Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

24.7.2003/708

Statsrådets förordning om miljöministeriet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 29.10.2015/1286, som gäller fr.o.m. 1.11.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 § (26.8.2010/738)
Ministeriets verksamhetsidé

Miljöministeriet är en samarbetsinriktad ledande påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

2 §
Uppgifter

Till miljöministeriets uppgifter hör

1) luftvård och åtgärder mot klimatförändringar, bullerbekämpning, avfallsfrågor, havsskydd, vattenvård och annan miljövård,

2) att förebygga och följa upp miljöolägenheter orsakade av användningen av kemikalier,

3) att förebygga och följa upp miljöolägenheter orsakade av användningen av genteknik,

4) att organisera bekämpningen av oljeskador och andra miljöskador och att sörja för att miljöskador ersätts,

5) miljökonsekvensbedömning,

6) miljöekonomi,

7) skydd av vilda arter och naturtyper, utveckling av nätet av naturskyddsområden, skötseln och användningen av naturskyddsområden och ödemarksområden samt genomförandet av naturskyddsprogram,

8) landskapsvård och landskapsskydd,

9) rekreationen i det fria, med undantag av statens strövområden,

10) att planera områdesanvändningen och styra landskapsplaneringen samt markpolitiken,

11) att utveckla områdes- och samhällsstrukturen samt livsmiljöernas kvalitet,

12) styra andvändningen av marktsubstanser,

13) vård av kulturmiljöer och av byggnadsarvet samt byggnadsskydd,

14) styra byggandet och fastighetsskötseln samt

15) utveckla bostadsförhållandena.

3 § (13.1.2011/8)
Ämbetsverk inom ministeriets ansvarsområde

Till miljöministeriets ansvarsområde hör Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Finlands miljöcentral, statens bostadsfond och oljeskyddsfonden. Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Säkerhets- och kemikalieverket samt Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom sitt ansvarsområde.

3 a § (22.5.2014/397)
Statligt ägda bolag som lyder under miljöministeriet

Till miljöministeriets ansvarsområde hör Kommunfinans Abp och A-Kruunu Oy.

4 §
Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön och miljövårdsavdelningen. Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna, nämligen förvaltningsenheten, enheten för internationella ärenden och EU-frågor och kommunikationsenheten. I fråga om deras uppgifter och inbördes samarbete samt om hur verksamheten i övrigt skall ordnas föreskrivs i miljöministeriets arbetsordning. (6.8.2009/602)

I ministeriets arbetsordning föreskrivs vidare om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet, ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, placeringen av personalen, beredningen av ärendena samt om vilken tjänstemän som skall avgöra ett ärende.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och enheternas interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens eller enhetens administrativa föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller enheten.

5 § (26.8.2010/738)
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för förvaltningsenheten är en förvaltningsdirektör, chef för enheten för internationella ärenden och EU-frågor en direktör för internationella ärenden, och chef för kommunikationsenheten en kommunikationsdirektör.

6 § (1.7.2015/848)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för förvaltningsdirektören, direktören för internationella ärenden och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning, samt

4) för ekonomidirektören, utvecklingsdirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, personalchefen samt kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

7 § (1.3.2012/111)
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner ministeriets kanslichef, överdirektörer, förvaltningsdirektör, direktör för internationella ärenden, kommunikationsdirektör, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, lagstiftningsdirektör, lagstiftningsråd, revisionsråd, ekonomidirektör, utvecklingsdirektör, dataförvaltningsdirektör, forskningsdirektör, konsultativa tjänstemän, personalchef, kommunikationschef och regeringssekreterare.

Övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

8 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet.

Tjänstemännen vid ministeriet avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § i reglementet för statsrådet nämnda ärenden, som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten avgörandet i ärenden som en tjänsteman annars skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen samt avdelningschefer och enhetschefer i ärenden som kan avgöras av en underlydande tjänsteman.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 16 mars 2000 om miljöministeriet (295/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om en tjänst har förklarats ledig att sökas eller har meddelats vara vakant innan denna förordning har trätt i kraft och utnämningen till tjänsten sker efter ikraftträdandet, bestäms utnämningsbefogenheten enligt 7 § i denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

24.4.2008/296:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

18.12.2008/1062:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

6.8.2009/602:

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2009/1827:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.8.2010/738:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De beslut av miljöministeriet som fattats före förordningens ikraftträdande om förordnande till uppgiften som chef för en enhet gäller alltjämt efter ikraftträdandet den tid som anges i besluten.

13.1.2011/8:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2011.

30.6.2011/785:

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.3.2012/111:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

22.5.2014/397:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

1.7.2015/848:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.