Beaktats t.o.m. FörfS 1117/2019.

9.9.2004/853

Statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 7.6.2013/387, som gäller fr.o.m. 20.6.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § och 39 § 2 mom. i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993), av dem 39 § 2 mom. sådant det lyder i lag 91/2000, och med stöd av 43 § 1 mom. samt 44 och 44 a § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 samt 44 och 44 a § i lag 1412/1992:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att minska mängden avfall från elektriska och elektroniska produkter och avfallets skadliga inverkan samt bidra till att skydda människors hälsa och främja återvinning och behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter på ett sätt som är skonsamt för miljön.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som tillhör grupperna 1–7 och 10 i bilaga 1 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004) samt på glödlampor.

Denna förordning tillämpas inte på reservdelar avsedda för reparation av sådana elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 eller på återanvändning av dessa produkter.

3 §
Definition

I denna förordning avses med elektriska och elektroniska produkter sådana produkter som nämns i bilaga 1 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för generering, överföring och mätning av sådan ström eller sådana fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström.

4 §
Begränsning av användningen av farliga ämnen

Från och med den 1 juli 2006 får nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) eller polybromdifenyleter (PBDE).

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte i sådana fall som nämns i bilagan till denna förordning.

5 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning utövas av Säkerhetsteknikcentralen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (32002L0095); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 19

Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen1.

UndantagTillämpningsområde och tillämpningsdatum
1Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):
1.aFör allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg får användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012.
1.bFör allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.cFör allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg
1.dFör allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg
1.eFör allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mmIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.fFör särskilda ändamål: 5 mg
2.aKvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):
2.a.1Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.2Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.3Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på mellan > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.4Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T12): 5 mgUndantaget löper ut den 31 december 2012; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012.
2.a.5Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mgUndantaget löper ut den 31 december 2011; 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.bKvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):
2.b.1Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mgUndantaget löper ut den 13 april 2012.
2.b.2Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mgUndantaget löper ut den 13 april 2016.
2.b.3Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9)Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.b.4Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor)Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):
3.aKorta (≤ 500 mm)Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.bMedellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm)Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.cLånga (> 1 500 mm)Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.aKvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa):Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.bKvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60:
4.b.IP ≤ 155 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.II155 W < P ≤ 405 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.IIIP > 405 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.cKvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):
4.c.IP ≤ 155 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.II155 W < P ≤ 405 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.IIIP > 405 WIngen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011; 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.dKvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV)Undantaget löper ut den 13 april 2015.
4.eKvicksilver i metallhalidlampor (MH)
4.fKvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga
5.aBly i glaset till katodstrålerör
5.bBly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent
6.aBly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent
6.bBly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent
6.cKopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly
7.aBly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly)
7.bBly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer
7.c.IElektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris
7.c.IIBly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer
7.c.IIIBly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DCUndantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013.
8.aKadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstypUndantaget löper ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012.
8.bKadmium och dess föreningar i elektriska kontakter
9Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålsystemet i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen
9.bBly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning
11.aBly i C-press-kontaktsystem (press fit)Användningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
11.bBly i andra användningar än i C-presskontaktsystem (press fit)Undantaget löper ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013.
12Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande modulerAnvändningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
13.aBly i vitt glas för optiska ändamål
13.bKadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder
14Bly i lödmetall som består av fler än två komponenter för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocentUndantaget löpte ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011.
15Bly i lödmetall för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar
16Bly i rörlampor med silikatbelagda rörUndantaget löper ut den 1 september 2013.
17Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi
18.aBly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som speciallampor för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)Undantaget löpte ut den 1 januari 2011.
18.bBly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb)
19Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL)Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
20Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD)Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
21Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på glas, t.ex. borosilikatglas och kalksodasilikatglas
23Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelningAnvändningen tillåts i reservdelar till elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010.
24Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer
25Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (’seal frit’ och ’frit ring’)
26Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ’Blacklight blue’ (BLB)Undantaget löper ut den 1 juni 2011.
27Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre)Undantaget löpte ut den 24 september 2010.
29Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG
30Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 100 dB(A) eller mer
31Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)
32Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör
33Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 µm eller mindre i krafttransformatorer
34Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar
36Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller högst 30 mg per skärmUndantaget löpte ut den 1 juli 2010.
37Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas
38Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid
39Kadmium i färgväxlande lysdioder med II–VI-halvledare (< 10 µg Cd per mm2 av den ljusemitterande ytan) för användning i SSL-belysning eller displaysystemUndantaget löper ut den 1 juli 2014.

1 I homogena material ska en maximihalt på 0,1 viktprocent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) och 0,01 viktprocent för kadmium tillåtas.

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.2006/12:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Kommissionens beslut 2005/618/EG (32005D0618); EGT nr L 214; 19.8.2005; s. 65, Kommissionens beslut 2005/717/EG (32005D0717); EGT nr L 271; 15.10.2005; s. 48, Kommissionens beslut 2005/747/EG (32005D0747); EGT nr L 280; 25.10.2005; s. 18

15.6.2006/476:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Kommissionens beslut 2006/310/EG (32006D0310); EGT nr L 115; 28.4.2006; s. 38

9.11.2006/969:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Kommissionens beslut 2006/690/EG (32006D0690); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 47, Kommissionens beslut 2006/691/EG (32006D0691); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 48, Kommissionens beslut 2006/692/EG (32006D0692); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 50

12.6.2008/396:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Kommissionens beslut 2008/385/EG; (32008D0385); EGT Nr L 136, 24.5.2008, s. 9

3.9.2009/679:

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2009.

Kommissionens beslut 2009/428/EG (32009D0428); EGT Nr L 139, 5.6.2009, s. 32, Kommissionens beslut 2009/443/EG (32009D0443); EGT Nr L 148, 11.6.2009, s. 27

29.4.2010/325:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Kommissionens beslut 2010/122/EU (32010D0122): EUT nr L 49, 26.2.2010, s. 32.

12.5.2011/502:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Kommissionens beslut 2010/571/EU; (32010D0571) ; EUT Nr L 251, 25.9.2010, s. 28

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.