Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

9.5.2003/356

Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.6.2013/488, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Yrkespedagogisk lärarutbildning ordnas vid yrkeshögskolor enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Med yrkespedagogisk lärarutbildning avses behövlig lärarutbildning för lärare och dem som ämnar bli lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter.

Den svenskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningen ordnas vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

2 §
Ordnande av yrkespedagogisk lärarutbildning

Statsrådet kan på ansökan bevilja huvudmannen för en yrkeshögskola rätt att ordna yrkespedagogisk lärarutbildning.

Den yrkespedagogiska lärarutbildningen ordnas vid yrkespedagogiska högskolor i anknytning till yrkeshögskolorna, enligt vad som bestäms om lärarutbildningsuppgiften i tillståndet för respektive yrkeshögskola. I tillståndet kan yrkeshögskolan också åläggas utvecklingsskyldighet och andra skyldigheter som gäller lärarutbildningen.

Statsrådet kan efter att ha hört tillståndshavaren återkalla tillståndet, om väsentliga förändringar i behovet av lärarutbildning eller andra orsaker som har samband med ordnandet av lärarutbildningen förutsätter det.

3 §
Lärarutbildningsuppgift

I lärarutbildningsuppgiften för en yrkeshögskola bestäms antalet studieplatser inom lärarutbildningen och lärarutbildningens verksamhetsorter.

Tillstånd att ändra antalet studieplatser och verksamhetsorterna beviljas av undervisningsministeriet.

4 §
Annan styrning samt utvecklingsansvar

Vid annan styrning av den yrkespedagogiska lärarutbildningen och på utvecklingsansvaret för den iakttas vad som i fråga om yrkeshögskolorna bestäms om detta.

2 kap

Förvaltningen av lärarutbildningen

5 §
Förvaltningsorgan

För förvaltningen av lärarutbildningen finns vid de yrkespedagogiska högskolorna en föreståndare och ett lärarutbildningsråd.

Föreståndaren är lärarutbildningsrådets ordförande. En av medlemmarna skall företräda lärarna och en studerandena. I rådet skall dessutom finnas företrädare för utbildningen samt näringslivet och det övriga arbetslivet. Rådets medlemmar kan ha suppleanter. I yrkeshögskolans stadgar bestäms om antalet medlemmar och valet av dem.

Lärarutbildningsrådet har i uppgift att bereda ärendena som gäller lärarutbildning för yrkeshögskolans styrelse.

3 kap

Undervisning och studier

6 §
Grunderna för studierna samt undervisningsplanen

I fråga om målen för studierna, studiernas struktur och övriga grunder för studierna föreskrivs genom förordning av statsrådet och bestäms med stöd av den i yrkeshögskolans examensstadga.

De yrkespedagogiska högskolorna beslutar om undervisningsplanen för lärarutbildningsprogrammet enligt vad som bestäms i examensstadgan.

4 kap

Studerande

7 §
Behörighet för lärarutbildning

Till lärarutbildning kan antas den som har en sådan utbildning och arbetserfarenhet som fordras för en lärartjänst eller en lärarbefattning vid en yrkeshögskola eller en yrkesläroanstalt, om inte lärarutbildningen ingår i en utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen.

8 §
Antal studerande

Respektive yrkeshögskola bestämmer inom ramen för sin utbildningsuppgift om det antal studerande som årligen antas till lärarutbildningen, om inte något annat följer av 4 §.

9 §
Antagning av studerande

Respektive yrkeshögskola beslutar om grunderna för antagning av studerande till yrkespedagogisk lärarutbildning och om ordnande av urvalsprov. Likvärdiga urvalsprinciper skall tillämpas på sökandena.

Studerandena antas av en yrkeshögskola enligt vad som vid behov föreskrivs genom förordning av statsrådet.

10 §
Studietid

Studierna skall slutföras inom en tid som är högst ett år längre än deras omfattning, om inte yrkeshögskolan av särskilda skäl beviljar en studerande undantag från detta.

Lärarutbildningsstudier som är avsedda att genomföras på deltid skall slutföras på tre år.

5 kap

Lärare

11 §
Lärare

Vid de yrkespedagogiska lärarhögskolorna finns en föreståndartjänst eller en föreståndarbefattning samt tjänster eller befattningar som överlärare och lektor.

12 §
Behörighetsvillkor och uppgifter

Bestämmelser om behörighetsvillkoren och uppgifterna för föreståndaren och lärarna utfärdas genom förordning av statsrådet. Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om behörighetsvillkoren.

6 kap

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

13 §
Förhållande till yrkeshögskolelagstiftningen

I den yrkespedagogiska lärarutbildningen iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i yrkeshögskolelagen (351/2003) och bestäms med stöd av den.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1996 om yrkespedagogisk lärarutbildning (452/1996) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 206/2002, KuUB 19/2002, RSv 306/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.