Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

19.12.2003/1122

Lag om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.6.2021/616 fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja räddningsväsendets beredskap och tjänsternas kvalitet samt effektivisera användningen av resurserna.

2 §
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen

Denna lag tillämpas på statsunderstöd som beviljas det lokala räddningsväsendets materielprojekt, systemprojekt och utvecklingsprojekt.

På statsunderstöd som beviljas med stöd av denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte annat följer av denna lag.

3 §
Föremålet för statsunderstöd

Ett lokalt räddningsväsende kan inom ramen för statsbudgeten beviljas statsunderstöd

1) för betydande kostnader vid anskaffning av materiel (materielprojekt) eller system (systemprojekt) som behövs för skötseln av räddningsväsendet, samt

2) för utvecklingsprojekt.

Kostnader som avses ovan i 1 mom. 1 punkten är betydande när anskaffningens värde överstiger 120 000 euro exklusive mervärdesskatt.

I 1 mom. 2 punkten avses med utvecklingsprojekt sådana projekt som är regionalt eller nationellt betydelsefulla eller som i övrigt kan utnyttjas på bred bas och stöder räddningsväsendet. Sådana är projekt som kan utveckla eller effektivisera verksamheten eller systemen eller lägga om tillvägagångssätten samt andra med dessa jämförbara projekt. Utvecklingsprojektets totala kostnader skall vara minst 50 000 euro exklusive mervärdesskatt.

4 § (22.12.2009/1425)
Statsbidragsmyndighet

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet.

5 §
Statsunderstödets belopp och godtagbara kostnader

Statsunderstödets belopp är högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

Anskaffningspriset för materiel eller system anses vara godtagbar kostnad för materielprojekt och systemprojekt.

Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt är personalkostnader och andra utgifter som direkt hänför sig till eller har samband med utvecklingsprojekt, såsom mindre rese- och hyreskostnader, adb-kostnader och expertarvoden.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om slag och belopp för godtagbara kostnader.

6 § (22.12.2009/1425)
Ansökan om statsunderstöd

Ett lokalt räddningsväsende ska skriftligen ansöka om statsunderstöd hos regionförvaltningsverket före utgången av januari det år då en anskaffning görs eller ett utvecklingsprojekt inleds.

När statsunderstöd söks för ett utvecklingsprojekt ska av ansökan framgå åtminstone

1) projektets mål och innehåll,

2) de instanser som deltar i genomförandet, samt

3) projektets totala kostnader och totalfinansiering.

7 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 juli 1975 om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet (560/1975) jämte ändringar.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 2 mom. tillämpas dock till utgången av 2005 på anskaffningar avsedda i 1 § 3 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet, fortfarande de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för ikraftträdandet så att statsandelen söks av det lokala räddningsväsendet.

För beslut som givits med stöd av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet före denna lags ikraftträdande utbetalas statsandelen enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2003, FvUB 8/2003, RSv 87/2003

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.