Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

21.12.2004/1196

Lag om ungdomsstraff (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/400, som gäller fr.o.m. 1.5.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förutsättningar för dömande till ungdomsstraff

Den som har begått ett brott innan han eller hon har fyllt 18 år kan dömas till ungdomsstraff, enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889).

Innan ett ungdomsstraff döms ut skall svaranden höras personligen.

2 §
Ungdomsstraffets längd och vad straffet innefattar

Till ungdomsstraff döms i minst fyra månader och högst ett år.

Den som har dömts till ungdomsstraff står under övervakning den tid som straffet varar. Ungdomsstraffet innefattar övervakarsamtal, uppgifter och program som främjar den sociala funktionsförmågan och som den dömde fullföljer under övervakning samt stöd och handledning i samband med dessa. Ungdomsstraffet innefattar även övervakad orientering i arbetslivet och i utförande av arbete, om det inte skall anses uppenbart onödigt eller är särskilt svårt att ordna sådan.

Den dömde får förpliktas att under högst åtta timmar per vecka delta i sammankomster som ingår i verkställigheten av ungdomsstraffet. Antalet timmar per vecka kan variera under strafftiden om verkställigheten förutsätter det.

2 a § (14.5.2010/381)
Domstolens meddelande om ungdomsstraff

Domstolen ska göra anmälan till Brottspåföljdsmyndigheten om avgöranden där domstolen har dömt ut ungdomsstraff. Anmälan görs genom att föra in uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

3 §
Stödåtgärder i samband med ungdomsstraff

Verkställigheten av ett ungdomsstraff skall samordnas med stödåtgärder som främjar den dömdes förmåga att ha kontroll över sitt liv och med stödåtgärder som främjar avtjänandet av straffet.

4 § (17.6.2011/734)
Verkställighetsplan

Brottspåföljdsmyndigheten ska på åklagarens eller domstolens begäran innan ett ungdomsstraff döms ut göra upp en verkställighetsplan för ungdomsstraffet, av vilken ska framgå

1) de föreskrifter som hänför sig till kontakterna mellan övervakaren och den dömde, och

2) de uppgifter och program som främjar den sociala funktionsförmågan samt den del som gäller orientering i arbetslivet och i utförande av arbete.

Brottspåföljdsmyndigheten ska höra den misstänkte i samband med att verkställighetsplanen görs upp. Om den misstänkte är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren, intressebevakaren eller någon annan laglig företrädare ges tillfälle att bli hörd.

5 § (17.6.2011/734)
Precisering av verkställighetsplanen

Efter det att ett ungdomsstraff har dömts ut kan Brottspåföljdsmyndigheten med utgångspunkt i verkställighetsplanen meddela föreskrifter som behövs vid verkställigheten om tidpunkterna för de övervakarsamtal och andra sammankomster som avses i 2 § 2 mom. samt om den närmare utformningen av uppgifter, program och orientering.

6 §
Inledande av verkställigheten av ett ungdomsstraff

Verkställigheten av ett ungdomsstraff skall inledas utan dröjsmål när domen har vunnit laga kraft eller kan verkställas såsom en lagakraftvunnen dom, om det inte finns något hinder för inledandet på grund av att den dömde är sjuk, fullgör sin värnplikt eller civiltjänst eller av andra liknande godtagbara skäl.

Verkställigheten av ett ungdomsstraff kan på basis av tingsrättens dom inledas innan domen har vunnit laga kraft, om den dömde skriftligen samtycker till verkställigheten och har nöjt sig med domen till den del han eller hon har dömts till ungdomsstraff.

Om den dömde i ett sådant fall som avses i 2 mom. med anledning av ändringssökande döms till något annat straff, skall den del av ungdomsstraffet som redan har verkställts beaktas så som föreskrivs i 19 §.

4 mom. har upphävts genom L 22.12.2005/1162. (22.12.2005/1162)

7 § (17.6.2011/734)
Ansvaret för verkställigheten av ungdomsstraff

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för verkställigheten av ungdomsstraff enligt vad som föreskrivs i denna lag och närmare genom förordning av statsrådet.

8 § (17.6.2011/734)
Efterlysning

Om den som har dömts till ungdomsstraff inte anträffas och det inte går att få reda på var han eller hon vistas, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utfärda en efterlysning av den dömde. I efterlysningen ska den dömde uppmanas att för verkställighet av ungdomsstraffet senast på utsatt dag ta kontakt med Brottspåföljdsmyndigheten. I efterlysningen ska det nämnas att ett förfarande för att döma ut ett annat straff i stället för ungdomsstraffet i annat fall inleds.

9 § (17.6.2011/734)
Verkställighet av flera ungdomsstraff

Flera ungdomsstraff som verkställs samtidigt sammanräknas vid verkställigheten. Den sammanlagda maximilängden är dock ett år och sex månader. Brottspåföljdsmyndigheten ska vid behov ändra verkställighetsplanen så som sammanräknandet förutsätter.

10 § (17.6.2011/734)
Övervakare och person som bistår denne

Som övervakare för den som har dömts till ungdomsstraff fungerar en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten (övervakare).

För att främja en ändamålsenlig verkställighet av ett ungdomsstraff kan en person som samtycker till uppdraget förordnas att bistå övervakaren (biträdande övervakare), förutsatt att denna person har en för uppdraget lämplig utbildning inom det sociala området, i ungdomsarbete eller i pedagogik samt erfarenhet av arbete med ungdomar. Av särskilda skäl kan även någon annan lämplig person förordnas att sköta uppdraget.

Brottspåföljdsmyndigheten ingår ett avtal med den biträdande övervakaren om skötseln av uppdraget samt beslutar om arvode och kostnadsersättning som ska betalas till denne av statens medel. Avtalet ger inte upphov till ett tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande mellan Brottspåföljdsmyndigheten och den biträdande övervakaren.

På den biträdande övervakaren tillämpas språklagen (423/2003) och bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

11 § (17.6.2011/734)
Övervakarens och den biträdande övervakarens uppgifter

Övervakaren ska

1) övervaka att verkställighetsplanen och de föreskrifter som grundar sig på den följs,

2) vid behov hålla kontakt med den dömdes vårdnadshavare, intressebevakare eller någon annan laglig företrädare,

3) stödja och handleda den dömde, och

4) informera Brottspåföljdsmyndigheten om överträdelser av verkställighetsplanen och av föreskrifter som grundar sig på den.

Den biträdande övervakaren ska iaktta övervakarens föreskrifter om verkställigheten av ungdomsstraffet och informera övervakaren om överträdelser av villkoren i verkställighetsplanen och överträdelser av föreskrifter som grundar sig på den.

Övervakaren och den biträdande övervakaren ska handla så att deras åtgärder inte medför onödig olägenhet för den dömde eller hans eller hennes närmaste.

12 §
Den dömdes skyldigheter

Den som har dömts till ungdomsstraff är skyldig att följa verkställighetsplanen och de föreskrifter om verkställigheten som Brottspåföljdsmyndigheten har meddelat med utgångspunkt i planen. Den dömde ska hålla kontakt med övervakaren så som bestäms i verkställighetsplanen. (17.6.2011/734)

Den dömde får inte använda eller vara påverkad av alkohol eller andra droger under ett övervakarsamtal eller vid någon annan sådan sammankomst som avses i 2 § 2 mom.

13 § (17.6.2011/734)
Övervakning av droganvändning

Om den dömde av yttre kännetecken att döma sannolikt är påverkad av alkohol eller andra droger vid ett övervakarsamtal eller en annan sammankomst som avses i 2 § 2 mom., ska övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten anteckna observationerna av berusningstillståndet. Om det misstänks att berusningen beror på alkohol, kan en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten ålägga den dömde att lämna utandningsprov.

14 §
Tiden för avtjänande av ett ungdomsstraff

Tiden för avtjänande av ett ungdomsstraff börjar löpa när den dömde kommer till det första övervakarsamtalet eller till en annan sammankomst som avses i 2 § 2 mom.

Brottspåföljdsmyndigheten kan tillfälligt avbryta verkställigheten av ungdomsstraffet eller den del som återstår av straffet för sammanlagt högst ett år, om det föreligger hinder för att slutföra avtjänandet av ungdomsstraffet under strafftiden och orsaken till detta inte är en i 16 § 3 mom. avsedd allvarlig överträdelse av villkoren i verkställighetsplanen eller av föreskrifter som grundar sig på den. Efter att den maximitid som avses i detta moment har löpt ut fortsätter tiden för avtjänande av ungdomsstraffet oavbrutet till strafftidens slut oberoende av hindret. (17.6.2011/734)

15 §
Hämtning

Om den som har dömts till ungdomsstraff uteblir från ett övervakarsamtal eller någon annan sammankomst som avses i 2 § 2 mom. utan godtagbara skäl som övervakaren har vetskap om och om det är sannolikt att den dömde håller sin undan, kan den dömde hämtas till nästa motsvarande sammankomst som övervakaren särskilt bestämmer. Polisen skall ge handräckning vid hämtningen, om inte hämtningsåtgärderna skall anses klart oändamålsenliga.

Beslut om hämtning fattas av en anhållningsberättigad polisman på Brottspåföljdsmyndighetens begäran. Den som ska hämtas får högst sex timmar före den sammankomst som avses i 1 mom. gripas och tas i förvar. Hämtningen ska så långt möjligt utföras så att den dömde inte i onödan blir föremål för uppmärksamhet. En dömd får inte vara gripen eller hållas i förvar längre än vad hämtningen förutsätter. (17.6.2011/734)

Den som har dömts till ungdomsstraff skall när straffet börjar avtjänas informeras om att en försummelse enligt 1 mom. kan leda till hämtning.

16 § (17.6.2011/734)
Överträdelser av villkor och föreskrifter som gäller ett ungdomsstraff

Om den som har dömts till ungdomsstraff handlar i strid med sina skyldigheter enligt 12 §, ska Brottspåföljdsmyndigheten ge den dömde en muntlig eller skriftlig anmärkning. Om den dömde inte rättar sig efter anmärkningen eller om han eller hon annars allvarligt bryter mot villkoren i verkställighetsplanen eller mot sådana föreskrifter som grundar sig på planen, ska Brottspåföljdsmyndigheten ge den dömde en skriftlig varning.

Den dömde ska ges tillfälle att bli hörd innan varning ges. När en varning ges ska den dömde informeras om att saken förs till domstol och straff enligt 18 § döms ut om inte varningen iakttas.

Om den som har dömts till ungdomsstraff inte börjar avtjäna straffet eller avbryter avtjänandet eller inte rättar sig efter en varning och han eller hon inte har något godtagbart skäl för detta, ska Brottspåföljdsmyndigheten vidta åtgärder för att föra saken till domstol. Brottspåföljdsmyndigheten kan samtidigt bestämma att verkställigheten av ungdomsstraffet inte får inledas eller avbryta verkställigheten.

17 § (17.6.2011/734)
Rättegångsförfarandet vid överträdelser

I ett sådant fall som avses i 16 § 3 mom. ska Brottspåföljdsmyndigheten utan dröjsmål lämna utredning om saken till åklagaren. Om åklagaren anser att den dömde har förfarit så som avses i det nämnda momentet, ska åklagaren utan dröjsmål föra saken till den domstol som i första instans har avgjort det brottmål som ledde till ungdomsstraffet eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

Domstolen ska höra den dömde personligen innan målet avgörs. Likaså ska en representant för Brottspåföljdsmyndigheten ges tillfälle att bli hörd, om det inte är uppenbart onödigt för behandlingen av ärendet. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i brottmål.

Besvär över ett avgörande som domstolen har träffat med stöd av denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

18 §
Straff som döms ut i stället för ungdomsstraff

Om domstolen konstaterar att den dömde har förfarit på ett sådant sätt som avses i 16 § 3 mom., skall den döma ut ett annat straff i stället för den del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats.

Vid den prövning som gäller valet av ny straffart skall beaktas den dömdes ålder, hur stor del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats, hur allvarligt det klandervärda förfarandet har varit och av vilken karaktär det brott som ledde till ungdomsstraffet har varit.

Om ungdomsstraffet i sin helhet eller till en mycket stor del är oavtjänat och om det även i övrigt med hänsyn till de prövningsgrunder som nämns i 2 mom. också enligt en helhetsbedömning finns särskilda skäl till detta, kan ovillkorligt fängelsestraff dömas ut i stället för den del av ungdomsstraffet som inte har avtjänats.

19 §
Beaktande av den del av ungdomsstraffet som har avtjänats

När någon som har dömts till ungdomsstraff döms till ett nytt straff i ett sådant fall som avses i 7 kap. 8 § i strafflagen eller i 6 § 3 mom. eller 18 § 1 mom. i denna lag, skall den del av ungdomsstraffet som redan har avtjänats i skälig mån beaktas som en straffnedsättningsgrund. Två ungdomsstraffdagar anses motsvara en dag ovillkorligt fängelse, om det inte med beaktande av innehållet i den del av ungdomsstraffet som redan har avtjänats finns särskilda skäl att avvika från detta.

20 § (17.6.2011/734)
Dömande till gemensamt ovillkorligt fängelsestraff

När ett gemensamt ovillkorligt fängelsestraff har dömts ut i enlighet med 7 kap. 8 § i strafflagen, ska Brottspåföljdsmyndigheten oberoende av ändringssökande omedelbart avbryta verkställigheten av ungdomsstraffet. Brottspåföljdsmyndigheten kan avbryta verkställigheten även när åklagaren meddelar Brottspåföljdsmyndigheten att den som har dömts till ungdomsstraff kommer att åtalas för ett brott som enligt åklagarens bedömning kan leda till ett ovillkorligt fängelsestraff.

21 § (17.6.2011/734)
Resekostnader

Brottspåföljdsmyndigheten betalar skäliga resekostnader som orsakas av uppgörandet av verkställighetsplanen och av verkställigheten av ungdomsstraffet.

21 a § (17.6.2011/734)
Beslutanderätt

Direktören för en enhet för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om åtgärder som avses i 16 § 3 mom. för att föra saken till domstol samt om förbud att inleda verkställigheten och avbryta verkställigheten.

Direktören för en enhet för samhällspåföljder eller en i arbetsordningen angiven biträdande direktör eller brottspåföljdschefen beslutar om tillfälligt avbrott i verkställigheten enligt 14 § 2 mom., begäran om hämtning enligt 15 § 2 mom. och givande av en skriftlig varning enligt 16 § 1 mom.

En övervakare eller någon annan i arbetsordningen angiven tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om övervakning av droganvändning enligt 13 § och givande av en muntlig eller skriftlig anmärkning enligt 16 § 1 mom.

22 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om

1) de förfaranden som hänför sig till de verkställande myndigheternas uppgifter,

2) de platser där orientering i arbetslivet och i utförande av arbete ges,

3) de handlingar som hänför sig till ungdomsstraff,

4) anmälningsplikten i samband med utdömandet och verkställigheten av ungdomsstraff, och om

5) förfarandet vid betalning av arvode och kostnadsersättning till en biträdande övervakare och vid betalning av ersättning för resekostnader till en misstänkt och till den som har dömts till ungdomsstraff. (17.6.2011/734)

23 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 102/2004, LaUB 11/2004, RSv 198/2004

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2005/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 169/2005, LaUB 15/2005, RSv 187/2005

14.5.2010/381:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 2 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till Brottspåföljdsmyndigheten, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

17.6.2011/734:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 279/2010, LaUB 35/2010, RSv 312/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.