Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

27.6.2003/587

Lag om Finansinspektionen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om Finansinspektionen 19.12.2008/878.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Finansinspektionens ställning

Finansinspektionen verkar i anslutning till Finlands Bank.

På Finansinspektionens förvaltning tillämpas, utöver denna lag, lagen om Finlands Bank (214/1998) och andra bestämmelser om Finlands Bank, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På Finansinspektionens verksamhet tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Ärenden som gäller Finansinspektionen skall i statsrådet behandlas av finansministeriet.

L om förvaltningsförfarande 598/1982 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

2 §
Mål

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att upprätthålla stabiliteten på finansmarknaden och förtroendet för finansmarknadens funktion.

3 §
Uppgift

Finansinspektionen övervakar i lagen angivna tillsynsobjekts och övriga finansmarknadsaktörers verksamhet såsom föreskrivs i denna lag och i annan lag. Dessutom instruerar Finansinspektionen finansmarknadsaktörerna att i sin verksamhet tillämpa goda förfaranden samt främjar kunskaperna om finansmarknaden.

Tillsynen över försäkrings- och pensionsanstalter samt finans- och försäkringskonglomerat regleras särskilt.

Finansinspektionen är den kontaktpunkt som avses i artikel 56.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. (26.10.2007/933)

4 §
Verksamhet

Finansinspektionen sköter sin uppgift genom att

1) bevilja de i lagen nämnda tillsynsobjekten verksamhetstillstånd och fastställa deras stadgar samt besluta om återkallelse av verksamhetstillstånd,

2) övervaka att tillsynsobjekten följer bestämmelserna om finansmarknaden och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem samt övervaka att tillsynsobjekten iakttar sina stadgar och villkoren i sitt verksamhetstillstånd,

3) övervaka emissionen av och handeln med finansiella instrument samt iakttagandet av bestämmelserna om clearing- och förvaringsverksamhet och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dem,

3 a) övervaka bokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder så som närmare bestäms nedan i denna lag, (30.12.2004/1311)

4) meddela de bestämmelser som behövs för tillämpning av lagen, så som särskilt föreskrivs i lag,

5) leda och övervaka sparbanksinspektionens verksamhet,

6) följa och analysera de i denna lag nämnda tillsynsobjektens ekonomiska ställning, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystem, verksamhetsförutsättningar samt förändringar i verksamhetsmiljön,

6 a) följa och bedöma tillgången på och prissättningen av de banktjänster kreditinstituten tillhandahåller, (3.12.2004/1041)

7) ta initiativ till lagstiftning och andra åtgärder som berör finansmarknaden samt genom att delta i beredning av lagstiftning,

8) främja god praxis i de i lagen angivna tillsynsobjektens och i övriga finansmarknadsaktörers verksamhet,

9) främja tillgången till informationsmaterial om finansmarknadens verksamhet,

10) delta i myndigheternas nationella och internationella samarbete,

11) förebygga lagstridigt utnyttjande av det finansiella systemet,

12) utföra sina övriga lagstadgade uppgifter.

5 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007), (9.2.2007/130)

2) säkerhetsfonder och den insättningsgarantifond som avses i kreditinstitutslagen,

3) utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och representationer som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), (26.10.2007/933)

4) fondbolag och förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999),

5) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007), (26.10.2007/933)

6) den ersättningsfond för investerarskydd som avses i lagen om värdepappersföretag,

7) utländska värdepappersföretags filialer och representationskontor som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996),

8) fondbörs som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

9) optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

10) clearingorganisationer och clearingmedlemmar som avses i värdepappersmarknadslagen,

11) den värdepapperscentral och den registreringsfond som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991) samt den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen,

12) kontoförande institut som avses i lagen om värdeandelssystemet samt en annan utländsk, som kontoförande institut auktoriserad sammanslutnings verksamhetsställe i Finland,

13) pantlåneinrättningar som avses i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992),

14) den sammanslutning av andelsbanker och det centralinstitut som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001),

15) kreditinstituts och värdepappersföretags holdingsammanslutningar,

16) företag vari en fondbörs, ett optionsföretag, en clearingorganisation eller en värdepapperscentral har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen,

17) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002), om Finansinspektionen fungerar som den samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet som avses i den nämnda lagen, (2.4.2004/227)

18) utländska fondbolags filialer och representationer som avses i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004). (2.4.2004/227)

6 § (26.10.2007/933)
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen och för multilateral handel som avses i 3 a kap. i nämnda lag samt emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel samt andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen eller som erbjuder värdepapper enligt 2 kap. 2 § i nämnda lag,

2) andra bokföringsskyldiga som upprättar sitt bokslut enligt internationella redovisningsstandarder, om deras värdepapper är föremål för sådan handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar offentlig handel enligt 1 punkten eller om deras värdepapper upptas i ett i värdepappersmarknadslagen avsett prospekt som lämnats till Finansinspektionen för godkännande,

3) andra börsaktörer som avses i 3 kap. 25 § i värdepappersmarknadslagen och andra sådana handelsparter i multilateral handel som avses i 3 a kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen samt utländska optionsföretag som avses i 1 kap. 4 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och andra i ett optionsföretag verksamma som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. i den lagen,

4) anmälningsskyldiga enligt 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen och 99 § i lagen om placeringsfonder,

5) personer som ger uppköpserbjudanden som avses i 3 a kap. 14 § och köpeanbud som avses i 6 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen samt de som enligt 10 § i nämnda kapitel är skyldiga att ge ett anbud och andra personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i den sistnämnda paragrafen,

6) sådana målbolag för offentliga köpeanbud enligt 6 kap. i värdepappersmarknadslagen som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vilkas värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) personer som på grundval av 2 kap. 9 och 10 § i värdepappersmarknadslagen är skyldiga att offentliggöra förvärv och överlåtelser av aktier eller andelar,

8) personer som enligt 3 kap. 6 § eller 4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 2 kap. 3 a § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 16 § i lagen om placeringsfonder, 18 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag eller 8 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är skyldiga att till Finansinspektionen göra anmälan om förvärv och överlåtelser av aktier och andelar.

2 kap

Förvaltning

7 §
Förvaltningsorgan

Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion.

Bankfullmäktige har uppgifter som gäller Finansinspektionens förvaltning och tillsynen över dess verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag.

8 §
Bankfullmäktige

Bankfullmäktige skall

1) övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet,

2) utnämna medlemmar och suppleanter i direktionen,

3) förordna en av de på förslag av finansministeriet eller Finlands Bank utnämnda direktionsmedlemmarna till ordförande för direktionen och en till vice ordförande samt, på framställning av direktionen, en ställföreträdare för direktören,

4) besluta om grunderna för bestämmande av direktörens lön, tjänstledigheter och semestrar samt om annat som berör direktörens tjänsteförhållande,

5) besluta om att tilldela direktören varning,

6) på framställning av direktionen fastställa Finansinspektionens arbetsordning,

7) övervaka att den anmälningsskyldighet uppfylls som i 34 § föreskrivs för direktionens medlemmar och suppleanter.

9 §
Direktion

Finansinspektionens direktion består av sex medlemmar och tre suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utnämns så att två medlemmar och en suppleant utnämns på förslag av finansministeriet, en medlem och en suppleant på förslag av Finlands Bank samt en medlem och en suppleant på förslag av social- och hälsovårdsministeriet. Till direktionen hör dessutom Finansinspektionens direktör och Försäkringsinspektionens överdirektör. Direktionens medlemmar och suppleanter skall vara väl förtrogna med finansmarknadens funktion.

Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen är beslutför när fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Av de närvarande skall en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen skall i fråga om tillsynen över finansmarknaden

1) uppställa de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna,

2) besluta om meddelande av föreskrifter med stöd av bestämmelserna,

3) besluta om principerna för Finansinspektionens internationella samarbete,

4) dra försorg om utvecklingen av samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden samt fastställa principerna för samarbetet med Försäkringsinspektionen,

5) döma ut vite som Finansinspektionen har förelagt.

Direktionen skall i fråga om Finansinspektionens förvaltning

1) besluta om tillsynsavgifterna och åtgärdsavgifterna till Finansinspektionen samt behandla den plan som anges i 36 b §, (30.12.2004/1295)

2) behandla Finansinspektionens årliga budget,

3) överlämna Finansinspektionens arbetsordning till bankfullmäktige för fastställelse,

4) utnämna och säga upp Finansinspektionens högsta tjänstemän, med undantag för direktören,

5) i fråga om tjänstemän som den utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning,

6) enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen avgöra Finansinspektionens interna förvaltningsärenden,

7) tillställa bankfullmäktige en årlig berättelse över Finansinspektionens verksamhet,

8) vid behov, dock minst en gång om året, ge bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.

Utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. avgör direktionen de vittbärande och principiellt viktiga ärenden som direktören hänskjuter till den. Direktionen kan dessutom överta avgörandet av ärenden som enligt lag eller Finansinspektionens arbetsordning skall avgöras av direktören eller av någon annan tjänsteman och som avsevärt kan påverka finansmarknadens stabilitet eller utveckling i övrigt.

Beslutanderätt som enligt 1 mom. 2 punkten tillkommer direktionen kan enligt arbetsordningen delegeras till direktören när det gäller mindre betydande ärenden.

11 §
Direktör

Chef för Finansinspektionen är en direktör.

Direktören utnämns och avsätts av republikens president. Bankfullmäktige gör framställning till statsrådet om tillsättning av tjänsten.

Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga.

Ställföreträdare för direktören då denne har förhinder är en av bankfullmäktige tillförordnad tjänsteman vid Finansinspektionen.

12 §
Direktörens uppgifter

Direktören skall

1) leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen,

2) svara för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner,

3) svara för att de ärenden som skall behandlas i direktionen blir vederbörligen beredda,

4) hålla direktionen informerad om sådana genom Finansinspektionens verksamhet uppdagade omständigheter som påverkar utvecklingen på finansmarknaden samt svara för övriga redogörelser till direktionen,

5) behandla ärenden som gäller utnämning och uppsägning av andra än de högsta tjänstemännen vid Finansinspektionen,

6) i fråga om tjänstemän som han eller hon har utnämnt besluta om tjänsteutövning samt om varning.

Direktörens beslut skall före beslutsfattandet tas upp till behandling i direktionen om de gäller

1) verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, ändring av tillståndsvillkor, återkallelse av verksamhetstillstånd och upplösning av sammanslutningen av andelsbanker och begränsning av tillsynsobjekts verksamhet eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till återkallelse av verksamhetstillståndet eller begränsning av verksamheten,

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, med undantag för mindre ändringar i dem,

3) påförande av ordningsavgift eller påföljdsavgift samt tilldelande av offentlig anmärkning och varning,

4) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åtgärder för återkallelse av verkställigheten av beslut eller för återkallelse eller rättelse av åtgärder eller förfaranden,

5) begränsning av utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,

6) förbud som avses i 40 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och i 12 b § 3 mom. i lagen om värdepappersföretag,

7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden om den allmänna utvecklingen på finansmarknaden.

(9.2.2007/130)

Om ett beslut enligt 2 mom. skall fattas skyndsamt kan direktören avgöra ärendet. Direktörens beslut skall i så fall i efterhand tas upp till behandling i direktionen.

I arbetsordningen kan tas in närmare föreskrifter om direktörens uppgifter. I arbetsordningen kan också föreskrivas att beslutanderätt som enligt 1 mom. tillkommer direktören kan delegeras till någon annan tjänsteman vid Finansinspektionen.

13 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden, beslutsfattandet och tjänstemännens uppgifter vid Finansinspektionen samt om Finansinspektionens övriga interna förvaltning ges i arbetsordningen.

3 kap

Tillsynsbefogenheter

14 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En företrädare för Finansinspektionen har rätt att närvara vid tillsynsobjektens besluts- och förvaltningsorgans möten samt rätt att vid behov sammankalla möten. Företrädaren har rätt att yttra sig på mötena och att få de anmärkningar som han eller hon anser vara befogade förda till protokollet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall tillämpas också på den fondandelsägarstämma och på det representantskap som avses i lagen om placeringsfonder.

15 § (23.6.2005/449)
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess rätt att på ett tillsynsobjekts verksamhetsställe granska handlingar och andra dokument som gäller tillsynsobjektet och dess kunder samt rätt att få kopior av handlingarna och dokumenten. Finansinspektionen har också rätt att granska tillsynsobjekts datasystem samt kassa och övriga tillgångar. Vidare har Finansinspektionen rätt att på övriga på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers verksamhetsställen granska sådana handlingar och övriga dokument rörande sammanslutningen eller stiftelsen som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag samt att få kopior av handlingarna och dokumenten.

Tillsynsobjekt och övriga finansmarknadsaktörer samt deras styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar och verkställande direktörer skall utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan obefogat dröjsmål tillställa Finansinspektionen de för tillsynen och fastställandet av tillsynsavgiften relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Motsvarande skyldighet har den som i förhållande till ett tillsynsobjekt eller en annan aktör på finansmarknaden har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen samt den som tillsynsobjektet eller någon annan aktör på finansmarknaden har bestämmande inflytande i. Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts finansiella ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, anställda samt verksamhetsställen som regelbundet skall rapporteras till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekts och övriga på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer få alla för tillsynen relevanta uppgifter samt att få för tillsynen relevanta kopior av sådana handlingar och dokument rörande tillsynsobjekt eller andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningar och stiftelser som revisorerna har i sin besittning. Finansinspektionen har motsvarande rätt att få uppgifter av revisorer för sammanslutningar eller stiftelser som har i 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen avsett bestämmande inflytande i tillsynsobjekt eller andra på finansmarknaden verksamma aktörer samt av revisorer för sammanslutningar eller stiftelser i vilka tillsynsobjekt eller andra på finansmarknaden verksamma aktörer har bestämmande inflytande. Vad som i detta moment föreskrivs om revisorer tillämpas också på andra personer som enligt lag är skyldiga eller som har samtyckt till att deras yttrande eller något annat dokument fogas till ett prospekt som avses i 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen.

Vad som i 1–3 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt skall också tillämpas på finska företag som hör till samma inhemska eller utländska koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller som är dettas intresseföretag. Finansinspektionen har utan hinder av bestämmelserna om sekretess dessutom rätt att av ett tillsynsobjekt få de uppgifter som avses i 2 mom. om utländska företag som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet och om dettas utländska intresseföretag samt rätt att granska handlingar och övriga dokument som innehåller sådana uppgifter och som tillsynsobjektet har i sin besittning samt att få kopior av dem. Vad som ovan i detta moment föreskrivs om företag som hör till en inhemsk eller utländsk koncern eller konsolideringsgrupp tillämpas på motsvarande sätt på inhemska och utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av den nämnda lagen hör till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att granska för tillsynen relevanta uppgifter på verksamhetsställen till företag som är ombud för tillsynsobjekt eller ett sådant anknutet ombud som avses i 32 § i lagen om värdepappersföretag eller som på uppdrag av ett tillsynsobjekt sköter uppgifter som gäller dess bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll i övrigt. (26.10.2007/933)

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för en specificerad tillsynsåtgärd få för tillsynen relevanta uppgifter, handlingar och andra dokument samt kopior av handlingar och andra dokument av andra än ovan i denna paragraf avsedda personer, vilka av grundad anledning kan antas vara i besittning av för tillsynen nödvändiga uppgifter eller handlingar och andra dokument. Finansinspektionen skall återlämna handlingar och andra dokument som den fått i original. Finansinspektionen har emellertid inte rätt att av en advokat få i detta moment avsedda uppgifter, handlingar eller andra dokument som gäller dennes klienter och inte heller uppgifter, handlingar eller andra dokument som erhållits i samband med skötseln av ett uppdrag som rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Förutom egentliga uppgifter i samband med en rättegång räknas till ett rättegångsbiträdes eller rättegångsombuds uppgifter juridisk rådgivning rörande en klients rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av saken som föregår rättegång samt juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda om ett tillsynsobjekts ägare, styrelsemedlemmar, verkställande direktör eller anställda har den tillförlitlighet som lagen förutsätter. Särskilda bestämmelser gäller om rätten att få uppgifter ur straffregistret.

15 a § (26.10.2007/933)
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer samt av deras styrelsemedlemmar, verkställande direktör och anställda få uppgifter vilka behövs för tillsynen över iakttagandet av värdepappersmarknadslagen eller över iakttagandet av vad som föreskrivs med stöd av den om marknadsmissbruk eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för handel, och vilka uppgifter gäller värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel, värdepapper för vilka har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel eller värdepapper vilkas värde bestäms på basis av ovan nämnda värdepapper, och vilka uppgifter gäller den som emitterat sådana värdepapper och de transaktioner och order som avser sådana värdepapper, samt övriga uppgifter, handlingar och upptagningar som behövs för tillsynen samt kopior av handlingarna och upptagningarna.

Finansinspektionen har samma rätt att få uppgifter, handlingar och upptagningar som behövs för tillsynen och som avser en specificerad transaktion samt kopior av handlingarna och upptagningarna av den som handlar på ett tillsynsobjekts och en annan finansmarknadsaktörs vägnar eller för deras räkning, av den som utför en transaktion eller order som gäller värdepapper vilka är föremål för offentlig eller multilateral handel, värdepapper för vilka det har lämnats i en ansökan om upptagande till offentlig handel och värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper samt av andra personer som av grundad anledning kan antas förfoga över uppgifter eller handlingar eller upptagningar som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska återlämna originalhandlingar och originalupptagningar.

Beträffande dem som bistår i juridiska ärenden gäller rätten enligt 2 mom. inte uppgifter, handlingar och upptagningar som de erhållit på grund av skötseln av uppgifter som rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Till uppgifter som rättegångsbiträde och rättegångsombud räknas förutom egentliga uppgifter som hänför sig till rättegång dessutom juridisk rådgivning som gäller klientens rättsliga ställning vid förundersökning på grund av brott eller i ett annat behandlingsskede som föregår rättegång samt inledande eller undvikande av rättegång.

15 b § (26.10.2007/933)
Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in personer som avses i 15 och 15 a § för att höras.

15 c § (13.5.2005/299)
Rätt att få uppgifter och hörande i fråga om derivatavtal

Vad som i 15 a § föreskrivs om rätt för Finansinspektionen att få uppgifter, handlingar och upptagningar samt kopior av handlingar och upptagningar rörande värdepapper eller affärstransaktioner och uppdrag som gäller värdepapper, gäller också standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt andra derivatavtal på vilka värdepappersmarknadslagen tillämpas.

Vad som i 15 b § föreskrivs om rätt för Finansinspektionen att vid behov kalla en person för att höras gäller också för tillsynen över iakttagandet av de i nämnda paragraf avsedda bestämmelserna om standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt andra derivatavtal på vilka värdepappersmarknadslagen tillämpas.

16 §
Yppandeförbud

Finansinspektionen kan utfärda förbud för den som är närvarande vid en inspektion som Finansinpektionen utför för att undersöka ett brott eller en förseelse eller som Finansinspektionen har begärt uppgifter eller utredningar av för att undersöka ett brott eller en förseelse mot yppande av information eller redogörelser till den som undersökningen avser eller till någon annan. Förbudet skall ges skriftligen. På förutsättningarna för och giltigheten av ett sådant förbud tillämpas 48 § förundersökningslagen (449/1987). Förbudet gäller oberoende av ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda eller något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som bryter mot ett förbud som avses i 1 mom. skall dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag.

17 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett tillsynsobjekts revisorer skall utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om ett tillsynsobjekt som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt strida mot bestämmelser som gäller tillsynsobjektet eller dess verksamhet eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem och som reglerar villkoren för verksamhetstillståndet eller verksamheten,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen (459/2007) avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 15 § 4 mom. i revisionslagen. (13.4.2007/480)

Ett tillsynsobjekts revisorer är också skyldiga att till Finansinspektionen anmäla sådana i 1 mom. nämnda omständigheter eller beslut som de får kännedom om i sitt uppdrag i en sammanslutning som hör till samma konsolideringsgrupp som tillsynsobjektet eller i en sammanslutning som har sådant bestämmande inflytande i tillsynsobjektet som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) eller vari tillsynsobjektet har sådant bestämmande inflytande som avses ovan.

En revisor som har handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som eventuellt orsakas av åtgärder som avses i denna paragraf.

18 §
Anlitande av utomstående sakkunniga

Finansinspektionen kan för en utredning som är nödvändig för tillsynen över ett tillsynsobjekt eller någon annan på finansmarknaden verksam sammanslutning eller stiftelse anlita en revisor eller någon annan utomstående sakkunnig. Denne handlar under tjänsteansvar och har de befogenheter som nämns i 15 §. Den sakkunnige skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn samt om bokföring och rättsliga frågor. I fråga om den sakkunniges oberoende ställning tillämpas 33 §.

Finansinspektionen kan bestämma att arvodet till den sakkunnige skall betalas av medel som tillhör ett tillsynsobjekt eller en annan på finansmarknaden verksam sammanslutning eller stiftelse, om skälet till att anlita en sakkunnig beror på tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen. Arvodet bör svara mot den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen skall det betalas av Finansinspektionen.

19 §
Verkställighetsförbud

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av ett tillsynsobjekts beslut eller av en åtgärd som tillsynsobjektet har planerat eller av något annat förfarande som strider mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av dem eller mot tillsynsobjektets stadgar som bygger på dessa bestämmelser eller verksamhetstillstånd.

Om ett tillsynsobjekt har verkställt ett beslut som avses i 1 mom. eller andra sådana åtgärder eller förfaranden som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet att återkalla verkställigheten, åtgärden eller förfarandet eller att vidta rättelseåtgärder. En förutsättning för tillämpning av detta moment är att verkställigheten av beslutet, åtgärden eller förfarandet kan äventyra insättarnas eller övriga borgenärers ställning eller finansmarknadens stabilitet eller annars orsaka allvarliga störningar på finansmarknaden.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekts beslut skall på motsvarande sätt tillämpas på beslut av fondandelsägarstämma och representantskap som avses i lagen om placeringsfonder.

20 §
Begränsning av utdelning

Om Finansinspektionen anser att ett tillsynsobjekt som i lagen har ålagts krav på kapitaltäckning inte har gjort tillräckliga avskrivningar eller reserveringar i sitt bokslut eller att bokslutet annars inte ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning, kan Finansinspektionen begränsa användningen av tillsynsobjektets utdelningsbara tillgångar för andra ändamål än för att öka kapitaltäckningen samt begränsa annan utdelning av tillgångar till aktie- eller andelsägare, om utdelningen kan äventyra insättarnas eller andra borgenärers ställning eller finansmarknadens stabilitet eller annars förorsaka allvarliga störningar på finansmarknaden.

21 § (9.2.2007/130)
Utfärdande av bokföringsföreskrifter

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för finansiella institut som hör till dess konsolideringsgrupp (finansiella företagsgrupp) och avses i 13 § i kreditinstitutslagen utfärda för tillsynen relevanta tekniska föreskrifter om löpande bokföring av affärstransaktioner samt om bokföring av åtaganden utanför balansräkningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 4–10 § i bokföringslagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

22 §
Tillsättning av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ombud för att övervaka tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess angelägenheter har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen fastställer ett arvode som skall betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Arvodet bör svara mot den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet skall det betalas av Finansinspektionen.

Om ett tillsynsobjekt har försatts i likvidation eller konkurs kan Finansinspektionen förordna ett ombud för att övervaka realiseringen av tillsynsobjektets egendom. Finansinspektionen fastställer ombudets arvode som skall betalas av tillsynsobjektets medel.

Ombudet handlar under tjänsteansvar, med de befogenheter som nämns i 14 och 15 §. Ombudet skall ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finanssektorn och rättsliga frågor. I fråga om ombudets oberoende ställning tillämpas 33 §.

23 § (2.4.2004/227)
Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten i den nämnda lagen, om inspektionen med beaktande av värdepappersföretagets, fondbolagets eller kreditinstitutets ekonomiska tillstånd har anledning att misstänkta att värdepappersföretaget, fondbolaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att ersättningsfonden för investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar. (26.10.2007/933)

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags, fondbolags och kreditinstituts filialer i Finland, om företaget, bolaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden för investerarskydd.

24 §
Vite

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem eller om tillsynsobjektet försummar att iaktta sina stadgar eller villkoren i sitt verksamhetstillstånd, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig.

Finansinspektionen kan vid vite ålägga ett tillsynsobjekts eller en annan på finansmarknaden verksam sammanslutnings eller stiftelses revisor och ett sådant företag som avses i 15 § 4 mom. att fullgöra sin skyldighet, om dessa försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt 15 § och om försummelsen inte är obetydlig.

Vitet döms ut av Finansinspektionen.

24 a § (30.12.2004/1311)
Tillsyn över bokslut som upprättats enligt internationella redovisningsstandarder

Finansinspektionen övervakar bokslut som upprättats av bokföringsskyldiga som med stöd av bokföringslagen eller någon annan lag är skyldiga att i sitt bokslut tillämpa de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (IFRS-bokföringsskyldig). Vad som i denna paragraf bestäms om IFRS-bokföringsskyldiga tillämpas också på andra bokföringsskyldiga som avses i 6 § 1 a-punkten. Vad som i denna paragraf bestäms om bokslut gäller även verksamhetsberättelsen, bokslutskommunikéer, delårsrapporter och årsrapporter.

Om en IFRS-bokföringsskyldig enligt Finansinspektionens uppfattning har upprättat sitt bokslut felaktigt kan Finansinspektionen uppmana den IFRS-bokföringsskyldige att rätta felet (rättelseuppmaning). Av rättelseuppmaningen skall framgå att den IFRS-bok-föringsskyldige på det sätt som bestäms i 3 mom. kan begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden. Innan Finansinspektionen ger en rättelseuppmaning till ett av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt eller till en sådan försäkringsholdingssamanslutning eller holdingssammanslutning som avses i 2 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som är moderbolaget till ett av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt skall den begära ett utlåtande i ärendet av Försäkringsinspektionen. Om en rättelseuppmaning som avses i detta moment gäller tillämpningen av en internationell redovisningsstandard som gäller enbart försäkringsverksamhet eller en sådan del av en annan standard som enbart gäller försäkringsverksamhet får rättelseuppmaningen inte ges utan förordande utlåtande av Försäkringsinspektionen.

Om den IFRS-bokföringsskyldige anser att den i det ärende som rättelseuppmaningen gäller inte har handlat i strid med de bestämmelser som tillämpas i ärendet, kan den IFRS-bokföringsskyldige inom en månad från delfåendet av rät-telseuppmaningen begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden.

Finansinspektionen kan verkställa rättelseuppmaningen genom att ålägga den IFRS-bokföringsskyldige att iaktta rättelseuppmaningen vid vite enligt 24 §. Finansinspektionen får inte fatta ovan i detta moment avsedda beslut innan det utlåtande som avses i 3 mom. har givits eller, om den bokföringsskyldige inte begär ett utlåtande, innan den tidsfrist som avses i 3 mom. löpt ut. Beslutet kan dock fattas utan hinder av vad som sägs ovan om utlåtandet inte har givits inom fyra månader sedan rättelseuppmaningen delgavs den IFRS-bokföringsskyldige.

Finansinspektionen kan meddela den IFRS-bokföringsskyldige de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna paragraf och som gäller regelbundet inlämnande av bokslut och därtill anslutna handlingar till Finansinspektionen.

Vad som i 15 § bestäms om granskningsrätten och rätten att få uppgifter som gäller andra finansmarknadsaktörer än tillsynsobjektet tillämpas också på den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag. Vad som bestäms i 15 § 5 mom. tillämpas också på företag som på uppdrag av den IFRS-bokföringsskyldige eller dess dotterföretag sköter uppgifter som gäller deras bokföring.

4 kap

Administrativa påföljder

24 b § (13.5.2005/299)
Ordningsavgift

En ordningsavgift, som ska betalas till staten, kan av Finansinspektionen påföras den som

1) försummar rapporteringsskyldigheten enligt 4 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen,

2) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 4, 5 a och 6–11 § i värdepappersmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen om placeringsfonder,

3) bryter mot de begränsningar som gäller placering av tillgångar och som anges i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar, eller

4) försummar att offentliggöra den årliga sammanställning som avses i 2 kap. 10 c § i värdepappersmarknadslagen.

(26.10.2007/933)

Ordningsavgift som påförs en juridisk person är minst 500 och högst 10 000 euro och ordningsavgift som påförs en fysisk person minst 50 och högst 1 000 euro.

Ordningsavgift kan inte påföras anmälningsskyldiga eller sådana som är skyldiga att föra register, om de omedelbart efter att ha upptäckt sitt fel självmant vidtagit åtgärder för att rätta till saken.

Den som har påförts ordningsavgift kan överklaga beslutet hos marknadsdomstolen, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionens beslut om ordningsavgift får inte verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft.

24 b § 5 mom. har tillfogats som rättelsen.

25 § (26.10.2007/933)
Offentlig anmärkning

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsobjekt och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningar och stiftelser som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot de föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem en offentlig anmärkning. Tillsynsobjekt som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkoren i sitt verksamhetstillstånd kan tilldelas en offentlig anmärkning, om ärendet som helhet betraktat inte föranleder strängare åtgärder.

Offentlig anmärkning kan dessutom under de förutsättningar som föreskrivs i 1 mom. tilldelas en fysisk person som avses i 6 §.

Offentlig anmärkning kan även tilldelas andra personer som på något annat sätt än vad som avses i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot vad som föreskrivs i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av den om

1) marknadsmissbruk,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande till sådan handel som avses i 2 punkten,

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

Offentlig anmärkning kan tilldelas också en i 3 mom. avsedd person som försummar att iaktta eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG.

En fysisk person kan tilldelas offentlig anmärkning, om denne förfar i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är personligen förpliktande.

Offentlig anmärkning kan inte tilldelas den som omedelbart efter att ha upptäckt sitt fel självmant har vidtagit åtgärder för att rätta till saken.

Av informationen om en offentlig anmärkning ska framgå om beslutet om anmärkningen har vunnit laga kraft. Om besvärsinstansen upphäver ett beslut, ska Finansinspektionen informera om besvärsinstansens beslut på motsvarande sätt som den har informerat om den offentliga anmärkningen.

Vad som föreskrivs i denna paragraf påverkar inte Finansinspektionens skyldighet att producera och distribuera information om sin verksamhet så som särskilt föreskrivs.

Den som har tilldelats en offentlig anmärkning får överklaga beslutet hos marknadsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

26 §
Offentlig varning

Finansinspektionen kan tilldela dem som avses i 25 § offentlig varning om den förseelse eller försummelse som avses i den nämnda paragrafen är fortgående eller upprepad eller annars så klandervärd att en offentlig anmärkning inte kan anses vara tillräcklig. På offentlig varning skall i övrigt tillämpas vad som i 25 § föreskrivs om offentlig anmärkning.

26 a § (13.5.2005/299)
Påföljdsavgift

Det kan bestämmas att tillsynsobjekt och andra juridiska personer som är verksamma på finansmarknaden, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet,

1) på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen eller i 8 kap. i värdepappersmarknadslagen försummar eller bryter mot bestämmelserna i 1 kap. 2 b § eller 2 eller 6 kap. i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser om marknadsföring av värdepapper, emission, erbjudande, informationsskyldighet, offentliga köpeanbud eller skyldighet att ge ett anbud,

2) på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot bestämmelserna i 5 kap. 2 eller 12 § i värdepappersmarknadslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 15 §,

3) på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG,

vid sidan av offentlig varning skall betala påföljdsavgift, om förfarandet eller försummelsen är fortlöpande, upprepas eller sker planmässigt eller annars på ett så klandervärt sätt att varningen ensam inte kan anses tillräcklig, och gärningen eller försummelsen bedömd som en helhet inte ger anledning till strängare åtgärder.

(8.6.2006/444)

Påföljdsavgift kan påföras också andra som på något annat sätt än vad som avses i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot de i 1 mom. avsedda bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser som med stöd av den har utfärdats om

1) utnyttjande av insiderinformation eller om kursmanipulation,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande till sådan handel som avses i 2 punkten, eller

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

(26.10.2007/933)

Påföljdsavgift kan påföras också en i 2 mom. avsedd person som försummar eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. (26.10.2007/933)

Påföljdsavgift kan inte påföras om ärendet är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller anhängigt vid domstol som brottmål.

När påföljdsavgift påförs skall beaktas förfarandets art, omfattning och planmässighet, den vinning som eftersträvats genom förfarandet och den skada som det åsamkat. Påföljdsavgift som påförs en juridisk person är minst 500 och högst 200 000 euro, dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning den räkenskapsperiod som föregick påförandet av påföljdsavgiften. Påföljdsavgift som påförs en fysisk person är minst 100 och högst 10 000 euro.

Påföljdsavgift påförs av marknadsdomstolen på framställning av Finansinspektionen. Avgiften skall betalas till staten.

26 b § (13.5.2005/299)
Anhängiggörande och förberedelse av ärenden

Ärenden som gäller ordningsavgift, offentlig anmärkning, offentlig varning och påföljdsavgift blir anhängiga vid marknadsdomstolen på framställning av Finansinspektionen eller genom besvär av den som har påförts påföljden. Framställningar och besvär skall göras skriftligen.

Då en framställning eller besvär har kommit in till marknadsdomstolen skall saken före den egentliga behandlingen och under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare förberedas så att den utan dröjsmål kan avgöras. Någon förberedelse behövs inte om framställningen eller besvären avvisas eller omedelbart förkastas såsom ogrundad eller ogrundade.

Vid förberedelsen skall de som är delaktiga i ärendet ges tillfälle att bemöta framställningen eller besvären muntligen eller skriftligen. Marknadsdomstolen sköter om de åtgärder som behövs för att höra Finansinspektionen. Förberedelsen får avslutas även om någon delaktig inte har bemött framställningen eller besvären.

26 c § (13.5.2005/299)
Utredning av ärenden

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till sammanträdet och att lägga fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, sina protokoll samt övriga handlingar som klarlägger ärendet. Skyldigheten att uppvisa handlingar gäller inte handlingar som innehåller yrkeshemligheter av teknisk natur. Om skyldigheten att lägga fram handlingarna inte fullgörs eller om en part utan laga förfall uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att uppvisa handlingarna eller infinna sig till sammanträdet.

26 d § (13.5.2005/299)
Påförande av påföljd

När en framställning behandlas skall Finansinspektionen styrka de omständigheter som behövs för att en påföljd skall kunna påföras.

Om marknadsdomstolen anser att en annan påföljd är för sträng kan den tilldela offentlig anmärkning i stället för offentlig varning eller avstå från att påföra påföljd.

26 e § (13.5.2005/299)
Behandling av ärenden och ändringssökande

Ärendena behandlas och utreds i marknadsdomstolen i övrigt i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Angående behandlingens och handlingars offentlighet föreskrivs särskilt.

Beslut som marknadsdomtolen meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Även Finansinspektionen har rätt att överklaga marknadsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan meddelas om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns något annat vägande skäl att bevilja tillstånd.

5 kap

Tillsynssamarbete med utländska myndigheter

27 § (26.10.2007/933)
Tillsynssamarbete

Finansinspektionen ska samarbeta med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

28 § (26.10.2007/933)
Tillsyn över att värdstatens lagstiftning iakttas

När tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelat att ett finländskt tillsynsobjekt när det tillhandahåller tjänster eller någon annan finländsk finansmarknadsaktör inte följer gällande bestämmelser, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att den mot bestämmelserna stridande verksamheten avslutas. Finansinspektionen ska underrätta den aktuella statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

29 § (26.10.2007/933)
Inspektion av utländska tillsynsobjekt som är etablerade i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan utföra eller låta utföra för tillsynen nödvändiga inspektioner av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer som från staten i fråga har etablerat sig i Finland, efter att först ha underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av en utländsk tillsynsmyndighet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera utländska tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer som från den andra staten har etablerat sig i Finland eller på annat sätt övervaka och granska sådana tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer.

30 § (26.10.2007/933)
Anmälan om åtgärder som gäller utländska tillsynsobjekt

Finansinspektionen ska underrätta tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att ett utländskt tillsynsobjekt som från den andra staten etablerat sig eller annars tillhandahåller tjänster i Finland eller någon annan finansmarknadsaktör från staten i fråga bedriver verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och inte på krav från Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att avsluta den mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamheten.

30 a § (26.10.2007/933)
Särskilt samarbete för att förhindra marknadsmissbruk

Finansinspektionen ska anmäla sådan uppgift och misstanke om marknadsmissbruk som den får veta till tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där verksamheten bedrivs eller där de finansiella instrument som påverkas av verksamheten är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller har ansökts bli föremål för sådan handel.

Finansinspektionen ska på begäran av tillsynsmyndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undersöka marknadsmissbruk. Anställda hos den myndighet som framställt begäran har rätt att delta i undersökningen.

31 § (30.7.2004/706)
Rätt att inspektera och få uppgifter om finska företag inom utländska konsolideringsgrupper eller finans- och försäkringskonglomerat

Finansinspektionen har rätt att inspektera företag i Finland som hör till ett utländskt kreditinstituts eller värdepappersföretags konsolideringsgrupp och att inspektera i Finland etablerade dotterföretag till ett sådant företags moderföretag, om den tillsynsmyndighet som övervakar finanssektorn i staten i fråga har befogenheter att inspektera ett sådant företag och om tillsynsmyndigheten ber om inspektion för gruppbaserad tillsyn. I fråga om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av företag som avses i detta moment tillämpas 15 §. Vad som i detta moment bestäms om konsolideringsgrupper tillämpas även på finans- och försäkringskonglomerat där det ingår minst ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag med hemort i en annan stat.

Om en tillsynsmyndighet som övervakar finanssektorn i en annan stat har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen över finans- och försäkringskonglomerat och som gäller ett företag som avses i 1 mom., skall tillsynsmyndigheten begära av Finansinspektionen att inspektionen utförs. Finansinspektionen skall då antingen utföra inspektionen själv eller låta den tillsynsmyndighet som begärt inspektionen delta i den inspektion som Finansinspektionen utför.

Finansinspektionen skall på eget initiativ meddela den myndighet som avses i 1 mom., såvida Finansinspektionen inte avtalar något annat med den myndigheten, upplysningar om kapitaltäckning, stora exponeringar och andra riskkoncentrationer när det gäller dess tillsynsobjekt som hör till en konsolideringsgrupp eller ett konglomerat som aves i det nämnda momentet samt om dessa tillsynsobjekts interna kontroll och riskhanteringsmetoder liksom även väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhållits om i 1 mom. avsedda konsolideringsgruppers eller konglomerats struktur, ekonomiska ställning, innehav, ledning och organisation, verksamhetsstrategi, interna kontroll och riskhantering samt systemet för insamling av upplysningar och dess tillförlitlighet, uppgifter enligt 51 § i kreditinstitutslagen om interna transaktioner samt viktiga beslut som gäller tillsynsobjekten samt betydande påföljder för tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall dessutom på begäran av den utländska tillsynsmyndigheten lämna dessa andra uppgifter som finns hos Finansinspektionen och som är nödvändiga med tanke på tillsynen över konsolideringsgruppen eller konglomeratet. (9.2.2007/130)

Finansinspektionen skall utöver vad som föreskrivs om dess informationsskyldighet någon annanstans i lag utan dröjsmål underrätta de utländska myndigheter som avses i 1 mom. samt de övriga myndigheter som svarar för verksamheten på finansmarknaden i deras hemstat om sådant som kan äventyra stabiliteten på finansmarknaden i dessa stater eller orsaka betydande störningar i verksamheten på dessa staters finansmarknad. (9.2.2007/130)

Om Finansinspektionen för utförande av sitt uppdrag behöver upplysningar om ett mot Finansinspektionens tillsynsobjekt svarande utländskt företag som har säte i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall Finansinspektionen i första hand be den myndighet som svarar för tillsynen över ett sådant företag om upplysningarna. Om Finansinspektionen behöver sådana upplysningar om ett företag som hör till samma konsolideringsgrupp som det utländska företag som motsvarar Finansinspektionens tillsynsobjekt, skall Finansinspektionen i första hand be den myndighet om upplysningarna som svarar för den gruppbaserade tillsynen över företaget. (9.2.2007/130)

Finansinspektionen skall för sin del medverka till att principerna för tillsynen över de konsolideringsgrupper som avses i 1 mom. fastställs i ett skriftligt tillsynsavtal som undertecknas av alla de myndigheter som svarar för tillsynen över de objekt som hör till konsolideringsgruppen. (9.2.2007/130)

31 a § (26.10.2007/933)
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast, om

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran om samarbete gäller en person i fråga om vilken en rättegång redan har inletts i Finland när det gäller den gärning begäran avser,

3) i Finland har meddelats ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som är föremål för samarbetsbegäran.

Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder.

6 kap

Bestämmelser om Finansinspektionens tjänstemän

32 §
Tillämpliga bestämmelser

I fråga om Finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller denna lag och i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998).

33 §
Oberoende ställning

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän skall i sitt uppdrag inta en oberoende ställning i förhållande till tillsynsobjekten och andra sammanslutningar och stiftelser som är verksamma på finansmarknaden och de får inte heller höra till tillsynsobjektens förvaltningsråd, styrelse, representantskap eller principaler eller vara revisorer eller anställda hos tillsynsobjekten eller hos någon annan sammanslutning eller stiftelse som är verksam på finansmarknaden. I fråga om jäv för de i paragrafen nämnda personerna tillämpas lagen om förvaltningsförfarande.

34 § (21.12.2004/1232)
Anmälningsskyldighet

Direktören samt en tjänsteman som utnämns genom beslut av direktionen skall före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sitt ägande i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän,

5) sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på en sådan person som föreslås bli utnämnd till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter som gäller finansmarknaden eller privata sammanslutningars eller personers ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Den redogörelseskyldighet som avses i 1om. gäller också en person som utnämns till ett tjänsteförhållande för att sköta uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 om.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i dem samt vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen skall vid behov även annars lämna uppgifter om de omständigheter som avses i 1 mom. när Finansinspektionen begär det.

Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om det sätt på vilket redogörelsen skall lämnas.

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän skall till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion göra anmälan om krediter som de har fått av något tillsynsobjekt samt om borgen och andra ansvarsförbindelser som ett tillsynsobjekt har ställt för dem.

Medlemmarna och suppleanterna i Finansinspektionens direktion samt Finansinspektionens tjänstemän har motsvarande skyldighet som den som avses i 5 kap. i värdepappersmarknadslagen att göra anmälan till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion om innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier samt av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper.

Uppgifterna i redogörelsen om de omständigheter som nämns i 1 mom. 1–3 punkten är sekretessbelagda. Var och en har dock rätt att få uppgifter ur den förteckning som avses i 7 mom.

35 §
Avstängning från uppdrag

Om en direktionsmedlem eller suppleant står åtalad för tjänstebrott eller är föremål för undersökning av tjänstebrott, kan bankfullmäktige medan åtalet är anhängigt eller undersökningen pågår besluta att medlemmen eller suppleanten skall avstängas från uppdraget och gå miste om sina arvodesförmåner.

7 kap

Särskilda bestämmelser

36 §
Rätt och skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om sekretess har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter till Försäkringsinspektionen, Statens säkerhetsfond och till andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion för att de skall kunna sköta sina uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheter för utredning av brott. Dessutom har Finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som deltar i tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars eller stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande, lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers likvidations- eller konkursförfarande samt att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelser revisorer lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektens och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningars och stiftelsers revisorer. Finansinspektionen har dessutom rätt att i samband med det förfarande för utlåtande som avses i 8 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen till bokföringsnämnden lämna ut uppgifter som är nödvändiga för den tillsynsuppgift som avses i 24 a § samt rätt att lämna ut nödvändiga uppgifter till Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv enligt 6 kap. 17 § i värdepappersmarknadslagen. Vad som bestäms i detta moment tillämpas också på lämnande av uppgifter till sådana utländska myndigheter eller sammanslutningar som i sitt hemland enligt lag sköter uppgifter som motsvarar Finansinspektionens samt till andra utländska myndigheter eller sammanslutningar som motsvarar den myndighet som avses i detta moment, förutsatt att de har samma tystnadsplikt som Finansinspektionen. (8.6.2006/444)

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande förbindelser eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om ett tillsynsobjekt till sådana arrangörer av offentlig handel och till sådana clearingorganisationer som avses i värdepappersmarknadslagen samt till sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och till värdepapperscentralen som avses i lagen om värdeandelssystemet samt uppgifter om andra finansmarknadsaktörer till arrangörer av offentlig handel, om uppgifterna behövs för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.

Finansinspektionen får inte lämna vidare sekretessbelagda uppgifter som har erhållits från tillsynsmyndigheter i andra stater eller vid inspektion i en annan stat, om inte den tillsynsmyndighet som har lämnat uppgiften eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där inspektionen har gjorts har gett sitt uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter får användas endast för skötseln av uppgifter enligt denna lag eller för de ändamål som samtycket gäller.

Finansinspektionen skall utan dröjsmål informera finansministeriet och Finlands Bank om den fått veta något som enligt Finansinspektionens bedömning kan äventyra finansmarknadens stabilitet eller orsaka betydande störningar i det finansiella systemet.

36 a § (30.12.2004/1295)
Åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter

För täckande av kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet uttas åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter.

I fråga om åtgärdsavgifter som tas ut för tillstånd och andra prestationer av Finansinspektionen gäller bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Beslut om avgiftsbelagda prestationer och avgifternas storlek fattas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan ta ut en åtgärdsavgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten hos en utländsk tillsynsmyndighet som avses i 29 §, om Finansinspektionen på begäran av den utländska tillsynsmyndigheten genomför tillsyns- eller inspektionsåtgärder som gäller en filial som avses i 5 § 3, 7 eller 18 punkten. Finansinspektionen kan också ta ut den åtgärdsavgift som avses ovan direkt hos filialen, om den utländska tillsynsmyndigheten har bestämt att filialen skall betala avgiften till Finansinspektionen eller om avgiften annars kan tas ut enligt lagstiftningen i en annan EES-stat.

Angående tillsynsavgifter till Finansinspektionen föreskrivs särskilt.

36 b § (30.12.2004/1295)
Plan med anledning av finansiellt underskott

Om de medel som tas ut i form av tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter inte räcker till för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet, skall Finansinspektionen utan dröjsmål göra upp en plan för behövliga åtgärder med anledning av det finansiella underskottet.

37 §
Sökande av ändring

Finansinspektionens beslut får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om överklagande av statsrådets och ministeriernas beslut, om inte annat bestäms någon annanstans i lag. Finansinspektionens beslut som kan föras till marknadsdomstolen för behandling får inte överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. (13.5.2005/299)

Ett beslut av Finansinspektionen kan verkställas trots att det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

Vad som föreskrivs i 2 mom. skall emellertid inte tillämpas på Finansinspektionens beslut som gäller återkallelse av verksamhetstillstånd eller av fastställelse av stadgar.

37 a § (13.5.2005/299)
Återbetalning av påföljdsavgift

Om straff med stöd av 51 kap. 1–5 § i strafflagen döms ut för samma gärning på grund av vilken påföljdsavgift enligt 26 a § har påförts, återbetalar statskontoret på ansökan en redan betald påföljdsavgift.

8 kap

Ikraftträdande

38 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och genom den upphävs lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) jämte ändringar.

Vad som i 26 § i den genom lagen om finansinspektionen upphävda lagen om bankinspektionen (1273/1990) föreskrivs om Finlands Banks ansvar för bankinspektionens avtalsförpliktelser, skall iakttas efter att denna lag har trätt i kraft.

Mandatperioden för finansinspektionens direktion som utnämnts med stöd av den upphävda lagen upphör då denna lag träder i kraft. Innan lagen träder i kraft kan vidtas åtgärder för utnämning av medlemmar och suppleanter i den direktion som avses i denna lags 9 § samt för fastställelse av den arbetsordning som avses i 13 §.

Hänvisningar i andra lagar till den lag om finansinspektionen som upphävs genom denna lag anses avse hänvisningar till denna lag.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

Ikraftträdelsestadganden:

2.4.2004/227:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003, GrUU 16/2003, EkUB 2/2004, RSv 12/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

30.7.2004/706:

Denna lag träder i kraft den 5 augusti 2004.

RP 69/2004, EkUB 12/2004, RSv 103/2004, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

3.12.2004/1041:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

LM 3/2004, EkUB 18/2004, RSk 19/2004

21.12.2004/1232:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

En tjänsteman som avses i 34 § 2 mom. skall lämna en redogörelse enligt 1 mom. i nämnda paragraf inom tre månader efter att bankfullmäktige första gången efter det att lagen har trätt i kraft har bestämt vilka tjänster som omfattas av skyldigheten att lämna redogörelse.

RP 208/2004, FvUB 19/2004, RSv 177/2004

30.12.2004/1295:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 199/2004, EkUB 26/2004, RSv 186/2004

30.12.2004/1311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 209/2004, EkUB 30/2004, RSv 229/2004

13.5.2005/299:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Ordningsavgift och påföljdsavgift kan påföras endast för gärningar och försummelser som har begåtts efter lagens ikraftträdande.

På de beslut om offentliga anmärkningar och offentliga varningar som fattats innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 137/2004, EkUB 4/2005, RSv 28/2005

23.6.2005/449:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 38/2005, EkUB 9/2005, RSv 71/2005

8.6.2006/444:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Ordningsavgift kan påföras för en gärning eller försummelse i strid med 24 b § 1 mom. 4 punkten bara om gärningen eller försummelsen har skett efter lagens ikraftträdande. Påföljdsavgift kan påföras för en gärning eller försummelse i strid med 26 a § 1 mom. 1 och 3 punkten bara om gärningen eller försummelsen har skett efter lagens ikraftträdande. I fråga om ordningsavgift enligt 24 b § och påföljdavgift enligt 26 a § som påförs för gärningar eller försummelser som skett före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 6/2006, EkUB 6/2006, RSv 52/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG (32004L0025); nr EUT L 142, 30.4.2004, s. 12

9.2.2007/130:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

30.3.2007/353:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 102/2006, EkUB 31/2006, RSv 277/2006

13.4.2007/480:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (32003L0051); EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

26.10.2007/933:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.