Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

23.6.2004/581

Statsrådets förordning om skrotfordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 12.2.2015/123, som gäller fr.o.m. 27.2.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000):

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är, utöver vad som i avfallslagen (1072/1993) bestäms om den avfallshantering av skrotfordon som grundar sig på producentansvar, att främja en minskning av mängden avfall från fordon och av de olägenheter för miljön som avfallet ger upphov till, främja återvinningen av skrotfordon och återanvändningen av deras komponenter samt förbättra miljöskyddet när det gäller lagringen och hanteringen av avfall från skrotfordon.

AvfallsL 1072/1993 har upphävts genom AvfallsL 646/2011, som gäller fr.o.m. 1.5.2012.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fordon och skrotfordon, deras komponenter och ämnen som härstammar från dem.

På trehjuliga fordon tillämpas inte 5, 7, 12–14 § i denna förordning.

På specialfordon tillämpas inte 5 § i denna förordning.

Om producenten tillverkar och importerar endast fordon som är tillverkade i små serier enligt artikel 8.2 punkt a i rådets direktiv 70/156/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, tillämpas inte 12 § i denna förordning på fordonen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon fordon i kategori M1 eller N1 enligt 10 § i fordonslagen (1090/2002),

2) trehjuligt fordon fordon i kategori L2e enligt 11 § och fordon i kategori L6e enligt 13 § i fordonslagen samt fordon som hör till motsvarande kategori enligt tidigare bestämmelser,

3) specialfordon en ambulans enligt 21 §, en husbil enligt 22 § och en likbil enligt 23 § i fordonslagen samt ett bepansrat fordon enligt 14 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002),

4) skrotfordon fordon som betraktas som avfall enligt 3 § 1 mom. 1 punkten i avfallslagen,

5) producent den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar fordon eller yrkesmässigt förmedlar fordon som förs in i landet i en inhemsk användares namn,

6) ekonomisk aktör producent och distributör av fordon samt komponenter eller material i fordon, yrkesmässig fordonsreparatör och sammanslutning som bedriver trafikförsäkringsverksamhet samt anläggning som samlar in, demonterar, fragmenterar och på annat sätt deltar i behandlingen av skrotfordon,

7) förebyggande, åtgärder som syftar till att minska antalet skrotfordon och mängden ämnen som ingår i dem samt deras skadlighet för miljön,

8) förbehandling avlägsnande av farliga ämnen ur skrotfordon samt demontering och fragmentering av skrotfordon samt andra åtgärder som syftar till att effektivera eller underlätta återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning,

9) återanvändning användning av en komponent i ett skrotfordon för samma uppgift som den ursprungligen var avsedd för,

10) materialåtervinning användning av skrotfordon eller deras komponenter som råvara antingen för det ursprungliga ändamålet eller något annat ändamål, med undantag för återvinning av energiinnehållet,

11) återvinning i tillämpliga delar sådan verksamhet som avses i bilaga 5 till avfallsförordningen (1390/1993),

12) behandling i tillämpliga delar sådan verksamhet som avses i bilaga 6 till avfallsförordningen,

13) fragmenteringsanläggning en anordning som används till att fragmentera skrotfordon och separera de ämnen som ingår i dem,

14) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006: faroklasserna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A–F; faroklasserna 3.1–3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1. (4.11.2010/931)

Vad som i denna förordning föreskrivs om en producent gäller på motsvarande sätt en sådan producentsammanslutning som avses i 18 g § i avfallslagen.

AvfallsF 1390/1993 har upphävts genom AvfallsL 646/2011, som gäller fr.o.m. 1.5.2012.

4 §
Reparation av fordon

Yrkesmässiga fordonsreparatörer skall sörja för att de komponenter som tas ur bruk vid fordonsreparationer samlas in och att övrig avfallshantering ordnas i enlighet med 3 kap. i avfallslagen.

En sådan avfallsinnehavare som avses i 3 § i avfallslagen svarar för anordnandet av avfallshanteringen när det gäller importerade skrotfordon och deras komponenter och för kostnaderna för detta i enlighet med 3 kap. i avfallslagen.

5 §
Mål för återanvändning, materialåtervinning och återvinning

Producenten skall, vid behov i samarbete med andra ekonomiska aktörer, sörja för att

1) före den 1 januari 2006 årligen sammanlagt minst 85 procent av skrotfordonen återanvänds eller återvinns samt sammanlagt minst 80 procent återanvänds eller återvinns som material per år,

2) före den 1 januari 2015 årligen sammanlagt minst 95 procent av skrotfordonen återanvänds eller återvinns samt sammanlagt minst 85 procent återanvänds eller återvinns som material.

6 §
Förbehandling och lagring av skrotfordon

Den som yrkesmässigt bedriver förbehandling och lagring av skrotfordon skall ha ett i 28 § 2 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen avsett miljötillstånd och den som bedriver insamlingsverksamhet skall vara införd i avfallsregistret i enlighet med 49 a § i avfallslagen.

Då producenten ingår avtal med anläggningar för förbehandling skall producenten prioritera sådana anläggningar som har infört certifierade miljösystem.

7 §
Skrotningsintyg

Skrotningsintyg får utfärdas endast av en sådan anläggning för insamling eller förbehandling som avses i 18 § 1 mom. i avfallslagen. Sådana anläggningar som tar emot eller förbehandlar skrotfordon skall avgiftsfritt ge den som överlåter ett skrotfordon ett skrotningsintyg samt omedelbart spara eller sända information om att fordonet har mottagits till Fordonsförvaltningscentralens fordonstrafikregister för att fordonet skall kunna avregistreras på det sätt som föreskrivs i förordningen om registrering av fordon (1598/1995).

Skrotningsintyget skall innehålla följande uppgifter:

1) namn, adress och namnteckningsprov samt företags- och organisationsnummer för den inrättning eller det företag som har utfärdat intyget,

2) namn och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för de tillstånd som beviljas en inrättning eller ett företag som utfärdat skrotningsintyg,

3) dagen då skrotningsintyget utfärdades,

4) fordonets nationalitetsbeteckning och registernummer; till skrotningsintyget skall fogas registreringsintyg eller ett utlåtande från den inrättning eller det företag som har utfärdat intyget, om att registreringsintyget har förstörts,

5) fordonets kategori, märke och modell,

6) fordonets identifieringsmärkning (karossens nummer),

7) fordonsinnehavarens eller fordonsägarens namn, adress, nationalitet och namnteckningsprov.

Fordonsförvaltningscentralen skall godkänna ett skrotningsintyg som innehåller motsvarande uppgifter och som har utfärdats i någon annan medlemsstat inom Europeiska gemenskapen än i Finland.

F om registrering av fordon 1598/1995 har upphävts genom L 233/2007.

8 §
Anordnande av förbehandling, återvinning, behandling och återanvändning

Mottagna skrotfordon skall så snabbt som möjligt flyttas till en anläggning för förbehandling som avses i 6 §.

Komponenter och ämnen i skrotfordon skall i första hand återanvändas eller återvinnas som material. Om återanvändning eller materialåtervinning inte är möjlig, skall komponenterna och ämnena i mån av möjlighet återvinnas på något annat sätt.

9 §
Minimikrav för lagrings- och förbehandlingsplatser

Vid lagringsplatser för skrotfordon, inklusive tillfällig lagring, skall åtminstone finnas

1) lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare,

2) utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten enligt miljöskyddsbestämmelserna.

Vid förbehandlingplatser skall åtminstone finnas

1) lämpliga områden med ogenomtränglig ytbeläggning utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt olje- och fettavskiljare,

2) lämpliga lager för demonterade reservdelar och lager med ogenomtränglig ytbeläggning för reservdelar som innehåller olja,

3) lämpliga behållare för batterier, oljefilter och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT; batterisyran kan neutraliseras vid en förbehandlingsplats eller någon annanstans,

4) lämpliga behållare för vätskor från skrotfordon, exempelvis bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätska, frostskyddsmedel, bromsvätska, batterisyra, vätskor från luftkonditioneringssystemet samt för alla andra vätskor i skrotfordon,

5) lämpliga lager för begagnade däck som är skyddade mot brandfara och överdrivet stora lagringsmängder,

6) utrustning för behandling av avlopps- och avrinningsvatten enligt miljöskyddsbestämmelserna.

10 §
Minimikrav för förbehandling

Vid förbehandlingen skall

1) batteriet och bränslebehållare som innehåller kondenserad gas avlägsnas,

2) explosiva komponenter, exempelvis luftkuddar, avlägsnas eller på annat sätt oskadliggöras,

3) bränsle, motorolja, växellådsolja, transmissionsolja, hydraulolja, kylvätskor, frostskyddsmedel, bromsvätska, vätskor från luftkonditioneringssystemet eller andra vätskor i skrotfordonet avlägsnas samt insamlas och lagras separat, såvida de inte är nödvändiga för återanvändningen av de berörda komponenterna,

4) alla komponenter som konstaterats innehålla kvicksilver avlägsnas i den mån det är möjligt.

Vid förbehandling skall för främjande av materialåtervinningen avlägsnas

1) katalysatorer,

2) metallkomponenter som innehåller koppar, aluminium och magnesium, om inte dessa metaller separeras i fragmenteringsanläggningen,

3) däck och stora plastkomponenter, exempelvis stötfångare, instrumentbräda, vätskebehållare, om inte dessa material separeras vid fragmenteringen på ett sätt som gör att materialet kan återvinnas effektivt,

4) glas.

Lagring skall ske på ett sådant sätt att skada undviks på komponenter som innehåller vätskor och som separerats vid förbehandlingen och på återvinningsbara komponenter och reservdelar.

11 §
Lagring och förbehandling

Skrotfordon skall demonteras vid förbehandling eller skadliga miljökonsekvenser minskas på något annat motsvarande sätt. Sådana komponenter och ämnen i skrotfordon som har märkts eller på annat sätt gjorts identifierbara enligt 5 § 2 mom. i statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003) skall avlägsnas. Farliga ämnen och komponenter i skrotfordon skall avlägsnas och sorteras så att det inte förstör det avfall som uppkommer vid fragmentering av skrotfordon. Sådana förbehandlingsåtgärder som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten skall vidtas så snart som möjligt.

Sådana komponenter i skrotfordon som lämpar sig för återanvändning skall avlägsnas och demonterade reservdelar lagras så att komponenterna i skrotfordon kan återanvändas, återvinnas som material eller på annat sätt återvinnas.

I villkoren för ett tillstånd för lagring och förbehandling av skrotfordon skall skyldigheterna enligt 9 och 10 § samt 1–2 mom. i denna paragraf beaktas.

12 §
Uppföljninginformation

Producenten skall årligen före utgången av juni i samarbete med övriga ekonomiska aktörer lämna den information som är nödvändiga för övervakningen av hur målen i denna förordning uppnås till Birkalands miljöcentral.

13 §
Information och rådgivning

Producenterna skall vid behov i samarbete med andra ekonomiska aktörer sörja för sådan information och rådgivning som gäller verkställigheten av denna förordning. Informationen och rådgivningen skall i synnerhet riktas till fordonsanvändare och ekonomiska aktörer.

Vid information och rådgivning skall man i synnerhet sörja för att alla användare och ägare av fordon får uppgifter om mottagningsplatser för skrotfordon samt om skrotningsintyg och det anknytande förfarandet för avregistrering av skrotfordon.

I fråga om fordon skall dessutom publiceras följande uppgifter som tas med i reklam som används vid marknadsföringen av nya fordon och som finns tillgängliga för köparen av ett fordon:

1) om planeringen av fordon och deras komponenter med avseende på möjligheten att återanvända dem, återvinna dem som material eller återvinna dem på annat sätt,

2) om lämplig förbehandling med tanke på miljöskyddet beträffande skrotfordon, i synnerhet uppgifter om avlägsnande och demontering av alla vätskor,

3) om utvecklande och optimering av sätten att återanvända, materialåtervinna och återvinna skrotfordon och deras komponenter,

4) om utvecklingen inom återvinning och materialåtervinning för att minska det avfall som skall behandlas och öka materialåtervinningen.

14 §
Anmälan till producentregistret

Den anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen som varje producent skall göra för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) en utredning om de fordon som producenten marknadsför och omsättningen samt en bedömning av fordonens marknadsandel,

6) uppgifter om av producenten ordnad återanvändning, återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av fordon och deras komponenter som har tagits ur bruk, förbehandling, materialåtervinning, annan återvinning och behandling av skrotfordon samt övrig avfallshantering liksom även bedömning av skrotfordonens slag och antal skrotfordon som omfattas av avfallshantering,

7) utredning om avtal som hänför sig till ordnande av ovan i 6 punkten avsedd återanvändning, återvinning och annan avfallshantering.

Den anmälan enligt 50 b § 1 mom. i avfallslagen som varje producentsammanslutning skall göra för godkännande för anteckning i producentregistret skall innehålla följande uppgifter:

1) producentsammanslutningens namn eller firma,

2) kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och ställning,

4) företags- och organisationsnummer,

5) utredning om de producenter som producentsammanslutningen företräder, varje producents namn, företags- och organisationsnummer och det datum då producenten har anslutit sig till producentsammanslutningen,

6) en utredning om eller bedömning av de fordon som till producentsammanslutningen hörande producenter marknadsför samt fordonens gemensamma marknadsandel,

7) bolagsordning eller annan motsvarande handling, om verksamheten förutsätter det,

8) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning varav framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

9) uppgifter om av producentsammanslutningen ordnad återanvändning, återvinning och annan avfallshantering, såsom mottagningsplatser, insamling och transport, återanvändning av fordon och deras komponenter som har tagits ur bruk, förbehandling, materialåtervinning, annan återvinning och behandling av skrotfordon samt övrig avfallshantering liksom även bedömning av skrotfordonens slag och antal skrotfordon som omfattas av avfallshantering,

10) utredning om avtal som hänför sig till ordnande av återanvändning, återvinning och annan avfallshantering samt avtalsparternas miljötillstånd samt eventuella system för kvalitets- och miljöledning,

11) utredning om producentsammanslutningens soliditet eller annan garanti som avses i 50 c § 2 mom. 3 punkten avfallslagen.

Varje producent och producentsammanslutning skall utan dröjsmål meddela Birkalands miljöcentral om dess namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i de avfallshanteringssystem och avtalsarrangemang som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom. 9 och 10 punkten. Varje producentsammanslutning skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de stadgar och anslutningsvillkor som avses i 2 mom. 8 punkten samt de i 2 mom. 5 punkten avsedda uppgifter om nya producenter som har anslutit sig till eller utträtt ur producentsammanslutningen.

15 §
Utarbetande av berättelse

Birkalands miljöcentral skall regelbundet utarbeta en berättelse för miljöministeriet om verkställigheten av denna förordning samt för Europeiska gemenskapernas kommission en berättelse om genomförandet i Finland av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34

Ikraftträdelsestadganden:

4.11.2010/931:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112) ; EUT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.