Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

20.12.2002/1192

Lag om särskilt stöd till invandrare (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 20.8.2010/703, som gäller fr.o.m. 1.3.2011.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga en tillräcklig försörjning under ålderdomen och vid arbetsoförmåga för sådana i Finland bosatta invandrare som annars uppenbart skulle vara i fortlöpande behov av sådant utkomststöd som avses i lagen om utkomststöd (1412/1997).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) invandrare en 16 år fylld person som flyttat till Finland och som har bott i Finland kortare tid än den tid som enligt 21 § i folkpensionslagen (568/2007) berättigar till full folkpension, (11.5.2007/575)

2) arbetsoförmögen en person som till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller annat därmed jämförligt arbete, som med beaktande av hans eller hennes ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom eller henne lämpligt och trygga en skälig försörjning.

3 §
Verkställighet

De uppgifter som föreskrivs i denna lag sköts av Folkpensionsanstalten.

2 kap

Förutsättningar för beviljande av särskilt stöd, stödbelopp och bestämningsgrunder

4 §
Förutsättningar för beviljande av särskilt stöd

Särskilt stöd till invandrare kan beviljas

1) en invandrare som har fyllt 65 år, eller

2) på grundval av arbetsoförmåga tills vidare eller för viss tid en invandrare som inte har fyllt 65 år.

För erhållande av stödet förutsätts dessutom att sökanden sedan han eller hon fyllde 16 år har varit lagligt bosatt i Finland minst fem år utan avbrott omedelbart innan det särskilda stödet börjar.

En förutsättning för erhållande av stödet är också att sökanden är i behov av ekonomiskt stöd och visar att han eller hon i Finland och utomlands har sökt de pensioner och andra förmåner som han eller hon kan ha rätt till.

När denna lag tillämpas skall frågan om vem som är bosatt i Finland avgöras enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). (11.5.2007/575)

5 §
Särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga

På grundval av arbetsoförmåga kan särskilt stöd beviljas för så lång tid som personen i fråga uppskattas vara arbetsoförmögen enligt 2 § 2 punkten. När särskilt stöd beviljas för viss tid skall Folkpensionsanstalten försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har utarbetats för personen. Särskilt stöd kan beviljas även för den tid beredningen av vård- eller rehabiliteringsplanen pågår.

6 § (11.5.2007/575)
Beloppet av särskilt stöd

Beloppet av särskilt stöd är skillnaden mellan fullt särskilt stöd och de inkomster som skall beaktas enligt 7 §.

Fullt särskilt stöd är 506,35 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 449,13 euro i månaden. (7.12.2007/1158)

7 §
Inkomster som ska beaktas (7.12.2007/1158)

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller upprepat varje år (årsinkomst). Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd till den som är gift. (7.12.2007/1158)

Inkomst som intjänats som företagare, lantbruksföretagare och stipendiat beaktas till det belopp som arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har fastställts till. (22.12.2009/1226)

Ränteinkomster och utdelningar beaktas som inkomst, om de sammanlagt överstiger 60 euro om året. (22.12.2009/1226)

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)

1) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd,

2) bostadsbidrag som betalas av statens eller kommunens medel,

3) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),

4) barnförhöjning enligt 51 § i folkpensionslagen,

5) barnförhöjning som ingår i en pension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

6) arbetslöshetsdagpenningens eller arbetsmarknadsstödets barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

7) vårdbidrag enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) eller annat motsvarande stöd eller annan motsvarande ersättning som betalas på grundval av sjukdom eller skada,

8) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

9) grundunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993) eller livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), (22.12.2009/1226)

10) frontunderstöd som betalas till vissa utländska frivilliga frontmän, eller

11) förmåner från utlandet som motsvarar de i 7 punkten nämnda förmånerna. (7.12.2007/1158)

(11.5.2007/575)

Om en person får förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen, beaktas folkpensionen som inkomst till det belopp den skulle uppgå till om den inte hade tidigarelagts.

8 §
Gemensamt hushåll

Om en man och en kvinna fortgående lever tillsammans i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap men under äktenskapsliknande förhållanden, tillämpas vid bestämmande av det särskilda stödet vad som i denna lag bestäms om personer som är gifta med varandra.

Om en person som är gift inte har gemensamt hushåll med maken, tillämpas vid bestämmande av hans eller hennes särskilda stöd vad som i denna lag bestäms om särskilt stöd till den som inte är gift.

9 § (11.5.2007/575)
Det särskilda stödets minimibelopp och avrundning

Särskilt stöd betalas inte, om dess belopp per månad är mindre än 5,38 euro.

De inkomstposter som påverkar bestämmandet av det särskilda stödet avrundas till närmaste euro.

3 kap

Ansökan om samt beviljande och betalning av särskilt stöd

10 §
Ansökan om särskilt stöd

Särskilt stöd söks hos Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om särskilt stöd skall lämna de uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av det särskilda stödet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan.

Är den som får eller söker särskilt stöd på grund av sjukdom eller ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak oförmögen att själv ansöka om särskilt stöd eller i övrigt dra försorg om sina förmåner och rättigheter i anslutning till det särskilda stödet samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen i dennes ställe föra personens talan i ärenden som gäller det särskilda stödet.

11 §
Utredning av arbetsoförmåga

För avgörande av en ansökan om särskilt stöd som gjorts på grundval av arbetsoförmåga skall Folkpensionsanstalten tillställas ett sådant läkarutlåtande över sökandens hälsotillstånd som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan. Folkpensionsanstalten kan likväl på egen bekostnad skaffa ett läkarutlåtande, om sökanden vårdas på sjukhus eller anstalt eller om det finns något annat särskilt skäl.

Den som ansöker om särskilt stöd är skyldig att för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan för undersökning besöka en läkare eller ett sjukhus som Folkpensionsanstalten bestämmer. Folkpensionsanstalten betalar de skäliga kostnader som föranleds av undersökningen.

12 §
Avslående av ansökan i vissa situationer

En ansökan om särskilt stöd kan avslås, om den som ansöker om stöd vägrar att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att förete en sådan utredning som skäligen kan krävas av honom eller henne, eller om den som ansökt om särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga inte iakttar bestämmelsen om läkarundersökning.

13 §
Beviljande av särskilt stöd

Särskilt stöd beviljas från ingången av månaden efter att villkoren för beviljande uppfyllts, dock tidigast från ingången av ansökningsmånaden.

14 § (11.5.2007/575)
När det särskilda stödet börjar i vissa situationer

Särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga börjar tidigast vid ingången av månaden efter den för vilken sökanden sist hade rätt till dagpenning med stöd av 8 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om rätt till dagpenning inte finns, börjar särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga dock först efter det att en tid som motsvarar den tid som avses i 8 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen har löpt ut. Detta gäller dock inte en sökande vars arbetsoförmåga har börjat innan han eller hon har fyllt 15 år.

Om en person har beviljats sjukpension (invalidpension) enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen, beviljas särskilt stöd som beviljas på grundval av arbetsoförmåga från samma tidpunkt. En person som fyllt 63 år kan beviljas särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga från ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträdde, dock tidigast från den tidpunkt då personen har beviljats ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare och sjukpension enligt folkpensionslagen.

15 §
Betalning av särskilt stöd

Särskilt stöd betalas månatligen till det konto i ett i Finland verksamt penninginstitut som mottagaren har uppgivit. Det särskilda stödet kan emellertid betalas även på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om den som ansöker om eller erhåller stöd uppger något särskilt skäl som Folkpensionsanstalten godkänner.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om betalningsdagen för särskilt stöd.

16 §
Tillfällig betalning av särskilt stöd

Om den som ansöker om särskilt stöd har lämnat in en ansökan om pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, kan det särskilda stödet betalas tillfälligt.

Om ändring har sökts i ett ärende som gäller pension, ersättning eller understöd som skall beaktas som inkomst i det särskilda stödet eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, kan det särskilda stödet betalas tillfälligt.

När en ansökan som gäller pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet har avgjorts slutgiltigt, meddelas ett slutligt beslut om det särskilda stödet.

17 §
Indrivning i vissa fall

Om den som får särskilt stöd retroaktivt beviljas pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, får Folkpensionsanstalten ur en pension eller en annan förmån som skall betalas retroaktivt driva in det särskilda stöd som för samma tid betalts till för stort belopp. Folkpensionsanstalten skall minst två veckor innan pensionen eller en annan förmån utbetalas meddela arbetspensionsanstalten eller någon annan som betalar ut förmåner att pensionen eller förmånen eller en del av den skall betalas till Folkpensionsanstalten.

4 kap

Justering, avbrytande och indragning av särskilt stöd

18 §
Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet, vistelse utomlands samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av det särskilda stödet. (7.12.2007/1158)

Den som får särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga är dessutom skyldig att till Folkpensionsanstalten anmäla en väsentlig förbättring av hälsotillståndet och arbetsförmågan samt att han eller hon börjar utföra arbete som inte kan betraktas som tillfälligt.

19 §
Justering av särskilt stöd

Det särskilda stödet justeras en gång om året (årsjustering). Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om justeringen.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. justeras det särskilda stödet

1) om den årsinkomst som påverkar det särskilda stödet har stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro,

2) när folkpension eller familjepension enligt folkpensionslagen som betalas till den som erhåller särskilt stöd justeras, eller

3) om den som får särskilt stöd ingår äktenskap eller om hans eller hennes äktenskap upplöses.

(11.5.2007/575)

Om en förändring har inträffat den första dagen i en kalendermånad, justeras det särskilda stödet från ingången av den månaden. I annat fall justeras det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter förändringen. När den som får särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga fyller 65 år, justeras dock det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter att han eller hon fyllde 65 år till särskilt stöd som betalas till den som fyllt 65 år. (11.5.2007/575)

Om Folkpensionsanstalten känner till att förutsättningar för en höjning av det särskilda stödet föreligger, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan.

20 §
Särskilt stöd under vistelse utomlands

Särskilt stöd betalas under tiden för tillfällig vistelse utomlands, dock högst till utgången av den månad under vilken vistelsen har varat sammanlagt 90 dagar. Efter detta betalas inget stöd under kalenderåret i fråga för de månader under vilka stödtagaren vistas utomlands.

Av särskilt vägande skäl kan undantag göras från ovan nämnda tid om 90 dagar.

21 § (7.12.2007/1158)

21 § har upphävts genom L 7.12.2007/1158.

22 § (11.5.2007/575)
Särskilt stöd under fängelsestraff

Utbetalningen av särskilt stöd till den som avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse avbryts sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller av ett förvandlingsstraff för böter som skall avtjänas utöver det. Om häktningstiden omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts utbetalningen av det särskilda stödet på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet började avtjänas.

Särskilt stöd vars utbetalning har varit avbruten av en orsak som nämns i 1 mom. börjar betalas från ingången av den månad som följer efter frigivningen. Om en person friges den första dagen i månaden, betalas förmånen dock från ingången av den månaden.

För den tid under vilken utbetalningen av särskilt stöd skall vara avbruten av skäl som nämns i 1 mom. kan det särskilda stödet betalas till stödtagarens make, maka och barn under 16 år, om deras utkomst är beroende av det särskilda stödet.

23 § (11.5.2007/575)
Betalning av särskilt stöd till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att det särskilda stödet skall betalas till ett sådant organ i den kommun där stödtagaren är bosatt som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för att användas till försörjning av den som får särskilt stöd och hans eller hennes anhöriga enligt 22 § 3 mom. i denna lag, om det kan äventyra försörjningen för den som får särskilt stöd eller hans eller hennes anhöriga att förmånen betalas till stödtagaren själv. Särskilt stöd som betalats på detta sätt får inte i strid med stödtagarens uttryckliga samtycke användas för annan försörjning än sådan som ges under den månad för vilken det särskilda stödet har betalats.

Framställning om att det särskilda stödet skall betalas till ett kommunalt organ kan göras av stödtagaren, stödtagarens make eller maka, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter stödtagaren eller det kommunala organ som saken gäller.

24 §
Tillfälligt avbrott i särskilt stöd

Betalningen av särskilt stöd kan avbrytas tillfälligt eller dess belopp tillfälligt minskas tills saken slutligt avgjorts, om det finns grundad anledning att anta att det särskilda stödet borde dras in eller dess belopp minskas, eller om en förpliktelse enligt 11 § 2 mom. eller 18 § vid översyn av förutsättningarna för erhållande av särskilt stöd inte uppfylls. Särskilt stöd som beviljats för viss tid kan dessutom avbrytas, om det finns grundad anledning att anta att stödtagaren utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering och att stödet borde dras in.

25 §
Indragning av särskilt stöd

Om den som erhåller särskilt stöd flyttar utomlands för att bosätta sig där stadigvarande, indras det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter flyttningen.

Dessutom indras det särskilda stödet från ingången av följande månad när det har inträffat en sådan förändring i stödtagarens förhållanden att förutsättningar för beviljande av stöd inte längre föreligger.

26 §
Sänkning av särskilt stöd

Om en person har försämrat sin ekonomiska ställning eller vidtagit någon annan åtgärd uppenbart i syfte att särskilt stöd skall beviljas på oriktiga grunder, beviljas inget stöd eller beviljas det till det belopp det skulle uppgått till utan detta förfarande eller denna åtgärd. (11.5.2007/575)

Förvägrande eller sänkning av stöd enligt 1 mom. kan pågå högst tre år.

5 kap

Ändringssökande och återkrav

27 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller särskilt stöd får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygget. Angående besvärsnämnden för social trygghet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006). (22.12.2006/1311)

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. (22.12.2006/1311)

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas Folkpensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagats, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

28 §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvärsskriften skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 27 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandena i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall Folkpensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om inhämtande av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast 60 dagar från besvärstidens utgång.

29 § (22.12.2006/1311)
Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 27 §, kan besvärsinstansen ifråga trots detta ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

30 § (22.12.2006/1311)
Undanröjande av beslut och rättelse av sakfel

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §.

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av den som saken gäller eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen skall bereda parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut skall undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut skall undanröjas skall lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av en förvägrad förmån eller utökande av en redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Även besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §.

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart felaktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

31 § (11.5.2007/575)
Rättelse av beslut

Om den som får särskilt stöd har beviljats en förmån enligt 22 § 1 eller 2 mom. i folkpensionslagen retroaktivt eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten oberoende av 30 § behandla ärendet på nytt efter att ha hört den som saken gäller.

32 §
Återkrav

Har särskilt stöd betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall det överbetalda stödet återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkravet kan dessutom frångås helt efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet. (7.5.2004/362)

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som Folkpensionsanstalten betalar senare. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot särskilt stöd, folkpension enligt folkpensionslagen eller familjepension enligt folkpensionslagen. (11.5.2007/575)

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

32 a § (7.5.2004/362)
Preskription av fordringar

Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från dagen för utbetalning av förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom beslut om återkrav avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från detta avbrytande av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

6 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran och avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som är under behandling eller annars nödvändiga för verkställigheten av en enstaka uppgift enligt denna lag. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetsgivare.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran och avgiftsfritt av penninginstitut få de upplysningar som är nödvändiga för avgörande av ett ärende som är under behandling och som gäller den som ansöker om eller erhåller en förmån och hans eller hennes make, om inte tillräckliga uppgifter och utredningar fås på något annat sätt och det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som den som ansöker om eller erhåller en förmån har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga och han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Begäran om uppgifter skall framställas skriftligen, och innan begäran framställs skall sökanden eller mottagaren underrättas om den. (11.5.2007/575)

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag rätt att på begäran för avgörandet av en förmån av läkare eller andra yrkesutbildade personer enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller av socialserviceproducenter eller andra vårdinrättningar få ett utlåtande och nödvändiga uppgifter ur journalhandlingarna för den som söker en förmån samt uppgifter om hans eller hennes rehabilitering, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om inte den som ansöker om förmånen själv tillhandahåller uppgifterna.

En yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en socialserviceproducent har rätt att få ett skäligt arvode för de utlåtanden som de gett på grundval av den skyldighet att lämna upplysningar som föreskrivs i 3 mom.

Utöver denna paragraf iakttas 88 §, 90 § 3 punkten samt 95 och 96 § i folkpensionslagen. (7.12.2007/1158)

34 §
Användningen av uppgifter

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars skulle ha rätt att få uppgifterna särskilt.

35 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet med hjälp av teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter som avses ovan i 33 § 1 mom. Folkpensionsanstalten har rätt att med hjälp av teknisk anslutning få även uppgifter enligt 33 § 3 mom. till den del de gäller en i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också hämtas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

36 §
Utmätning

Särskilt stöd får inte mätas ut.

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall 93 § i folkpensionslagen iakttas. (11.5.2007/575)

37 §
Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för särskilda stöd som betalas med stöd av denna lag.

Folkpensionsanstalten skall fyra vardagar före den betalningsdag som fastställs genom förordning av statsrådet meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de särskilda stöd som skall betalas under betalningsmånaden. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de särskilda stöd som betalts under en kalendermånad och samma månads förskott beaktas när förskotten för den månad som följer efter betalningsmånaden fastställs.

Staten skall på grundval av det meddelande som avses i 2 mom. betala Folkpensionsanstalten beloppet enligt meddelandet senast en bankdag före betalningsdagen för de särskilda stöden.

38 §
Indexbindning

Beloppen i 6, 7, 9, 19 och 21 § i denna lag, med undantag för det belopp som nämns i 7 § 3 mom., samt beloppen av de särskilda stöd som beviljas enligt denna lag binds till förändringarna i levnadskostnaderna så att de ändras samtidigt och i samma förhållande som vad som anges i lagen om folkpensionsindex (456/2001). (22.12.2009/1226)

Beloppen i 6, 7, 9, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut 2001 har beräknats.

7 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Särskilt stöd beviljas också invandrare som har fyllt 65 år eller blivit arbetsoförmögna före lagens ikraftträdande.

Vid beräkning av den tid som avses i 4 § 2 mom. beaktas även tiden före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 145/2002, ShUB 35/2002, RSv 175/2002

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2003/1320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/362:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Den andra meningen i 32 § 2 mom. tillämpas dock först från och med den 1 september 2004.

Lagen tillämpas också på förmåner som betalats utan grund och på fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av lagen. När preskriptionstiden för sådana fordringar räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2003.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

26.11.2004/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan det särskilda stödet för en person som får särskilt stöd till invandrare så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att det särskilda stödet har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004, ShUB 23/2004, RSv 147/2004

2.12.2005/942:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan det särskilda stödet för en person som får särskilt stöd till invandrare så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att det särskilda stödet har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005, ShUB 14/2005, RSv 119/2005

22.12.2006/1311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

11.5.2007/575:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Särskilt stöd till invandrare som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas enligt den andra kommungruppen när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 så att det betalas enligt 6 § i denna lag.

Särskilt stöd som betalas när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara denna lag så att livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller beräknad inkomst av egendom inte beaktas som inkomst vid bestämmande av det särskilda stödet.

Utbetalningen av särskilt stöd som betalas när denna lag träder i kraft fortsätter i övrigt på tidigare grunder fram till nästa justering enligt 19 § i lagen om särskilt stöd till invandrare eller till dess att det särskilda stödet upphör.

Omvandlingarna enligt 2 och 3 mom. görs utan ansökan, och beslut om omvandling av det särskilda stödet meddelas på stödtagarens begäran.

De belopp som anges i 6, 9, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats. (7.12.2007/1159)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

7.12.2007/1158:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Särskilt stöd som betalas till invandrare vid ikraftträdandet omvandlas från den 1 januari 2008 i enlighet med 6 § i denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av det särskilda stödet meddelas endast på stödtagarens begäran.

Särskilt stöd till en person som när lagen träder i kraft får folkpension eller i enlighet med folkpensionslagen efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras räknat från den 1 januari 2008 i enlighet med 19 § 2 mom. 2 punkten.

Betalningen av särskilt stöd som avbrutits i enlighet med 21 § återupptas räknat från den 1 januari 2008. Om det har förflutit över ett år från en justering enligt 19 §, ska stödet justeras innan betalningen inleds.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

7.12.2007/1159:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

22.12.2009/1226:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 235/2009, ShUB 51/2009, RSv 233/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.