Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.3.2003/230

Lag om godkännande av byggprodukter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2012/954, som gäller fr.o.m. 1.7.2013.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om godkännandet av byggprodukter för användning i byggande, bestyrkandet av överensstämmelse med de krav som hänför sig till godkännandet och om på vilka villkor andra än myndigheter kan utföra godkännandeuppdrag och andra uppgifter i anslutning därtill samt om det förfarande som då skall iakttas.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller konstaterande av överensstämmelse med de krav som ställs på byggprodukter i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Denna lag tillämpas på konstaterande av överensstämmelse med de krav som ställs på produkter i den europeiska harmoniserade standard för byggprodukter som utarbetats på uppdrag av Europeiska gemenskapernas kommission eller i den nationella standard som kommissionen på behörigt sätt meddelat samt de krav som ställs i det europeiska tekniska godkännandet för byggprodukter.

Denna lag tillämpas även på tillsynen över kvaliteten på produkter som typgodkänts enligt 148 § markanvändnings- och bygglagen.

På annat godkännande av byggprodukter kan denna lag tillämpas så som särskilt bestäms genom lag.

2 kap

CE-märkning av byggprodukter

3 §
Villkor för CE-märkning

Genom att förse en produkt med CE-märkning bestyrker tillverkaren att produkten uppfyller de tekniska kraven i en nationell standard som överensstämmer med den standard för byggprodukter som CEN (Comité Européen de Normalisation) eller CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) eller dessa tillsammans har utarbetat och godkänt på uppdrag av Europeiska gemenskapernas kommission, eller att produkten har beviljats europeiskt tekniskt godkännande.

Om en standard enligt 1 mom. saknas, bestyrker tillverkaren genom CE-märkningen av en produkt att produkten uppfyller kraven i en medlemsstats nationella tekniska specifikation, vilken Europeiska gemenskapernas kommission till medlemsstaterna meddelat motsvara de väsentliga harmoniserade kraven för byggnadsverk.

Ett ombud för tillverkaren som etablerat sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan också förse en produkt med CE-märkning.

4 §
Bestyrkande av överensstämmelse med kraven

En tillverkare eller dennes ombud som etablerat sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall, när han CE-märker en produkt, på ett godtagbart tillvägagångssätt i enlighet med vad som förutsätts i den harmoniserade standarden eller i det europeiska tekniska godkännandet kunna bestyrka överensstämmelse med de krav som CE-märkningen förutsätter.

Godtagbara tillvägagångssätt är

1) sådan överensstämmelse med de krav på produkten som ett godkänt certifieringsorgan har fastställt, vilket förutsätter att fabriken har en tillverkningskontroll som tillverkaren upprätthåller och att tillverkaren testat prov som tagits vid fabriken i enlighet med ett godkänt testprogram samt att ett godkänt organ utfört en första typprovning av produkten; vidare förutsätts en första besiktning av fabriken och fabrikens tillverkningskontroll, fortlöpande övervakning, utvärdering och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll samt vid behov testning av stickprov från fabriken, marknaden eller byggplatsen, eller

2) en försäkran av tillverkaren om överensstämmelse med kraven, vilken kan grunda sig på antingen

a) tillverkarens första typprovning av produkten, det system för tillverkningskontroll i fabriken som tillverkaren upprätthåller och vid behov den testning av proven från fabriken som tillverkaren utför enligt ett godkänt testprogram samt ett godkänt organs certifiering av systemet för tillverkningskontroll i fabriken på grundval av den första besiktningen av fabriken och fabrikens tillverkningskontroll och vid behov fortlöpande övervakning, utvärdering och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll, eller

b) den första typprovningen av produkten som utförts av ett godkänt provningslaboratorium och den tillverkningskontroll i fabriken som tillverkaren utför, eller

c) tillverkarens första typprovning av produkten och fabrikens tillverkningskontroll.

3 kap

Europeiskt tekniskt godkännande av byggprodukter

5 §
Villkor för europeiskt tekniskt godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande kan meddelas en produkt för vilken det inte finns en europeisk harmoniserad standard som avses i 3 § 1 mom. eller en godkänd standard som avses i 3 § 2 mom. och syftet inte heller är att utarbeta sådana.

Europeiskt tekniskt godkännande kan också meddelas en produkt som påtagligt skiljer sig från en standard som avses i 1 mom.

Med stöd av tillstånd som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdar för viss tid kan europeiskt tekniskt godkännande meddelas för en produkt angående vilken kommissionen har givit någon i uppdrag att utarbeta en harmoniserad standard eller i övrigt beslutat om utarbetandet av en sådan.

6 §
Grunderna för europeiskt tekniskt godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas på basis av kontroller, provningar och utvärderingar i enlighet med de godkännandeanvisningar som en sammanslutning, bestående av de organ som medlemsstaterna bemyndigat, på uppdrag av Europeiska gemenskapernas kommission utarbetat för en produkt eller en produktgrupp.

Om det inte finns godkännandeanvisningar för en produkt eller produktgrupp, kan europeiskt tekniskt godkännande meddelas med stöd av de harmoniserade väsentliga krav som fastställts för byggnadsverket och de grunddokument som Europeiska gemenskapernas kommission publicerat och som avses i rådets direktiv 89/106/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (byggproduktdirektivet). Härvid skall dock alla de organ som medlemsstaten bemyndigat och som för talan godkänna utvärderingen av produkten. Om enighet inte nås, skall utvärderingen godkännas av den ständiga byggkommitté som avses i byggproduktdirektivet och som består av företrädare för medlemsstaterna.

7 §
Meddelande av europeiskt tekniskt godkännande

Ett godkännandeorgan som miljöministeriet bemyndigat att meddela godkännande för produkten eller produktgruppen i fråga meddelar europeiskt tekniskt godkännande på ansökan av tillverkaren eller dennes ombud som etablerat sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om miljöministeriet bemyndigar flera godkännandeorgan för uppgiften, skall ministeriet samtidigt fastställa vilket av dessa som för gemensam talan i den sammanslutning som består av de organ medlemsstaterna bemyndigat.

8 §
Giltighetstiden för europeiskt tekniskt godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas för högst fem år. Giltighetstiden kan genom ett särskilt beslut förlängas med högst fem år i taget.

4 kap

Typgodkännande av byggprodukter

9 §
Meddelande av typgodkännande

Typgodkännande av byggprodukter meddelas med stöd av 148 § markanvändnings- och bygglagen av miljöministeriet eller av ett godkännandeorgan som ministeriet bemyndigat att meddela godkännanden för vissa produkter eller produktgrupper.

10 §
Grunderna för typgodkännande

Typgodkännandet skall basera sig på en utredning om egenskaperna hos den produkt för vilken typgodkännande söks. Bestämmelser om grunderna för typgodkännande av vissa konstruktioner, byggnadsdelar eller förnödenheter, produkter eller anordningar kan utfärdas genom förordning av miljöministeriet. Genom förordning av miljöministeriet kan bestämmas att ett godkänt organ certifierar att i förordningen avsedda konstruktioner, byggnadsdelar, förnödenheter, produkter eller anordningar som är avsedda att bli fast anslutna till byggnader överensstämmer med de krav som anges i förordningen.

Miljöministeriet kan godkänna ett organ som uppfyller de villkor som föreskrivs i eller med stöd av denna lag att certifiera överensstämmelse med de krav som avses i 1 mom.

11 §
Tillsyn i anslutning till typgodkännande

Tillverkningskontrollen av en typgodkänd byggprodukt skall säkerställa att sådana produkter tillverkas som uppfyller kraven i typgodkännandebeslutet.

Tillverkningskontrollen av den typgodkända produkten består av det system för tillverkningskontroll i fabriken som tillverkaren upprätthåller och den testning som tillverkaren utför samt av ett godkänt organs certifiering av systemet för tillverkningskontroll i fabriken på grundval av den första besiktningen av fabriken och fabrikens tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning, utvärdering och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll. I tillsynen kan också ingå produkttestning vid fabriken och på marknaden.

5 kap

Certifiering av bruksbeskrivningar för byggprodukter

12 §
Bruksbeskrivningar för byggprodukter

Bruksbeskrivningarna för byggprodukter skall innehålla nödvändiga uppgifter om produkternas egenskaper, användningssätt och användbarhet samt andra omständigheter som hänför sig till användningen av produkten. Genom förordning av miljöministeriet kan föreskrivas att byggprodukterna med stöd av en certifierad bruksbeskrivning anses uppfylla de krav som föranleds av markanvändnings- och bygglagen eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

13 §
Certifiering av bruksbeskrivningar

Tillverkaren eller dennes ombud kan ansöka om certifiering av bruksbeskrivningen hos ett organ som miljöministeriet bemyndigat att certifiera bruksbeskrivningar för produkterna eller produktgrupperna i fråga.

6 kap

Bestyrkande av byggprodukters kvalitet

14 §
Prover av byggprodukter på byggplatsen

Konstruktioners duglighet och kvalitet kan kontrolleras genom att prov tas på konstruktioner samt byggnadsmaterial och byggvaror i dem och på andra byggprodukter.

Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om provtagningen och testningarna.

För att säkerställa konstruktioners duglighet skall de testningar som krävs under byggnadsarbetet utföras av ett organ som miljöministeriet godkänt.

15 §
Tillverkningskontroll av produkter som ersätter testning på byggplats

De testningar som utförs för att bestyrka dugligheten hos material, varor, färdiga delar eller konstruktioner och skydd för dem kan ersättas med det system för tillverkningskontroll i fabriken som tillverkaren upprätthåller, vilket certifieras av ett av miljöministeriet godkänt organ på grundval av den första besiktningen av fabriken och fabrikens tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning, utvärdering och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll.

7 kap

Allmänna bestämmelser om bemyndigandet och godkännandet av organ

16 §
Allmänna villkor för deltagande i godkännandet av byggprodukter

En inrättning, ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag eller, av särskilda skäl en förening eller stiftelse som har förutsättningar att utföra dessa uppgifter på ett sakkunnigt, tillförlitligt, solitt och oavhängigt sätt, kan bemyndigas att meddela europeiskt tekniskt godkännande och typgodkännande och certifiera bruksbeskrivningar samt godkännas att utföra uppgifter som hänför sig till godkännandet av byggprodukter.

17 §
Behörighet att bemyndiga och godkänna organ

Miljöministeriet kan bemyndiga ett organ att meddela europeiskt tekniskt godkännande eller typgodkännande enligt 148 § markanvändnings- och bygglagen samt certifiera bruksbeskrivningar, om organet uppfyller de krav som ställs i fråga om kompetens och oavhängighet.

Miljöministeriet kan godkänna ett certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorium eller ett annat organ att utföra de uppgifter i anslutning till certifiering av produktens överensstämmelse med kraven som utgör en förutsättning för CE-märkningen, certifiera produktens överensstämmelse med kraven och utföra de tillverkningskontroller som förutsätts i typgodkännandet eller utföra de testningar av produkter på byggplatser som avses i 14 och 15 § samt certifiera den tillverkningskontroll i fabriken som tillverkaren upprätthåller och som ersätter testningarna, om organet eller laboratoriet uppfyller de krav som ställs i fråga om kompetens och oavhängighet.

18 §
Meddelande till Europeiska gemenskapernas kommission

Miljöministeriet meddelar Europeiska gemenskapernas kommission de godkännandeorgan som det har bemyndigat att meddela europeiskt tekniskt godkännande samt de certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier som ministeriet har godkänt att utföra uppgifter i anslutning till det bestyrkande av produktens överensstämmelse med kraven som CE-märkningen förutsätter.

8 kap

Särskilda villkor som gäller bemyndigade och godkända organ

19 §
Organ som meddelar europeiskt tekniskt godkännande

Ett organ som bemyndigas att meddela europeiskt tekniskt godkännande skall ha förmåga att

a) bedöma nya produkters användbarhet på grundval av vetenskaplig och praktisk kunskap,

b) fatta opartiska beslut i förhållande till tillverkarnas och deras ombuds intressen, och

c) sammanfatta vad som anförts av alla berörda parter i en avvägd bedömning.

20 §
Organ som meddelar typgodkännande och certifierar bruksbeskrivningar för byggprodukter samt deltar i bestyrkandet av överensstämmelse med kraven

Ett organ som bemyndigas att meddela typgodkännande eller certifiera bruksbeskrivningar för byggprodukter och ett organ som godkänns att utföra i denna lag avsedda uppgifter i anslutning till bestyrkandet av överensstämmelse med kraven skall ha

a) personal med teknisk kompetens och yrkesheder, nödvändiga hjälpmedel och adekvata ekonomiska resurser för att kunna sköta uppgifterna på ett korrekt sätt, och

b) personal som vid utförandet av ovannämnda uppgifter har en oavhängig ställning i förhållande till alla, grupper eller enskilda, som direkt eller indirekt är knutna till byggproduktmarknaden.

21 §
Godkännande av organ att utföra tillverkningskontroller i anslutning till typgodkännande eller testningar på byggplatser eller tillverkningskontroller som ersätter dessa testningar

Ett organ som godkänns att utföra uppgifter i anslutning till tillverkningskontrollen av en typgodkänd produkt eller testningar på byggplatser eller tillverkningskontroller som ersätter dessa testningar skall ha tillräcklig och för detta uppdrag kompetent personal och utrustning och det skall kunna fatta opartiska beslut i förhållande till tillverkarna och deras ombud.

9 kap

Beslut om bemyndigandet och godkännandet av organ

22 §
Bedömning av sakkännedom, tillförlitlighet och oavhängighet

Vid bedömningen av sakkännedomen skall uppmärksamhet fästas vid personalens utbildning och erfarenhet samt den kompetens som påvisats i verksamheten.

En sökande kan anses vara tillförlitlig såvida en medlem eller suppleant i den sökande sammanslutningens styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören, en ansvarig bolagsman eller någon annan i en med dessa jämförbar ställning under de senaste fem åren inte har dömts till straff för en gärning som visar att han eller hon är olämplig att vara verksam i ett bemyndigat eller godkänt organ eller inte har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud. Vid bedömning av tillförlitligheten skall även beaktas en sådan sammanslutnings konkurs under de senaste fem åren där en person i den sökande sammanslutningens tjänst haft en ställning som motsvarar en sådan ställning som nämns i detta moment.

En sökande anses vara oavhängig om varken sökanden eller någon av dess anställda utövar eller står i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till någon som bedriver produktion och import av, handel med samt planering, marknadsföring eller reparation av byggprodukter. Sökanden får inte heller stå i beroendeförhållande till organisationer som bildats av dem som bedriver sådan verksamhet.

23 §
Innehållet i beslut om bemyndigande och godkännande

Miljöministeriet kan bemyndiga eller godkänna ett organ för ett uppdrag för viss tid eller tills vidare. Bemyndigandet eller godkännandet kan begränsas så att verksamheten blir snävare än vad som anges i ansökningen. Till beslutet kan fogas villkor som behövs för utövandet av och tillsynen över verksamheten.

Till beslutet kan även fogas ett villkor om att verksamheten skall inledas inom ett år eller en utsatt längre tid vid äventyr att beslutet förfaller.

24 §
Övervakning av villkoren för bemyndigande och godkännande samt avbrytande av verksamheten

Miljöministeriet övervakar iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt andra bestämmelser om godkännandet av byggprodukter och likaså villkoren i miljöministeriets beslut om bemyndigande och godkännande. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunens byggnadstillsynsmyndighet bistår ministeriet i denna uppgift. (22.12.2009/1592)

Det bemyndigade eller godkända organet är skyldigt att lämna tillsynsmyndigheterna de uppgifter som behövs för tillsynen. Sammanslutningen skall underrätta tillsynsmyndigheterna om förändringar i ägandeförhållandena, personskiften i fråga om dem som är ansvariga för verksamheten samt andra betydande förändringar i verksamheten.

Tillsynsmyndigheterna har rätt att på ställen där verksamhet bedrivs företa inspektioner som behövs för övervakningen.

Miljöministeriet kan ge ett bemyndigat eller godkänt organ en skriftlig varning eller avbryta verksamheten, om

1) bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller andra bestämmelser som gäller godkännande av byggprodukter inte iakttas i verksamheten,

2) uppgifterna i övrigt inte har utförts på ett korrekt sätt, eller

3) det bemyndigade eller godkända organet har brutit mot de villkor som ställs i beslutet om bemyndigande eller godkännande.

Ett beslut om avbrytande av verksamheten skall iakttas även om ändring har sökts.

25 §
Återkallande av bemyndigande och godkännande

Miljöministeriet skall återkalla bemyndigandet eller godkännandet, om

1) det bemyndigade eller godkända organet inte bedriver regelbunden verksamhet eller upphör med verksamheten i fråga,

2) det bemyndigade eller godkända organet inte längre uppfyller kraven för bemyndigandet eller godkännandet och inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna,

3) organet har försatts i konkurs, eller

4) en sådan representant för organet som har bestämmande ställning har meddelats näringsförbud.

Ministeriet skall också återkalla bemyndigandet eller godkännandet om sammanslutningens verksamhet har avbrutits och sammanslutningen inte inom en skälig tid har eliminerat orsakerna till avbrottet.

Ett beslut om återkallande av bemyndigande eller godkännande skall iakttas även om ändring har sökts.

10 kap

Villkor som gäller bemyndigade eller godkända organs verksamhet

26 §
Jäv

På personalen vid godkännandeorgan och andra bemyndigade organ samt vid godkända certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier tillämpas vad som i 10 och 11 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) föreskrivs om jäv för tjänsteman.

L om förvaltningsförfarande 598/1982 har upphävts genom L 434/2003. Om jäv se FörvaltningsL 434/2003 27–30 §.

27 §
Sekretess

Den som vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om någons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter eller en enskilds personliga förhållanden får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående röja eller för egen vinning nyttja de uppgifter som erhållits på detta sätt.

Bestämmelserna i 1 mom. hindrar inte att saken röjs för

1) statliga och kommunala myndigheter för skötseln av uppgifter enligt denna lag,

2) åklagar- eller polismyndigheter för utredning av brott, eller

3) en domstol.

28 §
Ansvarsförsäkring

Ett organ som bemyndigas att meddela europeiskt tekniskt godkännande eller typgodkännande eller certifiera bruksbeskrivningar och ett organ som godkänns att utföra uppgifter enligt denna lag i anslutning till godkännandet av byggprodukter skall i händelse av ersättningsskyldighet ha en ansvarsförsäkring eller ett annat därmed jämförbart arrangemang.

29 §
Tjänsteansvar

På en anställd vid ett godkännandeorgan eller vid ett annat bemyndigat eller godkänt organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter enligt denna lag.

30 §
Straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 27 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

Den som erbjuder tjänster som hänför sig till europeiskt tekniskt godkännande eller annat godkännande av byggprodukter utan i denna lag avsett bemyndigande eller godkännande av miljöministeriet, skall för brott mot bestämmelserna om godkännande av byggprodukter dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

11 kap

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

31 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av miljöministeriet utfärdas närmare bestämmelser om bemyndigande för meddelande av europeiskt tekniskt godkännande eller typgodkännande enligt 148 § markanvändnings- och bygglagen eller certifiering av bruksbeskrivningar för byggprodukter och om godkännande för utförande av i denna lag avsedda uppgifter i anslutning till produktgodkännande samt om påvisande av kompetens och oavhängighet.

Genom förordning av miljöministeriet utfärdas närmare bestämmelser också om förfarandet vid meddelande av europeiskt tekniskt godkännande eller typgodkännande eller vid certifiering av bruksbeskrivningar samt om ansökan i anslutning till detta och bestyrkandet av överensstämmelse med kraven.

Genom förordning av miljöministeriet utfärdas närmare bestämmelser även om CE-märkningen av byggprodukter och om det intyg och den försäkran om överensstämmelse med kraven som avses i byggproduktdirektivet.

Genom förordning av miljöministeriet kan utfärdas bestämmelser också om information i fråga om beslut som gäller europeiskt tekniskt godkännande eller typgodkännande eller certifiering av bruksbeskrivningar.

32 §
Sökande av ändring i beslut av ett bemyndigat eller godkänt organ

En part som är missnöjd med ett beslut som på hans ansökan eller angående honom meddelats av ett godkännandeorgan eller något annat bemyndigat organ eller ett godkänt certifieringsorgan, kontrollorgan eller provningslaboratorium kan inom 30 dagar från delfåendet av beslutet hos beslutsfattaren yrka att beslutet rättas.

I ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande har avslagits kan ändring sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I fråga om behandlingen av ett rättelseyrkande tillämpas lagen om förvaltningsförfarande.

L om förvaltningsförfarande 598/1982 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003.

33 §
Sökande av ändring i ministeriets beslut

I ett beslut som miljöministeriet fattat med stöd av denna lag söks ändring hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

34 §
Ömsesidigt godkännande av intyg

Ett organ som i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänts för motsvarande uppgifter kan meddela i denna lag avsett typgodkännande enligt markanvändnings- och bygglagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt certifiera bruksbeskrivningar.

Ett organ som i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänts för motsvarande uppgifter kan utföra de uppgifter som krävs vid det godkännande av byggprodukter som föreskrivs i denna lag.

Miljöministeriet lämnar på ansökan information om de organ som på ett sätt som motsvarar bestämmelserna i denna lag har tillsatts för uppgiften i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

35 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Beslut av ministeriet som gäller bemyndigande av organ att meddela europeiskt tekniskt godkännande eller godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier att utföra uppgifter enligt denna lag och som meddelats före ikraftträdandet av denna lag är i kraft till dess något annat bestäms med stöd av denna lag.

RP 227/2002, MiUB 21/2002, RSv 249/2002

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.