Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

15.5.2003/357

Statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § lagen den 9 maj 2003 om yrkespedagogisk lärarutbildning (356 /2003):

1 kap

Lärarutbildningsstudier

1 §
Studiernas uppbyggnad

I de yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna ingår

1) pedagogiska grundstudier,

2) yrkespedagogiska studier,

3) undervisningsövning, samt

4) övriga studier.

2 § (16.6.2004/498)
Studiernas omfattning

De yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna omfattar 60 studiepoäng.

3 §
Lärarutbildningsprogram

De yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna ordnas i form av lärarutbildningsprogram.

Undervisningsministeriet fastställer lärarutbildningsprogrammet så att beslutet innehåller uppgifter om omfattningen på de pedagogiska grundstudierna, de yrkespedagogiska studierna och de övriga studierna samt undervisningsövningen.

4 §
Målet för studierna

Målet för lärarutbildningen är att studeranden tillägnar sig

1) kunskaper och färdigheter att handleda olika studerandes inlärning, samt

2) förutsättningar att utveckla sitt undervisningsområde med beaktande av utvecklingen i arbetslivet och i yrkena.

5 §
Studietid

En yrkespedagogisk lärarhögskola skall ordna de yrkespedagogiska lärarutbildningsstudierna så att en heltidsstuderande kan slutföra studierna på en tid som motsvarar deras omfattning.

2 kap

Personalen inom lärarutbildningen

6 §
Språkkunskaper

Av föreståndare och lärare fordras att de behärskar undervisningsspråket inom lärarutbildningen eller det språk på vilket de förordnats att undervisa.

7 §
Behörighetsvillkor

Av föreståndare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och förtrogenhet med yrkespedagogisk lärarutbildning.

Av överlärare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och av lektor lämplig högre högskoleexamen.

Av särskilda skäl kan utan hinder av 1 och 2 mom. den som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en tjänst eller befattning för föreståndare eller överlärare och den som inte avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en lektorstjänst eller lektorbefattning, om den person som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten eller befattningen.

Av överlärare och lektor fordras dessutom lärarbehörighet för en yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt samt minst tre års lärarerfarenhet vid en yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt.

Av timlärare fordras i mån av möjlighet motsvarande behörighet som av tjänsteinnehavare och befattningshavare.

3 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2004/498:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.