Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

18.6.2003/572

Statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 12.2.2015/123, som gäller fr.o.m. 27.2.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) och 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), av dessa lagrum den sistnämnda lagens 43 § 1 mom. sådant det lyder i lag 57/1999 och 44 § sådan den lyder i lag 1412/1992:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att främja en minskning av mängden avfall från fordon och de olägenheter för miljön som avfallet föranleder, främja återvinningen av uttjänta fordon och återanvändningen av deras komponenter samt förbättra miljöskyddet när det gäller hanteringen av avfall från uttjänta fordon.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fordon och deras komponenter.

På fordon som godkänts genom det typgodkännande av små serier som avses i 30 § fordonslagen (1090/2002) tillämpas inte 6 § i denna förordning.

3 § (15.9.2005/745)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon i 3 § 1 mom.1 och 3 punkten i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) avsedda fordon,

2) uttjänta fordon fordon som enligt 3 § 1 mom. avfallslagen (1072/1993) skall anses vara avfall,

3) producent fordonstillverkare eller importör som yrkesmässigt importerar fordon,

4) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006: faroklasserna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A–F; faroklasserna 3.1–3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1, (4.11.2010/933)

5) demonteringsinformation all information som är nödvändig för genomförande av behörig och miljövänlig förbehandling av skrotfordon som avses i statsrådets förordning om skrotfordon.

4 §
Planering och tillverkning av fordon

Fordonstillverkaren skall planera och tillverka fordonen så att

1) farliga ämnen används i så liten utsträckning som möjligt,

2) demonteringen av uttjänta fordon och återanvändningen eller återvinningen av deras komponenter är så lätt som möjligt och

3) återvunnet material används i så stor utsträckning som möjligt.

För att dessa mål skall nås skall fordonstillverkaren vid behov samarbeta med dem som tillverkar material, komponenter och utrustning för fordon.

5 §
Begränsningar och förbud gällande användningen av vissa farliga ämnen

Material, komponenter och utrustning i fordon som släpps ut på marknaden får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga 1.

Fordonskomponenter som innehåller ett farligt ämnen skall märkas eller på annat sätt göras identifierbara enligt bilaga 1.

6 §
Kodningsstandarder och demonteringsinformation

Producenterna samt tillverkarna av material och utrustning skall använda kodningsstandarder för komponenter och material i enlighet med bilaga 2 för att göra det lättare att urskilja de komponenter och material som lämpar sig för återanvändning och återvinning.

Producenterna skall för varje ny fordonstyp utarbeta och ge ut demonteringsinformation inom sex månader efter att fordonet första gången släpps ut på marknaden. Fordons- och komponenttillverkarna skall i form av handböcker eller elektroniska hjälpmedel såsom cd-skivor eller onlinetjänster göra denna information tillgänglig för i 6 § i statsrådets förordning om skrotfordon avsedda företag som bedriver förbehandling. Informationen skall omfatta uppgifter om fordonets komponenter och material samt var de farliga ämnena är placerade i fordonet i den omfattning som förbehandlingsanläggningarna för uttjänta fordon behöver känna till saken för uppfyllande av bestämmelserna i statsrådets förordning om skrotfordon och i synnerhet för uppnående av de mål som ställs i förordningens 5 §. (15.9.2005/745)

De som tillverkar och importerar fordonskomponenter skall på begäran till förbehandlingsanläggningarna sända uppgifter om demontering, lagring och provning av komponenter som kan återanvändas. Skyldigheten gäller dock inte uppgifter som omfattas av kommersiell eller industriell datasekretess.

7 §
Övervakning

Denna förordning övervakas av de i 3 § 1 mom. 12 punkten i avfallslagen avsedda tillsynsmyndigheterna.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG; EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34

Material och komponenter på vilka 5 § 1 mom. inte tillämpas samt material och komponenter som ska märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.

A. Bly som legeringskomponent

Material och komponenterTillämpningsområde och sista giltighetsdatum för undantagetSka märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.
1 a) Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly
1 b) Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent blyI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon
2 a) Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent blyI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
2 b) Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent blyI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
2 c) Aluminium som innehåller högst 0,4 viktprocent bly(1)
3. Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly(1)
4 a) Lagerskålar och bussningarI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
4 b) Lagerskålar och bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer till luftkonditioneringDen 1 juli 2011 och i reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011

B. Bly och blyföreningar i komponenter

Material och komponenterTillämpningsområde och sista giltighetsdatum för undantagetSka märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.
5. Batterier(1)X
6. VibrationsdämpareI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordonX
7 a) Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningarI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
7 b) Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar som innehåller högst 0,5 viktprocent blyI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006
7 c) Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent blyI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009
8 a) Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium på komponentstift och på elektroniska kretskortI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordonX (2)
8 b) Bly i lod i andra elektriska tillämpningar än lödning på elektroniska kretskort eller på glasI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2011 och i reservdelar till sådana fordonX (2)
8 c) Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminiumI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2013 och i reservdelar till sådana fordonX (2)
8 d) Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätareI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2015 och reservdelar till sådana fordonX (2)
8 e) Bly i lod med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly)(3)X (2)
8 f) Bly i press-fit-don (3)X (2)
8 g) Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar för integrerade kretsar(3)X (2)
8 h) Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfälla i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2 projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipyta(3)X (2)
8 i) Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas utom för lödning i laminerat glasI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordonX (2)
8 j) Bly i lod för lödning i laminerat glas(3)X (2)
9. VentilsätenI reservdelar till motortyper som har utvecklats före den 1 juli 2003
10 a) Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material. Detta undantag omfattar inte användning av bly iX (4) (för andra komponenter än piezo-komponenter i motorer)
– glas i glödlampor och glasyr på tändstift,
– dielektriska keramiska material i komponenter förtecknade under 10 b, 10 c och 10 d.
10 b) Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare
10 c) Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DCI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon
10 d) Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperatur-relaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljud(3)
11. Pyrotekniska laddningarI fordon som typgodkänns före den 1 juli 2006 och i reservdelar till sådana fordon
12. Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaserI fordon som typgodkänns före den 1 januari 2019 och i reservdelar till sådana fordonX

C. Sexvärt krom

Material och komponenterTillämpningsområde och sista giltighetsdatum för undantagetSka märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.
13 a) Korrosionsskyddande beläggningarI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007
13 b) Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktionerI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
14. Som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylskåp i husbilar, högst 0,75 viktprocent i köldmediet, utom då andra kyltekniker är praktiskt användbara (dvs. tillgängliga på marknaden för användning i husbilar) och inte leder till negativa effekter för miljö, hälsa och/eller konsumentsäkerhetX

D. Kvicksilver

Material och komponenterTillämpningsområde och sista giltighetsdatum för undantagetSka märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.
15 a) Urladdningslampor för strålkastareI fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och i reservdelar till sådana fordonX
15 b) Lysrör som används i belysning i instrumentpanelerI fordon som typgodkänns före den 1 juli 2012 och i reservdelar till sådana fordonX

E. Kadmium

Material och komponenterTillämpningsområde och sista giltighetsdatum för undantagetSka märkas eller identifieras enligt 5 § 2 mom.
16. Batterier för eldrivna fordonI reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 31 december 2008

(1) Detta undantag ska ses över 2015.

(2) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 10 a. För tillämpningen av denna klausul ska elektronisk utrustning som inte installerats av tillverkaren vid produktionen inte beaktas.

(3) Detta undantag ska ses över 2014.

(4) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids i samband med punkt 8 a–8 j. För tillämpningen av denna klausul ska elektronisk utrustning som inte installerats av tillverkaren vid produktionen inte beaktas.

Anmärkningar:

– En koncentration av upp till 0,1 viktprocent per homogent material bly, sexvärt krom och kvicksilver och 0,01 viktprocent per homogent material kadmium ska tolereras.

– Återanvändning av fordonsdelar som redan finns på marknaden då perioden för ett undantag gick ut är tillåtet utan begränsning, eftersom det inte hör till tillämpningsområdet för 5 § 1 mom.

– Reservdelar som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används för fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska vara undantagna från bestämmelserna i 5 § 1 mom. Denna klausul gäller inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.

Bilagan 1 har ändrats genom F 563/2013, som trädde i kraft 1.8.2013.

Ikraftträdelsestadganden:

15.9.2005/745:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34, Kommissionens beslut 2005/438/EG (32005D0438); EGT nr L 152, 15.6.2005, s. 19

10.11.2005/880:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Rådets beslut 2005/673/EG (32005D0673); EGT nr L 254, 30.9.2005, s. 69

9.10.2008/635:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

Kommissionens beslut 2008/689/EY (32008D0689); EGT nr L 225, 23.8.2008, s. 10

29.4.2010/328:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Kommissionens beslut 2010/115/EU; (32010D0115); EUT nr L 48, 25.2.2010, s. 12

4.11.2010/933:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112) ; EUT nr L 345, 23.12.2008, s. 68

21.12.2011/1374:

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Kommissionens direktiv 2011/37/EU (32011L0037); EUT L 85, 31.3.2011, s. 3

18.7.2013/563:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053) ; EGT L 269, 21.10.2000, s. 34, Kommissionens direktiv 2013/28/EU (32013L0028) ; EUT L 135, 22.5.2013, s. 14

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.