Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

7.3.2003/198

Järnvägslag (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom JärnvägsL 29.6.2006/555, som gäller fr.o.m. den 1.9.2006.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att främja järnvägstrafiken och utnyttjandet av bannätet samt att förbättra järnvägstrafikens säkerhet.

I lagen föreskrivs om bedrivande av järnvägstrafik och om säkerheten i järnvägstrafiken på statens bannät samt om utnyttjandet och finansieringen av bannätet. Lagen tillämpas dessutom på privata spåranläggningar så som föreskrivs i 27 §, 30 § 1 mom. och 38 § samt på tillhandahållande av tjänster för järnvägstrafik på privata spåranläggningar så som föreskrivs i 34 §.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) järnvägsföretag ett bolag eller någon annan sammanslutning av privaträttslig art som med stöd av koncession som beviljats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som sin huvudsakliga verksamhet bedriver järnvägstrafik och som förfogar över den rullande materiel som behövs för bedrivandet av trafiken; som järnvägsföretag betraktas också sammanslutningar som endast tillhandahåller dragkraft,

2) bannät statens bannät som förvaltas av Banförvaltningscentralen,

3) banhållning byggande och underhåll av spår och därtill hörande byggnader, konstruktioner och anläggningar samt fast egendom som behövs för banhållningen,

4) bedrivande av järnvägstrafik den trafik som järnvägsföretag och museitrafikoperatörer bedriver på bannätet,

5) trafik sådan trafik med spårfordon på bannätet som bedrivs av en järnvägsoperatör eller som har samband med banhållningen eller därtill anslutna funktioner samt annan trafik som sträcker sig till bannätets spårområde, dock inte i vägtrafiklagen (267/1981) avsedd vägtrafik i plankorsning,

6) bankapacitet den förmåga att förmedla tågtrafik som en järnvägslinje har och som följer av bannätets egenskaper samt som avser en viss tidsperiod, dock inte tågtrafik som har direkt samband med banhållningen,

7) den som ansöker om bankapacitet ett järnvägsföretag och en internationell sammanslutning av järnvägsföretag,

8) trafikledning tilldelning av beviljad bankapacitet samt styrning och kontroll av trafiken på bannätet på enskilda järnvägslinjer och på spåranläggningar på bannätets trafikplatser i enlighet med de trafikledningssystem som står till förfogande samt de bestämmelser och föreskrifter som gäller trafiken på bannätet,

9) överbelastad bankapacitet en järnvägslinje som inte kan anvisas den bankapacitet som en ansökan gäller trots en samordning av olika ansökningar om bankapacitet,

10) museitrafik sådan till sin omfattning obetydlig trafik som en sammanslutning bedriver utan vinstsyfte på bannätet med museimateriel eller jämförbar materiel,

11) privat spåranläggning en till statens bannät ansluten anläggning som inte förvaltas av Banförvaltningscentralen.

3 §
Finansiering av banhållningen

Bannätet underhålls och byggs ut i den utsträckning som statliga budgetanslag och övrig finansiering tillåter. Den banavgift som avses i 3 kap. skall användas för finansiering av banhållningen. Banavgiften beaktas i statsbudgeten.

4 §
Beskrivning av bannätet

Banförvaltningscentralen offentliggör för dem som ansöker om bankapacitet separat för varje tågplaneperiod i beskrivningen av bannätet uppgifter om de bestämmelser i denna lag och i lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet (561/2002), nedan järnvägssystemets kompatibilitetslag, samt om sådana med stöd av dessa lagar utfärdade bestämmelser och föreskrifter som gäller

1) tillträdesrätt till bannätet,

2) grunderna för hur banavgifterna bestäms,

3) ansökan om bankapacitet och därtill anslutna tidsfrister,

4) kraven på och godkännandet av järnvägarnas rullande materiel, samt

5) andra omständigheter som gäller förutsättningarna för bedrivande och inledande av järnvägstrafik.

Banförvaltningscentralen offentliggör i beskrivningen av bannätet uppgifter om bannätets art och omfattning samt ger närmare uppgifter om detaljerna i fråga om och tillgången på det minimipaket av tillträdestjänster som avses i 13 § samt möjligheterna att utnyttja bannätet och spårförbindelser. I beskrivningen skall också offentliggöras de föreskrifter som Banförvaltningscentralen

1) med stöd av 18 § 1 mom. utfärdar om särskild bankapacitet,

2) med stöd av 18 § 2 mom. utfärdar om prioritetsordningen när bankapaciteten är överbelastad, samt

3) med stöd av 23 § 2 mom. utfärdar om de separat för varje järnvägslinje fastställda tröskelkvoterna för minimiutnyttjande av bankapaciteten.

När Banförvaltningscentralen upprättar beskrivningen av bannätet skall den höra dem som ansöker om bankapacitet och är etablerade i Finland samt andra sådana som ansöker om bankapacitet och som vill ha tillträde till Finlands bannät. Banförvaltningscentralen skall publicera beskrivningen i sin föreskriftssamling senast fyra månader före utgången av den genom förordning av statsrådet utsatta tiden för inlämnande av ansökningar om bankapacitet. Om de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. förändras under beskrivningens giltighetstid, skall Banförvaltningscentralen publicera de nya uppgifterna i sin föreskriftssamling.

2 kap

Bedrivande av järnvägstrafik

5 §
Koncession

För bedrivande av järnvägstrafik krävs en koncession som beviljas av kommunikationsministeriet (ministeriet), i vilken kan tas in sådana villkor som kompletterar bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den och som särskilt har samband med trafikens omfattning och art.

Koncessionen kan på ansökan beviljas med begränsningen att den gäller bara person- eller godstrafik.

Ministeriet omprövar koncessionen och villkoren för den vart femte år efter att koncessionen beviljats. Dessutom kan ministeriet kontrollera om järnvägsföretaget uppfyller de förpliktelser som företaget i eller med stöd av denna lag har ålagts för bedrivande av järnvägstrafik, om det finns skäl att allvarligt misstänka att förpliktelserna inte uppfylls.

En koncession som har beviljats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller inom hela samarbetsområdet. Ministeriet skall informera den behöriga myndigheten om att ett järnvägsföretag som har fått koncession i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte längre uppfyller förutsättningarna för att få koncession.

6 §
Förutsättningarna för beviljande av koncession

Ministeriet beviljar en i Finland etablerad sökande koncession för att bedriva järnvägstrafik, förutsatt att

1) sökanden har för avsikt att som sin huvudsakliga verksamhet bedriva järnvägstrafik med rullande materiel som sökanden förfogar över eller att tillhandahålla dragkraft,

2) sökanden har ett sådant av Banförvaltningscentralen utfärdat eller godkänt säkerhetsintyg som avses i 11 § eller ger motsvarande utredning om sin verksamhet,

3) sökanden är tillförlitlig och de personer som har utsetts till dess operativa ledning är väl ansedda och yrkesmässigt kompetenta,

4) sökanden är tillräckligt solvent så att sökanden enligt en bedömning av de omständigheter som är kända förmår att i minst ett års tid fullgöra alla sina faktiska och förväntade skyldigheter och förpliktelser, samt att

5) sökanden har en sådan tillräcklig ansvarsförsäkring som avses i 10 § eller något annat motsvarande arrangemang.

En person som har utsetts till den operativa ledningen uppfyller inte det i 1 mom. 3 punkten angivna kravet på gott anseende, om han eller hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsförhållanden, näringsutövning, bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller trafiksäkerhet och om gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva järnvägstrafik. Detta gäller också brott mot tullbestämmelserna i det fall att sökanden har för avsikt att bedriva internationell järnvägstrafik.

Det i 1 mom. 3 punkten angivna kravet på yrkesmässig kompetens uppfylls av en sökande

1) som har sådana kunskaper och sådan erfarenhet som behövs för att bedriva järnvägstrafik under säkra former samt för att övervaka järnvägstrafiken i den utsträckning som ansökan förutsätter,

2) vars säkerhetsansvariga personal har den kompetens som uppgifterna förutsätter, samt

3) vars personal, rullande materiel och organisation utgör en garanti för att sökanden kan tillhandahålla tjänster som håller en hög säkerhetsnivå.

Sökanden uppfyller inte det solvenskrav som avses i 1 mom. 4 punkten, om

1) sökanden eller en person som har utsetts till den operativa ledningen har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985),

2) en person som har utsetts till den operativa ledningen har ansökt om skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), eller om

3) sökanden har av sin verksamhet föranledda, till betydande belopp uppgående obetalda skatter eller lagstadgade socialavgifter som har förfallit till betalning.

Ministeriet kan av särskilda skäl avvika från det krav som avses i 4 mom.

7 §
Ansökan om och beviljande av koncession

För bedömningen av anseendet, den yrkesmässiga kompetensen samt solvensen skall sökanden tillställa ministeriet uppgifter om

1) de till sökandens operativa ledning utsedda personernas anseende,

2) den rullande materielens särdrag och underhåll, särskilt med avseende på säkerhetskraven,

3) den säkerhetsansvariga personalens kompetens och yrkesutbildning,

4) sina tillgångar och skulder,

5) sitt egna och främmande kapital, tillräckligt specificerade, samt

6) sina inkomster av och utgifter för verksamheten, inklusive anskaffningsutgifterna för rullande järnvägsmateriel, byggnader, konstruktioner och markområden.

Ministeriet kan av sökanden kräva en analys av dennes ekonomiska tillstånd. Analysen skall vara gjord av en revisor eller revisionssammanslutning som en handelskammare eller Centralhandelskammaren har godkänt.

En ansökan om koncession skall avgöras inom tre månader från det att alla för avgörandet av ärendet behövliga uppgifter har sänts in till ministeriet.

8 §
Återkallande av koncession

Om koncessionshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av koncession skall ministeriet bereda koncessionshavaren möjlighet att avhjälpa bristen inom en rimlig tid, som inte får vara kortare än två månader räknat från det att ministeriet fick kännedom om bristen. Om koncessionshavaren inte har avhjälpt bristen inom den utsatta tiden eller om koncessionshavaren har försatts i konkurs och dennes ekonomiska ställning inte inom en rimlig tid når upp till den nivå som den koncessionsenliga järnvägstrafiken förutsätter, skall ministeriet återkalla koncessionen helt eller för viss tid.

Samtidigt som ministeriet konstaterar att koncessionshavaren inte längre uppfyller solvenskravet kan det besluta att järnvägstrafiken får fortsätta enligt koncessionen eller begränsad i högst sex månader. Tillstånd till fortsatt järnvägstrafik får emellertid inte beviljas om järnvägstrafikens säkerhet skulle äventyras av att verksamheten fortsätter.

Ministeriet kan återkalla koncessionen helt eller för viss tid, om koncessionshavaren trots den behöriga myndighetens anmärkningar allvarligt och upprepade gånger har brutit mot koncessionsvillkoren eller mot bestämmelserna eller föreskrifterna om järnvägstrafik. Vid obetydliga överträdelser kan ministeriet ge koncessionshavaren en varning.

9 §
Förändringar i järnvägsföretags verksamhet som påverkar järnvägstrafiken

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller utvidga sin verksamhet på ett betydande sätt, skall det till ministeriet lämna in en ny ansökan eller sådan tilläggsutredning som ministeriet begär. Ministeriet kan på grundval av ansökan bevilja en ny koncession eller på basis av tilläggsutredningen samtycka till att verksamheten fortsätter.

Ministeriet kan utan hinder av sekretessbestämmelserna kräva en utredning ifall koncessionshavarens rättsliga ställning ändras på ett sätt som kan ha betydelse för den koncessionsenliga järnvägstrafiken. Ministeriet skall bedöma förutsättningarna för fortsatt verksamhet så snart som möjligt efter att ha fått koncessionshavarens utredning.

Om ministeriet anser att järnvägssäkerheten kan äventyras vid sådana förändringar som avses i 1 och 2 mom. skall ministeriet återkalla koncessionen med iakttagande av vad som bestäms i 8 §.

10 §
Järnvägsföretags försäkringar

En järnvägsoperatör skall ha en gällande tillräcklig ansvarsförsäkring i enlighet med sin risktäckningskapacitet eller ett annat motsvarande arrangemang för att täcka sådan genom järnvägstrafik förorsakad skada som orsakas någon annan och som järnvägsoperatören enligt lag eller avtal ansvarar för. Försäkringen eller arrangemanget skall vara i kraft hela den tid järnvägstrafiken bedrivs.

11 §
Säkerhetsintyg

På de villkor som föreskrivs i denna paragraf skall Banförvaltningscentralen på ansökan bevilja ett säkerhetsintyg eller godkänna ett i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beviljat säkerhetsintyg för en tid av högst fem år. När det gäller ett säkerhetsintyg som har beviljats i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan Banförvaltningscentralen av sökanden kräva tilläggsutredning om den trafik som sökanden har för avsikt att bedriva i Finland.

Sökanden skall för beviljande eller godkännande av ett säkerhetsintyg tillställa Banförvaltningscentralen uppgifter om

1) sitt säkerhetssystem och sina övriga interna arrangemang för att säkerställa att bestämmelserna och föreskrifterna om järnvägstrafik iakttas,

2) den för trafiksäkerheten ansvariga ledningens och personalens kompetens och yrkesutbildning, samt

3) sin rullande järnvägsmateriel samt om sitt service- och underhållssystem till den del utredning om den inte tidigare har tillställts Banförvaltningscentralen i något annat sammanhang.

Banförvaltningscentralen skall avgöra ärenden som gäller beviljande eller godkännande av säkerhetsintyg inom fyra månader från det att sökanden har lämnat de uppgifter som avses i 2 mom. Banförvaltningscentralen kan bevilja eller godkänna ett säkerhetsintyg att gälla statens bannät i dess helhet eller enskilda järnvägslinjer. I säkerhetsintyget kan också i övrigt tas in villkor som gäller järnvägstrafikens säkerhet och som baserar sig på att säkerheten skall tryggas, med beaktande av arten och omfattningen av sökandens järnvägstrafik. I trafiken på vissa bansträckor skall järnvägsoperatörerna dock alltid uppfylla enhetliga säkerhetsvillkor.

Om arten eller omfattningen av den järnvägstrafik som bedrivs av ett järnvägsföretag eller av en internationell sammanslutning av järnvägsföretag förändras i något väsentligt avseende, skall järnvägsföretaget eller sammanslutningen ansöka om ett nytt säkerhetsintyg eller lämna in en begäran om att Banförvaltningscentralen skall godkänna säkerhetsintyget på nytt. Banförvaltningscentralen kan återkalla ett säkerhetsintyg eller ett godkännande av ett säkerhetsintyg som har beviljats i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om järnvägsföretaget eller den internationella sammanslutningen av järnvägsföretag allvarligt bryter mot någon bestämmelse eller föreskrift om järnvägstrafik.

12 §
Inledande och avbrytande av järnvägstrafik

En koncessionshavare har rätt att inleda järnvägstrafik förutsatt att

1) koncessionshavaren har ett sådant av Banförvaltningscentralen beviljat eller godkänt säkerhetsintyg som avses i 11 § och som täcker alla de järnvägslinjer på vilka trafiken skall bedrivas,

2) koncessionshavaren och Banförvaltningscentralen har avtalat om utnyttjande av trafikledningstjänster, om hur säkerhetsfrågorna mera exakt skall ordnas, om utnyttjande av rangeringsbangårdar, uppställningsspår och övriga spåranläggningar samt om övriga praktiska arrangemang, samt

3) de villkor för bedrivande av järnvägstrafik som avses i denna lag och i järnvägssystemets kompatibilitetslag samt som bestäms eller föreskrivs med stöd av dessa lagar i övrigt är uppfyllda.

Banförvaltningscentralen skall på sedvanliga och rimliga villkor ingå ett sådant avtal som avses i 1 mom. 2 punkten med varje koncessionshavare. Banförvaltningscentralen får emellertid inte ingå något avtal förrän koncessionshavaren uppfyller de övriga förutsättningar för inledande av järnvägstrafik som avses i 1 mom.

Koncessionshavaren skall inleda sin verksamhet inom sex månader från det att koncessionen beviljades. Ministeriet kan på begäran av koncessionshavaren, med beaktande av den speciella arten av de tjänster som skall tillhandahållas, besluta att verksamheten får inledas senare än sex månader från det att koncessionen beviljades. Om koncessionshavaren inte har inlett sin verksamhet inom sex månader från det att koncessionen beviljades eller har avbrutit sin verksamhet för minst sex månader i följd, kan ministeriet av koncessionshavaren begära tilläggsutredning om förutsättningarna för tillståndets giltighet.

3 kap

Tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer samt banavgift

13 §
Tjänster som Banförvaltningscentralen tillhandahåller järnvägsoperatörer

Banförvaltningscentralen skall på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor tillhandahålla järnvägsoperatörerna minimipaket av tillträdestjänster, bantillträdestjänster och spårförbindelser med iakttagande av vad som bestäms i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg, nedan kapacitets- och banavgiftsdirektivet. Dessa tjänster regleras närmare genom förordning av statsrådet. I beskrivningen av bannätet skall tas in uppgifter om detaljer i fråga om tjänsterna och tillgången på dem samt om tillgängliga spårförbindelser.

Banförvaltningscentralen kan tillhandahålla järnvägsoperatörerna bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjandet av bannätet samt avtala om dessa tjänster och om andra nyttigheter. Tilläggstjänsterna och de extra tjänsterna regleras närmare genom förordning av statsrådet. I beskrivningen av bannätet skall tas in uppgifter om de tjänster och övriga nyttigheter som tillhandahålls samt detaljer i fråga om dem och tillgången på dem. Banförvaltningscentralen skall i enlighet med de uppgifter som har offentliggjorts i beskrivningen av bannätet på enhetliga och likvärdiga villkor tillhandahålla samtliga järnvägsoperatörer sådana tjänster och övriga nyttigheter för de enskilda järnvägslinjerna som avses i detta moment.

14 §
Banavgift

Som banavgift uttas banavgiftens grunddel och andra särskilt föreskrivna avgifter med anknytning till banavgiften (banavgift).

Banförvaltningscentralen skall med iakttagande av kapitel II till kapacitets- och banavgiftsdirektivet på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor hos järnvägsoperatörerna ta ut banavgiftens grunddel för sådana tjänster och övriga nyttigheter som avses i 13 § 1 mom., med beaktande av hur mycket de utnyttjas. Banavgiftens grunddel som tas ut för sådana i 13 § 1 mom. nämnda tjänster och andra nyttigheter som tillhandahålls järnvägsoperatörerna skall alltid baseras på de kostnader för banhållningen som järnvägstrafiken direkt medför för bannätet och banhållningen.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om beloppet av banavgiftens grunddel.

15 §
Uttag av banavgifter

Banförvaltningscentralen beslutar om debitering av banavgiftens grunddel och tar ut avgifterna kalendermånadsvis hos järnvägsoperatörerna. De banavgifter som Banförvaltningscentralen har debiterat kan utmätas utan dom eller beslut.

4 kap

Utnyttjande av bannätet samt bankapaciteten

16 §
Järnvägsföretag och internationella sammanslutningar av järnvägsföretag som har tillträdesrätt till bannätet

Bankapacitet som har beviljats i enlighet med detta kapitel får användas för järnvägstrafik av följande järnvägsföretag och internationella sammanslutningar av järnvägsföretag:

1) i internationell järnvägstrafik mellan stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, av ett sådant järnvägsföretag eller av en sådan internationell sammanslutning av järnvägsföretag som avses i 2 § 1 punkten, samt

2) i inhemsk gods- och persontrafik samt i förbindelsetrafik mellan Finland och Ryssland, av ett sådant dotterbolag som bedriver järnvägstrafik till det aktiebolag som avses i 1 § lagen om ombildande av Statsjärnvägarna till aktiebolag (20/1995).

Sådana järnvägsföretag och internationella sammanslutningar som avses i 1 mom. får utnyttja bannätets trafikplatser för sin trafik, på villkor enligt ett avtal som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten. Också andra företag eller sammanslutningar får utnyttja en enskild trafikplats inom bannätet för järnvägstrafik, förutsatt att trafiken betjänar en privat spåranläggning med anslutning till trafikplatsen och att avtal om trafiken har ingåtts med Banförvaltningscentralen.

17 §
Ansökan om bankapacitet

Bankapacitet skall ansökas hos Banförvaltningscentralen för varje tågplaneperiod inom en tid som anges närmare genom förordning av statsrådet. Också under tågplaneperioden kan ansökas om ny bankapacitet eller om ändring av bankapaciteten för regelbunden trafik. Närmare bestämmelser om ansökningar om bankapacitet och om ansökningstider samt om tågplaneperioden och om tidsfristerna i anslutning till den utfärdas genom förordning av statsrådet med iakttagande av bilaga III till kapacitets- och banavgiftsdirektivet.

Ett järnvägsföretag och en internationell sammanslutning av järnvägsföretag kan hos Banförvaltningscentralen ansöka om bankapacitet också för en sådan internationell järnvägslinje inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av vilken endast en del hör till ett sådant bannät som avses i denna lag.

18 §
Prioritetsordningen för kapacitetsansökningar

Om tillräckligt med alternativa järnvägslinjer kan reserveras för den övriga trafiken kan en viss järnvägslinje eller en del av den reserveras för särskild bankapacitet i en föreskrift av Banförvaltningscentralen med iakttagande av artikel 24 i kapacitets- och banavgiftsdirektivet. På en järnvägslinje som reserverats för särskild bankapacitet eller på en del av linjen har den trafik prioritet vid utnyttjandet av bankapaciteten för vilken särskild bankapacitet har reserverats.

Om det inte är möjligt att samordna den sökta bankapaciteten på det sätt som avses i 19 § 1 mom., skall Banförvaltningscentralen i sitt beslut konstatera att järnvägslinjen eller en del av den till denna del är överbelastad bankapacitet. Bankapaciteten kan betecknas som överbelastad även när det är uppenbart att den kommer att överbelastas under tågplaneperioden. Banförvaltningscentralen kan utfärda närmare föreskrifter om den prioritetsordning som gäller för en järnvägslinje, vilket innebär att en bestämd trafiktyp kan prioriteras vid tilldelningen av överbelastad bankapacitet.

19 §
Beslut om prioritetsordningen i enskilda fall

Om flera sökande har ansökt om samma bankapacitet eller om den bankapacitet som avses i en ansökan påverkar den bankapacitet som har sökts av någon annan, skall Banförvaltningscentralen i första hand sträva efter att samordna ansökningarna om bankapacitet. Banförvaltningscentralen kan i så fall erbjuda en sökande sådan bankapacitet som inte väsentligt avviker från den som ansökan gäller.

Om det samordningsförfarande som avses i 1 mom. inte leder till att sökandena kan förlikas, kan Banförvaltningscentralen för upprättande av tågplaneförslaget i ett enskilt fall avgöra prioritetsordningen på de grunder som föreskrivs i detta kapitel. Banförvaltningscentralen skall avgöra prioritetsordningen senast tio dagar efter att den förlikning som avses i 1 mom. har avslutats.

När det gäller överbelastad bankapacitet kan Banförvaltningscentralen genom ett beslut om prioritetsordningen avvika från den prioritetsordning som avses i detta kapitel till förmån för en sökande som bedriver internationell trafik eller en sökande som bedriver sådan trafik som i övrigt upprätthåller eller förbättrar järnvägstransportsystemets eller kollektivtrafikens funktionsduglighet. Detsamma gäller en sökande om avslag av dennes ansökan skulle medföra oskälig olägenhet för sökanden, ett järnvägsföretag, en internationell sammanslutning av järnvägsföretag eller för affärsverksamhet som bedrivs av kunder hos dem.

20 §
Upprättande av tågplaneförslag samt hörande av parter

Banförvaltningscentralen skall på basis av ansökningarna upprätta ett tågplaneförslag för den följande tågplaneperioden inom fyra månader från utgången av tiden för ansökan om bankapacitet. I tågplaneförslaget kan tas in uppgifter om den bankapacitet som föreslås bli beviljad en sökande endast i den omfattning och med de begränsningar som användningen av bankapaciteten förutsätter för genomförande av trafikledningen.

Tågplaneförslaget skall i första hand grunda sig på att den sökta bankapaciteten beviljas, förutsatt att de mot bankapaciteten svarande tågplanerna gör det möjligt att bedriva järnvägstrafik i enlighet med de tekniska kraven och säkerhetskraven. Banförvaltningscentralen kan emellertid i syfte att förbättra tilldelningen av bankapacitet erbjuda en sökande sådan bankapacitet som inte väsentligt avviker från den som ansökan gäller. Bankapacitet kan också lämnas outdelad, förutsatt att det för tågplaneperioden behövs reservkapacitet på grund av den för järnvägstrafiken gällande prioritetsordningen.

Banförvaltningscentralen skall sända tågplaneförslaget för kännedom till dem som har ansökt om bankapacitet inom den tid som avses i 1 mom. samt bereda sökandena tillfälle att bli hörda inom 30 dagar från det att tågplaneförslaget har sänts för kännedom. De kunder som skaffar järnvägstransporttjänster inom godstrafiken och de sammanslutningar som representerar dem som köper järnvägstransporttjänster har rätt att ge utlåtande om tågplaneförslaget under den ovannämnda tiden på 30 dagar, som för dessa parters del börjar löpa när det i Banförvaltningscentralens föreskriftssamling publiceras ett meddelande om att tågplaneförslaget har färdigställts.

21 §
Tilldelning av bankapacitet

Banförvaltningscentralen skall på basis av tågplaneförslaget och hörandet enligt 20 § 3 mom. besluta om tilldelning av bankapacitet på likvärdiga och icke-diskriminerande grunder. Banförvaltningscentralen skall då särskilt beakta persontrafikens, godstrafikens samt banhållningens behov liksom även ett effektivt utnyttjande av bannätet. Beslutet skall, om inte annat följer av detta kapitel, fattas med beaktande också av prioritetsordningen för särskild och överbelastad bankapacitet.

Beslut om att ändra eller omfördela bankapacitet för regelbunden trafik under tågplaneperioden skall fattas på de grunder som anges i 1 mom. med iakttagande av bestämmelserna om förfarandet i 17 § 1 mom. och i förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av nämnda lagrum.

22 §
Brådskande ansökan om bankapacitet

En sökande som ansöker om bankapacitet och en sammanslutning som bedriver museitrafik och vilka behöver tillfällig bankapacitet utan dröjsmål för en eller flera järnvägslinjer kan hos Banförvaltningscentralen ansöka om bankapacitet oberoende av de tidsfrister som föreskrivits genom förordning av statsrådet. Banförvaltningscentralen skall härvid ge ett beslut på ansökan om bankapacitet inom fem dygn från det att ansökan lämnades in.

Banförvaltningscentralen skall bevilja den sökta bankapaciteten om tillräcklig bankapacitet kan anvisas för det ändamål som anges i ansökan. Om inte annat följer av 19 § eller 21 § 1 mom. skall bankapaciteten beviljas den som först har ansökt om den.

En brådskade ansökan om bankapacitet skall göras skriftligen. Ansökan kan emellertid anhängiggöras också på elektronisk väg så som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Med avvikelse från vad som föreskrivs i lagen kan ett avgörande i ett ärende som har anhängiggjorts på elektronisk väg delges sökanden också per telefax eller elektronisk post. Beslutet anses i så fall delgivet då telefaxet eller den elektroniska posten har sänts till sökanden.

23 §
Utnyttjande och återkallande av bankapacitet

Den som ansökt om bankapacitet får inte överlåta beviljad bankapacitet till någon annan. Om ett järnvägsföretag utnyttjar beviljad bankapacitet i strid med detta moment, skall Banförvaltningscentralen till denna del återkalla den bankapacitet som har beviljats sökanden. (21.12.2004/1168)

Banförvaltningscentralen ger närmare föreskrifter om tröskelkvoterna för minimiutnyttjande av bankapaciteten separat för varje järnvägslinje. Banförvaltningscentralen kan återkalla beviljad bankapacitet eller en del av den, om sökanden under en tid av minst 30 dagar har utnyttjat bankapaciteten mindre än tröskelkvoten för en järnvägslinje eller en del därav förutsätter.

Bankapacitet får emellertid inte återkallas om den har blivit outnyttjad av andra än ekonomiska skäl som inte är beroende av sökanden eller av det järnvägsföretag som utnyttjar bankapaciteten. Banförvaltningscentralen kan alltid återkalla bankapacitet för sådan tid då järnvägsföretaget inte har något säkerhetsintyg för järnvägstrafik.

Banförvaltningscentralen kan helt eller delvis ta ur bruk bankapacitet på en järnvägslinje som till följd av ett tekniskt fel i bannätet, en olyckshändelse eller ett skadefall tillfälligt tagits ur bruk. Banförvaltningscentralen skall då i mån av möjlighet erbjuda den som innehar bankapacitet alternativa järnvägslinjer. Banförvaltningscentralen är emellertid inte skyldig att betala ersättning för eventuell skada till den som innehar bankapacitet, om inte annat avtalats med stöd av 12 eller 25 §.

24 §
Ramavtal

Banförvaltningscentralen kan med en sökande som ansöker om bankapacitet ingå ett ramavtal om utnyttjandet av bankapacitet i vilket anges särdragen i fråga om den bankapacitet som sökanden behöver. Ramavtalet berättigar emellertid inte sökanden att få i avtalet angiven bankapacitet. Banförvaltningscentralen skall på ansökan bevilja också i ramavtalet angiven bankapacitet genom ett sådant förfarande och på sådana grunder som anges i detta kapitel. Ramavtalet begränsar inte heller i övrigt tillämpningen av detta kapitels övriga bestämmelser på andra som ansöker om bankapacitet.

Ramavtal skall ingås för högst tio år, men Banförvaltningscentralen kan av särskilda skäl ingå ramavtal för en längre tid. Grunden för avtal som ingås för längre tid än tio år kan dock endast utgöras av avtal som har samband med en parts transportverksamhet, särskilda investeringar eller särskilda affärsrisker samt synnerligen vägande skäl som baserar sig på avtalspartens omfattande och långsiktiga investeringar och de avtalsförpliktelser som ingår i sådan verksamhet.

Uppgifter om ett ramavtal samt huvuddragen i den bankapacitet som ramavtalet gäller är offentliga. På avtalets offentlighet skall i övrigt tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Ministeriet har emellertid utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter om förhandlingar som gäller ramavtal, om ingående av avtal och grunderna för dessa samt om villkoren i ramavtal.

5 kap

Järnvägstrafikens säkerhet

25 §
Grunderna för järnvägstrafikens säkerhet

En järnvägsoperatör skall ha en organisation som garanterar säkerheten samt nödvändiga interna anvisningar för ledningen och övervakningen av verksamheten. Järnvägsoperatören svarar för säkerheten i sin verksamhet samt för att bestämmelserna och föreskrifterna om järnvägstrafik iakttas i verksamheten. Bestämmelser om de tekniska krav och de säkerhetskrav som gäller vid bedrivande av järnvägstrafik finns i 3 § i järnvägssystemets kompatibilitetslag.

26 § (21.12.2004/1168)
Behörighetsvillkor för trafiksäkerhetspersonal

De som framför rullande järnvägsmateriel, de som deltar i trafikledningen samt övriga som direkt sköter trafiksäkerhetsuppgifter i järnvägssystemet skall till sitt hälsotillstånd, sin utbildning och sin övriga kompetens vara lämpliga att sköta uppgifterna i enlighet med vad som särskilt bestäms eller föreskrivs.

Andra som sköter uppgifter som påverkar trafiksäkerheten i järnvägssystemet skall till sitt hälsotillstånd, sin utbildning och sin övriga kompetens vara lämpliga att sköta uppgifterna på behörigt sätt. De skall ha fyllt minst 18 och högst 65 år och också i övrigt vara lämpliga för sin uppgift.

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag och företag som utövar banhållning skall utfärda ett kompetensbevis till en anställd hos dem som uppfyller villkoren.

Utfärdare av kompetensbevis är skyldiga att föra ett kompetensregister över de av sina anställda som har ett kompetensbevis. På förande av registret tillämpas bestämmelserna i 16–20 § i lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004).

Banförvaltningscentralen kan meddela närmare föreskrifter om behörighetsvillkor för personer som avses i 2 mom., om inte något annat bestäms eller föreskrivs om villkoren. Banförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om de föreskrifter som den utfärdat med stöd av detta moment. Beviljandet av dispens får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken.

27 §
Trafikledning

Banförvaltningscentralen svarar för trafikledningen på bannätet. Banförvaltningscentralen ordnar trafikledningen eller skaffar trafikledningstjänsterna av offentliga eller privata serviceproducenter. Banförvaltningscentralen kan också med innehavaren av en privat spåranläggning avtala om ordnande av trafikledning på anläggningen eller på en del av denna.

28 §
Besiktningssystemet för rullande järnvägsmateriel

Banförvaltningscentralen svarar för besiktningssystemet för sådan rullande järnvägsmateriel som inte har beviljats tillstånd för ibruktagande av delsystem enligt 5 § i järnvägssystemets kompatibilitetslag. Sådan rullande järnvägsmateriel omfattas av Banförvaltningscentralens besiktningssystem. Banförvaltningscentralen ordnar besiktningen eller skaffar besiktningstjänsterna av offentliga eller privata serviceproducenter. Banförvaltningscentralen fattar emellertid förvaltningsbeslut om och i anslutning till besiktningen.

Rullande järnvägsmateriel omfattas av besiktningssystemet också till den del det i samband med beviljandet av tillståndet för ibruktagande eller övervakningen av materielen inte görs en sådan bedömning av ett anmält organ som avses i 7 § i järnvägssystemets kompatibilitetslag.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan också ett sådant anmält organ som avses i 2 mom. anlitas för utförandet av besiktningar som avses i denna paragraf. På verksamheten tillämpas då järnvägssystemets kompatibilitetslag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

29 §
Krav som ställs på trafikledningstjänster och på besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel

Företag som tillhandahåller trafikledningstjänster och besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel skall ha en organisation som garanterar säkerheten samt av Banförvaltningscentralen fastställda anvisningar för ledningen och övervakningen av verksamheten. Tjänsterna skall på lika villkor tillhandahållas alla järnvägsföretag. Företag som tillhandahåller trafikledningstjänster skall i sin verksamhet iaktta kraven på god förvaltning.

Personer som besiktigar rullande järnvägsmateriel skall vara lämpliga för sådana uppgifter och yrkesmässigt kompetenta. Ett företag som sköter besiktning av rullande materiel skall i sin verksamhet i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt i språklagen (423/2003). (21.12.2004/1168)

På den som är anställd hos ett sådant företag som avses i 1 mom. skall bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när han eller hon utför sådana uppgifter som avses i 27 eller 28 §.

30 §
Övervakning av järnvägstrafikens säkerhet

Banförvaltningscentralen övervakar järnvägstrafikens säkerhet på statens bannät. Banförvaltningscentralen övervakar järnvägstrafikens säkerhet även på privata spåranläggningar.

Järnvägsoperatörer, företag som tillhandahåller trafikledningstjänster och företag som tillhandahåller besiktningstjänster för rullande järnvägsmateriel skall utan hinder av sekretesskyldigheten ge Banförvaltningscentralen sådana upplysningar som denna behöver för sin övervakningsuppgift.

31 §
Beredskap vid järnvägsolyckor

En järnvägsoperatör skall ha tillräcklig beredskap vid eventuella järnvägsolyckor och faror som hotar järnvägstrafiken. Banförvaltningscentralen kan i enskilda fall bestämma om de åtgärder järnvägsoperatören på förhand skall vidta med tanke på järnvägsolyckor och faror som hotar järnvägstrafiken.

Banförvaltningscentralen kan ålägga ett järnvägsföretag och den som sköter trafiksäkerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken att delta i räddningsövningar och i järnvägstrafikens räddningstjänst, dock i högst fem dygn om året.

32 §
Undersökning av järnvägsolyckor och farosituationer

Bestämmelser om undersökning av olyckor och farosituationer i spårtrafik finns i lagen om undersökning av olyckor (373/1985).

Banförvaltningscentralen kan undersöka andra farosituationer och händelser än sådana som skall undersökas enligt 1 mom., om det är nödvändigt för att främja järnvägssäkerheten.

6 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Förberedelser för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden

Banförvaltningscentralen och järnvägsföretagen skall vidta sådana förberedelser att deras verksamhet så störningsfritt som möjligt kan fortsätta också under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1080/1991) samt vid därmed jämförbara störningar under normala förhållanden. Banförvaltningscentralen skall förutom att den säkerställer sin egen verksamhet se till att bannätet hålls i trafikabelt skick också under olika slag av undantagsförhållanden och vid ovan avsedda störningar.

Förberedelserna leds och samordnas av ministeriet, som ger nödvändiga anvisningar om detaljerna i förberedelserna och beredskapsplaneringen.

34 §
Skyldighet att tillhandahålla tjänster

Järnvägsföretag, internationella sammanslutningar av järnvägsföretag samt bolag och andra sammanslutningar som tillhandahåller tjänster för järnvägstrafik är skyldiga att på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt mot ersättning tillhandahålla järnvägsoperatörer sådana bantillträdestjänster och spårförbindelser som avses i bilaga II.2 till kapacitets- och banavgiftsdirektivet, om tjänsterna tillhandahålls av endast ett bolag eller en annan sammanslutning och om tjänsterna inte rimligen kan ordnas på något annat sätt. Ersättningen skall vara likvärdig för samtliga järnvägsföretag och rimlig i förhållande till kostnaderna för tjänsterna.

Närmare bestämmelser om sådana tjänster och spårförbindelser som avses i denna paragraf utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 §
Kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan

Om Banförvaltningscentralen med stöd av 18 § 2 mom. konstaterar att en järnvägslinje är överbelastad, skall den inom sex månader efter konstaterandet av överbelastningen göra upp en kapacitetsanalys. I analysen skall utredas orsakerna till överbelastningen samt de åtgärder som Banförvaltningscentralen kan vidta för att eliminera eller minska överbelastningen på den järnvägslinje som är föremål för analysen.

Om Banförvaltningscentralen har gjort en sådan kapacitetsanalys som avses i 1 mom., skall den inom sex månader från det att analysen blivit klar göra upp en kapacitetsförstärkningsplan. I kapacitetsförstärkningsplanen skall specificerat anges orsakerna till överbelastningen, den sannolika järnvägstrafikutvecklingen, hinder för utveckling av bannätet samt alternativ och kostnader för kapacitetsförstärkning, med beaktande av bedömningar som baserar sig på en kostnadsnyttoanalys av de alternativ som har lagts fram samt förutsättningarna för ändring av avgifter som ansluter sig till banavgiften.

36 §
Museitrafik

Banförvaltningscentralen kan utan hinder av 16 § bevilja en sammanslutning som bedriver museitrafik tillträde till bannätet. På förutsättningarna för och på bedrivandet av museitrafik tillämpas vad som i denna eller någon annan lag eller med stöd av dem bestäms eller föreskrivs om trafik, bedrivande av järnvägstrafik och trafiksäkerhetsuppgifter. En museitrafikoperatör behöver emellertid inte sådan koncession som avses i 5 §. En museitrafikoperatörs ansökan om bankapacitet behandlas alltid som brådskande i enlighet med bestämmelserna i 22 §.

En museitrafikoperatör skall ha ett säkerhetsintyg enligt 11 §, som Banförvaltningscentralen under de förutsättningar som anges i paragrafen kan bevilja separat för museitrafik. På en museitrafikoperatör tillämpas dessutom vad som i 12 § föreskrivs om koncessionshavare samt i 23 § om den som ansöker om bankapacitet.

37 §
Banhållningsrelaterad trafik

Banförvaltningscentralen kan utan hinder av 16 § bevilja ett banhållningsföretag rätt att utnyttja bannätet för sådan banarbets- och tågtrafik som omedelbart ansluter sig till banhållningen, under förutsättning att verksamheten inte äventyrar järnvägstrafikens säkerhet. Ett järnvägsföretag eller en internationell sammanslutning av järnvägsföretag kan dock inte beviljas denna rätt. På sådan trafik skall tillämpas bestämmelserna om trafik och trafiksäkerhetsuppgifter i denna eller någon annan lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdas med stöd av lag.

Ett banhållningsföretag skall ha ett säkerhetsintyg enligt 11 §, som Banförvaltningscentralen under de förutsättningar som anges i paragrafen kan bevilja separat för trafik i anslutning till banarbete. Till banhållningen ansluten trafik ordnas under överinseende av Banförvaltningscentralens trafikledning på så sätt att trafiken inte inverkar på rätten för dem som ansöker om bankapacitet att utnyttja beviljad bankapacitet.

38 §
Anslutning av privata spåranläggningar till statens bannät

Järnvägsföretag samt andra privaträttsliga bolag och sammanslutningar samt kommuner och statliga myndigheter kan ansluta sina spår till statens bannät, om Banförvaltningscentralen för anslutningen beviljar ett tillstånd för anslutning av privat spåranläggning. Banförvaltningscentralen och tillståndshavaren skall sinsemellan avtala om ibruktagande och underhåll av anslutningen.

39 §
Banförvaltningscentralens rätt att få upplysningar för bestämmande av banavgifter samt för statistik och forskning

Järnvägsoperatörerna skall på begäran lämna Banförvaltningscentralen de uppgifter om sin ekonomi och trafik som centralen behöver för att bestämma banavgifter samt för statistik och forskning.

40 §
Järnvägsföretags bokföring

Järnvägsföretagen skall i sin bokföring iaktta de bestämmelser som gäller inom Europeiska gemenskapen och i Finland. Dessutom skall järnvägsföretagen göra upp en kalkyl över godstrafikens lönsamhet samt en årlig sammanställning av sina produktionstillgångar, värdet av dem samt av ekonomiska ansvarsförbindelser som har samband med dem. Sammanställningen skall offentliggöras. Inkomster av persontrafik som upphandlas som offentliga tjänster skall bokföras separat och får inte användas för att täcka kostnaderna för annan affärsverksamhet.

41 §
Vite samt hot om tvångsutförande och hot om avbrytande

Banförvaltningscentralen kan förena förelägganden eller förbud som den har meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen (1113/1990).

42 §
Regleringsorgan

Ministeriet skall, utöver vad som annars med stöd av denna lag föreskrivs om dess uppgifter, övervaka att de i lagen angivna kraven iakttas. Ministeriet skall särskilt säkerställa att banavgiftens grunddel som avses i 14 § inte är diskriminerande eller annars strider mot denna lag eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den samt att tilldelningen av bankapacitet sköts enligt de i denna lag angivna kraven.

Ministeriet har rätt att för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag få de upplysningar som ministeriet behöver från järnvägsoperatörerna samt utan hinder av sekretessbestämmelserna från Banförvaltningscentralen.

43 §
Rättelseyrkande samt ändringssökande

En part som är missnöjd med Banförvaltningscentralens beslut får söka rättelse i beslutet hos ministeriet, om beslutet gäller

1) prioritetsordningen i enskilda fall vid tilldelning av bankapacitet,

2) debitering av banavgift,

3) tilldelning av bankapacitet,

4) beviljande av brådskande bankapacitet,

5) beviljande av säkerhetsintyg, eller

6) avtal som Banförvaltningscentralen ingår med stöd av 12 § 1 mom. 2 punkten.

Rättelseyrkande skall framställas hos ministeriet inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ministeriet skall avgöra ett rättelseyrkande enligt 1 mom. inom två månader från det att den som yrkat på rättelse har tillställt ministeriet alla de uppgifter som behövs för avgörandet. Beslut på ett rättelseyrkande skall emellertid i ärenden som gäller prioritetsordningen i enskilda fall, kapacitetstilldelning och brådskande ansökan om bankapacitet ges inom tio dagar från det att alla nödvändiga uppgifter har inkommit.

I ministeriets beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut som Banförvaltningscentralen har fattat med stöd av 41 § söks ändring i enlighet med viteslagen. I beslut som Banförvaltningscentralen har fattat med stöd av denna lag får i övrigt ändring sökas genom besvär så som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Beslutet skall trots besvär iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Om ministeriet inte har givit ett beslut på en ansökan om koncession inom den tid som anges i 7 § 3 mom. eller inte avgjort ett rättelseyrkande inom den tid som anges i 3 mom. i denna paragraf, eller om Banförvaltningscentralen inte inom den tid som anges i 11 § 3 mom. har avgjort ett ärende om beviljande eller godkännande av säkerhetsintyg, prioriteringsordningen för en järnvägslinje inom den tid som föreskrivs i 19 § 2 mom., upprättat ett tågplaneförslag inom den tid som föreskrivs i 20 § 1 mom., eller avgjort en brådskande ansökan om bankapacitet inom den tid som föreskrivs i 22 § 1 mom., kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Ministeriet och Banförvaltningscentralen skall underrätta besvärsmyndigheten om att beslut har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen.

44 §
Straffbestämmelser

Den som utan giltig koncession bedriver koncessionspliktig järnvägstrafik skall för olovligt bedrivande av järnvägstrafik dömas till böter.

Den som uppsåtligen

1) bedriver järnvägstrafik utan sådana förutsättningar som avses i 12 §,

2) utnyttjar bankapacitet i strid med 21 §,

3) bedriver museitrafik i strid med de förutsättningar och krav som anges i 36 §,

4) handlar i strid med de i 37 § angivna förutsättningar och krav som gäller trafik i anslutning till banhållning, eller

5) obehörigen rör sig eller vistas på bangårdsområde, spår eller järnvägsbro eller i järnvägstunnel som allmänheten inte har tillträde till,

skall för brott mot järnvägslagstiftningen dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff bestäms i någon annan lag.

45 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2003.

Genom denna lag upphävs, jämte ändringar

1) lagen den 5 januari 1995 om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet (21/1995), nedan bannätslagen,

2) lagen den 15 april 1889 om lagfart och inteckning af enskild jernväg för allmän samfärdsel (16/1889),

3) förordningen den 15 april 1889 angående enskilda jernvägar för allmän samfärdsel (16/1889),

4) förordningen den 6 juni 1924 innefattande förbud för olovligt beträdande av järnvägsområde samt annan verksamhet, varigenom ordningen å järnvägsområde störes (145/1924).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

46 §
Övergångsbestämmelser

En koncession som har beviljats med stöd av 7 § i bannätslagen är i kraft ett år efter att denna lag har trätt i kraft, som en sådan koncession som avses i denna lag. Den som har beviljats koncession skall därefter ha en sådan koncession för bedrivande av järnvägstrafik som avses i denna lag.

Sådan rätt att använda bannätet som har beviljats med stöd av 8 § i bannätslagen och ett sådant säkerhetsintyg som avses i 3 § förordningen om koncession för järnvägsföretag (554/1997) är som sådana i kraft tills den första tågplaneperioden enligt denna lag inleds. Den som har rätt att använda bannätet skall i enlighet med denna lag ansöka om bankapacitet för tågplaneperioder enligt denna lag. En järnvägsoperatör och ett företag som bedriver banhållningsrelaterad trafik enligt 37 § skall ha ett med stöd av denna lag beviljat säkerhetsintyg före den första tågplaneperioden enligt denna lag.

Den första enligt denna lag upprättade beskrivningen av bannätet skall offentliggöras senast en månad efter att denna lag har trätt i kraft. Banförvaltningscentralen skall innan denna lag träder i kraft höra de som ansöker om bankapacitet och som avses i 4 mom. om sitt förslag till beskrivning av bannätet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om när den första tågplaneperioden enligt denna lag börjar, om den första tidsfristen för ansökan om bankapacitet samt om det första tågplaneförslaget enligt 20 §.

Föreskrifter som Banförvaltningscentralen har utfärdat med stöd av 6 § i bannätslagen tillämpas som sådana tills annat bestäms eller föreskrivs om deras tillämpning. Tillstånd till privata anslutningar som är baserade på 12 § i bannätslagen eller som har beviljats av Banförvaltningscentralen förblir i kraft som sådana.

RP 162/2002, TrUB 27/2002, RSv 297/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG (32001L0012); EGT nr L 075, 15.3.2001, s. 0001–0025, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/13/EG (32001L0013); EGT nr L 075, 15.3.2001, s. 0026–0028, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG (32001L0014); EGT nr L 075, 15.3.2001, s. 0029–0046.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2004/1168:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens 26 § 3 och 4 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2007.

RP 182/2004, KoUB 20/2004, RSv 154/2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.