Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

19.12.2002/1252

Kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.6.2020. Se L 729/2018 194 §.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 § 3 mom. vägtrafiklagen (267/1981), sådant det lyder i lag 1091/2002:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller villkor och förutsättningar för beviljande av undantag i fråga om maximivärden för massa eller mått gällande sådana fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §
Giltighetstid för undantag och antalet tillåtna transporter

Undantag beviljas för en månad. Tillstånd som berättigar till överskridande av den massa och det mått som tillåts vid transport berättigar till en transport.

3 § (19.8.2003/760)
Längden på fordon och fordonskombination

1. Undantag kan beviljas för fordonskombinationer vilkas längd är högst följande:

a) 16,50 meter på påhängsvagnskombination, varvid avståndet från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av påhängsvagnen inte får överskrida 12,00 meter och avståndet från vertikalaxeln på påhängsvagnens kopplingstapp till släpvagnens axel eller boggins mittpunkt 8,15 meter,

b) 17,00 meter på påhängsvagnskombination vid transport av en för sjötransporter avsedd container som transporteras till eller från utlandet, tom eller lastad på avgångsorten och som är över 12,30 meter lång, utan last dock i enlighet med a-punkten,

c) 22,00 meter på egentlig släpvagnskombination,

d) 18,75 meter på medelaxelsläpvagnskombination, varav summan av lastutrymmenas yttre mått är högst 15,65 meter och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme är högst 16,40 meter,

e) 20,25 meter på medelaxelsläpvagnskombination vid transport av bilar, utan last 18,75 meter. (14.12.2007/1269)

2. Om emellertid dragbilen, en eventuell dolly och släpvagnarna i en kombination på vilken den fasta konstruktionens längd överstiger 22,00 meter, alla är försedda med låsningsfria bromsar och om kombinationens draganordningar uppfyller kraven i direktiv 94/20/EG, kan undantag beviljas en släpvagnskombination vars längd uppgår till högst 24,00 meter. I en sådan kombination har till draglastbilen kopplats

a) en två- eller fleraxlad egentlig släpvagn,

b) en dolly och en därtill kopplad påhängsvagn, eller

c) en påhängsvagn och en därtill kopplad medelaxelsläpvagn

3. Beviljas fordonskombinationen det undantag gällande kombinationslängd som avses i 1 mom. c-punkten eller 2 mom. kan samtidigt undantag från den tillåtna längden på släpvagnar beviljas.

4 § (19.8.2003/760)
Fordonets bredd och höjd

1. Undantag kan beviljas för fordon vilkas bredd är högst 2,60 meter.

2. Undantag kan beviljas för fordon vilkas höjd är högst 4,20 meter. För transport av en för sjötransporter avsedd container som transporteras till eller från utlandet, tom eller lastad på avgångsorten, och som är över 2,80 meter hög kan undantag beviljas för en höjd av högst 4,30 meter. Vid fordonstransporter kan undantag beviljas för en höjd av högst 4,40 meter.

5 §
Maximimassa

1. Undantag kan beviljas för en massa om högst 11,5 ton som belastar en drivande axel och för en massa om högst 10 ton som belastar en annan än en drivande axel.

2. Undantag kan beviljas för en massa om högst 18 ton som belastar boggi.

3. Undantag kan beviljas för

a) en kombination vars totalmassa uppgår till högst 42 ton och som består av en tvåaxlad dragbil och en treaxlad påhängsvagn,

b) en annan femaxlad fordonskombination vars totalmassa uppgår till högst 44 ton,

c) en kombination vars totalmassa uppgår till högst 48 ton och som består av en sexaxlad bil och en egentlig släpvagn,

d) en minst sjuaxlad fordonskombination vars totalmassa uppgår till högst 55 ton och som består av en bil och en egentlig släpvagn.

6 §
Iakttagande av ömsesidighet

Vid beviljande av undantag iakttas ömsesidighet. Undantag beviljas inom de gränser som föreskrivs i 2–5 § för fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat enligt följande:

a) högst för den tid då motsvarande undantag beviljas för fordon som registrerats i Finland,

b) med rätt till högst en sådan motsvarande mängd transporter som motsvarande undantag ger rätt till i fråga om fordon som registrerats i Finland,

c) högst för motsvarande mått och massor som reglerna i en ovan nämnd annan stat än en EES-stat förutsätter av fordon registrerade i Finland, eller sådana undantag från massor och mått som beviljas för fordon registrerade i Finland.

7 §
Särskilda bestämmelser

Undantag beviljas särskilt för varje dragbil och specificerat enligt bilens identifieringsnummer eller registreringstecken. Till ansökan om tillstånd skall fogas en styrkt kopia av dragbilens registerutdrag och ett i den antecknat intyg över tillåtna axel-, boggi- och totalmassor eller ett separat intyg över dessa massor. Uppgifterna skall anges med latinska bokstäver eller engelsk kursiv.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Ikraftträdelsestadganden:

19.8.2003/760:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

14.12.2007/1269:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.