Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

21.12.2004/1167

Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2009/1664.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja trafiksäkerheten i järnvägssystemet och förenhetliga behörighetsvillkoren för dem som sköter trafiksäkerhetsuppgifter.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behörighetsvillkoren för dem som sköter trafiksäkerhetsuppgifter på statens bannät. Lagen tillämpas dessutom på den utbildning som ges för skötseln av trafiksäkerhetsuppgifterna samt på bedömningen av hälsotillståndet hos dem som sköter sådana uppgifter och på bedömningsförfarandet.

Lagen skall tillämpas på privata spåranläggningar som är anslutna till statens bannät till den del trafiksäkerhetsuppgifterna på de privata spåranläggningarna direkt påverkar trafiken på statens bannät.

3 §
Trafiksäkerhetsuppgift

Med en trafiksäkerhetsuppgift avses i denna lag en uppgift som utförs i järnvägssystemet och som direkt påverkar trafiksäkerheten i järnvägstrafiken.

4 §
Verksamhetsutövarens ansvar

I järnvägslagen (198/2003) avsedda

1) järnvägsföretag och internationella sammanslutningar av järnvägsföretag,

2) sammanslutningar som bedriver museitrafik,

3) företag och sammanslutningar som verkar på privata spåranläggningar samt

4) företag som utövar banhållning

svarar i sin verksamhet för att de som sköter trafiksäkerhetsuppgifter och som är anställda hos dem eller deltar i deras verksamhet uppfyller behörighetsvillkoren enligt denna lag.

2 kap

Behörighetsvillkor för trafiksäkerhetsuppgifter

5 §
Grunderna för behörighetsvillkoren

Allmänt behörighetsvillkor för den som sköter en trafiksäkerhetsuppgift är lämplighet för skötsel av trafiksäkerhetsuppgiften, tillräcklig kunskap i det språk som används vid skötseln av trafiken samt minst 18 och högst 65 års ålder.

Vid skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter enligt 7 § 2 mom. 1–4 punkten skall den som sköter trafiksäkerhetsuppgifter ha sådan uppgiftsbaserad kompetens som avses i 7 § 4 mom. Personen skall dessutom uppfylla hälsotillståndskraven enligt 9 och 10 §. Den som underhåller säkerhetsanordningar som används vid ledningen av järnvägstrafiken skall också uppfylla hälsotillståndskraven enligt denna lag.

6 § (29.6.2006/556)
Godkännande av läroanstalt

Järnvägsverket godkänner som anordnare av utbildning enligt denna lag ett sådant bolag eller annat samfund (läroanstalt) som ger trafiksäkerhetsutbildning och vars anställda har sådan god yrkeskunskap om järnvägssystemet som förutsätts för utbildningsuppgiften.

7 §
Utbildningsprogram samt kompetens som motsvarar utbildningen

Järnvägsverket godkänner utbildningsprogrammen för trafiksäkerhetsuppgifter. Ett utbildningsprogram skall omfatta åtminstone järnvägssystemets grunder, de bestämmelser och föreskrifter som skall tillämpas i uppgifterna samt introduktion i de uppgifter som avses i utbildningsprogrammet. (29.6.2006/556)

Utbildningsprogram ges för följande uppgiftshelheter:

1) framförande av rullande materiel,

2) övriga trafiksäkerhetsuppgifter vid bangårdsarbete och i rullande materiel,

3) trafikledning,

4) uppgifter som tryggar och säkrar trafiken vid banarbete, samt

5) repetitionsutbildning för uppgiftshelheterna i 1–4 punkten.

Ett utbildningsprogram kan begränsas till endast en del av de uppgiftshelheter som nämns i 2 mom. För trafiken på privata spåranläggningar kan Järnvägsverket godkänna ett utbildningsprogram som är anpassat till trafikens art och omfattning på de privata spåranläggningarna. (29.6.2006/556)

En godkänd studieprestation enligt utbildningsprogrammet ger uppgiftsbaserad kompetens för de uppgifter som angetts i utbildningsprogrammet.

8 §
Giltigheten för kompetens

Uppgiftsbaserad kompetens enligt 7 § 4 mom. för en person som arbetar med en trafiksäkerhetsuppgift gäller tills vidare, om den som arbetar med trafiksäkerhetsuppgiften har deltagit i repetitionsutbildning och arbetat med trafiksäkerhetsuppgifter i enlighet med kompetensen i minst 14 dagar under de 12 föregående månaderna.

Repetitionsutbildningen skall vara minst en och högst tre dagar lång. Deltagande är obligatoriskt under bestämda år på det sätt som förutsätts i utbildningsprogrammet.

Repetitionsutbildning får ges av en läroanstalt som avses i 6 § eller av en sådan i trafiksäkerhetsfrågor insatt person som Järnvägsverket har godkänt för uppgiften. (29.6.2006/556)

9 §
Allmänna krav på hälsotillståndet

Endast de som har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för att utföra trafiksäkerhetsuppgifter samt ett i 12 § 3 mom. avsett giltigt lämplighetsutlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen om att hälsotillståndskraven uppfylls får arbeta med trafiksäkerhetsuppgifter.

En person får inte arbeta med trafiksäkerhetsuppgifter om sjukdom, lyte, skada, annan nedsättning av funktionsförmågan eller någon annan motsvarande egenskap väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att arbeta med trafiksäkerhetsuppgifter.

Den som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter får inte i detta arbete vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel. Läkemedel som påverkar skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift får användas endast om en i 11 § 1 mom. avsedd sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen eller en i 2 mom. i nämnda paragraf avsedd behandlande läkare inom företagshälsovården godkänner att läkemedel används i samband med skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter.

10 §
Särskilda krav på hälsotillståndet

De särskilda kraven på hälsotillståndet när det gäller en trafiksäkerhetsuppgift skall bedömas med hänsyn till hur krävande uppgiften är.

Järnvägsverket kan meddela närmare föreskrifter om de krav på sinnesfunktionerna som ställs för respektive uppgift samt om sjukdomar, lyten, skador och andra nedsättningar av funktionsförmågan som påverkar skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter eller om andra motsvarande egenskaper som försämrar skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift samt om bedömningen av dessa. (29.6.2006/556)

Järnvägsverket kan dessutom meddela närmare föreskrifter om grunderna och metoderna för medicinsk bedömning av hälsotillståndet enligt 1 mom. (29.6.2006/556)

11 § (29.6.2006/556)
Godkännande av sakkunnigläkare och andra sakkunniga

Järnvägsverket godkänner på ansökan legitimerade läkare för bedömning av hälsotillståndet hos trafiksäkerhetspersonal och för bedömningsförfarandet (sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen). Läkarna skall vara särskilt insatta i trafikmedicin och ha goda insikter i och praktisk erfarenhet av hälsotillstånd som krävs i järnvägstrafik.

För hälsoundersökningar av trafiksäkerhetspersonal godkänner Järnvägsverket på ansökan yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som arbetar på en företagshälsovårdsstation. De som godkänns skall ha tillräckliga insikter i de särskilda krav som arbetet ställer på dem som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägsbranschen.

12 §
Bedömning av hälsotillstånd

En i 11 § 2 mom. avsedd yrkesutbildad person inom företagshälsovården skall utföra en i lagen om företagshälsovård (1383/2001) avsedd hälsoundersökning av den som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter. Undersökningen skall utföras innan personen börjar sköta en uppgift enligt 3 §.

På grund av de särskilda krav på hälsotillståndet som följer av trafiksäkerhetskraven skall hälsoundersökning utföras också när det finns anledning att misstänka att

1) personens hälsotillstånd inte uppfyller kraven enligt 9 § 1 mom. och 10 § 2 mom., eller

2) det finns andra särskilda trafiksäkerhetsrelaterade orsaker till hälsoundersökningen.

På basis av resultaten av hälsoundersökningen ger en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen ett utlåtande om uppfyllandet av hälsotillståndskraven i fråga om personens hälsomässiga lämplighet för trafiksäkerhetsuppgifter. Lämplighetsutlåtandet gäller till nästa periodiska hälsoundersökning enligt 4 mom. eller till en hälsoundersökning som sakkunnigläkaren inom järnvägsbranschen föreskrivit särskilt.

En periodisk hälsoundersökning skall utföras inom tre månader efter det att den som sköter en trafiksäkerhetsuppgift har fyllt 25 år och därefter med minst fem års intervaller fram till 40 års ålder. Efter det att personen har fyllt 40 år skall periodiska hälsoundersökningar utföras med minst tre års intervaller fram till 61 års ålder och därefter varje år fram till 65 års ålder.

3 kap

Kompetens och kompetensregister

13 §
Utfärdande av kompetensbevis

I järnvägslagen avsedda järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag och företag som utövar banhållning skall utfärda ett kompetensbevis till en anställd hos dem, om

1) personen har sådan allmän behörighet för uppgiften som avses i 5 § 1 mom.,

2) personen med godkänt vitsord har fullgjort de studieprestationer som krävs och fått ett intyg av läroanstalten,

3) personen har genomgått en hälsoundersökning enligt 12 § 1 mom., och

4) en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen har gett ett lämplighetsutlåtande om personens hälsotillstånd i enlighet med 12 § 3 mom.

14 § (29.6.2006/556)
Beviljande av dispens

Järnvägsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om den uppgiftsbaserade kompetensen och hälsotillståndskraven för trafiksäkerhetsuppgifter. Dispens kan beviljas tills vidare eller för viss tid. Beviljandet av dispens får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken.

15 §
Återkallande av kompetensbevis

Den som utfärdat ett kompetensbevis skall återkalla kompetensbeviset, om innehavaren inte längre uppfyller behörighetsvillkoren för uppgiften.

16 §
Kompetensregister

Utfärdaren av kompetensbevis skall föra ett kompetensregister med uppgifter om kompetens för dem som sköter trafiksäkerhetsuppgifter. Kompetensregistret är ett personregister enligt personuppgiftslagen (523/1999).

Som en persons identifikationsuppgifter införs i registret namn, personbeteckning och adress. Det personnummer som den registeransvarige använder för personen kan vid behov införas i registret.

I registret införs uppgifter om utfärdande av kompetensbevis, övervakning av kompetensen samt följande uppgifter som behövs för annan behandling av kompetensärenden:

1) uppgifter om personens allmänna behörighet för uppgiften,

2) uppgifter om uppgiftsbaserad kompetens som beviljats av en läroanstalt eller en repetitionsutbildare samt om de studieprestationer som dessa godkänt,

3) uppgifter om ett lämplighetsutlåtande om hälsotillstånd givet av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen, samt

4) uppgifter om dispens som beviljats av Järnvägsverket. (29.6.2006/556)

I registret införs också uppgifter om återkallande av kompetensbevis.

17 §
Informationskällor utanför kompetensregistret

Läroanstalter, repetitionsutbildare och sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna behövliga uppgifter för kompetensregistret, när en person har genomgått en repetitionsutbildning med godkänt vitsord eller genomgått en periodisk hälsoundersökning eller någon annan hälsoundersökning som hans eller hennes hälsotillstånd kräver.

Uppgifter enligt denna paragraf får också lämnas i maskinläsbar form eller genom teknisk anslutning.

18 §
Användning av och förvaringstid för registeruppgifter

Den registeransvarige får använda registeruppgifterna för utfärdande och återkallande av kompetensbevis samt övervakning av kompetens och annan behandling av kompetensärenden.

En persons registeruppgifter avförs ur registret tio år efter utgången av det år då hans eller hennes kompetens enligt denna lag har upphört.

19 §
Ansvar för uppgifterna i kompetensregistret

Den registeransvarige ansvarar i samband med skötseln av sina uppgifter för att de uppgifter som införts i registret är riktiga samt att registreringen och användningen är laglig.

Läroanstalter, repetitionsutbildare och sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen ansvarar för att de uppgifter som de lämnat till registret enligt 17 § 1 mom. är riktiga.

20 § (29.6.2006/556)
Tillsyn

Järnvägsverket övervakar att behörighetsvillkoren för trafiksäkerhetsuppgifter uppfylls.

Järnvägsverket övervakar också den verksamhet som läroanstalter, repetitionsutbildare, sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården utövar när de sköter uppgifter enligt denna lag.

Registeransvariga, verksamhetsutövare, läroanstalter, repetitionsutbildare, de som sköter trafiksäkerhetsuppgifter, yrkesutbildade personer inom företagshälsovården och sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Järnvägsverket de uppgifter som behövs för att det skall kunna utföra sitt tillsynsuppdrag enligt denna paragraf.

4 kap

Särskilda bestämmelser

21 §
Vissa bestämmelser om bemyndigande

Närmare bestämmelser om genomförandet av de tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten som Europeiska gemenskapernas kommission meddelat om kompetens för personer som sköter trafiksäkerhetsuppgifter på statens bannät utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om kompetensbevisens form, utfärdande av kompetensbevis samt registrering av uppgifter om kompetens i kompetensregistret kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Tystnadsplikt

Angående handlingssekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Genom lag föreskrivs om röjande av sekretessbelagda uppgifter för en myndighet eller ett organ som sköter ett offentligt uppdrag. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt denna paragraf döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen.

23 § (29.6.2006/556)
Ändringssökande

Ändring i beslut som Järnvägsverket har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall iakttas trots besvär om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

24 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 13 och 15–19 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

25 §
Övergångsbestämmelser

Sådan kompetens för skötseln av i lag avsedda trafiksäkerhetsuppgifter och sådan dispens som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla utan ändringar.

Villkoren enligt 7 § 3 mom. tillämpas på trafik på privata spåranläggningar senast två år efter lagens ikraftträdande.

De som sköter trafiksäkerhetsuppgifter skall senast den 1 januari 2007 ha ett kompetensbevis som utfärdats i enlighet med 13 §.

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag och företag som utövar banhållning skall ta i bruk ett kompetensregister enligt 16 § senast två år efter lagens ikraftträdande.

De utbildningsprogram som Banförvaltningscentralen har godkänt med stöd av 7 § 1–3 mom. och de föreskrifter som Banförvaltningscentralen har meddelat med stöd av 10 § 2 och 3 mom. tillämpas som sådana tills Järnvägsverket meddelat ersättande utbildningsprogram och föreskrifter som också trätt i kraft. (29.6.2006/556)

Ett godkännande av läroanstalt som Banförvaltningscentralen gett med stöd av 6 § och ett godkännande av en person för givande av repetitionsutbildning som centralen gett med stöd 8 § 3 mom. gäller ett år från lagens ikraftträdande, varefter läroanstalten och repetitionsutbildaren skall ha ett av Järnvägsverket givet godkännande för uppgiften. (29.6.2006/556)

Ett godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen som Banförvaltningscentralen gett med stöd av 11 § 1 mom. och ett godkännande av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som arbetar på en företagshälsovårdsstation som centralen gett med stöd av 11 § 2 mom. gäller som sådana till och med den 31 maj 2007, varefter sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården skall ha ett av Järnvägsverket givet godkännande för uppgiften. (29.6.2006/556)

En dispens i fråga om hälsotillståndskraven som Banförvaltningscentralen har beviljat med stöd av 14 § gäller som sådan till nästa periodiska hälsoundersökning enligt 12 § 4 mom. eller till en hälsoundersökning som en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen föreskrivit särskilt, varefter den som sköter trafiksäkerhetsuppgifter skall ha en av Järnvägsverket beviljad dispens för uppgiften. (29.6.2006/556)

RP 182/2004, KoUB 20/2004, RSv 154/2004

Ikraftträdelsestadganden:

29.6.2006/556:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 16/2006, KoUB 11/2006, RSv 69/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.