Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.3.2003/228

Lag om domännamn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/917, som gäller fr.o.m. 1.1.2015. Om tillämpningen se Informationssamhällsbalk 917/2014 351 §.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser
1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud i datornätet genom att förbättra tillgången på finländska domännamn och säkerställa en jämlik tillgång till domännamn.

2 § (17.3.2006/187)
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på domännamn som slutar på landskoden för Finland (landskoden fi) och landskapskoden för Åland (landskapskoden ax) i datornätet Internet, på domännamnsförvaltningen och på förmedlingen av ansökningar om domännamn.

3 § (21.4.2005/241)
Definitioner

I denna lag avses med

1) domännamn en adressuppgift strax under landskoden fi eller landskapskoden ax i datornätet Internet i form av ett namn som består av bokstäver, siffror eller andra tecken eller en kombination av dem, (17.3.2006/187)

2) fi-roten en databas i vilken giltiga domännamn införs,

3) skyddat namn eller märke ett namn eller märke som är infört i handels-, varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken eller varumärke som avses i firmalagen (128/1979) och varumärkeslagen (7/1964) samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem,

4) domännamnstjänster service som inbegriper förmedlingen av en ansökan om domännamn till Kommunikationsverket och den konfiguration av domännamnsystemen som domännamnets användning kräver,

5) en fysisk persons namn en persons officiella namn, som består av förnamn och släktnamn i enlighet med namnlagen (694/1985).

Domännamn och deras giltighet
4 §
Domännamnets form och innehåll

Ett domännamn skall bestå av minst två tecken. Kommunikationsverket kan bestämma att ett tillräckligt antal domännamn med två tecken ställs till dess förfogande för domännamnsförvaltningens behov. Kommunikationsverket ger närmare föreskrifter om vilka tecken ett domännamn får innehålla.

Ett domännamn får inte bestå enbart av

1) ett ord som anger företagsform, stiftelseform eller samfundsform eller en förkortning av ordet eller av ordet varumärke,

2 punkten har upphävts genom L 21.4.2005/241. (21.4.2005/241)

3) en toppdomän, vare sig den är generisk eller en landskod.

Ett domännamn får inte rättsstridigt basera sig på någon annans skyddade namn eller märke eller på en fysisk persons namn. (21.4.2005/241)

Ett domännamn får inte innehålla kränkande uttryck eller uttryck som uppmanar till brottslig verksamhet.

4 a § (17.3.2006/187)
Förfarande vid ansökan av domännamn

Ett domännamn skall sökas skriftligen hos Kommunikationsverket på en av verket fastställd blankett. I ansökan skall lämnas de uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan. Uppgifter som behövs för handläggningen av en fysisk persons ansökan är åtminstone namn, personbeteckning, postadress och e-postadress samt uppgifter om namnservrar som är anknutna till domännamnet.

Kommunikationsverket ger närmare föreskrifter om de tekniska konfigurationer som är nödvändiga för att domännamnet skall fungera.

Sökanden kan ansöka om ett eller flera domännamn. Om samma domännamn söks av flera än en sökande, beviljas namnet den som först ansökt om det.

Domännamn får inte sökas för att lagras i syfte att överlåta dem vidare.

För behandlingen av ansökan skall en avgift betalas. Avgiftens storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). I ansökan skall lämnas en utredning över att avgiften är betald.

5 § (17.3.2006/187)
Allmänna förutsättningar för beviljande av domännamn

Ett domännamn som slutar på landskoden fi beviljas

1) en i Finland registrerad juridisk person eller privat näringsidkare,

2) ett finländskt offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening,

3) en främmande stats beskickning,

4) en person som fyllt 15 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland och finländsk personbeteckning.

Ett domännamn som slutar på landskapskoden ax beviljas

1) en privat näringsidkare som har i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) avsedd hembygdsrätt eller som har sin hemkommun eller fast driftställe i landskapet Åland,

2) en juridisk person som har fast driftställe eller som är registrerad på Åland,

3) ett offentligt samfund, ett affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning eller en offentligrättslig förening som verkar på Åland eller har registrerats där,

4) en person som fyllt 15 år och vars hemkommun är på Åland eller som har i självstyrelselagen för Åland avsedd hembygdsrätt.

6 §
Kommunikationsverkets granskningsskyldighet

Kommunikationsverket skall genom tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga förfaranden sträva efter att säkerställa att ett ansökt domännamn uppfyller kraven i 4 §.

Ansökan om domännamn kan granskas med hjälp av ett maskinellt serviceautomationssystem. Systemet skall vara upplagt så att den som ansöker om ett domännamn med hjälp av systemet kan kontrollera att villkoren för domännamnets form och innehåll uppfylls och att sökanden får information om eventuella påföljder av att oriktiga uppgifter lämnats genom systemet. Kommunikationsverket skall utse en tjänsteman som svarar för ärendets behandling i serviceautomationssystemet.

7 §
Beviljande av domännamn

Kommunikationsverket ska bevilja ett domännamn, om ansökan uppfyller villkoren i fråga om den som ansöker om domännamnet samt domännamnets form och innehåll. Ett domännamn är giltigt högst fem år i sänder. (5.6.2009/397)

Ansökan förfaller om den är bristfällig eller om Kommunikationsverket finner något annat hinder av teknisk karaktär för att godkänna ansökan och sökanden inte trots uppmaning korrigerar bristen eller avlägsnar hindret inom en utsatt tid om minst en månad. Sökanden skall underrättas om att ansökan förfaller om bristen inte korrigeras eller hindret avlägsnas. Sökanden har rätt att på begäran få ett beslut om att ansökan förfallit.

8 §
Överföring av domännamn (5.6.2009/397)

1 mom. har upphävts genom L 5.6.2009/397. (5.6.2009/397)

Ett domännamn kan överföras till någon annan. Överföringen träder i kraft när mottagaren av överföringen har gjort en ansökan om det enligt 4 a § och innehavaren av domännamnet har gett sitt samtycke till överföringen. En ansökan om överföring avgörs inte, om ett ärende om återkallande eller avstängning av domännamnet är anhängigt hos Kommunikationsverket. (5.6.2009/397)

Kommunikationsverket skall föra över ett domännamn, om överföring söks på den grund att en domstol genom ett lagkraftvunnet avgörande har fastställt sökandens rätt till domännamnet.

9 §
Förnyande av domännamn

Innehavaren av ett domännamn kan förnya domännamnet för högst fem år i sänder genom att meddela Kommunikationsverket om saken samt genom att betala en avgift som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten. Kommunikationsverket skickar senast två månader innan domännamnets giltighet upphör ett meddelande om förnyelsemöjligheten per brev till domännamnets innehavare på den adress denna meddelat. (5.6.2009/397)

Domännamnets giltighet upphör och Kommunikationsverket avlägsnar det från fi-roten, om innehavaren av domännamnet inte har vidtagit åtgärder för att förnya domännamnet innan den utsatta tiden har gått ut.

Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som upphört att vara giltigt tidigast en månad efter att giltigheten upphörde. (5.6.2009/397)

10 §
Uppsägning av domännamn

Innehavaren av ett domännamn kan säga upp domännamnet genom ett skriftligt meddelande till Kommunikationsverket. Uppsägningen träder i kraft från den anmälda dagen för uppsägningen. Om en dag för uppsägning inte har meddelats träder uppsägningen i kraft den dag då uppsägningen anlände till Kommunikationsverket.

Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som sagts upp tidigast en månad efter att uppsägningen trädde i kraft. (5.6.2009/397)

11 §
Avstängning av domännamn

Kommunikationsverket kan stänga av ett domännamn för högst ett år, om

1) en polis- eller åklagarmyndighet har begärt att domännamnet stängs av på grund av att det finns sannolika skäl att misstänka att domännamnet används för begående av brott,

2 punkten har upphävts genom L 5.6.2009/397. (5.6.2009/397)

3) det finns sannolika skäl att misstänka att domännamnet har förts över till någon annan utan samtycke av innehavaren av domännamnet eller det skyddade namnet eller märket, denna begär att domännamnet stängs av och den till vilken domännamnet överförts inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor,

4) det finns sannolika skäl att misstänka att domännamnet är ett skyddat namn eller märke, innehavaren av namnet eller märket begär att domännamnet stängs av och domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor, (21.4.2005/241)

5) det finns sannolika skäl att misstänka att domännamnet är härlett från ett skyddat namn eller märke eller från en fysisk persons namn och har skaffats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte och innehavaren av namnet eller märket begär att domännamnet stängs av samt domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor, (21.4.2005/241)

6) det finns sannolika skäl att misstänka att ett domännamn som baserar sig på en fysisk persons namn innehas av en fysisk person med ett annat namn och domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor, eller om (21.4.2005/241)

7) det finns sannolika skäl att misstänka att ett domännamn som baserar sig på en fysisk persons namn innehas av en juridisk person som inte innehar rätten till det skyddade namn eller märke som motsvarar personens namn och domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor. (21.4.2005/241)

Kommunikationsverket kan på anhållan förlänga tidsfristen om två veckor, om det finns vägande skäl för det. Kommunikationsverket skall utan dröjsmål återinföra domännamnet i fi-roten när grunden för avstängningen har upphört.

12 §
Återkallande av domännamn

Kommunikationsverket kan återkalla ett domännamn, om

1) de uppgifter som lämnats till Kommunikationsverket i ansökan är väsentligt bristfälliga eller felaktiga eller väsentliga uppgifter inte har anmälts och domännamnets innehavare trots uppmaning inte rättar eller kompletterar uppgifterna,

2) det finns vägande skäl att misstänka att domännamnet har överförts till någon annan utan samtycke av innehavaren av domännamnet eller det skyddade namnet eller märket, denna begär att domännamnet återkallas och den till vilken domännamnet överförts inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor,

3) det finns vägande skäl att misstänka att domännamnet är ett skyddat namn eller märke, innehavaren av namnet eller märket begär att domännamnet återkallas och domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor,

3 a) det finns vägande skäl att misstänka att ett domännamn som baserar sig på en fysisk persons namn innehas av en fysisk person med ett annat namn eller av en juridisk person som inte innehar rätten till det skyddade namn eller märke som motsvarar personens namn och domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor, (21.4.2005/241)

4) det finns vägande skäl att misstänka att domännamnet är härlett från ett skyddat namn eller märke eller från en fysisk persons namn och har skaffats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte och innehavaren av namnet eller märket begär att domännamnet återkallas samt domännamnets innehavare inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom två veckor, (21.4.2005/241)

5) en domstol genom ett lagakraftvunnet avgörande har förbjudit användningen av domännamnet,

6) domännamnets innehavare inte längre existerar eller om den juridiska person som angetts vara innehavaren av domännamnet aldrig har bildats, (5.6.2009/397)

7) det inte finns en fungerande namnserver för domännamnet eller om nättekniken som anknyter till domännamnet annars kontinuerligt eller väsentligt strider mot Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter och bristen inte har korrigerats inom en månad från Kommunikationsverkets uppmaning, (5.6.2009/397)

8) det efter att domännamnet har beviljats framgår att namnet innehåller kränkande uttryck eller uttryck som uppmanar till brottslig verksamhet eller att det har bildats i strid med 4 § 3 mom., eller om (21.4.2005/241)

9) sökandens uppenbara avsikt har varit att skaffa domännamn för att lagras i syfte att överlåta dem vidare.

Kommunikationsverket kan bevilja en ny sökande det domännamn som återkallats tidigast en månad efter återkallandet. Utan hinder av detta moment kan Kommunikationsverket på ansökan och under de förutsättningar som bestäms i denna lag föra över ett domännamn som återkallats med stöd av 1 mom. 2–4 punkten till den som begärt att domännamnet återkallas. (5.6.2009/397)

Särskilda bestämmelser
13 §
Innehavarens skyldigheter

Innehavaren av ett domännamn skall för sin del

1) se till att de tekniska konfigurationer som behövs för att domännamnet ska kunna användas och som avses i 4 a § 2 mom. fortlöpande är i kraft, (5.6.2009/397)

2) skriftligen till Kommunikationsverket anmäla om ändringar i de uppgifter som getts i ansökan om domännamn, och

3) på begäran ge Kommunikationsverket de uppgifter som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som getts med stöd av den iakttas.

14 §
Domännamnsleverantörer

Den som tillhandahåller domännamnstjänster skall göra en skriftlig anmälan till Kommunikationsverket innan verksamheten inleds. Anmälan skall innehålla domännamnsleverantörens identifikations- och kontaktuppgifter och en redogörelse för verksamhetens art och omfattning. Anmälan skall göras på en blankett som Kommunikationsverket fastställt.

Domännamnsleverantören skall för sin del

1) se till att den namnservice som behövs för att sökandens domännamn skall fungera är funktionsriktig,

2) skriftligen anmäla om ändringar i de uppgifter om namnservrar och leverantören som getts i ansökan om domännamn, och

3) följa Kommunikationsverkets föreskrifter i fråga om domännamn.

Kommunikationsverket kan ge en domännamnsleverantör som väsentligt eller upprepat bryter mot skyldigheterna i 2 mom. en anmärkning. Om domännamnsleverantören trots anmärkningen fortgående bryter mot skyldigheterna i 2 mom., kan Kommunikationsverket genom sitt beslut ålägga leverantören att rätta sitt fel. Kommunikationsverket kan för viss tid, längst ett år, förbjuda en domännamnsleverantör att förmedla ansökningar om domännamn till Kommunikationsverket, om leverantören trots beslutet väsentligt bryter mot skyldigheterna i 2 mom.

Kommunikationsverket kan för allmänt bruk föra en förteckning över domännamnsleverantörer som har förmedlingsförbud. Av förteckningen skall framgå om beslutet om förbud har vunnit laga kraft. Kommunikationsverket skall ur förteckningen utplåna uppgifterna om förmedlingsförbud inom en månad efter att förbudet har upphört. Var och en har rätt att få uppgifter om de förmedlingsförbud som införts i förteckningen. Kommunikationsverket kan offentliggöra förteckningen på sina webbsidor. I den förteckning som offentliggörs på webbsidorna får dock endast ingå uppgifter om beslut om förbud som har vunnit laga kraft. På behandlingen av personuppgifter i förteckningen tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999).

En domännamnsleverantör skall utan dröjsmål skriftligen underrätta Kommunikationsverket om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

15 §
Domännamnsregistret

Kommunikationsverket för ett offentligt register över beviljade domännamn för ansökande om domännamn och för annat allmänt bruk. I registret införs följande uppgifter på basis av ansökningar och anmälningar:

1) domännamnet,

2) domännamnsinnehavarens offentliga kontaktuppgifter, vilka för en fysisk persons del är namn, postadress och telefonnummer, (21.4.2005/241)

3) uppgifter om namnservrarna,

4) kontaktuppgifter till den tekniska administratören, och

5) övriga tekniska uppgifter som behövs för att upprätthålla domännamnet.

En fysisk person kan förbjuda att andra i 1 mom. 2 punkten avsedda kontaktuppgifter än namnet införs i domännamnsregistret. (21.4.2005/241)

Uppgifter i domännamnsregistret kan bevaras så länge det domännamn som anknyter till uppgifterna är giltigt. (21.4.2005/241)

Ur domännamnsregistret kan uppgifter lämnas ut också i elektronisk form samt via det allmänna datornätet. På behandlingen av personuppgifter i registret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

15 a § (21.4.2005/241)
Kundregister

Kommunikationsverket för utöver domännamnsregistret också ett separat personregister (kundregister) som är nödvändigt för att särskilja fysiska personer och som utnyttjas i Kommunikationsverkets kundförvaltning, i samband med förnyande av domännamn, i situationer då domännamn stängs av eller återkallas samt för att utreda tekniska problem som anknyter till domännamn. I kundregistret kan utöver de uppgifter som avses i 15 § 1 och 2 mom. registreras också följande uppgifter om den som ansöker om eller innehar ett domännamn:

1) personbeteckning,

2) kontaktspråk,

3) e-postadress,

4) användarnamn,

5) kundnummer,

6) andra motsvarande uppgifter som är väsentliga och nödvändiga för förvaltningen av kundrelationen.

Uppgifter i kundregistret kan bevaras så länge det domännamn som anknyter till uppgifterna är giltigt. Om personens registrering som användare av systemet inte leder till beviljande av ett domännamn eller om domännamnsinnehavaren säger upp sitt domännamn, skall uppgifterna för den som registrerats som användare av systemet bevaras i ett år från registreringstidpunkten eller uppsägningen.

Ur kundregistret får inte lämnas ut uppgifter om personbeteckning, användarnamn eller auktoriseringskod. Andra uppgifter i registret får lämnas ut, om det är nödvändigt för att trygga det användningssyfte som avses i 1 mom.

På behandlingen av personuppgifter i kundregistret tillämpas i övrigt personuppgiftslagen.

16 §
Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet sörjer för den allmänna styrningen och utvecklingen av den verksamhet som avses i denna lag.

17 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Utöver vad som bestäms på annat ställe i denna lag skall Kommunikationsverket

1) övervaka att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas,

2) administrera landskoden fi,

3) utveckla domännamnssystemet, (5.6.2009/397)

4) sörja för överföringsförbindelserna och förbindelsetrafiken från namnservrarna för fi-roten till det globala datornätet Internet,

5) sköta om att domännamnen lagras i fi-roten,

6) sköta om fi-rotens dataskydd, och

7) på begäran ge intyg och utdrag ur domännamnsregistret.

Kommunikationsverket kan på begäran lämna ut uppgifter om domännamn och om handlingar som anknyter till domännamnen som ett skriftligt utdrag, via teknisk anslutning eller i annan maskinellt bearbetbar form.

Ett beslut eller en annan handling som ges i ett domännamnsärende kan undertecknas maskinellt.

17 a § (21.4.2005/241)
Elektronisk delgivning av beslut om domännamn

Ett beslut som gäller domännamn kan med samtycke av sökanden av domännamnet eller innehavaren av namnet delges per e-post. Beslutet anses delgivet då sökanden eller innehavaren sänt en kvittering av mottagandet till Kommunikationsverket.

Om den som ansöker om domännamn eller domännamnsinnehavaren har lämnat väsentligt bristfälliga eller felaktiga kontaktuppgifter eller underlåtit att lämna väsentliga kontaktuppgifter till Kommunikationsverket och dessa inte heller senare har korrigerats eller kompletterats och delgivningen av beslutet på grund av detta inte är möjlig på annat sätt, skall Kommunikationsverket delge beslutet om domännamn genom att i en månads tid hålla ett meddelande om detta offentligt framlagt på sina webbsidor. I ett meddelande som finns offentligt framlagt skall konstateras att beslutet anses vara delgett en månad efter att meddelandet har publicerats.

I det förvaltningsförfarande som gäller domännamn iakttas i övrigt förvaltningslagen (434/2003) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

18 § (31.1.2013/116)
Överklagande

Ändring i ett beslut som Kommunikationsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I sitt beslut kan Kommunikationsverket bestämma att beslutet ska iakttas trots att det har överklagats, om inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av besvär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

Kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över marknadsdomstolens beslut.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs Kommunikationsverkets föreskrift THK 34A/2000 M om Finländska domännamn inom datornätet internet, nedan domännamnsföreskriften.

20 §
Övergångsbestämmelser

Domännamn som har beviljats innan denna lag träder i kraft är giltiga utan förnyelse i tre år efter den dag då denna lag trädde i kraft.

En ansökan som är anhängig med stöd av Teleförvaltningscentralens föreskrift THK 34/1997 M om Finländska domännamn inom datornätet internet förfaller när denna lag träder i kraft. En ansökan som är anhängig med stöd av domännamnsföreskriften förfaller sex månader efter att denna lag trätt i kraft.

RP 96/2002, TrUB 23/2002, RSv 243/2002

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.2005/241:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2006.

RP 125/2004, KoUB 5/2005, RSv 21/2005, Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

17.3.2006/187:

Denna lag träder i kraft den 27 mars 2006.

RP 151/2005, KoUB 1/2006, RSv 5/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG; EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37

5.6.2009/397:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2009, KoUB 5/2009, RSv 49/2009

31.1.2013/116:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Kommunikationsverket har fattat innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.