Beaktats t.o.m. FörfS 177/2020.

30.12.2004/1284

Statsrådets förordning om ungdomsstraff (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 400/2015 95 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 7 och 22 § i lagen av den 21 december 2004 om ungdomsstraff (1196/2004):

1 §
Uppgörande av verkställighetsplan

När en distriktsbyrå inom Kriminalvårdsväsendet har tagit emot en begäran enligt 4 § 1 mom. i lagen om ungdomsstraff (1196/2004) skall distriktsbyrån utan dröjsmål meddela den som misstänks för ett brott vilken dag han eller hon senast skall anmäla sig hos distriktsbyrån för uppgörande av en verkställighetsplan. Samtidigt skall den misstänktes vårdnadshavare, intressebevakare eller någon annan laglig företrädare få tillfälle att bli hörd.

Kriminalvårdsväsendet skall utan dröjsmål lämna verkställighetsplanen till den allmänna åklagare eller domstol som har begärt att få den och en kopia av planen till den misstänkte.

2 §
Verkställighetshandling

Den domstol som har dömt till ungdomsstraff skall mata in uppgifterna om avgörandet i domslutssystemet. En utskrift från datasystemet med uppgifter om avgörandet utgör verkställighetshandling. Bestämmelser om verkställighetshandlingen finns i 3 a och 8 a § i förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/1975).

När högsta domstolen dömer till ungdomsstraff utgör en kopia av domen verkställighetshandling.

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf om fängelse 509/2006.

3 §
Meddelande om domstolens avgörande

Om missnöje inte har anmälts med ett ungdomsstraff skall tingsrätten genom domslutssystemet underrätta Brottspåföljdsverket och Rättsregistercentralen om straffet senast veckan efter den då tiden för missnöjesanmälan löpt ut. I fråga om meddelandet gäller i övrigt bestämmelserna i 2 § i förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

När Brottspåföljdsverket fått en utredning om att domen är verkställbar skall verket utan dröjsmål sända verkställighetshandlingen till den av Kriminalvårdsväsendets distriktsbyråer som svarar för verkställigheten av ungdomsstraffet.

När högsta domstolen förbjuder verkställighet av hovrättens dom eller bestämmer att verkställigheten skall avbrytas, skall Brottspåföljdsverket omedelbart anmäla detta till den distriktsbyrå som avses i 2 mom.

F om verkställighet av fängelsestraff 447/1975 har upphävts genom SRf om fängelse 509/2006. Se även L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010.

4 §
Meddelande om samtycke

Distriktsbyråerna vid Kriminalvårdsväsendet skall utan dröjsmål lämna Brottspåföljdsverket ett meddelande här en dömd samtyckt till att verkställigheten av straffet inleds enligt 6 § 2 mom. i lagen om ungdomsstraff. Brottspåföljdsverket skall meddela den domstol som har avgjort målet att samtycke har givits eller, om samtycket har givits efter det att besvärstiden har löpt ut, till fullföljdsdomstolen.

5 §
Meddelande till den dömde

När en distriktsbyrå vid Kriminalvårdsväsendet har tagit emot en verkställighetshandling enligt 3 § 2 mom. skall distriktsbyrån utan dröjsmål underrätta den dömde om vilken dag den dömde senast skall anmäla sig vid distriktsbyrån för att verkställigheten av ungdomsstraffet skall kunna inledas.

6 §
Diarium

Distriktsbyråerna inom Kriminalvårdsväsendet för diarium över hur varje enskilt ungdomsstraff avtjänas. I diariet antecknas nödvändiga uppgifter om den dömde och om straffet samt dessutom att

1) handlingarna inkommit till distriktsbyrån för verkställighet av ungdomsstraffet,

2) avtjänandet av ungdomsstraffet inleds,

3) skriftlig anmärkning och skriftlig varning har givits den dömde,

4) verkställigheten av ungdomsstraffet förbjudits eller avbrutits,

5) avtjänandet av ungdomsstraffet har slutförts eller att något annat straff dömts ut i stället för ungdomsstraffet.

7 §
Anteckning om observationer rörande misstänkt berusning

Observationer av ett misstänkt berusningstillstånd enligt 13 § i lagen om ungdomsstraff hos den som dömts till ungdomsstraff skall antecknas i ett vittnes närvaro på en blankett för konstaterande av berusningstillstånd, vilken fastställs av justitieministeriet.

8 §
Godkännande av uppgifter och program

Kriminalvårdsväsendet skall godkänna innehållet i de uppgifter och program som främjar av den sociala funktionsförmågan enligt 2 § 2 mom. i lagen om ungdomsstraff.

9 §
Platser för orientering i arbetslivet

Den som dömts till ungdomsstraff skall orientera sig i arbetslivet och i att utföra arbete hos offentliga samfund, offentligrättsliga föreningar eller andra sammanslutningar eller stiftelser som inte bedriver verksamheten i vinstsyfte. Plats kan dessutom ordnas av sammanslutningar eller stiftelser som under offentlig tillsyn producerar tjänster för offentliga sammanslutningar, även om sammanslutningen eller stiftelsen bedriver verksamhet i vinstsyfte.

Kriminalvårdsväsendet godkänner dem som har rätt att ordna plats för orientering.

Kriminalvårdsväsendet skall med sammanslutningar eller stiftelser som avses i 1 mom. ingå avtal om orientering i arbetslivet och i utförande av arbete. I avtalet anges parternas rättigheter och skyldigheter samt vem som är kontaktperson på respektive plats för orientering.

10 §
Åtgärder i samband med att verkställigheten av ett ungdomsstraff avslutas

Efter slutförd verkställighet av ett ungdomsstraff skall den distriktsbyrå vid Kriminalvårdsväsendet som svarat för verkställigheten utvärdera verkställigheten av straffet.

Efter slutförd verkställighet skall distriktsbyrån dessutom sända verkställighetshandlingen och diariet till Brottspåföljdsverket och ett meddelande till Rättsregistercentralen om att avtjänandet av ungdomsstraffet har slutförts.

11 §
Meddelanden i ärenden som gäller ny behandling av ett straff

Allmänna åklagaren skall underrätta den distriktsbyrå inom Kriminalvårdsväsendet som gjort en utredning enligt 17 § 1 mom. i lagen om ungdomsstraff om sitt beslut att inte vid domstol yrka att något annat straff skall dömas ut i stället för den del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats.

Om åklagaren i ett mål som har överklagats yrkar att annat straff skall dömas ut i stället för den del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats, skall domstolen underrätta fullföljdsdomstolen om yrkandet.

Domstolen skall sända ett meddelande om sitt avgörande till respektive distriktsbyrå inom Kriminalvårdsväsendet, samt till Brottspåföljdsverket och Rättsregistercentralen, om domstolen har beslutat att döma ut ett annat straff i stället för den del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats eller ett gemensamt ovillkorligt fängelsestraff enligt 7 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.