Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

19.3.2003/237

Statsrådets förordning om försäkringsdomstolen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 februari 2003 om försäkringsdomstolen (132/2003):

1 §
Övrig personal vid försäkringsdomstolen

Vid försäkringsdomstolen kan utöver de tjänster som nämns i 2 och 8 § lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) också finnas andra tjänster samt annan personal i tjänste- eller anställningsförhållande. Den personal som avses här utnämns eller anställs av försäkringsdomstolens överdomare.

2 §
Överdomarens uppgifter

När försäkringsdomstolens överdomare leder försäkringsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat

1) dra försorg om och utveckla försäkringsdomstolens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen nås,

2) övervaka att enhetlighet uppnås i fråga om tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag i försäkringsdomstolens avgöranden,

3) fastställa försäkringsdomstolens arbetsordning efter att ha hört samtliga personalgrupper,

4) ställa upp resultatmål för försäkringsdomstolen efter att ha hört samtliga personalgrupper,

5) utarbeta förslag till budget för försäkringsdomstolen,

6) fastställa grunderna för hur ärendena skall fördelas på de olika avdelningarna samt

7) avgöra hur personalen placeras i de olika avdelningarna.

3 §
Kanslichefens uppgifter

Försäkringsdomstolens kanslichef skall

1) avgöra ärenden som försäkringsdomstolens överdomare överfört på honom eller henne,

2) bereda och föredra förvaltningsärenden, ekonomiska ärenden och utnämningsärenden som ska avgöras av förvaltningsdomstolens överdomare, om inte överdomaren bestämmer något annat, (16.6.2011/705)

3) vid behov tjänstgöra som föredragande i rättskipningsärenden.

4 § (24.9.2015/1243)

4 § har upphävts genom F 24.9.2015/1243.

5 §
Föredragande som ledamot

Kanslichefen, en assessor eller en försäkringsrättssekreterare tjänstgör som lagfaren ledamot av försäkringsdomstolen då han eller hon föredrar ett sådant ärende som skall avgöras av tre lagfarna ledamöter.

Överdomaren kan förordna kanslichefen, en assessor eller en försäkringsrättssekreterare att tjänstgöra som lagfaren ledamot även i andra ärenden.

6 § (24.9.2015/1243)
Tjänstledighet

Försäkringsdomstolens överdomare kan ta ut tjänstledighet högst 30 dagar om året. Beslut om beviljande av tjänstledighet för längre tid fattas av högsta förvaltningsdomstolen.

Tjänstledighet för försäkringsdomare för högst ett år beviljas av försäkringsdomstolens överdomare. Tjänstledighet för en längre tid än ett år beviljas av högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av försäkringsdomstolens överdomare.

7 § (24.9.2015/1243)

7 § har upphävts genom F 24.9.2015/1243.

8 § (16.6.2011/705)

8 § har upphävts genom F 16.6.2011/705.

9 § (16.6.2011/705)
Försäkringsdomstolens ledningsgrupp

Vid försäkringsdomstolen finns en ledningsgrupp som biträder överdomaren i att leda och utveckla försäkringsdomstolens verksamhet. Till ledningsgruppen hör förutom överdomaren försäkringsdomstolens avdelningschefer och kanslichef. (24.9.2015/1243)

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för försäkringsdomstolen,

2) förslag till resultatmål för försäkringsdomstolen samt kontrollen av hur resultatmålen nås,

3) förslag till budget för försäkringsdomstolen,

4) utbildningsplanen för personalen,

5) ärenden som gäller utnämning av en domare till försäkringsdomstolen för viss tid, om inte en behandling av ärendet i ledningsgruppen är obehövlig på grund av att domaren utnämns för endast en kort tid,

6) ärenden som gäller utnämning till ordinarie tjänst som assessor och försäkringsrättssekreterare,

7) ärenden som gäller avslutande av en assessors och en försäkringsrättssekreterares tjänsteförhållande,

8) andra ärenden som bestäms i arbetsordningen,

9) andra ärenden som överdomaren bestämmer.

10 § (24.9.2015/1243)

10 § har upphävts genom F 24.9.2015/1243.

11 § (16.6.2011/705)
Överföring av förvaltningsärenden

Försäkringsdomstolens överdomare kan överföra ett förvaltningsärende eller en ärendegrupp till kanslichefen eller till någon annan tjänsteman vid försäkringsdomstolen. Ärenden som avses i 2 §, 9 § 2 mom. eller 10 § 1 mom., beviljande av tjänstledighet för en domare, assessor eller försäkringsrättssekreterare, utnämning av en assessor eller en försäkringsrättssekreterare till ett tjänsteförhållande för viss tid och ärenden som på grund av sin art ska avgöras av överdomaren får dock inte överföras.

Försäkringsdomstolens överdomare kan förbehålla sig rätten att avgöra ett förvaltningsärende som han eller hon har överfört eller som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman vid försäkringsdomstolen.

12 §
Arvoden till ledamöter med uppgiften som bisyssla

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till ledamöter med uppgiften som bisyssla.

13 §
Sändande av arbetsordningen för kännedom

Försäkringsdomstolen skall sända sin arbetsordning till justitieministeriet och högsta förvaltningsdomstolen för kännedom.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2011/705:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

24.9.2015/1243:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.