Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

5.6.2002/458

Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/917, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om omständigheter som hänför sig till tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, i synnerhet friheten att tillhandahålla tjänster, tjänsteleverantörernas skyldighet att lämna uppgifter, uppfyllandet av formkraven för avtal på elektronisk väg samt ansvarsfriheten för tjänstelevererande mellanhänder.

2 §
Informationssamhällets tjänster

I denna lag avses med informationssamhällets tjänster sådana tjänster som utförs

1) på distans utan att parterna är samtidigt närvarande,

2) på elektronisk väg så att tjänsterna sänds och tas emot med hjälp av utrustning för elektronisk behandling av information eller genom lagring av information och så att tjänsterna sänds, överförs och tas emot uteslutande genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

3) genom överföring av information på individuell begäran av en tjänstemottagare, och

4) vanligtvis mot vederlag.

3 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) tjänsteleverantör varje fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster,

2) etableringsstat den stat där en tjänsteleverantör faktiskt bedriver näringsverksamhet på ett fast driftställe,

3) tjänstemottagare varje fysisk eller juridisk person som av yrkesmässiga eller andra skäl använder någon av informationssamhällets tjänster, i synnerhet för att efterforska information eller göra den tillgänglig,

4) reglerad yrkesverksamhet varje sådan yrkesverksamhet som avses i artikel 1 punkt d i rådets direktiv 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier och i artikel 1 punkt f i rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, vilket kompletterar det nämnda direktivet,

5) det samordnade området de krav som ingår i rättsordningen och som tjänsteleverantören måste uppfylla när det gäller etablering och utövande av verksamhet, såsom krav i fråga om

a) behörighet, tillstånd, registrering eller anmälningar till myndigheter,

b) tillvägagångssätt, reklam och annan marknadsföring, kvaliteten på eller innehållet i tjänster, avtal eller tjänsteleverantörens ansvar.

4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) beskattning,

2) frågor som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet,

3) verksamhet som notarius publicus eller i motsvarande yrken som inbegriper utövande av offentlig makt,

4) verksamhet som rättegångsombud eller rättegångsbiträde vid en rättegång,

5) lotteriverksamhet som sker mot vederlag.

Lagens 5 och 6 § tillämpas inte på

1) upphovsrätt, närstående rättigheter, industriellt rättsskydd, rättigheter som avses i rådets direktiv 87/54/EEG om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter och rättigheter som avses i rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser,

2) utgivning av elektroniska pengar av institut på vilka medlemsstaten tillämpar ett av de undantag som anges i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG, (22.7.2011/905)

3) sådan reklam för andelar i fondföretag som avses i artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag),

4) frågor om etableringsfrihet, om frihet att erbjuda försäkringar och om tillämplig lag på försäkringsavtal, om vilka föreskrivs i artiklarna 7 och 8 i rådets direktiv 88/357/EEG (andra skadeförsäkringsdirektivet), artikel 4 i rådets direktiv 90/619/EEG (andra livförsäkringsdirektivet), artikel 30 och avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG (tredje skadeförsäkringsdirektivet) samt avdelning IV i rådets direktiv 92/96/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet),

5) parternas frihet att välja tillämplig lag i fråga om sina avtal,

6) avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

7) tvingande bestämmelser i lagstiftningen i den stat där fast egendom befinner sig när det gäller formkrav för avtal som skapar eller överför rätt till fast egendom,

8) frågan om huruvida icke-önskade kommersiella meddelanden per e-post är tillåtliga.

2 kap

Friheten att tillhandahålla informationssamhällets tjänster

5 §
Friheten att tillhandahålla tjänster

När det gäller tjänsteleverantörer etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte sådana krav ställas som omfattas av det samordnade området och som begränsar tillhandahållandet av någon av informationssamhällets tjänster i Finland. En domstol eller någon annan behörig myndighet får dock i enlighet med särskilt föreskrivna befogenheter begränsa tillhandahållandet av en viss tjänst om

1) begränsningen är nödvändig för upprätthållande av allmän ordning eller säkerhet, för skydd av folkhälsan eller skydd av konsumenterna,

2) begränsningen gäller en tjänst som skadar de mål som avses i 1 punkten eller utgör en allvarlig risk för att dessa mål inte uppnås, och

3) begränsningen står i rätt proportion till dess mål.

En begränsning får inte införas innan den stat där tjänsteleverantören är etablerad har uppmanats att vidta åtgärder i saken. Dessutom krävs att denna etableringsstat trots uppmaningen inte har vidtagit några åtgärder eller endast vidtagit otillräckliga åtgärder. Den planerade begränsningen skall innan den införs ha anmälts till Europeiska gemenskapernas kommission och till etableringsstaten.

I brådskande fall får en begränsning införas utan hinder av 2 mom. Begränsningen skall utan dröjsmål anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission och till etableringsstaten med uppgift om varför saken anses brådskande.

Vad som bestäms i 2 och 3 mom. tillämpas inte på brottsutredningar eller när ett ärende behandlas i domstol.

6 §
Iakttagande av finsk lagstiftning

Behöriga myndigheter i Finland skall övervaka att tjänsteleverantörer etablerade i Finland iakttar finsk lagstiftning i frågor som omfattas av det samordnade området också då tjänsterna enbart eller huvudsakligen riktar sig till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 kap

Skyldighet att lämna upplysningar samt beställningar och avtal i elektronisk form

7 §
Allmän skyldighet att lämna upplysningar

Utöver vad som någon annanstans i lag bestäms om skyldigheten att lämna upplysningar skall en tjänsteleverantör enkelt, direkt och fortlöpande hålla åtminstone följande information tillgänglig för tjänstemottagarna och myndigheterna:

1) tjänsteleverantörens namn, geografiska adress i etableringsstaten, e-postadress samt annan sådan kontaktinformation som gör det möjligt att nå leverantören snabbt, direkt och effektivt,

2) vilket handelsregister eller något annat motsvarande offentligt register som tjänsteleverantören eventuellt är införd i, samt tjänsteleverantörens företags- och organisationsnummer eller något annat motsvarande nummer i registret i fråga,

3) kontaktinformation om den berörda tillsynsmyndigheten, om verksamheten kräver tillstånd eller registrering,

4) mervärdesskattenummer i det fall då tjänsteleverantören bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall följande uppgifter finnas tillgängliga om utövare av reglerad yrkesverksamhet:

1) den yrkesorganisation eller liknande sammanslutning där tjänsteleverantören är registrerad,

2) yrkesbeteckning samt den medlemsstat där den har utfärdats,

3) ett omnämnande av de regler som är tillämpliga på yrkesverksamheten i etableringsstaten och hur och var de är tillgängliga.

Om priser på varor eller tjänster anges vid tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, skall priserna anges klart och entydigt. Av informationen skall framgå om priset inbegriper skatt och leveranskostnader. Om meddelande av priser på konsumtionsnyttigheter gäller vad som särskilt bestäms om detta.

8 §
Skyldighet att lämna upplysningar vid beställning

Utöver vad som någon annanstans i lag bestäms om skyldighet att lämna upplysningar skall en tjänsteleverantör innan en tjänstemottagare gör en beställning för denne hålla åtminstone följande information tillgänglig på ett klart och begripligt sätt:

1) de olika tekniska skedena vid ingående av ett avtal,

2) huruvida avtalet kommer att arkiveras av tjänsteleverantören och om det kommer att hållas tillgängligt för den andra avtalsparten,

3) de tekniska möjligheterna att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen görs,

4) på vilka språk avtalet kan ingås,

5) de uppförandekoder som tjänsteleverantören följer samt var och hur de finns tillgängliga elektroniskt.

Vad som bestäms i 1 mom. skall inte tillämpas på avtal som ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden. Avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. kan göras genom avtal, förutsatt att ingen av parterna är konsument.

9 §
Sättet att göra avtalsvillkoren tillgängliga

En tjänsteleverantör skall göra avtalsvillkoren tillgängliga för en tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt för mottagaren att spara och återge dem.

10 §
Beställning och mottagningsbekräftelse

När en beställning görs med hjälp av tekniska hjälpmedel skall tjänsteleverantören utan dröjsmål på elektronisk väg bekräfta mottagandet av beställningen. En mottagningsbekräftelse behövs inte om den beställda nyttigheten levereras utan dröjsmål på elektronisk väg.

Tjänsteleverantören skall tillhandahålla tjänstemottagaren lämpliga, effektiva och lättillgängliga tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för mottagaren att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan en beställning görs.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall inte tillämpas på avtal som ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden. Avvikelse från bestämmelserna i 1 och 2 mom. kan göras genom avtal, förutsatt att ingen av parterna är konsument.

11 §
Mottagningstidpunkt

Beställningar och mottagningsbekräftelser som avses i 10 § anses vara mottagna när de parter till vilka de är ställda har tillgång till dem.

12 §
Uppfyllande av formkraven för avtal på elektronisk väg

Om ett avtal enligt lag skall ingås skriftligen, uppfylls kravet även genom ett sådant elektroniskt avtal vars innehåll inte kan ändras ensidigt och som finns tillgängligt för parterna. Om ett avtal enligt lag skall undertecknas tillämpas vad som särskilt bestäms om elektroniska signaturer. Vad som föreskrivs i detta moment gäller på motsvarande sätt parternas meddelanden och andra åtgärder som hänför sig till avtalsförhållandet och som enligt lag skall vara skriftliga eller undertecknade.

Om ett meddelande i anslutning till ett avtal enligt lag skall lämnas bevisligen, kan kravet uppfyllas också genom en sådan elektronisk metod med vars hjälp det kan visas att mottagaren fått meddelandet.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall inte tillämpas på avtal som gäller köp eller annan överlåtelse av fast egendom eller på familjerättsliga avtal eller avtal som avser kvarlåtenskap.

4 kap

Ansvarsfrihet för tjänstelevererande mellanhänder

13 §
Ansvarsfrihet vid överföring av information och vid tillhandahållande av tillgång till kommunikationsnät

När en tjänst består av att det i ett kommunikationsnät överförs information som lämnats av tjänstemottagaren eller av att det tillhandahålls tillgång till ett nät, är tjänsteleverantören inte ansvarig för innehållet i den överförda informationen eller för förmedlingen av den, under förutsättning att tjänsteleverantören inte

1) initierat överföringen,

2) valt ut mottagaren av den överförda informationen, och inte heller

3) valt ut eller ändrat den information som överförts.

Överföringen och tillhandahållandet enligt 1 mom. omfattar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av den vidarebefordrade informationen, till den del lagringen enbart görs för att utföra överföringen och under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligtvis krävs för överföringen.

14 §
Ansvarsfrihet vid lagring av information i cacheminne

När en tjänst består av överföring i ett kommunikationsnät av information som lämnats av tjänstemottagaren är tjänsteleverantören inte ansvarig för innehållet i informationen eller för förmedlingen av den när det gäller automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring som ägt rum enbart för att effektivisera vidareöverföring av informationen till andra tjänstemottagare på deras begäran, under förutsättning att tjänsteleverantören

1) inte ändrar informationen,

2) uppfyller villkoren för tillgång till informationen,

3) följer de regler för uppdatering av informationen vilka fastställts på ett sätt som är allmänt vedertaget och använt inom branschen,

4) inte ingriper i den lagliga användningen av den teknik som är allmänt vedertagen och som används inom branschen för att få fram data om hur informationen används, och

5) utan dröjsmål vidtar åtgärder för att avlägsna den information som lagrats eller för att göra den oåtkomlig så snart tjänsteleverantören fått faktisk kännedom om att informationen har avlägsnats från sin ursprungliga plats på nätet eller gjorts oåtkomlig, eller att en domstol eller annan behörig myndighet har bestämt att den skall avlägsnas eller göras oåtkomlig.

15 §
Ansvarsfrihet vid lagring av information

När en tjänst innefattar lagring av information som lämnats av tjänstemottagaren (innehållsproducenten) och lagringen utförs på dennes begäran, är tjänsteleverantören inte ansvarig för innehållet i den lagrade informationen eller för förmedlingen av den, under förutsättning att tjänsteleverantören utan dröjsmål vidtar åtgärder för att göra den information som lagrats oåtkomlig

1) efter att ha fått kännedom om en domstols förordnande därom eller, om det är fråga om kränkning av upphovsrätten eller närstående rättigheter, efter att ha fått en anmälan enligt 22 §,

2) efter att annars ha fått faktisk kännedom om att den information som lagrats uppenbart strider mot 11 kap. 10 eller 10 a § eller 17 kap. 18 eller 18 a § i strafflagen (39/1889). (13.5.2011/512)

(9.7.2004/655)

Vad som bestäms i 1 mom. skall inte tillämpas om innehållsproducenten handlar under tjänsteleverantörens ledning eller tillsyn.

16 § (13.5.2011/461)
Förordnande om spärrning av information

En domstol kan på ansökan av en åklagare, en undersökningsledare eller den vars rätt ärendet gäller förordna att en tjänsteleverantör som avses i 15 § vid vite ska göra den information som denne lagrat oåtkomlig, om informationen uppenbart är sådan att det enligt lag är straffbart eller utgör grund för ersättningsansvar att hålla den tillgänglig för allmänheten eller förmedla den. Domstolen ska behandla ansökan skyndsamt. Ansökan kan inte godkännas om inte tjänsteleverantören och innehållsproducenten beretts tillfälle att bli hörda, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Domstolens förordnande ska ges också innehållsproducenten för kännedom. Om innehållsproducenten inte är känd, kan domstolen bestämma att tjänsteleverantören ska sköta delgivningen.

Förordnandet förfaller om åtal för brott som grundar sig på innehållet i eller förmedling av den information som förordnandet gäller inte väcks eller, när det är fråga om ersättningsansvar, talan inte väcks inom tre månader från det förordnandet gavs. Domstolen kan på yrkande av åklagaren eller en målsägande eller part vilket framställts inom den tidsfrist som avses ovan förlänga tidsfristen med högst tre månader.

Tjänsteleverantören och innehållsproducenten har rätt att ansöka om upphävande av förordnandet hos den domstol som gav förordnandet. Vid behandlingen av ett ärende som gäller upphävande av ett förordnande iakttas bestämmelserna i 8 kap. i rättegångsbalken. Domstolen sörjer dock för behövliga åtgärder för att höra åklagaren. Upphävande ska sökas inom 14 dagar från det att sökanden tog del av förordnandet. Informationen får inte göras tillgänglig på nytt så länge ett ärende om upphävande är anhängigt, om inte den domstol som behandlar ärendet beslutar något annat. Även åklagaren har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket ett förordnande har upphävts.

17 §
Behörig domstol

En ansökan enligt 16 § behandlas vid tingsrätten på tjänsteleverantörens hemort. Ansökan kan dock alltid behandlas även vid Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten är domför även med ordföranden ensam.

18 §
Innehållsproducentens rättsskydd

En tjänsteleverantör som med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten har gjort information oåtkomlig skall utan dröjsmål underrätta innehållsproducenten om detta skriftligen eller på elektronisk väg så att meddelandets innehåll inte ensidigt kan ändras och så att det finns tillgängligt för parterna. I meddelandet skall orsaken till att informationen gjorts oåtkomlig nämnas och upplysning ges om innehållsproducentens rätt att föra ärendet till domstol. Meddelandet skall avfattas på innehållsproducentens modersmål, finska eller svenska. Meddelandet kan också avfattas på något annat språk enligt vad som överenskommits med innehållsproducenten.

Innehållsproducenten har rätt att föra ett ärende som gäller spärrning till den domstol som avses i 17 § inom 14 dagar från det att producenten fick det meddelande som avses i 1 mom. Vid behandlingen av ett ärende som gäller spärrning iakttas vad som bestäms i 16 § 4 mom.

19 §
Tjänsteleverantörs skyldighet att vidta åtgärder för genomförande av myndighetsbeslut

Vad som i 13–15 § föreskrivs om tjänsteleverantörens ansvarsfrihet påverkar inte tjänsteleverantörens skyldighet att enligt någon annan lag vidta nödvändiga åtgärder för genomförande av en domstols eller någon annan behörig myndighets förordnande eller beslut.

5 kap

Anmälningsförfarande

20 §
Spärrning av material som kränker upphovsrätten eller närstående rättigheter

Den som innehar upphovsrätten eller dennes företrädare kan kräva att en tjänsteleverantör enligt 15 § gör material som kränker upphovsrätten oåtkomligt enligt vad som föreskrivs i denna paragraf och i 22–24 §. Det samma gäller innehavare av närstående rättigheter och deras företrädare när det gäller material som kränker sådana rättigheter.

Yrkandet skall först framföras hos den innehållsproducent som har lämnat det material som yrkandet gäller. Om innehållsproducenten inte kan identifieras eller om denne inte utan dröjsmål avlägsnar materialet eller gör det oåtkomligt, kan yrkandet framföras hos tjänsteleverantören genom en anmälan enligt 22 §.

21 §
Tjänsteleverantörens kontaktpunkt

Varje tjänsteleverantör skall meddela till vilken kontaktpunkt anmälan enligt 22 § och bemötande enligt 23 § kan lämnas. Kontaktinformation för kontaktpunkten skall fortlöpande finnas tillgänglig på ett enkelt sätt.

22 §
Anmälans form och innehåll

Anmälan skall göras skriftligen eller på elektronisk väg så att anmälans innehåll inte ensidigt kan ändras och så att den finns tillgänglig för parterna. Anmälan skall innehålla

1) anmälarens namn och kontaktinformation,

2) en specifikation av det material som enligt yrkandet skall göras oåtkomligt samt en utredning om var materialet finns,

3) anmälarens försäkran att det material som yrkandet gäller enligt anmälarens ärliga uppfattning är tillgängligt på kommunikationsnätet på ett lagstridigt sätt,

4) uppgift om att anmälaren utan resultat har framfört sitt yrkande hos innehållsproducenten eller att innehållsproducenten inte har kunnat identifieras,

5) anmälarens försäkran att han innehar upphovsrätten eller närstående rättigheter eller är berättigad att handla på rättsinnehavarens vägnar,

6) anmälarens underskrift.

En anmälan som inte uppfyller kraven i 1 mom. är utan verkan. Om bristerna i anmälan gäller endast de uppgifter som nämns i 1 mom. 2 punkten, skall tjänsteleverantören dock vidta skäliga åtgärder för att nå anmälaren och underrätta denne om bristerna.

23 §
Meddelande till innehållsproducenten och bemötande

En tjänsteleverantör skall utan dröjsmål underrätta innehållsproducenten om att material som denne lämnat har gjorts oåtkomligt samt till innehållsproducenten sända en kopia av den anmälan på basis av vilken detta har gjorts.

Om innehållsproducenten anser att materialet utan grund har gjorts oåtkomligt, kan han göra materialet åtkomligt på nytt genom att skriftligen eller på elektronisk väg enligt 22 § tillställa anmälaren ett bemötande inom 14 dagar från det innehållsproducenten underrättades om anmälan. En kopia av bemötandet skall sändas till tjänsteleverantören. Bemötandet skall innehålla

1) innehållsproducentens namn och kontaktinformation,

2) fakta och andra orsaker enligt vilka spärrningen anses ogrundad,

3) en specifikation av det material som anses ha blivit spärrat utan grund,

4) innehållsproducentens underskrift.

24 §
Återställande av material

Om ett bemötande som uppfyller villkoren i 23 § har lämnats inom utsatt tid, får tjänsteleverantören inte förhindra att det material som specificerats i bemötandet återställs och hålls åtkomligt, om inte något annat följer av en överenskommelse mellan tjänsteleverantören och innehållsproducenten eller av en domstols eller någon annan myndighets förordnande eller beslut.

25 §
Ersättningsskyldighet

Den som lämnar oriktiga uppgifter i en anmälan enligt 22 § eller i ett bemötande enligt 23 § är skyldig att ersätta den skada detta orsakar. Ersättningsskyldighet föreligger dock inte eller den kan jämkas, om den som lämnade uppgiften hade haft grundad anledning att anta att uppgiften var riktig eller om den oriktiga uppgiften hade endast ringa betydelse med beaktande av innehållet i anmälan eller bemötandet i dess helhet.

6 kap

Tillsyn och påföljder

26 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Kommunikationsverket övervakar iakttagandet av lagens 7–10 och 21 §. I fråga om tillsynen över att lagens 7–10 § iakttas gäller dessutom vad som i konsumentskyddslagen (38/1978) bestäms om konsumentombudsmannens tillsynsbehörighet. Kommunikationsverket och konsumentombudsmannen skall samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

En tjänsteleverantör är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldig att lämna Kommunikationsverket uppgifter som behövs för tillsynen. Bestämmelser om konsumentombudsmannens rätt att få uppgifter finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012). (30.11.2012/677)

27 §
Administrativa tvångsmedel

Om en tjänsteleverantör försummar en skyldighet som följer av 7–10 eller 21 § eller 26 § 2 mom. kan Kommunikationsverket uppmana tjänsteleverantören att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Kommunikationsverket kan förena uppmaningen med vite så som bestäms i viteslagen (1113/1990).

Om en tjänsteleverantör vid överträdelse av bestämmelserna i 7–10 § också bryter mot bestämmelserna i konsumentskyddslagen gäller i fråga om tvångsmedel vad som särskilt bestäms om dem.

7 kap

Ikraftträdande

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 194/2001, EkUB 4/2002, RSv 44/2002, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (300L0031); EGT nr L 178, 17.7.2000, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.2004/655:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

RP 34/2004, LaUB 4/2004, RSv 82/2004, Rådets rambeslut 2002/629/RIF; EGT nr L 203, 1.8.2002, s. 1, Rådets rambeslut 2002/946/RIF; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 1, Rådets direktiv 2002/90/EG; EGT nr L 328, 5.12.2002, s. 17, Rådets rambeslut 2004/68/RIF; EUT nr L 13, 20.1.2004, s. 44

13.5.2011/461:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

13.5.2011/512:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 317/2010, LaUB 39/2010, RSv 332/2010

22.7.2011/905:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011, EkUB 1/2011, RSv 3/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

30.11.2012/677:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.