Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

28.3.2003/255

Lag om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 19.5.2006/396, som gäller fr.o.m. den 1.1.2007. Om tillämpningen av lagen se närmare 396/2006.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag ombildas den arbetspensionskassa som avses i 2 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) till ett i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) avsett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (arbetspensionsförsäkringsbolag) som fortsätter arbetspensionskassans verkställighet av pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i 1 §.

Vad som i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag bestäms om arbetspensionskassor och arbetspensionsförsäkringsbolag gäller det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag, om inte något annat bestäms i denna lag.

På det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag tillämpas dock inte 1 § 1 mom., 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 14, 15 och 18 § samt 20 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och inte heller 2 §, 2 b § 1 och 3–5 mom., 2 c, 11 och 11 a §, 11 b § 1 och 2 mom. samt 11 c–11 j § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. (20.1.2004/15)

Vad som i övrigt någon annanstans i lag bestäms eller med stöd av lag föreskrivs om en arbetspensionskassa gäller vid tillämpningen av denna lag det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag.

3 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än sådan verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) och sådan återförsäkring som direkt hänför sig till denna verksamhet, om inte något annat bestäms i denna lag, i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare eller med stöd av dem. (20.1.2004/15)

I arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning skall nämnas vilket slag av försäkringsrörelse bolaget har rätt att bedriva.

2 kap

Ombildning av arbetspensionskassan till ett arbetspensionsförsäkringsbolag

4 §
Ändring av sammanslutningsformen

Genom beslut som delegationen fattat med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna kan arbetspensionskassan, sedan Försäkringsinspektionen gett sitt samtycke därtill, ombilda arbetspensionskassan till det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i 1 § på det sätt som bestäms i denna lag och i tillämpliga delar i 18 a kap. 2 § 1 mom. och 4 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

Över beslutet om ändring av sammanslutningsformen skall upprättas ett dokument som innehåller arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning. Fastställelse av bolagsordningen skall sökas hos Försäkringsinspektionen enligt 2 kap. 4 § 5 mom. lagen om försäkringsbolag.

5 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets koncession

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag skall för verksamhet som avses i 3 § inneha av statsrådet beviljad koncession som gäller i Finland.

Statsrådet skall bevilja koncession, om den tilltänkta försäkringsverksamheten enligt denna lag inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionsförsäkringsverksamheten, om arbetspensionsförsäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i 4 kap. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i 7 kap. lagen om försäkringsbolag och om arbetspensionsförsäkringsbolagets garantikapital och grundfond (grundkapital) är minst 5 000 000 euro.

6 § (20.1.2004/15)
Delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolaget

Delägare i arbetspensionsförsäkringsbolaget är de arbetsgivare som har ett gällande pensionsarrangemang enligt 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller enligt 1 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, ägarna till arbetspensionsförsäkringsbolagets garantikapital samt de försäkrade som omfattas av vart och ett av pensionsarrangemangen, i enlighet med vad som närmare bestäms i bolagsordningen.

7 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets grundfond och garantikapital

Arbetspensionskassan har rätt att av det verksamhetskapital som avses i 11 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till arbetspensionsförsäkringsbolagets grundfond, som samtidigt är bolagets grundkapital, avsätta ett belopp som motsvarar grundkapitalets minimibelopp enligt 5 §.

Vid bildandet av arbetspensionsförsäkringsbolagets garantikapital gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om ökning av garantikapitalet.

8 §
Arbetspensionskassans ombildning till arbetspensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionskassan anses ha ombildats till det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag då bolaget har erhållit koncession enligt 5 § och då bolaget samt den av Försäkringsinspektionen fastställda bolagsordningen har antecknats i handelsregistret.

3 kap

Arbetspensionskassans bokslut, revision, ansvarsskuld, övriga skulder och tillgångar

9 §
Arbetspensionskassans bokslut

Arbetspensionskassans styrelse och verkställande direktör skall upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte har lagts fram och som utgår då arbetspensionsförsäkringsbolaget antecknas i handelsregistret.

Vid revisionen iakttas bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Revisorerna avger dock sin berättelse till det i denna lag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma, vilken fastställer bokslutet och beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna i arbetspensionskassans styrelse och för arbetspensionskassans verkställande direktör. Detta skall ske senast vid den första ordinarie bolagsstämman efter registreringen av bolaget.

10 §
Arbetspensionskassans ansvarsskuld, övriga skulder och tillgångar

Arbetspensionskassans ansvarsskuld, övriga skulder och tillgångar anses utan likvidationsförfarande ha blivit det i denna lag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld, övriga skulder och tillgångar vid den tidpunkt då bolaget antecknas i handelsregistret.

Om det efter registreringen av arbetspensionsförsäkringsbolaget framkommer tillgångar som baserar sig på arbetspensionskassans verksamhet innan arbetspensionsförsäkringsbolaget registrerades, anses även dessa tillgångar vid registreringstidpunkten ha blivit arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar.

På motsvarande sätt ansvarar arbetspensionsförsäkringsbolaget för de skulder och andra förbindelser som framkommer efter registreringen av bolaget och som baserar sig på arbetspensionskassans verksamhet och som arbetspensionskassan skulle ha varit ansvarig för.

4 kap

Arbetspensionsförsäkringsbolagets ledning

11 §
Val av styrelse

Styrelsen skall väljas och anmälas för registrering inom sex månader från det att arbetspensionskassan i enlighet med 8 § ombildats till ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

5 kap

Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld och verksamhetskapital

12 § (20.1.2004/15)
Särskilda bestämmelser om ansvarsskulden och verksamhetskapitalet

Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld fastställs i enlighet med 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden när det gäller pensionsskyddet enligt nämnda lag och i enlighet med 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare när det gäller pensionsskyddet enligt sistnämnda lag.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital, solvensgräns och minimibelopp för verksamhetskapitalet beräknas enligt 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid fastställandet av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital samt minimibeloppet för verksamhetskapitalet och solvensgränsen, som arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld anses det sammanlagda beloppet av de ansvarsskulder som nämns i 1 mom.

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid fastställandet av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital samt minimibeloppet för verksamhetskapitalet och solvensgränsen, som arbetspensionsförsäkringsbolagets ofördelade tilläggsförsäkringsansvar anses det sammanlagda beloppet av följande poster:

1) det belopp som uppkommer då från ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avdras den försäkringstekniska ansvarsskuld som anges i de grunder som avses i nämnda moment och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna och som likaså anges i nämnda grunder, och

2) det belopp som uppkommer då från ansvarsskulden enligt 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare avdras den försäkringstekniska ansvarsskuld som anges i de grunder som avses i nämnda moment och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna och som likaså anges i nämnda grunder.

12 a § (20.1.2004/15)
Särskilda bestämmelser om försäkringspremier och investeringstillgångar

När försäkringspremienivån fastställs med stöd av 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall för vartdera försäkringsbeståndet särskilt beaktas att det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna räcker till för utjämning av skadekostnaderna.

Det överskott eller underskott som uppkommer till följd av försäkringspremierna överförs separat för vartdera försäkringsbeståndet till det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna, i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Intäkten av investeringstillgångarna fördelas på försäkringsbestånden i förhållande till de sammanlagda beloppen av dessas försäkringstekniska ansvarsskuld och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna.

Överföringarna från verksamhetskapitalet till det kalkylerade belopp som för vartdera försäkringsbeståndet skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna görs i förhållande till de sammanlagda belopp som avses i 3 mom., i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

13 §
Täckning av ansvarsskulden

Det i denna lag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolaget skall täcka den ansvarsskuld som avses i 12 § 1 mom. samt andra med ansvarsskulden jämställbara poster med iakttagande därvid i tillämpliga delar av 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 3 och 7 punkten samt 4–7 och 9 mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare bestämmelser om med ansvarsskulden jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

6 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Skadeståndsskyldighet

Vad som i 17 kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om skadeståndsskyldighet i fråga om försäkringsbolag gäller också skada som förorsakats genom överträdelse av denna lag.

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

16 §
Övergångsbestämmelser

När lagen träder i kraft fortsätter medlemmarna i arbetspensionskassans styrelse och arbetspensionskassans verkställande direktör som styrelsemedlemmar och verkställande direktör i det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag till dess bolaget har valt en ny styrelse med iakttagande av vad som bestäms i 11 § i denna lag och i 9 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Arbetspensionskassans delegation upplöses och delegationens verksamhet upphör vid den tidpunkt då det bolag som avses i denna lag registreras.

RP 159/2002, ShUB 51/2002, RSv 254/2002

Ikraftträdelsestadganden:

20.1.2004/15:

Denna lag träder i kraft den1 februari 2004.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas efter det att den fusion som avses i lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004) har skett.

RP 131/2003, ShUB 21/2003, RSv 82/2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.