upprätthållande av gränssäkerheten och för internationellt samarbete nödvändiga uppgifter om myndigheters verksamhet och sammansättning inom gränsbevakningsväsendets ansvarsområde i andra länder samt kontaktuppgifter (gränsmyndigheternas kontaktuppgifter),

5 punkten har upphävts genom L 30.12.2013/1230. (30.12.2013/1230)

6) uppgifter om gränssituationen i Finland och i Europeiska unionen (uppgifter om gränssituationen).

13 § (23.11.2018/962)
Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret får användas av gränsbevakningsmän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppdrag samt av gränsbevakningsmän i uppdrag som gäller lägesuppföljning och riskanalys.

Den personuppgiftsansvarige kan även bevilja polisens, Tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Transport- och kommunikationsverkets tjänstemän som förordnats till uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av Gränsbevakningsväsendet.

13 a § (19.9.2014/751)
Registret för militärrättsvården

Registret för militärrättsvården är ett permanent personregister som är avsett för gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk. Registret kan innehålla uppgifter som behöver behandlas för utredning av sådana brott som avses i 27 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014).

Av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om den som är misstänkt för brott som utreds inom gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet eller föremål för tvångsmedel och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret lagra sådana uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med registret. Sådana uppgifter är personens namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, militär grad, tjänstgöringsplats, arbetslivserfarenhet och tidigare anställningar, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller dödförklarats och de uppgifter som behövs för specificering av en juridisk person.

I registret får även annan information som erhållits i samband med tillämpningen av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och som behövs för att undersökningsuppdrag enligt 27 § i den lagen ska kunna utföras, diarieföras och uppgiftssökning om dem kunna göras inom gränsbevakningsväsendet, registreras enligt följande:

1) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande förvaltningsenhet, utredarna, undersökningsläget, undersökningsledare, disciplinär förman, de beslut som fattats för att avsluta ärendet samt uppgift om avgörandet i ärendet,

2) uppgifter om tvångsmedel samt om förundersökningsfaser,

3) uppgifter om egendom som någon har förlorat genom brott, eller som har omhändertagits, för att egendomen ska kunna hittas och återställas till ägaren eller innehavaren,

4) uppgifter om en person, vilka inverkar på personens egen säkerhet eller på säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet,

5) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, förhållanden och specificeringar som har samband med gränsbevakningsväsendets förundersökningsuppdrag, åtgärder och det inträffade.

Av registret ska framgå vem som har registrerat en uppgift.

13 b § (19.9.2014/751)
Registret för disciplinavgöranden

Registret för disciplinavgöranden är ett riksomfattande permanent personregister som förvaltas av gränsbevakningsväsendet. Registret för disciplinavgöranden upprätthålls för registrering och övervakning av avgörandena i disciplinärenden som påförs i ett militärdisciplinförfarande, för utredning av tidigare disciplinbeslut och för upprätthållande av brotts- och påföljdsstatistik samt för registrering av avgörandena i ärenden som behandlats som militära rättegångsärenden vid domstol, inklusive disciplinstraff. Från registret kan behövliga uppgifter flyttas över till värnpliktsregistret i enlighet med vad som i värnpliktslagen föreskrivs om detta.

I registret för disciplinavgöranden registreras uppgifter om avgöranden som fattats i ett disciplinärt förfarande samt om ärenden som åklagare och domstolar har behandlat som ett militärt rättegångsärende, uppgifter om avgöranden som åklagaren fattat i ett militärt rättegångsärende samt om avgöranden i ett disciplinärt förfarande. Som uppgifter om avgörandena registreras namnet på den myndighet som behandlat ärendet, identifikationsuppgifter om ärendet och avgörandet, avgörandet eller uppgift om slutresultatet i ärendet samt uppgift om huruvida avgörandet vunnit laga kraft.

I fråga om ett avgörande i ett disciplinärt förfarande registreras utöver de uppgifter som avses i 2 mom. också de uppgifter som avses i 53 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten samt

1) när en part har delgetts beslutet,

2) uppgift om huruvida ändring har sökts och om beslut som har fattats med anledning av detta,

3) granskningsanteckningar och åtgärder som tillsynen över det disciplinära förfarandet har föranlett,

4) uppgifter om verkställigheten av påföljden.

I registret registreras en person som avses i 1 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten och som i ett militärdisciplinförfarande varit misstänkt för ett brott. Av de uppgifter som gäller en registrerad persons identitet får i registret införas personens namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, hemkommun och adress.

2 kap

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter och rätt att få uppgifter

14 §
Behandling av känsliga uppgifter

Sådana uppgifter om en brottslig gärning eller ett straff eller någon annan påföljd för ett brott som avses i 11 § 3 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets personregister när behandling av uppgifterna behövs med tanke på registrets ändamål.

Sådana uppgifter som avses i 11 § 1 och 2 samt 4–6 punkten i personuppgiftslagen och som gäller ras eller etniskt ursprung, en persons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller medlemskap i ett fackförbund, hälsotillstånd, sjukdom, handikapp eller vårdåtgärder, sexuella inriktning eller beteende eller behov av socialvård eller socialvårdstjänster, stödåtgärder eller andra förmåner inom socialvården får samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets register endast när behandling av uppgifterna är nödvändig för att ett visst uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet skall kunna fullgöras.

Sådana uppgifter som avses i 11 § 4 punkten i personuppgiftslagen och som gäller någons hälsotillstånd, sjukdom, handikapp eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller personen får dessutom samlas in för och registreras i gränsbevakningsväsendets personregister när behandling av uppgifterna är nödvändig för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet.

Bestämmelser om begränsningar i fråga om registrering av DNA-profiler finns i 9 kap. 4 § i tvångsmedelslagen. (30.12.2013/1230)

14 a § (11.1.2019/11)
Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder

Bestämmelser om användning av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder finns i 47 och 48 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och i 5 kap. 54 § i polislagen. Bestämmelser om användning av överskottsinformation som erhållits med hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen finns i 56 § i det kapitlet.

Överskottsinformation enligt 1 mom. får registreras i de personregister som avses i 7 och 11 §.

15 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden, får inom gränsbevakningsväsendet endast samlas in för och registreras i undersöknings- och handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten, i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett temporärt personregister som har inrättats för ett sådant ändamål och som är avsett att användas av en förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp. (30.12.2013/1182)

När uppgifter registreras skall de i mån av möjlighet åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

16 §
Elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper och skydd av dessa uppgifter

För att identifiera en person och säkerställa att ett dokument är äkta har gränsbevakningsväsendet rätt att ta emot till resedokument fogade elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper, om inte något annat föreskrivs.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att jämföra identifikationsuppgifterna i ett dokument med personen i fråga. Vid behandling av elektroniska identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper skall dataskyddet särskilt beaktas. Om inte annat föreskrivs, får elektroniska identifikationsuppgifter inte registreras i gränsbevakningsväsendets personregister.

17 §
Rätt att få uppgifter av en myndighet

Utan hinder av tystnadsplikten har gränsbevakningsväsendet rätt att för ett tjänsteuppdrag avgiftsfritt få behövliga uppgifter och handlingar av en myndighet och av en sådan sammanslutning eller person som tillsatts för att handha ett offentligt uppdrag, om inte lämnande av uppgiften eller handlingen till gränsbevakningsväsendet eller användning av uppgiften såsom bevis förbjudits eller begränsats i lag.

Beslut om inhämtande av uppgifter som skall hållas hemliga fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman.

18 §
Rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson

Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har gränsbevakningsväsendet på begäran av en anhållningsberättigad gränsbevakningsman rätt att få uppgifter som behövs för förebyggande eller utredning av ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet. Om ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver det, har gränsbevakningsväsendet samma rätt till sådana uppgifter som behövs vid en undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen.

Gränsbevakningsväsendet har på begäran rätt att i enskilda fall av ett teleföretag och av en sammanslutningsabonnent få kontaktuppgifter om en sådan teleadress som inte är upptagen i en offentlig katalog eller uppgifter som specificerar en teleadress eller teleterminalutrustning, om uppgifterna behövs för utförande av ett uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet har motsvarande rätt att få uppgifter om utdelningsadresser av en sammanslutning som bedriver postverksamhet. (22.7.2011/876)

För sin tillståndsförvaltning har gränsbevakningsväsendet rätt att få uppgifter av en privat sammanslutning eller en privatperson på det sätt som föreskrivs i 17 §.

19 § (11.9.2009/689)
Uppgifter om personer i fordon som passerar den yttre gränsen

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har gränsbevakningsväsendet i fråga om brott som gränsbevakningsväsendet utreder rätt att av samfund och sammanslutningar ur register som gäller passagerare och fordons personal få uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott och för väckande av åtal samt för upprätthållande av gränssäkerheten. Enligt överenskommelse med den registeransvarige har gränsbevakningsväsendet rätt att få uppgifter också med hjälp av en teknisk anslutning.

Föraren av ett fordon som anländer till eller avgår från Finland och passerar den yttre gränsen ska till gränskontrollmyndigheten vid in- respektive utresestället lämna uppgifter om personerna i fordonet. Befälhavaren för ett fartyg eller luftfartyg samt ägaren eller innehavaren av ett tåg eller något annat trafikmedel eller dennes företrädare ska till gränskontrollmyndigheten vid in- eller utresestället lämna en passagerar- och besättningsförteckning eller i övrigt uppgifter om trafikmedlets personal och passagerare samt övriga personer i trafikmedlet (passagerar- och besättningsförteckning), om inte uppgifterna redan har lämnats med stöd av 20 eller 20 a §. Uppgifterna kan lämnas genom teknisk anslutning. (19.9.2014/751)

Av passagerar- och besättningsförteckningen ska framgå släkt- och förnamn, födelsedatum, kön och medborgarskap för varje person som antecknats i förteckningen samt trafikmedlets nationalitet och registeruppgifter samt ankomst- och avgångsorten.

De uppgifter som avses i 2 och 3 mom. ska lämnas också vid trafik över de inre gränserna när gränskontroll tillfälligt har återinförts vid de inre gränserna i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kodexen om Schengengränserna och 15 § i gränsbevakningslagen. (11.1.2019/11)

20 §
Transportörers skyldighet att lämna uppgifter om flygpassagerare

Utöver vad som bestäms i 19 §, skall en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt idkar flygtransport av personer (lufttrafikföretag) på gränskontrollmyndighetens begäran lämna uppgifter enligt denna paragraf om passagerare som lufttrafikföretaget transporterar till ett officiellt gränsövergångsställe via vilket personerna anländer till Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller lämnar medlemsstaternas territorium (uppgifter om passagerare inom flygtrafiken).

Uppgifterna om passagerare inom flygtrafiken skall innehålla numret på och typen av det resedokument som använts, medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap, fullständigt namn, födelsedatum, det gränsövergångsställe via vilket personen anländer till eller lämnar medlemstaternas territorium, transportkoden, transportens avgångs- och ankomsttid, det totala antalet personer som transporterats med transporten i fråga och den ursprungliga avgångsorten. Uppgifterna skall lämnas elektroniskt eller, om det inte är möjligt, på annat lämpligt sätt. Gränskontrollmyndigheten får behandla uppgifter som avses i denna paragraf och i 19 § för att underlätta gränskontrollerna och bekämpa olaglig inresa och olaglig invandring samt i andra uppdrag som föreskrivs för gränskontrollmyndigheten.

Uppgifterna skall lämnas omedelbart efter incheckning. Gränskontrollmyndigheten skall utplåna uppgifterna inom 24 timmar från det att de lämnades när passagerarna rest in i eller ut ur landet, om inte uppgifterna behövs för något annat uppdrag som gränskontrollmyndigheten enligt lag skall utföra. Om inte något annat föreskrivs skall den som lämnar uppgifter utplåna de personuppgifter som han eller hon har inhämtat och lämnat till gränsmyndigheterna inom 24 timmar efter det att det trafikmedel som har använts vid transporten har anlänt till destinationen.

Denna paragraf tillämpas också vid trafik över de inre gränserna när gränskontroll tillfälligt har återinförts vid de inre gränserna i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kodexen om Schengengränserna och 15 § i gränsbevakningslagen. (11.1.2019/11)

20 a § (19.9.2014/751)
Transportörers skyldighet att lämna uppgifter om passagerare och besättning i fartygs- och tågtrafik

En fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig transport av personer eller varor sjövägen eller per järnväg ska lämna de uppgifter om passagerare och besättning som avses i 19 § 2 och 3 mom. till gränskontrollmyndigheten före ankomsten till gränskontrollen.

I tågtrafik ska uppgifterna lämnas senast när tåget har avgått från den sista station där passagerare stigit ombord på tåget. På skyldigheten att i fartygstrafik lämna förhandsuppgifter tillämpas bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna samt andra bestämmelser och föreskrifter.

Denna paragraf tillämpas också vid trafik över de inre gränserna när gränskontroll tillfälligt har återinförts vid de inre gränserna i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kodexen om Schengengränserna och 15 § i gränsbevakningslagen. (11.1.2019/11)

21 § (19.9.2014/751)
Påföljder för transportörer

Bestämmelser om den påföljdsavgift för åsidosättande av skyldigheten enligt 20 och 20 a § som tas ut hos en transportör finns i 179 § i utlänningslagen.

22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller i någon annan lag har Gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister ur vissa register få behövliga uppgifter enligt följande: (30.1.2018/111)

1 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/317. (4.5.2018/317)

2) ur det register över laddare som avses i 3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter för övervaknings- och larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott, (30.12.2013/1182)

3 punkten har upphävts genom L 30.12.2013/1182. (30.12.2013/1182)

4) av territorialövervakningsmyndigheterna för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, ur informationssystemen för övervakning till havs nödvändiga uppgifter om vattenfarkosters position,

5) av Statens ämbetsverk på Åland, ur de uppgifter om registrering av fartyg, fartyg under byggnad och fartygs historik som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) sådana uppgifter om fartyg samt ägare och innehavare av fartyg som behövs för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag enligt lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, (4.5.2018/317)

6) för fiskeövervakning, övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, nödvändiga uppgifter ur det fiskefartygsregister som avses i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och ur registren över yrkesfiskare, fångst och fiskhandel i anslutning till fiskefartysregistret,

7) för att personer ska kunna påträffas, ur Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem, vilket avses i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015), behövliga uppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten, (7.8.2015/1072)

8) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och räddningsuppdrag och för utförande av de övervakningsuppdrag till havs och vid landgränsen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet av luftfarts-, fiske-, sjöfarts- och räddningsmyndigheterna samt av polisen, försvarsmakten, tullverket och miljömyndigheterna, nödvändiga uppgifter om fordon, trafik, myndigheternas aktionsberedskap och alarmering,

9 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/317. (4.5.2018/317)

10) för gränsövervakning och gränskontroller samt för utförande av andra uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lag sådana behövliga uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006), (30.12.2013/1182)

11) för utförande av de övervakningsuppdrag till havs som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, av sjöfartsmyndigheterna ur anmälningssystemet för fartyg, sjötrafiklednings- och informationssystemen, trafikinformationssystemen för fartyg, informationssystemen för hamntrafiken och ur andra informationssystem för fartygstrafikservice, nödvändiga uppgifter om sjötrafiken och övervakning av den samt om vattenfarkosters position,

12) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd samt för påförande av påföljdsavgift och oljeutsläppsavgift för transportörer, ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås, (14.5.2010/405)

13) för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning eller för påförande av påföljdsavgift för tranportörer, ur patent- och registerstyrelsens handelsregister nödvändiga uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare,

14) uppgifter ur polisens och Tullens personregister för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom., (30.12.2013/1182)

15 punkten har upphävts genom L 30.12.2013/1182. (30.12.2013/1182)

16 punkten har upphävts genom L 30.12.2013/1182. (30.12.2013/1182)

17) ur utrikesministeriets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, (30.12.2013/1182)

18) ur Migrationsverkets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap, (30.12.2013/1182)

19) ur Ålands fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar och ägare och innehavare av båtar som behövs för övervakning av sjötrafiken, upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, (4.5.2018/317)

20) för lämnande av handräckning nödvändiga uppgifter av den myndighet som har begärt handräckning,

21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som avses i 13–17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), (30.12.2013/1230)

22) ur nödcentralsdatasystemet uppgifter som med tanke på en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet för gränsbevakningsväsendets tjänstemän behövs för gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter; uppgifterna får lämnas ut genom teknisk anslutning. (30.12.2013/1230)

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut. (30.12.2013/1182)

L om laddare 219/2000 har upphävts genom L om laddare 423/2016. L om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1139/1994 har upphävts genom L om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1048/2016.

23 §
Registrering av uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning (30.12.2013/1182)

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet: (30.12.2013/1182)

1) justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och rättsregistercentralen,

2) polis-, tull- och militärmyndigheter,

3) myndigheter inom utrikesförvaltningen, (4.6.2010/479)

4) arbets- och näringsministeriet. (4.6.2010/479)

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut. (30.12.2013/1182)

3 kap

Användning och utlämnande av uppgifter

24 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för (30.12.2013/1182)

Gränsbevakningsväsendets riksomfattande personregister får användas av gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter, om inte något annat föreskrivs. Gränsbevakningsväsendets andra register än riksomfattande personregister får endast användas av de förvaltningsenheter eller de arbetsgrupper som registret har inrättats för, om inte något annat föreskrivs.

Uppgifterna i ett personregister som har inrättats för utförande av i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet samt uppgifterna i polisens sådana personregister som direkt används av gränsbevakningsväsendet får användas inom gränsbevakningsväsendet, om de behövs för att utföra i 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, om inte något annat föreskrivs. Uppgifterna i ett personregister som har inrättats för utförande av i 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen avsedda åligganden som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet samt uppgifterna i polisens sådana personregister som direkt används av gränsbevakningsväsendet får användas inom gränsbevakningsväsendet, om de behövs för att utföra de uppdrag för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om inte något annat föreskrivs. (22.7.2011/876)

25 § (30.12.2013/1182)
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas även för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.

De observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

26 § (30.12.2013/1182)
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om informationen behövs för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas ut endast när de behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

En förvaltningsenhet har för de åligganden enligt 1 kap. 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs för utförande av de uppdrag för vilka de har samlats in och registrerats.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

27 § (30.12.2013/1182)
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som gränsbevakningsväsendet inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter enligt 15 § i ett temporärt personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk får dock inte lämnas ut för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister även lämnas ut för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

28 § (23.11.2018/962)
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får Gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter i enlighet med 197 och 217 § i lagen om transportservice (320/2017) som är nödvändiga för utförande av dess lagstadgade uppdrag, (29.3.2019/379)

2) till Nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter som behövs för säkerställande av förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, med beaktande av vad som i den lagen föreskrivs om begränsning av rätten att få uppgifter,

3) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet,

4) till Trafikledsverket för ledning av sjöfarten,

5) till polisen för polisuppdrag som motsvarar de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,

6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet,

7) till huvudstaben för förebyggande, avslöjande och utredning av brott som avses i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, för i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda säkerhetsutredningar och till den som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,

8) till socialmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning,

9) till Tullen för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott, för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses i 25 § 1 mom.,

10) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

11) till utrikesministeriet och finska beskickningar för behandling av ärenden som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras behörighet,

12) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för utsökningsutredningar eller för annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011),

15) till en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

17) till en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av att en smittsam sjukdom som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,

18) till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjande av goda etniska relationer, tryggande av etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter samt för övervakning av principen om etnisk icke-diskriminering och rapportering kring människohandel,

19) till en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet och polisen i enlighet med det som föreskrivs i 26 § 1–3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.

Den personuppgiftsansvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och Tullen som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen (493/1995), sådan paragrafen lyder i lag 498/2009, tillgång till Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott och till säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller en kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesministeriet.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9 punkten får de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten och uppgifter i det personregister som avses i 11 § inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

PolisL 493/1995 har upphävts genom PolisL 872/2011. Se PersonuppgiftsL 523/1999 32 § 1 mom. och L om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet 588/2004 16 §. Vad som här sägs om minoritetsombudsmannen gäller diskrimineringsombudsmannen, se L om införande av diskrimineringslagstiftningen 1347/2014 3 §.

28 a § (30.12.2013/1182)
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,

2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,

3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.

29 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den registeransvarige. (30.12.2013/1182)

När beslut om utlämnande fattas skall uppgifternas art beaktas för att datasekretessen och den registrerades datasäkerhet skall kunna tryggas.

4 kap

Utplåning av uppgifter, internationellt samarbete och den registrerades rättigheter (30.12.2013/1182)

Utplåning av uppgifter och arkivering (30.12.2013/1182)
30 §
Utplåning av uppgifter som behövs för planering och utförande av ett uppdrag som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet

De uppgifter som avses i 6 § skall utplånas senast två år efter registreringen, om de inte fortfarande behövs för planeringen, genomförandet och övervakningen av verksamheten.

Senast två år efter att behovet av att fortfarande bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

31 § (30.12.2013/1230)
Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och handräckningsregistret

Uppgifter i undersöknings- och handräckningsregistret utplånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av motsvarande uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.

32 § (30.12.2013/1230)
Utplåning av uppgifter ur registret för tillståndsärenden och ur registret för övervakningsärenden

Gränsbevakningsväsendets tillståndsuppgifter utplånas ur registret för tillståndsärenden då tio år har förflutit sedan beslutet fattades, tillståndet förföll, den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut eller uppgiften antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Gränsbevakningsväsendets anmälningsuppgifter utplånas då tio år har förflutit sedan anmälan anlänt eller uppgiften antecknats i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag.

Uppgifter om övervakning av sjötrafiken och den ekonomiska zonen, uppgifter om övervakning av land- och sjögränsen, uppgifter om in- och utresekontroller samt uppgifter som nämns i bilaga II i kodexen om Schengengränserna ska utplånas ur registret för övervakningsärenden då fem år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret, om de inte behöver bevaras för ett enskilt tjänsteuppdrag. Av personuppgifter i gränstrafiken ska uppgifter om påförande av påföljdsavgift utplånas då tio år har förflutit sedan uppgifterna antecknades i registret. I övrigt föreskrivs om utplåning av personuppgifter i gränstrafiken i 20 §. Uppgifter om utlänningar som har tagits i förvar ska utplånas då fem år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.

33 §
Utplåning av uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Uppgifter om en person skall utplånas ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades, om åtalsrätten då har preskriberats.

Senast fem år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

34 §
Utplåning av uppgifter ur säkerhetsdataregistret

Uppgifter om en person skall utplånas ur säkerhetsdataregistret då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades.

Senast fem år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

34 a § (19.9.2014/751)
Utplåning av uppgifter i registret för militärrättsvården och registret för disciplinavgöranden

På utplåning av uppgifter i registret för militärrättsvården och registret för disciplinavgöranden tillämpas vad som i 115 och 120 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten föreskrivs om utplåning av motsvarande uppgifter i försvarsmaktens informationssystem för militärrättsvården och register för disciplinavgöranden.

35 §
Utplåning av uppgifter ur gränsbevakningsväsendets övriga personregister

Ur gränsbevakningsväsendets andra än permanenta personregister som har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet ska uppgifter utplånas enligt följande: (22.7.2011/876)

1) ur personregister som har inrättats för riksomfattande bruk då ett år har förflutit sedan den registrerades död,

2) ur personregister som har inrättats för en eller flera förvaltningsenheter eller för en arbetsgrupp, då tio år har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades, om inte uppgifterna fortfarande behöver bevaras på grund av undersökning eller övervakning; senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Personuppgifter skall dock inte utplånas om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet. Senast tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Ur gränsbevakningsväsendets andra än permanenta personregister som har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet ska uppgifter utplånas då ett år har förflutit sedan den registrerades död. (22.7.2011/876)

36 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register, får en uppgift som konstaterats vara felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till gränsbevakningsväsendets personal har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte. (30.12.2013/1182)

En uppgift som konstaterats vara felaktig och som bevaras med stöd av 1 mom. skall utplånas genast när den inte längre behövs för att trygga rättigheterna, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

37 § (4.6.2010/479)
Arkivering av uppgifter

De uppgifter som utplånas ur register får arkiveras till behövliga delar, om inte något annat föreskrivs eller det bestäms något annat om tillfälliga personregister. Bestämmelser om arkivväsendets uppgifter och om handlingar som ska arkiveras finns i arkivlagen (831/1994).

Bestämmelser om internationellt samarbete (30.12.2013/1182)
38 § (30.12.2013/1182)
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om inte något annat föreskrivs eller följer av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, får Gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen och i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, som följer:

1) uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,

2) uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen, lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet eller någon annanstans i lag, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av det uppdrag för vilket de har samlats in och registrerats.

(30.1.2018/111)

Uppgifter som inhämtats i samband med ett visst uppdrag och som behövs för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får dock lämnas ut endast om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förebygga eller utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet ur sina personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som avses i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets temporära personregister som avses i 15 §, uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott samt de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten får inte lämnas ut för utförande av sådana uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är.

Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

39 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet (30.12.2013/1182)

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till (30.12.2013/1182)

1) sådana myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen som utför gränsövervakning, gränskontroll eller åtgärder som ersätter gränskontroll, när uppgifterna behövs för gränsövervakning, gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll,

2) internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O-Interpol) och myndigheter som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, för förhindrande, utredning och avslöjande av brott, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen, (30.12.2013/1182)

3) Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån på det sätt som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG, till de tjänstemän i en medlemsstat som deltar i sådana av byrån samordnade gemensamma insatser och pilotprojekt i Finland som avses i den förordningen samt till en sambandsman som avses i artikel 12 i den förordningen, (8.9.2017/620)

4) behöriga myndigheter som avses i internationella förpliktelser om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet för utförande av de uppdrag som avses i de internationella förpliktelserna, (30.12.2013/1182)

5) myndigheter som avses i överenskommelsen angående ordningen på gränsen mellan Finland och Sovjetunionen och ordningen för utredning av gränstilldragelser (FördrS 32/1960) för utförande av de uppdrag som avses i överenskommelsen,

6) sådana myndigheter i Norden eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater vilka utför gränsövervakning, gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll och vilka uppfyller kraven enligt konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (FördrS 36/1992), när uppgifterna behövs för utförande av gränsövervakning och gränskontroll samt åtgärder som ersätter gränskontroll,

7) myndigheter som utför gränsövervakning och gränskontroll i en stat som uppfyller kraven enligt konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, när uppgifterna behövs för utförande av gränsövervakning och gränskontroll, (28.6.2017/426)

8) en sådan tjänsteman från en medlemsstat i Europeiska unionen som lämnar gränssäkerhetsbistånd som avses i 15 d § 1 mom. i gränsbevakningslagen, för vidtagande av åtgärder som den biståndsbegäran som Finland framställt förutsätter. (28.6.2017/426)

Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten, (30.12.2013/1182)

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, om det för vapentillsynen är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut. (30.12.2013/1182)

39 a § (4.6.2010/479)
Utlämnande av uppgifter och underrättelseuppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater

Utöver bestämmelserna i denna lag föreskrivs om utlämnande av uppgifter och underrättelseuppgifter till myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpade myndigheterna i Europeiska unionens medlemstater och om tillämpning av rambeslutet (26/2009).

39 b § (30.12.2013/1182)
Europeiska unionens informationssystem för viseringar

Gränsbevakningsväsendet har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar för utförande av en uppgift som enligt en lag eller en direkt bindande EU-rättsakt ankommer på gränsbevakningsväsendet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).

Dessutom har gränsbevakningsväsendet rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar i syfte att förhindra och utreda brott som hör till gränsbevakningsväsendets behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), på det sätt som anges i rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Uppgifterna ska begäras via staben för gränsbevakningsväsendet.

39 c § (30.12.2013/1182)
Vissa internationella informationssystem

Bestämmelser om Schengens informationssystem och det nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i polisväsendets personuppgiftslag.

Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011).

L om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol 563/2011 har upphävts genom L om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning 214/2017. Se L om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003 6 kap.

39 d § (30.12.2013/1182)
Behandling av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas bestämmelserna i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inget annat följer av 1 mom., får gränsbevakningsväsendet behandla uppgifter som det mottagit för andra ändamål än vad uppgifterna lämnades ut för, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska unionen eller internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna, för-utom om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands eller en annan stats allmänna säkerhet eller för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands väsentliga intressen och det inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut uppgifterna om hur gränsbevakningsväsendet behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

Den registrerades rättigheter (30.12.2013/1182)
40 § (22.7.2011/876)
Information om behandling av uppgifter

Vid insamling av personuppgifter för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet ska gränsbevakningsväsendet fullgöra sin upplysningsplikt enligt 24 § 1 mom. i personuppgiftslagen. Gränsbevakningsväsendet omfattas inte av denna plikt när den samlar in, registrerar och lämnar ut personuppgifter som behövs för utförande av de åligganden enligt 1 kap. 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet.

41 § (30.12.2013/1182)
Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige ska anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten till insyn och utlämnandet av uppgifter i samband därmed.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska personligen framställa en begäran om detta till den registeransvarige eller någon annan myndighet som har rätt att lämna ut uppgifter på gränsbevakningsväsendets vägnar samt styrka sin identitet.

42 § (30.12.2013/1182)
Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte

1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott,

2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,

3) de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 3 punkten,

4) uppgifter om klassificering, övervakning, tillvägagångssätt eller informationskällor i fråga om en person eller en gärning som har registrerats i gränsbevakningsväsendets personregister eller uppgifter som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott.

(30.1.2018/111)

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Bestämmelser om inskränkningar i rätten till insyn finns dessutom i 27 § i personuppgiftslagen.

5 kap

Särskilda bestämmelser

43 § (30.12.2013/1182)
Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Uppgifter som avses i denna lag får lämnas ut till gränsbevakningsväsendet på dess begäran genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

44 §
Skyldighet att övervaka behandlingen av personuppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall staben för gränsbevakningsväsendet och den förvaltningsenhet som är registeransvarig övervaka efterlevnaden av bestämmelserna om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet.

Vid gränsbevakningsväsendet tillämpas bestämmelserna om behandling av personuppgifter också på automatiskt registrerade bilder och ljud, även om de inte utgör ett personregister.

45 §
Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för dataintrång finns i 38 kap. 8 § i strafflagen (39/1889) och om straff för personregisterbrott i 9 § i nämnda kapitel.

46 §
Närmare bestämmelser, föreskrifter och anvisningar

Närmare bestämmelser om registrens innehåll, förfaringssätten vid öppnande av teknisk anslutning enligt denna lag, vid beslut om utlämnande av uppgifter och vid utövande av rätten till insyn samt om elektronisk service vid gränsbevakningsväsendet kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om det tekniska förfarandet vid driften av informationssystemet, sökkriterierna och andra villkor för användningen av systemet samt om övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

6 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

47 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

48 §
Övergångsbestämmelse

Gränsbevakningsväsendets personregister och utplåningen av personuppgifter ur dem skall utan dröjsmål, dock senast tre år efter denna lags ikraftträdande, ordnas så att de stämmer överens med denna lag. Bestämmelserna om personuppgifter i 31–42 § i lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999), vilken upphävts genom gränsbevakningslagen (578/2005), skall i tillämpliga delar iakttas till dess.

RP 6/2005, FuUB 12/2005, RSv 92/2005

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2007/980:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007, GrUB 4/2007, RSv 48/2007

11.9.2009/689:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 26/2008, FvUB 6/2009, RSv 82/2009

22.12.2009/1427:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

14.5.2010/405:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

4.6.2010/479:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008, FvUB 2/2010, RSv 27/2010

17.6.2011/750:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 266/2010, FvUB 38/2010, RSv 357/2010

22.7.2011/876:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

9.12.2011/1241:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 92/2011, LaUB 7/2011, RSv 54/2011

30.12.2013/1182:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Databehandling som avses i denna lag ska genomföras i enlighet med denna lag inom fyra år efter lagens ikraftträdande.

RP 66/2012, FvUB 26/2013, RSv 216/2013

30.12.2013/1230:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Informationsbehandling som avses i denna lag ska uppfylla vad som föreskrivs i denna lag inom fyra år efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 92/2013, FvUB 24/2013, RSv 217/2013

6.6.2014/425:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

RP 14/2014, KoUB 4/2014, RSv 42/2014

19.9.2014/751:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagens 20 a § tillämpas dock inte förrän sex månader har förflutit från lagens ikraftträdande.

Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem ska vara sådant som denna lag föreskriver inom fyra år från lagens ikraftträdande.

RP 220/2013, FvUB 19/2014, RSv 83/2014

7.8.2015/1072:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

RP 292/2014, LaUB 37/2014, RSv 366/2014

11.11.2016/938:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 129/2016, KoUB 21/2016, RSv 114/2016

28.6.2017/426:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 107/2016, FvUB 9/2017, RSv 55/2017

8.9.2017/620:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

RP 40/2017, FvUB 13/2017, RSv 79/2017

30.1.2018/111:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

RP 41/2017, FvUB 28/2017, RSv 175/2017

4.5.2018/317:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/962:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 962/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

11.1.2019/11:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 201/2017, FvUB 16/2018, RSv 148/2018

29.3.2019/379:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.